Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ky thuật mạch điện tử P I-Trương Văn Cập -Điện tử tương tự

ky thuật mạch điện tử P I-Trương Văn Cập -Điện tử tương tự

Ratings: (0)|Views: 421|Likes:
Published by thuyhvktqs
giáo trình kỹ thuật mạch điện tử
giáo trình kỹ thuật mạch điện tử

More info:

Published by: thuyhvktqs on Jan 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/27/2013

pdf

text

original

 
 2 
HäC VIÖN Kü THuËT QU¢N Sù 
Bé M¤N C¬ Së Kü THUËT V¤ TUYÕN - KHOA V« TUYÕn §IÖN Tö 
Pgs . ts tr 
−  
¬ng v¨n cËp (chñ biªn)Ths. NguyÔn Duy chuyªn - ts. trÇn h÷u vþThs. LuyÖn quang minh - ts. nguyÔn huy hoµng - ts. T¹ chÝ hiÕu
Kü thuËt m¹ch ®iÖn tö 
PhÇn mét
Hµ néi - 2008
 
 
 3
Môc lôc
Trang
TU
Lêi nãi ®Çu
UT
.......................................................................................................9
 
TU
C
h
− 
¬ng 1
Nh÷ng kh¸i niÖm chung vµ c¸c vÊn ®Ò c¬ së cñam¹ch ®iÖn tö 
UT
................................................................................................11
 
TU
1.1 Kh¸i niÖm vÒ m¹ch ®iÖn tö vµ nhiÖm vô cña nã
UT
...............11
 
TU
1.2. Håi tiÕp trong bé khuÕch ®¹i
UT
...................................................12
 
TU
1.2.1. §Þnh nghÜa vµ ph©n lo¹i
UT
......................................................................12
 
TU
1.2.2. Ph
− 
¬ng tr×nh c¬ b¶n cña m¹ng bèn cùc cã håi tiÕp.
UT
...........................13
 
TU
1.2.3. Ph
− 
¬ng ph¸p ph©n tÝch bé khuÕch ®¹i cã håi tiÕp
UT
..............................14
 
TU
1.3. ¶nh h
−  
ëng cña håi tiÕp ©m ®Õn c¸c tÝnh chÊt cña békhuÕch ®¹i.
UT
................................................................................................18
 
TU
1.3.1.
nh h
− 
ëng cña håi tiÕp ©m ®Õn ®é æn ®Þnh cña hÖ sè khuÕch ®¹i
UT
.....18
 
TU
1.3.2.
nh h
− 
ëng cña håi tiÕp ©m ®Õn trë kh¸ng vµo.
UT
..................................19
 
TU
1.3.3.
nh h
− 
ëng cña håi tiÕp ©m ®Õn trë kh¸ng ra
UT
.....................................20
 
TU
1.3.4.
nh h
− 
ëng cña håi tiÕp ©m ®Õn d¶i ®éng vµ mÐo phi tuyÕn cña khuÕch ®¹i.
UT
....................................................................................................22
 
TU
1.3.5.
nh h
− 
ëng cña håi tiÕp ©m ®Õn ®Æc tÝnh tÇn sè vµ ®Æc tÝnh ®éng cñabé khuÕch ®¹i.
UT
...............................................................................................23
 
TU
1.4. æn ®Þnh chÕ ®é c«ng t¸c cho c¸c tÇng dïngtranzistor l
−  
ìng cùc.
UT
.........................................................................29
 
TU
1.4.1. §Æt vÊn ®Ò
UT
...........................................................................................29
 
TU
1.4.2. HiÖn t
− 
îng tr«i ®iÓm lµm viÖc
UT
............................................................30
 
TU
1.4.3. C¸c s¬ ®å æn ®Þnh tuyÕn tÝnh.
UT
.............................................................32
 
TU
1.4.4. C¸c s¬ ®å æn ®Þnh phi tuyÕn
UT
...............................................................36
 
TU
1.4.5.
æ
n ®Þnh ®iÓm lµm viÖc trong c¸c m¹ch tæ hîp t
− 
¬ng tù.
UT
....................37
 
TU
1.5. æn ®Þnh chÕ ®é c«ng t¸c cho c¸c tÇng dïngtranzistor hiÖu øng tr 
−  
êng.
UT
...........................................................39
 
TU
1.5.1. ChÕ ®é tÜnh .
UT
........................................................................................39
 
TU
1.5.2. C¸c s¬ ®å æn ®Þnh ®iÓm lµm viÖc.
UT
.......................................................39
 
TU
C
h
− 
¬ng
2 c¸c s¬ ®å c¬ b¶n cña tÇng khuÕch ®¹i tÝn hiÖunhá dïng tranzistor
UT
.............................................................................
42
 
TU
2.1. c¸c tham sè c¬ b¶n cña bé khuÕch ®¹i.
UT
.............................43
 
 
 4
TU
2.2. c¸c s¬ ®å c¬ b¶n dïng mét tranzistor l
−  
ìng cùc
UT
......45
 
TU
2.2.1. M¹ch ®iÖn c¸c bé khuÕch ®¹i
UT
.............................................................45
 
TU
2.2.2. C¸c tham sè c¬ b¶n cña tõng s¬ ®å:
UT
...................................................47
 
TU
2.2.3. C¸c c«ng thøc ®¬n gi¶n th«ng dông
UT
...................................................52
 
TU
2.2.4. NhËn xÐt chung:
UT
..................................................................................53
 
TU
2.3. C¸c s¬ ®å bé khuÕch ®¹i dïng tranzistor hiÖu øngtr 
−  
êng (FET)
UT
...............................................................................................53
 
TU
2.4. c¸c bé khuÕch ®¹i dïng nhiÒu tranzistor.
UT
......................56
 
TU
2.4.1. S¬ ®å Dalington:
UT
.................................................................................56
 
TU
2.4.2. S¬ ®å tranzistor bï
UT
..............................................................................59
 
TU
2.4.3. S¬ ®å Kaskode
UT
....................................................................................60
 
TU
2.4.4. M¹ch kÕt hîp FET - tranzistor l
− 
ìng cùc.
UT
..........................................61
 
TU
2.5. bé khuÕch ®¹i vi sai.
UT
......................................................................62
 
TU
2.5.1.
S¬ ®å vµ nguyªn lý lµm viÖc:
UT
..............................................................63
 
TU
2.5.2
C¸c tham sè c¬ b¶n cña bé khuÕch ®¹i vi sai:
UT
.....................................65
 
TU
2.5.3. HiÖn t
− 
îng tr«i.
UT
...................................................................................69
 
TU
2.5.4. Mét sè s¬ ®å bé khuÕch ®¹i vi sai.
UT
.....................................................70
 
TU
C
h
− 
¬ng
3 Bé khuÕch ®¹i thuËt to¸n vµ øng dông
UT
..................75
 
TU
3.1 Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ bé khuÕch ®¹i thuËt to¸n
UT
......75
 
TU
3.1.1 C¸c tÝnh chÊt vµ tham sè c¬ b¶n cña bé khuÕch ®¹i thuËt to¸n.
UT
..........75
 
TU
3.1.2. C¸c s¬ ®å c¬ b¶n cña bé khuÕch ®¹i thuËt to¸n
UT
..................................81
 
TU
3.1.3.
nh h
− 
ëng cña dßng ®iÖn tÜnh, cña ®iÖn ¸p lÖch kh«ng, cña hiÖnt
− 
îng tr«i ®iÓm c«ng t¸c cña bé K§TT vµ c¸c biÖn ph¸p bï.
UT
......................86
 
TU
3.1.4.
æ
n ®Þnh c«ng t¸c cña bé K§TT vµ c¸c biÖn ph¸p bï tÇn sè.
UT
.............89
 
TU
3.1.5. CÊu tróc bªn trong cña bé khuÕch ®¹i thuËt to¸n.
UT
..............................97
 
TU
3.2 C¸c m¹ch tÝnh to¸n vµ ®iÒu khiÓn tuyÕn tÝnh dïngkhuÕch ®¹i thuËt to¸n
UT
.....................................................................103
 
TU
3.2.1 Kh¸i niÖm
UT
..........................................................................................103
 
TU
3.2.2 M¹ch céng vµ m¹ch trõ 
UT
.....................................................................104
 
TU
3.2.3 M¹ch biÕn ®æi trë kh¸ng
UT
....................................................................109
 
TU
3.2.4 M¹ch tÝch ph©n
UT
..................................................................................123
 
TU
3.2.5 M¹ch PI (Propotional - Integrated)
UT
........................................................2
 
TU
3.2.6 M¹ch vi ph©n
UT
.....................................................................................129
 
TU
3.2.7 M¹ch PID (Propotional
 –
Integrated - Differential)
UT
..........................130
 

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
thanhto84 liked this
thanhto84 liked this
thanhto84 liked this
kudoi57 liked this
kudoi57 liked this
Tần Long liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->