Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5528, 22.1.2011]

Dnevni avaz [broj 5528, 22.1.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 625|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2011

pdf

text

original

 
NOVINA U NOVINI
Danasprilog’Sedmica’
AFERA ORASI
Izvje{taj Tu`ila{tvu BiH
UIO prijavio pet preduze}a
Istraga otvorena na zahtjeviz Ankare
Tu|e podvaljivali kao bh. proizvod
 Almina i Ismet Zulfi} s Ismailom: Da imaju novca, odlu~ili bi se na tu`bu
(Foto: A. D`onli})
U
prava za indirektnooporezivanje (UIO)BiH podnijela jeDr`avnom tu`ila{t-vu krivi~nu prijavuprotiv pet bh. firmi zbog sum-nje da su po~inile carinsku pre-varu i nelegalno izvezle ogrom-ne koli~ine oraha u Tursku.Orasi koji su u na{u zemljuuvezeni iz Ukrajine, Moldavije iBugarske u Turskoj su prodavanikao bh. proizvod po znatno vi{ojcijeni od kupovne, na ~emu su po-jedinci debelo profitirali.
 2. strana
Libija:Nakon usvajanja novih pravila

Skladi{te:Istra`uje se velika kra|a

@

Tr`i{te:Sumnjivi osvje`iva~ prostora

Upozorenja:Udru`enje za za{titu potro{a~a

@

 Zenica 
Roditelji Ismet i Almina krive ljekare za previd
9. str.
   1   1 .  s   t  r .
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
subota, 22. 1. 2011.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5528
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Zulfi}i dobili sina bez ruku
   3 .  s   t  r  a  n  a
 
[ok nakon smrti uglednog privrednika[ok nakon smrti uglednog privrednika
Danas d`enazaHasanu Sarajli}uDanas d`enazaHasanu Sarajli}u



   4 .  s   t  r  a  n  a
Lokacija Ned`ari}i, Sarajevo
NEZGODA
Prevrnuo se{leper sa’{kodama’
   1   4 .  s   t  r  a  n  a
15. strana
ZLATAN BAJRAMOVI]
Sanjapovratak uSent Pauli
65. strana
   1   0 .  s   t  r  a  n  a
Sarajli}: Umro u snu
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,22. januar/sije~anj 2011.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Ko }e pridobiti Sarajlije: Rat kablovskih operatera
- Dobro je da postoji konkure-ncija i samo s konkurencijom }ese pobolj{ati servis gra|anima icijene }e padati, a ovi {to kuka-ju da im drugi otimaju klijente,to je njihov problem. Gospodo, ponudite vi ne{to bo-lje od konkurenata i klijenti }e sami vama do}i, ne vr-ijedi kukati i plakati!
(bubalo)
PORTAL - komentar dana
MALVERZACIJE
Tu`ila{tvu BiH upu}en izvje{taj o aferi „Orasi“
Krivi~na prijava
protiv pet bh. firmi
UIO prijavio preduze}a „Mir-Puzo“ iz Sarajeva, „Profit“ i „Konstruktor trade“iz Modri~e, „Eurofruit“ iz Cazina i „Megacom“ iz Tuzle
Uprava za indirektno opo-rezivanje (UIO) BiH podnije-la je Dr`avnom tu`ila{tvu kr-ivi~nu prijavu protiv pet firmiiz na{e zemlje zbog sumnje dasu po~inile carinsku prevarui nelegalno izvezle ogromnekoli~ine oraha u Tursku.
Zahtjev Ankare
Orasi koji su u na{u ze-mlju uvezeni iz Ukrajine,Moldavije i Bugarske u Tu-rskoj su prodavani kao bh.proizvod po znatno vi{oj ci-jeni od kupovne, na ~emu supojedinci iz na{e zemlje de-belo profitirali. Istraga uBiH otvorena je na zahtjevturskih organa iz Ankare, asumnja se da su u aferu umi-je{ani koliko ljudi iz BiH, to-liko i iz Turske.Prema zvani~nim podaci-ma koje smo dobili iz UIO,radi se o preduze}ima „Mir-Puzo“ iz Sarajeva, „Profit“ i„Konstruktor trade“ iz Mo-dri~e, „Eurofruit“ iz Cazinai „Megacom“ iz Tuzle.- U nezakonitim radnja-ma u manjoj mjeri su u~es-tvovale i druge firme, ali zanjih nije bilo osnova za po-dno{enje krivi~ne prijave -kazao nam je portparol UIORatko Kova~evi}.
Nema dokaza
Prema podacima UIO, tosu firme „Alp“, „GKS Interna-tional“, „Remix“, „Saraf“,„Turbo International“ i „Mega-pak“ iz Sarajeva, „Ba{o“, „DK-Daut“ i TP EL iz Velike Kla-du{e te „Bio-sun“ iz Mostara.Na spisku su i firme„Euro-fruit“ iz Cazina, „Gru-pa 24“ iz Jablanice, „Karde-len“ s Ilid`e, „Komp-Mat“ izDoboja, „Konstruktor trade“i „Zemlja {ume - Woodland“iz Modri~e, „Mao~anka“ izMao~e, „Roll Oil“ iz Prnjavo-ra, „Saraj - aga“.No, u slu~aju ovih firminije utvr|eno da se radilo onelegalnom izvozu. Iako smoju~er od Tu`ila{tva BiH po-ku{ali dobiti detalje u vezi sovom aferom, odgovor namnije stigao.
S. R.
Osim oraha, u Turskusu iz na{e zemlje nelegalnoizvo`eni i lje{nici i bade-mi. Samo firma „Bio-sun“iz Mostara izvezla je168.265 kilograma lje{ni-ka iz BiH.- Ali, ta firma je nestala.Ona vi{e ne postoji u na{ojzemlji i ne znamo {ta se snjom desilo - rekao nam jeKova~evi}.
Nestala firma koja je nelegalnoizvozila lje{nike i bademe
Ogromne koli~ine nelegalno izvezene u Tursku
Privremeno finansiranje Federacije BiH
Nakon telefonskih konsu-ltacija s parlamentarnim poli-ti~kim strankama predsjeda-vaju}i Doma naroda Parlame-nta FBiH Stjepan Kre{i} izja-vio je ju~er u Mostaru daovog mjeseca ne}e bitiodr`ana sjednica ni novog nistarog saziva ovog doma. No,novinarima je saop}io da je ra-zgovarao s visokim predsta-vnikom Valentinom Inckom(Inzko), koji mu je rekao da }eon donijeti odluku o privre-menom finansiranju.- S visokim predstavni-kom sastat }u se ponovo uponedjeljak i vjerujem da}e se odluka o privremenomfinansiranju FBiH za prvatri mjeseca donijeti u nare-dnih nekoliko dana. Nismosazvali sjednicu novog sazi-va jer smo iz Centralne izbo-rne komisije (CIK) dobilinaputak da procedura izbo-ra za Dom naroda FBiH ni-je zavr{ena. Problem saziva-nja starog sastava Doma, ia-ko on ima legalitet i legitimi-tet, u tome je {to ne bismoimali kvoruma za sjednicu -kazao je Kre{i}.Direktor komunikacijaOHR-a Oleg Mili{i} potvr-dio je ju~er za „Dnevni avaz“da je visoki predstavnik svje-stan ozbiljnosti situacije imogu}ih implikacija po na-jugro`enije kategorije i danema namjeru dozvoliti daoni trpe zbog nepopustljivo-sti doma}ih politi~ara.- Jasno je da se Dom na-roda u starom sazivu vi{e nemo`e sastati. Me|utim, ~etirikantona jo{ mogu djelovatida bi se omogu}ilo konstitu-iranje novog saziva Doma navrijeme i u punom sastavukako bi lokalne institucijemogle usvojiti mjeru o privr-emenom finansiranju. Nekisu mi{ljenja da se ovo mo`euraditi za 24 sata - istakao jeMili{i}.On je potcrtao da visokipredstavnik jo{ jednom po-ziva sve stranke u kantonimakoje blokiraju politi~ke pro-cese da poka`u da su baremjednako zabrinute za dobro-bit svojih gra|ana kao {to jeme|unarodna zajednica.Istovremeno, visoki predsta-vnik razmatra mjere koje bimogao poduzeti ako bi se po-liti~ari u FBiH oglu{ili napotrebe i zabrinutost njiho-vih gra|ana.
 A. Du. - M. K.
 Incko: I dalje poziva na konstituiranje Doma
Kre{i} se ju~er obrationovinarima kao novi ~lanHSP-a BiH. Podsjetimo, onje napustio HDZ 1990 na-kon {to je Predsjedni{tvo testranke protiv njega pokr-enulo disciplinski postu-pak.
Kre{i} u HSP-u
 Pak: Finansijske mjere Prelec: Realna mogu}nost 
Potvr|eno pisanje „Dnevnog avaza“
Sankcioniranje bh.
politi~ara ipak mogu}e
Sankcije podrazumijevaju zamrzavanjesredstava politi~ara i zabranu ulaska u EU
U Briselu je u pripremirasprava o tome {ta bi Evro-pska unija (EU) mogla ura-diti da bi pomogla BiH nanjenom evropskom putu, aspominju se i eventualne sa-nkcije za politi~are koji na-mjerno blokiraju taj put, pr-enijela je Fena.Iz ureda visoke predstavni-ce za vanjsku politiku i sigu-rnost Ketrin E{ton (CatherineAshton) za „Deutsche Welle“(DW) je „potvr|eno da se ra-di na konkretnim prijedlozi-ma i da se razmatraju mjerekoje bi doprinijele ubrzanjueurointegracija BiH“.Prema nezvani~nim info-rmacijama, mogu}e sankcijepodrazumijevale bi uskra}iva-nje pomo}i EU, zamrzavanjesredstava politi~ara, ali i zabr-anu ulaska u EU.Izvjestiteljica Evropskogparlamenta za BiH Doris Pak(Pack) izjavila je da je ona usvojim izvje{tajima uvijek na-pominjala da je neophodnoiskoristiti sve instrumente ko-jima raspola`e Evropska komi-sija, pa makar oni podrazumi-jevali i finansijske mjere, ka-ko bi politi~ari u BiH shvati-li da moraju raditi svoj posao.Da postoji realna mo-gu}nost uvo|enja finansi-jskih mjera kao mehanizmadeblokade eurointegracijaBiH, smatraju i u Me|una-rodnoj kriznoj grupi.Marko Prelec, direktorprograma za Balkan, za DWka`e da za sada jo{ ne posto-ji saglasnost unutar Unije otom pitanju.- To je ideja koja zva-ni~no postoji unutar evro-pskih institucija u Briselu -rekao je on.Na sjednici Skup{tineUSK, zakazanoj za 31. janu-ar, trebala bi biti donesenaodluka o izboru i imenova-nju ~lanova nove Kantona-lne vlade, zaklju~io je ju~erKolegij Skup{tine, kojim jepredsjedavao Husein Ro{i}.Vo|ena je polemika oizboru sekretara Skup{tineUSK nakon {to je u penzijupro{le godine oti{ao dota-da{nji sekretar Smail Kli~i}.Dr`avne institucije ukazalesu na kr{enje procedura i za-kona prilikom imenovanjaosobe koja je obavljala i jo{obavlja poslove sekretara, au nezakonitim radnjamau~estvovali su i neki ~lanoviSkup{tine USK.Predsjedavaju}i Skup{ti-ne Ro{i} predlo`io je da ovuproceduru obavi Komisija zaadministrativna pitanja usaglasnosti s Ministarstvompravde, {to je i usvojeno.
 M. D.
Nema sazivanja sjednice Domanaroda, Incko name}e odluku
Visoki predstavnik razmatra mjere koje bi mogao poduzeti ako bi sepoliti~ari u FBiH oglu{ili na potrebe i zabrinutost njihovih gra|ana
 Ro{i}: Usvojen prijedlog
Kolegij Kantonalne skup{tine
O novoj Vladi USK 31. januara
 Kova~evi}:U~estvovale i druge fime
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,22. januar/sije~anj 2011.
3
 Pi{e: Tarik LAZOVI] (tarikl 
 avaz.ba)
Svi u javnekuhinje!
Sve je ve}i broj onih koji u jednom toplomobroku i komadu hljeba dnevno videjedini izlaz za pre`ivljavanje
Period u kojem je BiH trpjela posljedice globalne recesije i fi-nansijske krize, sude}i prema statistikama, bli`i se svom kraju.No, za razliku od te uvozne krize, ovoj doma}oj politi~koj i eko-nomskoj depresiji o~ito nema kraja.Posljednje informacije o tome da su javne kuhinje u cijeloj BiHzatrpane pove}anim brojem korisnika, ishod su katastrofalnepolitike proteklih godina i neodgovornog postizbornog pona{anjastranaka koje su dobile najve}e povjerenje glasa~a u oba entiteta.Direktna posljedica plja~ka{kih pohoda strana~kih klanova,nerada i nesposobnosti funkcionera, proma{enih inicijativa iizgubljenih godina BiH jesu dugi redovi pred javnim kuhinjama.Sve je ve}i broj onih koji u jednom toplom jelu i komaduhljeba dnevno vide jedini izlaz za pre`ivljavanje. No, to nisu vi-jesti koje dobro uhranjeni vlastodr{ci `ele ~uti. Oni od toga ok-re}u glavu.Njima su daleko va`nija politi~ka prepucavanja i borba za fo-telje iz kojih }e demago{ki mudrovati o ustavnoj reformi, podi-jeljenim nadle`nostima, nacionalnoj ravnopravnosti, podjelidr`avne imovine i ostalim, za gra|ane koji ~ekaju na koru hlje-ba apsolutno nebitnim pitanjima.^injenica da javne kuhinje, zbog prevelike potra`nje, dolazeu oskudicu i probleme vjerovatno }e izazvati reakciju nekog lo-kalnog mo}nika, dr`avnog funkcionera ili institucije, koji }e, uzmedijsku pompu, velikodu{no, ali tek nakratno pomo}i rad ku-hinje i osigurati dodatne i kvalitetnije obroke.No, posao vlasti je da poduzmu mjere kojima }e smanjiti br-oj korisnika i ljudima osigurati zaposlenje i pristojnu penziju, u}iu investicije, javne radove i razvoj ekonomije.Od trenutnih bh. vlastodr`aca, me|utim, te{ko je o~ekivati da}e uskoro shvatiti da umjesto dugih redova ispred javnih kuhinjau kojima }e se, zahvaljuju}i op}ini, kantonu, entitetu i dr`avi, do-bivati kvalitetni obroci, ovoj zemlji trebaju nova radna mjesta!
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
U zeni~kom prigradskom nase-lju Tetovo Almina Zulfi} pred krajpro{le godine rodila je sina Ismai-la. Dan prije poro|aja bila je kodljekara, koji je nakon obavljenogultrazvuka kazao da je „dje~ak vr-cav“ i da }e se za koji dan roditi.Kada se Almina porodila u Ka-ntonalnoj bolnici Zenica, ljekarisu mogli samo konstatirati da jedje~ak ro|en bez ruku, s jednomzakrivljenom nogom, dok su nadrugoj nozi prsti spojeni.
Privatne klinike
- Odmah po poro|aju nisu midali da vidim dijete, nego su pita-li {ta su mi ljekari davali od lijeko-va, gdje sam i{la na preglede. Sh-vatila sam da ne{to nije uredu.Tokom trudno}e bila sam kod triljekara u Domu zdravlja Zenica, ana njihovu preporuku i na priva-tnim klinikama u Zenici i Sarajevu.Manjak plodove vode opravda-vali su rije~ima „nadoknadit }e seto“ i do dana poro|aja radili suultrazvuke, pla}ala sam pregledekod privatnika po 150 KM kadgod me upute, a kad pitam za{tome upu}uju, govorili su da priva-tne klinike imaju bolju opremu -pri~a nam ogor~ena Almina.Ona sa suprugom Ismetom Zu-lfi}em `ivi kao podstanar u priva-tnoj ku}i u Tetovu, nijedno nijezaposleno, a Ismet povremeno na-|e posao kojim prehranjuje sadatro~lanu porodicu.- Dugujemo ~etiri stanarine, aligazda, koji je u Njema~koj, razumi-je situaciju. Najradije bismo tu`ililjekare, imamo sve papire od usta-novljenja trudno}e do poro|aja isvugdje pi{e da je trudno}a uredna.Neka nama na{eg djeteta, {toka`u da je nepokretno i bez svihudova, ali poslije toliko doktora,pla}anja, neko nam je to trebaore}i, da se psihi~ki pripremimo.Ismail je sada veseo dje~ak, voligledati crti}e na TV-u - ka`e Ismet.
Kom{ije iz „Mittala“
On i supruga s vrata su nam sepo`alili na „kom{ije“ iz „ArcelorMittala“, jer stanuju prekoputa je-dnog od pogona koji najvi{e za-ga|uju najugro`enije zeni~ko na-selje Tetovo.- Hvala Bogu, pao je snijeg, po-sljednja tri mjeseca od ~a|i, su-mpora i dima nije se moglo predvrata. Krpe smo dr`ali na prozor-ima. To nam je jo{ ote`alo cijelu si-tuaciju. Ljudi prolaze, dolaze, pi-taju, {ire se glasine, a mi smoostavljeni sami sa svojim djete-tom. Da imamo novca da `ivimo,odlu~ili bismo se i na tu`bu. Ova-ko, bit }e „bilo, pro{lo“ - navodiAlmina.
 A. D@ONLI]
 Almina i Ismet Zulfi} s Ismailom: Da imaju novca, odlu~ili bi se na tu`bu
(Foto: A. D`onli})
ZENICA
Roditelji Ismet i Almina krive ljekare za previd
Zulfi}i dobili sina bez ruku
Manjak plodove vode opravdavali su rije~ima „nadoknadit }e se to“, ka`e majka
Neko nam je to trebao re}i, da se psihi~ki pripremimo, navodi otac
- Do mene je na poro|ajnomodjelu le`ala, krevet do kreveta,[eherzada Melje{evi} iz BegovogHana kod @ep~a. Ona je prije dvi-je i po godine rodila malu Ramelu,bez ruku, s jednom kra}om no-gom. Njoj su ljekari maltene predporo|aj priznali da ne{to nije ure-du, {utjeli su dok nije bilo kasno zaabortus. Prije toga rodila je zdravodijete, a hvala Allahu i tre}e, koje jerodila dan prije mog Ismaila, ta-ko|er je zdravo i bez deformiteta.To mi je dalo snagu da vjeru-jem da }e naredno dijete biti ur-edu. Najgore je {to se i tada, kaoi u mom slu~aju, vidjela ljekarskagre{ka, ali niko nije odgovarao zato, jer nemamo para za advokate,sudske procese - ka`e Almina.
Vidjela se ljekarska gre{ka
Ljekari Kantonalne bolniceZenica djelimi~no su longetamai gipsovima rije{ili deformitetjedne Ismailove noge, dok }eoperacija prstiju na drugoj sa-~ekati da dje~ak oja~a kako bimogao podnijeti zahvat.
^eka operaciju
Isplata penzija za januar po~et }e u ~etvrtak, 3.februara, odlu~eno je na ju~era{njoj sjednici Upra-vnog odbora Federalnog zavoda PIO u Mostaru. Pe-nzije }e biti ispla}ene po ranijim koeficijentima, ito 1,65 za redovne i 1,485 za penzionere koji se fi-nansiraju iz bud`eta FBiH, odnosno za povla{tenepenzije.Iznosi najvi{e i najni`e penzije u FBiH ostajunepromijenjeni, tako da najni`a redovna iznosi 296maraka, a najvi{a 1.975 maraka. Zavod PIO o~eku-je da Vlada FBiH na vrijeme uplati novac za po-vla{tene penzije.
 E. Ha.
Federalni zavod PIO
Sjednica UO: Vlada FBiH treba uplatiti dio novca
Januarske penzije 3. februara

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->