Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
29Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jurisprudenta civila sintetizata

Jurisprudenta civila sintetizata

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,063|Likes:
Published by Adrian Sandu
Jurisprudenta I.C.C.J. ****** Drept Civil

20022009

DREPT CIVIL
ACT JURIDIC. CONDITII. VICII CONSIMTAMANT. INTERPRETARE 1*Contract de întreţinere. Testament. Lipsa discernământului persoanei care se obligă Capacitatea de a contracta cât şi consimţământul valabil al părţii care se obligă sunt, potrivit art.948 C.civ. şi ale prevederilor Decretului nr.31/1954, condiţii esenţiale pentru valabilitatea actelor juridice, lipsa oricăreia din ele fiind sancţionată cu nulitatea.Secţia civilă, decizia nr
Jurisprudenta I.C.C.J. ****** Drept Civil

20022009

DREPT CIVIL
ACT JURIDIC. CONDITII. VICII CONSIMTAMANT. INTERPRETARE 1*Contract de întreţinere. Testament. Lipsa discernământului persoanei care se obligă Capacitatea de a contracta cât şi consimţământul valabil al părţii care se obligă sunt, potrivit art.948 C.civ. şi ale prevederilor Decretului nr.31/1954, condiţii esenţiale pentru valabilitatea actelor juridice, lipsa oricăreia din ele fiind sancţionată cu nulitatea.Secţia civilă, decizia nr

More info:

Published by: Adrian Sandu on Jan 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2014

pdf

text

original

 
 Jurisprudenta I.C.C.J. ****** Drept Civil
2002-2009
DREPT CIVIL
ACT JURIDIC. CONDITII. VICII CONSIMTAMANT. INTERPRETARE
1* Contract de întreţinere . Testament. Lipsa discernământului persoanei care se obligăCapacitatea de a contracta cât şi consimţământul valabil al părţii care se obligă sunt, potrivitart.948 C.civ. şi ale prevederilor Decretului nr.31/1954, condiţii esenţiale pentru valabilitateaactelor juridice, lipsa oricăreia din ele fiind sancţionată cu nulitatea.Secţia civilă, decizia nr.51din 15 ianuarie 20032* Contract . Interpretare. Criterii Interpretarea contractelor presupune determinarea şicalificarea conţinutului acesteia, a clauzelor sale, în scopul stabilirii drepturilor şi obligaţiilor  părţilor. Dacă voinţa părţilor este clar exprimată, nu se pune problema interpretării, care estenecesară doar în situaţia în care există discrepanţă între voinţa reală şi voinţa declarată a părţilor, când clauzele sunt echivoce, confuze sau contradictorii ori când contractul esteincomplet. Secţia civilă, decizia nr.1753 din 6 mai 20033*Interpretarea convenţiilor. Clauza penală Faţă de obiectul cererii dedusă judecăţii,instanţa de control judiciar a interpretat corect contractul şi clauza penală conform principiuluistatornicit prin art.977 C.civ., după intenţia comună a părţilor şi a aplicat dispoziţiile art.969C.civ. potrivit cărora „convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante”.(Secţia comercială, decizia nr.244 din 22 ianuarie 2003)4* Contract de vânzare-cumpărare cu cesiune de creanţă . Viciu de consimţământ. Pentrua se putea reţine viciul de consimţământ la încheierea contractului, ar fi trebuit să fie întrunitecondiţiile prevăzute de art.956 C.civ. În speţă, contractul de vânzare-cumpărare cu cesiune decreanţă a fost încheiat între persoane juridice, prin reprezentanţii lor abilitaţi legal, şiconsimţământul nu a putut fi viciat prin violenţă iar în situaţia în care ar putea fi reţinută oameninţare din partea uneia dintre părţile contractante aceasta fiind ulterioară încheieriicontractului, în faza executării, exclude constatarea unei nulităţi absolute parţiale a contractului.(Secţia comercială, decizia nr.2515 din14 septembrie 2004)5*Contract de ipotecă. Mandat special În privinţa actelor de înstrăinare, de ipotecare caşi a altor acte ce depăşesc administrarea obişnuită a bunurilor comune este necesar un mandatspecial. Or, procura invocată ca temei al puterilor de mandatar, nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în art.1536 alin.(2)C.civ. pentru a fi calificaca un mandat special, apt a validacontractul de ipotecă . Drept urmare, fiind semnat în temeiul unui mandat general valabil pentru actele de administrare şi inapt a valida un act de înstăinare, contractul de ipotecă estelovit de nulitate. (Secţia comercială, decizia nr.5215 din 2 decembrie 2004)6*Contract de credit. Nulitate absolută Reclamanţii au fost induşi în eroare de pârâtăcu ocazia încheierii actelor de garanţie imobiliară, crezând că semnează un act de garanţiereală pentru calitatea de angajat şi nu acte de garanţie imobiliară pentru creditul luat desocietate de la bancă, fapt ce a echivalat cu lipsa consimţământului, care potrivit art.948 C.1
 
 Jurisprudenta I.C.C.J. ****** Drept Civil
2002-2009
civ. atrage nulitatea absolută a actului juridic. (Secţia comercială, decizia nr.1844 din 17martie 2005)7* Contract de vânzare-cumpărare . Principiul prevalării salvării efectelor juridice aleactului Instanţa de control judiciar a apreciat în mod corect, că o capacitate mai mică a bunuluivândut, decât cea stabilită, nu constituie un viciu ascuns, iar eventualele vicii aparente,care aucondus ulterior la reparaţia bunului, trebuiau sesizate la recepţia produselor, prin diligenţele cese impuneau,or,cumpărătorul a recepţionat bunul fără a formula obiecţiuni privind calitatea saucapacitatea acestuia. Întrucât, în speţă, nu există motive de anulare sau constatare a nulităţiiactului juridic, neexistând vicii ascunse ale lucrului vândut, trebuie promovat pincipiul juridical prevalării salvării efectelor juridice ale actului iar nu al desfiinţării acestuia. (Secţiacomercială, decizia nr.2217 din 30 martie 2005)8*Contract de credit . Cauze de nulitate Întrucât suma menţionată cu titlu de credit nu afost acordată , s-a constatat nulitatea contractului de credit, în lipsa unui act din care să rezultevoinţa părţilor de a nova, conform art.1130
C.civ
(Secţia comercială, decizia nr.1213 din 28martie 2006)9*Contract de vânzare-cumpărare. Nulitate. Condiţii esenţiale pentru validitateaconvenţiei. Potrivit art.948 alin.(4)
C.civ
. : condiţia esenţială pentru validitatea uneiconvenţii este o cauză licită.
Cauza
 
este
 
ilicită
 
când 
 
este
 
 prohibită
de
legi 
,
când 
 
este
 
contrarăbunelor 
 
moravuri 
 
 şi 
 
ordinii 
 
 publice
(art.968
C.civ
.
 ) .
(Secţia comercială, decizia nr.2802 din 5octombrie 2006)10* Contract de vânzare-cumpărare . Efectul convenţiilorC.civ.,art.969 Potrivit art.969C.civ., convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante. Ele se pot revoca prin consimţământul mutual sau din cauze autorizate de lege. (Secţia comercială, decizia nr.649din 12 februarie 2007)11*Contract de cesiune de creanţă . Convenţie de eşalonare a datoriei. Viciu deconsimţământ. ConsecinţeConvenţia făcută prin eroare, violenţă sau dol, nu este nulă de drept, ci dă loc numaiacţiunii de nulitate, potrivit dispoziţiilor art.961 C.civ. (Secţia comercială, decizia nr.2154 din5 iunie 2007)12*Contractul de vânzare-cumpărare acţiuni. Viciu de consimţământ. Acţiune înanularea contractului C.civ., art.960Existenţa dolului poate fi reţinută în cazul în care se regăseşte elementul intenţional,voinţa de a induce în eroare partea contractantă şi elementul material, adică folosirea demijloace viclene pentru inducerea în eroare. (Secţia comercială, decizia nr.4057 din 11decembrie 2007)13*
 
Consimţământul valabil exprimat – condiţie de validitate a unei convenţii Condiţiileesenţiale pentru validitatea unei convenţii, respectiv pentru încheierea valabia oricărui2
 
 Jurisprudenta I.C.C.J. ****** Drept Civil
2002-2009
contract sunt capacitatea de a contracta şi consimţământul valabil exprimat al părţii care seobligă. Simpla ofertă de a contracta făcută de către una dintre părţi nu produce efecte juridice înlipsa consimţământului valabil exprimat şi a acceptării acesteia de către cealaltă parte. (ÎnaltaCurte de Casaţie şi Justiţie Secţia comercială decizia nr.35 din 14 ianuarie 2009)14* Cauza ilicită a unui act juridic. Sancţiune aplicabilă Nulitatea este sancţiunea princare actul juridic este lipsit de efectele ce contravin legii care interesează ordinea publică sau bunele moravuri, fraudează legea sau interesele individuale.Sancţiunea nulităţii este fundamentată şi în condiţiile în care actului juridic îi lipseştecauza sau aceasta este ilicită, imorală sau falsă. Prevederile art. 966 c.civ. statuează asupralipsei efectelor unei obligaţii fără cauză sau fondată pe o cauză falsă sau nelicită; iar art. 968defineşte cauza nelicită ca fiind aceea prohibită de legi, contrară bunelor moravuri şi ordinii publice. (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Secţia comercială decizia nr.647 din 3 martie 2009)15*Calificarea contractului din perspectiva interpretării sistematice şi nu dudenumirea dată de părţi. Contractul de transport. Trăsături definitorii. Regim juridic Potrivitart.977 şi urm.Cod civil, calificarea juridise face duinteia comua ilor contractante, iar nu după sensul literal al termenilor folosiţi.De asemenea art.982 Cod civil consacră principiul interpretării sistematice stipulând că,clauzele convenţiilor se interpretează unele prin altele, dându-se fiecăreia înţelesul ce rezultă prin actul întreg. Din examinarea clauzelor contractului rezultă fără putinţă de tăgadă, că părţile au avut intenţia de a încheia un contract de transport de mărfuri, iar împrejurarea că s-adat contractului o altă denumire nu poate produce efecte juridice cu privire la natura acestuia.Contractul de transport se încadrează, în raport cu dispoziţiile art.1470 alin.2 încategoria locaţiunii de lucrări, iar potrivit art.1474 Cod civil este o locaţiune de servicii. Înrealitate, contractul de transport nu este numai de locaţiune (o închiriere) a mijlocului detransport ci mai ales o prestaţie de servicii deoarece obiectul de activitate constă în deplasareaîn spaţiu a unor persoane sau mărfuri.De remarcat că în orice transport, cum este şi cazul în speţă, găsim următoareleelemente ale locaţiunii de servicii: o prestaţie, o remuneraţie a serviciului prestat, independenţa juridică a cărăuşului. (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Secţia comercială decizia nr.923 din 6martie 2008)16* Interpretarea clauzelor contractuale Interpretând clauza cu privire la carecontractanţii aveau opinii diferite, (...) nu a avut loc o modificare a clauzei penale, ci ointerpretare logică şi juridiîn scopul determinării înţelesului exact al acesteia pentrustabilirea drepturilor şi obligaţiilor părţilor. (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Secţia comercialădecizia nr.1273 din 27 martie 2008)17*Operaţiunea de vânzare în frauda dreptului de proprietate, cauză de nulitate absolutăa contractului Faptul că vânzarea-cumpărarea imobilului s-a făcut în frauda dreptului de proprietate de către vânzător, cu complicitatea şi pe riscul cumpărătorului este un caz tipic denulitate absolua contractului. Avându-se în vedere vânzătoarea cunoştea faptul înstrăinează bunul altuia, rezultă că, convenţia părţilor are o cauză ilicită şi deci este nulă3

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
anduh12 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
anduh12 liked this
Laura Patrulescu liked this
Manofu Angela liked this
raluk liked this
heart_soul liked this
Anne Thompson liked this
Leon Cosmin Serbanescu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->