Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kỷ yếu_hoi_thao_Toan_DBSCL_dongthap

Kỷ yếu_hoi_thao_Toan_DBSCL_dongthap

Ratings: (0)|Views: 3,687 |Likes:
Published by chithanhtran

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: chithanhtran on Jan 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
 1
M
C L
C
N
i dung Trang
I
Chương trình hộ
i th
o 3II
Báo cáo đề
d
n v
H
i th
o 4III
Các báo cáo tham lu
n c
ủa các cá nhân, đơn vị
 
1Dùng tích phân tính tích phân,
Ths Nguy
ễ 
n Hoàng Minh - THPT  Nguy
ễ 
n Trung Tr 
ự 
c,
 t
ỉ 
 nh
An Giang
 72 N
i dung
đổ
i m
ới ktđg thúc đẩy đổ
i m
ớ 
i PPDH môn toán THPT,
 Lê Minh Quang - Phó Hi
ệu trưở 
ng THPT 
 t
ỉ 
 nh
B
 c Liêu
 153
Phương pháp sáng tạ
o bài toán,
 Đỗ 
Thanh Hân- Phó Hi
ệu trưở 
ng THPT chuyên
 t
ỉ 
 nh
B
 c Liêu
 174 M
t s
kinh nghi
m v
công tác b
ồi dưỡ 
ng HSG và
ng d
ng CNTTtrong gi
ng d
y môn toán,
Tr 
n Thanh Liêm, Nguy
ễn Văn Quí 
-
Trườ 
ngTHPT chuyên
 t
ỉ 
 nh
B
ế 
 n Tre
 285 Tham lu
n v
 
 phương pháp kế
t h
ợ 
p s
d
ng sách giáo khoa và khai thácchu
n ki
ế
n th
c k
 
năng
,
Ph
ạm Đình Luyế 
n, Chuyên viên S
ở 
 
GD&ĐT 
 B
ế 
n Tre + Nguy
ễn Văn Quí, giáo viên trườ 
ng THPT Chuyên
 t
ỉ 
 nh
B
ế 
 nTre
 
426 Vai trò c
a t
b
 
môn trong đổ
i m
ới phương pháp dạ
y h
c môn toán
ở 
 
trườ 
ng trung h
c ph
thông,
 H 
ội đồ
ng b
môn Toán
 t
ỉ 
 nh
 
 Đồ
 ng Tháp
 537 S
d
ng internet trong d
y và h
c môn toán,
 Hu
 ỳ
nh Chí Hào
 – 
GV THPT Thành Ph
ố 
Cao Lãnh,
 t
ỉ 
 nh
 
 Đồ
 ng Tháp
 598K
ế
ho
ch xây d
ng ngu
n h
c li
u m
ở 
, tài nguyên dùng chung cho cáct
ỉnh Đồ
ng B
ng Sông C
u Long
 , Hu
 ỳ
nh Chí Hào
 – 
GV THPT Thành ph
ố 
Cao Lãnh,
 t
ỉ 
 nh
 
 Đồ
 ng Tháp
 
689 Bi
n pháp nâng cao ch
ất lượ 
ng làm bài thi tn thpt môn toán t
phân tích
đề
thi t
t nghi
p thpt 2010,
 Hu
 ỳ
nh Chí Hào
 – 
GV THPT Tp Cao Lãnh -
 t
ỉ 
 nh
 
 Đồ
 ng Tháp
 7110 M
t s
gi
i pháp phát tri
n phong trào, thi h
c sinh gi
i,
 Hu
 ỳ
nh BáTrung
 – 
GV THPT Chuyên Nguy
ễn Đình Chiể 
u -
 t
ỉ 
 nh
 
 Đồ
 ng Tháp
 7611 Th
c tr
ng và các gi
i pháp nâng cao ch
ất lượ 
ng d
y h
ọc cho đối tượ 
ngh
c sinh trung bình y
ế
u,
Phan H 
ữ 
u Thanh
 – 
GV THPT Cao Lãnh 2,
 t
ỉ 
 nh
 
 Đồ
 ng Tháp
 8012 Công tác ch
 
đạ
o, th
c hi
ện đổ
i m
ớ 
i ki
ểm tra đánh giá thúc đẩy đổ
i m
ớ 
i
 phương pháp dạ
y h
c,
Thái Th
Ng
c Bích - Phó TP GDTRH&GDTX -S
ở 
 
GD&ĐT 
 t
ỉ 
 nh
Cà Mau
 
9013
Đổ
i m
ớ 
i ki
ểm tra đánh giá để
 
thúc đẩy đổ
i m
ớ 
i PPDH,
Tr 
n Thanh Tâm
 – 
Phó Hi
ệu trưở 
ng THPT Nguy
ễ 
n Vi
t H 
ng,
TP
ần Thơ 
 94
 
 2
14
Đổ
i m
ới phương pháp dạ
y h
c, công vi
c c
a ai,
 Lê Th
Bích Thu
 ỷ
 
 – 
Giáoviên THPT Phan Ng
c Hi
ể 
n,
TP C 
ần Thơ 
 10315Nâng cao ch
ất lượ 
ng gi
ng d
y môn toán b
c THPT,
 Lê Văn Chung 
-
Trường THPT Lê Quý Đôn,
 t
ỉ 
 nh
u Giang
 
10816
Phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của giáo viên và học sinhtrong bộ môn toán ở trường
THPT,
 Lưu Văn Lậ
 p - THPT Chuyên V 
 Thanh,
 t
ỉ 
 nh
u Giang
 
11217Ôn thi t
t nghi
p sao cho có hi
u qu
nh
t,
 Lim Tu
ấ 
n Hùng
 – 
GV THPT Tân Hi
 p,
 t
ỉ 
 nh
Kiên Giang
12018Vai trò c
a giáo viên trong ho
ạt độ
ng d
y h
c tích c
c; ngh
thu
t t
 ch
c h
ợ 
p tác gi
a th
y và trò; ngh
thu
t gây h
ứng thú để
h
c sinh h
ct
t môn toán,
ổ 
Toán -
Trườ 
ng THPT Nguy
ễ 
n Khuy
ế 
n,
 t
ỉ 
 nh
 
 Sóc Trăng 
 12419
Ứ 
ng d
ng công ngh
thông tin vào d
y h
c môn toán THPT trênl
ớ 
p,
Thi
ề 
m B
ử 
u Tri
ế 
t - GV THPT chuyên Nguy
ễ 
n Th
Minh Khai,
 t
ỉ 
 nh
 Sóc Trăng 
 
12820
Phương pháp kế
t h
ợ 
p s
d
ng sách giáo khoa và khai thác chu
n ki
ế
nth
c, k
 
năng củ
a môn toán, s
d
ng sách giáo khoa h
ợ 
p lý trong gi
ngd
y và ki
ểm tra đánh giá
,
ổ 
Toán -
Trườ 
ng THPT Hoàng Di
u,
 t
ỉ 
 nh
 Sóc Trăng 
 
13321
Phươn
g pháp k
ế
t h
ợ 
p s
d
ng sách giáo khoa và khai thác chu
n ki
ế
nth
c, k
 
năng của chương trình môn học như thế
nào cho khoa h
c; s
 d
ng sách giáo khoa h
ợ 
p lý trong gi
ng d
y và ki
ểm tra đánh giá
,
ổ 
 Toán -
Trường THPT Lê Văn Tám,
 t
ỉ 
 nh
 
 Sóc Trăng 
 
13622
M
t s
gi
i pháp nâng cao ch
ất lượ 
ng d
y - h
c môn toán trung h
cph
thông,
Tr 
nh Tu
ấ 
n
 – 
ổ 
 
trưở 
ng
ổ 
Toán Tin, THPT L
ch
i
Thượ 
ng,
 t
ỉ 
 nh
 Sóc Trăng 
 14423
 Đổ 
i m
ớ 
i PPDH thông qua hình th
ức hướ 
ng d 
ẫ 
n h
c sinh t 
ự 
h
c ,t 
ự 
 nghiên c
ứ 
u và bi
ế 
t t 
ự 
 
đánh giá
 , T 
ổ 
Toán
 – 
 
Tin, Trườ 
ng THPT M 
 ỹ 
  Xuyên,
 t
ỉnh Sóc Trăng 
 
14824
Đổ
i m
ới phương pháp dạ
y h
c môn toán thpt,
 Lê H 
ồng Sơn
,
Trà Vinh
17025
Tăng cường ứng dụng “ bản đồ tư duy” để phát huy tính sáng tạo và
tích
cực giúp học sinh tự học,
Trần Chí Thanh
-
Trường THPT Lưu Văn Liệt 
 ,
tỉnh
 
Vĩnh Long 
 
176
 
 3
CHƢƠNG TRÌNH HỘ
I TH
O KHOA H
C
Đổ
i m
ớ 
i d
y h
c môn Toán c
p THPTKhu v
ực đồ
ng b
ng sông c
ử 
u long
Th
ời gian: Ngày 21 tháng 01 năm 2011
 
Địa điể
m: Khách s
n M
Trà
 – 
P. M
Phú, TP
Cao Lãnh, Đồ
ngTháp
Đoàn chủ
to
: Lãn
h đạ
o S
ở 
 
GDĐT các tỉ
nh
Thư ký: Phòng GDTrH Đồ
ng Tháp, Cà Mau
Th
ờ 
i gian N
i dung
Đơn vị
th
ự 
c hi
n
7g00 - 8g00
Đón tiếp đạ
i bi
u Ban t
ch
c8g00 - 8g30
Văn nghệ
chào m
ng
Đội văn nghệ
 8g30 - 8g45 Khai m
c h
i th
o
Lãnh đạ
o S
ở 
 
Đồ
ng Tháp8g45
 – 
9g45Báo cáo tham lu
n và th
o lu
ncác t
nh: An Giang, B
c Liêu, B
ế
ntre, Cà Mau, C
ần Thơ, Đồ
ng Tháp,H
u Giang, Kiên Giang, Long An,
Sóc Trăng, Tiề
n Giang, Trà Vinh,
Vĩnh Long
 9g45
 – 
10g00 Ngh
gi
i lao
 – 
 
điể
m tâm nh
 
Đạ
i bi
u10g00
 – 
10g45 D
gi
ờ 
bài d
y: S
ph
c Tr
n Nh
t Hoàng Phong10g45
 – 
11g45Báo cáo tham lu
n ho
c th
o lu
n(ti
ế
p theo)11g45
 – 
12g00 T
ng k
ế
t h
i th
o Ch
to
h
i th
o

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Minh Hoang Mai liked this
dayhoahoc liked this
thangnd286 liked this
thangnd286 liked this
tungduongtv liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->