Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jurisprudenţă-ICCJ-2009-sectia civilă

Jurisprudenţă-ICCJ-2009-sectia civilă

Ratings: (0)|Views: 25|Likes:
Published by Adrian Sandu
Secţia Civilă - Jurisprudenţă - Selecţii 2009

Xxx În consecinţă, cererile referitoare la imobilele preluate de stat în mod abuziv şi care se află în patrimoniul societăţilor comerciale privatizate, sunt supuse în continuare dispoziţiilor art. 29 (fost art. 27) în redactarea avută anterior modificării prin dispoziţia art. I pct.60, Aşa fiind, investite cu soluţionarea unei cereri în retrocedarea unor astfel de imobile, instanţele au a verifica şi stabili valabilitatea ori nevalabilitatea titlulu
Secţia Civilă - Jurisprudenţă - Selecţii 2009

Xxx În consecinţă, cererile referitoare la imobilele preluate de stat în mod abuziv şi care se află în patrimoniul societăţilor comerciale privatizate, sunt supuse în continuare dispoziţiilor art. 29 (fost art. 27) în redactarea avută anterior modificării prin dispoziţia art. I pct.60, Aşa fiind, investite cu soluţionarea unei cereri în retrocedarea unor astfel de imobile, instanţele au a verifica şi stabili valabilitatea ori nevalabilitatea titlulu

More info:

Published by: Adrian Sandu on Jan 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2011

pdf

text

original

 
Secţia Civilă - Jurisprudenţă - Selecţii 2009
Xxx În consecinţă, cererile referitoare la imobilele preluate de stat în modabuziv şi care se află în patrimoniul societăţilor comerciale privatizate, suntsupuse în continuare dispoziţiilor art. 29 (fost art. 27) în redactarea avută anterior modificării prin dispoziţia art. I pct.60, Aşa fiind, investite cu soluţionarea uneicereri în retrocedarea unor astfel de imobile, instanţele au a verifica şi stabilivalabilitatea ori nevalabilitatea titlului statului, întrucât funcţie de acest fapturmează a se stabili felul surilor reparatorii, restituirea în natuoridespăgubiri, care pot fi acordate persoanei îndreptăţite. ICCJ, Secţia civilă şi deproprietate intelectuală, decizia civilă nr. 37 din 7 ianuarie 2009Xxx Textul art. 5 din Legea nr. 10/2001 republicată instituie una dinexcepţiile de la regula vocaţiei generale la acordarea de măsuri reparatoriipentru imobilele ai căror foşti proprietari sau moştenitorii acestora au primitulterior despăgubiri în baza unor acorduri internaţionale încheiate de România,acorduri prevăzute în anexa nr. 1 a actului normativ menţionat. Urmare excepţieiperemptorii instituită de legiuitor prin textul de lege sus menţionat, solicitantul nupoate beneficia nici de restituirea în natură şi nici de măsuri prin echivalent.ICCJ, Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 77 din 8 ianuarie 2009Xxx Câtă vreme Legea nr. 10/2001 constituie o lege specială, reparatorie în cazul imobilelor preluate abuziv de stat, inclusiv prin expropriere, precum şi deimediată aplicare, deoarece interesează ordinea publică, iar Legea nr. 33/1994,care reglementează cadrul exproprierii pentru cauza de utilitate publică, are uncaracter general faţă de Legea nr. 10/2001, înseamnă că dispoziţiile art. 35 aleacestei din urmă legi nu sunt aplicabile acţiunilor având ca obiect imobileleexpropriate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 care au fostintroduse după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001.ICCJ, Secţia civilă şi deproprietate intelectuală, decizia nr. 83 din 8 ianuarie 2009Xxx Urmare a modificărilor şi completărilor aduse Legii nr.10/2001, prinLegea nr.247/2005, competenţa privind modalitatea de acordare şi stabilire acuantumului măsurilor reparatorii, revine Comisiei Centrale pentru StabilireaDespăgubirilor, care emite la finalul procedurii o decizie ce va cuprinde şicuantumul despăgubirilor ce vor consta în titluri de despăgubiri.Evaluarea făcuprin expertiză tehnică în cadrul procedurii contestaţiei întemeiate pe dispoziţiile art.26 din Legea nr.10/2001 e provizorie şi nu leagăComisia Centraîn procedura stabilită prin art.16 alin.(1)-(2), finalizată prinemiterea raportului de evaluare ce va conţine cuantumul despăgubirilor în limitacărora vor fi acordate titlurile de despăgubire. ICCJ, Secţia civilă şi de proprietateintelectuală, decizia nr.99 din 9 ianuarie 2009
 
Xxx Protecţia pe care o oferă art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional laConvenţie este acordaproprietarului pentru „bunurile sale” şi se referă laproprietar fără să facă distincţie între modul în care proprietatea a fost dobândită.Singura precizare făcută este în legătură cu legalitatea dobândirii.Cum valabilitatea titlului de proprietate al chiriaşilor cumpărători ai unuiimobil în baza Legii nr. 112/1995 a fost cercetată pe calea unei acţiuni înconstatarea nulităţii contractelor de cumpărare şi stabilită printr-o hotărâre judecătoreas, persoana îndrepţită beneficiază de sura acorrii dedespăgubiri pentru imobilul revendicat, în conformitate cu dispoziţiile art.18 lit. cdin Legea nr. 10/2001. ICCJ, Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, deciziacivilă nr. 145 din 13 ianuarie 2009Xxx Regimul juridic al terenurilor preluate de stat în condiţiile art. 30 dinLegea nr. 58/1974 este stabilit prin Legea nr. 18/1991 în favoarea dobânditorilor construcţiei, pentru care este prevăzut dreptul de a obţine titlul de proprietate, însă, faţă de conţinutul art. 36 alin.(3) din Legea nr. 18/1991, terenul aferentconstrucţiei are regimul juridic stabilit de text numai în ipoteza existeeiconstrucţiei.În ipoteza în care, ulterior înstinării, construcţia proprietateadobânditorului a fost preluată şi mai apoi demolată, potrivit art. 1.4 lit. c din HG nr.250/2007, regimul juridic al terenului rămâne supus incidenţei Legii nr. 10/2001 înfavoarea proprietarului terenului de la data trecerii acestuia în proprietatea statuluisau a moştenitorilor acestuia, deoarece dobânditorul construcţiei demolate nu maiare dreptul/vocaţia de a obţine titlul de proprietate pentru terenul aferentconstrucţiei, în condiţiile Legii nr. 18/1991.Atunci când construcţia, fiind preluată de stat ulterior dobândirii printestament şi demolată, terenul are regimul juridic prevăzut de Legea nr. 10/2001,iar faţă de prevederile art. 3 din Legea nr. 10/2001, dreptul la măsuri reparatoriiexistă în favoarea proprietarului terenului la data trecerii acestuia în proprietateastatului. ICCJ, Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia civilă nr.184 din15 ianuarie 2009Xxx Motivul de recurs, reglementat de art. 304 pct. 8 din Codul deprocedură civilă sancţioneahotărârea care a nesocotit principiul înscris în art.969 Codul civil, trecând peste voinţa părţilor exprimată în contract.Dacă însă motivele invocate nu vizează faptul că instanţa ar fi interpretatgreşit termenii sau clauzele contractului încheiat, ci că suprafeţele de terensolicitate de parte prin acţiune nu sunt cele dobândite prin actul de vânzare –cumpărare, acest aspect constituie o chestiune de apreciere a probelor care nuface obiectul art. 304 pct. 8 din Codul de procedură civilă. ICCJ, Secţia civilă şi deproprietate intelectuală, decizia civilă nr. 185 din 15 ianuarie 2009Xxx Acţiunea prevăzută de art. 9 din Legea nr. 198/2004 este o cale deatac împotriva hotărârii emisă de comisia constituită în baza art. 6 din lege, fapt
2
 
ce rezultă din art. 10 alin. (1) din HG nr. 941/2004. Textul stabileşte conţinutulhotărârii, iar la litera h este prevăzută menţiunea „calea de atac împotriva hotărâriişi termenul în care poate fi exercitată”.Sesizată cu contestaţia împotriva hotărârii, instanţa are competenţa săverifice temeinicia ei cu privire la cuantumul despăgubiri, iar faptul că hotărâreaatacată nu este un act bilateral şi că poate fi revocată de organul emitent,conform art. 10 alin. (3) din HG nr. 941/2004, nu exclude soluţia anulării eiparţiale, cu privire la cuantumul despăgubirii.Cauzele pentru care un act este anulabil nu sunt prevăzute expres delege, iar hotărârea emisă în condiţiile art. 6 şi art. 7 din Legea nr. 198/2004 nueste un act juridic civil.Prin această hotărâre este finalizată procedura stabilirii despăgubirilor şi,fiind supusă căii de atac, obligaţia de plată a despăgubirilor există pentru sumastabilită prin hotărârea judecătorească, chiar dacă suma menţinută în hotărâreaatacată a fost deja plătită. Î.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală,decizia nr. 244 din 19 ianuarie 2009.Art. 17 Nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 17 C.proc.civ., când printr-oacţiune s-au formulat mai multe capete de cerere printre care şi cel privindconstatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare, care nu esteunul incidental, ci un capăt de cerere principal.Prin decizia nr. 32 din 9 iunie 2008 pronunţată de Secţiile Unite ale ÎnalteiCurţi de Casaţie şi Justiţie s-a stabilit că o astfel de acţiune are caracter evaluabil în bani, chiar dacă nu s-a solicitat repunerea în situaţia anterioară, competenţainstanţei stabilindu-se ţinând cont de valoarea imobilului ce face obiectul unuiastfel de contract. ICCJ, Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 469din 22 ianuarie 2009art. 969, art. 1020, art. 1021, art. 1075 Pentru acordarea daunelor interesecompensatorii trebuie analizată îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 1021, art.1075 Cod civil şi următoarele, adică a aceloraşi condiţii în care se poate dispunerezoluţiunea judiciară (existenţa unei fapte ilicite a debitorului, a vinovăţieiacestuia şi îndeplinirea cerinţei privind punerea în înrziere a debitoruluiobligaţiei neexecutate) dar şi a celor specifice obligaţiei de despăgubire, existenţaunui prejudiciu care să fi fost cauzat creditorului şi existenţa unei legături decauzalitate între prejudiciu şi fapta ilicită a debitorului. În cazul în care prin convenţie părţile au prevăzut şi un termen cert pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate de debitor, este de menţionat împlinireatermenului marchează doar momentul în care obligaţia trebuie executată, adicămomentul în care aceasta devine scadentă.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->