Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
34Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jurisprudenta procedura civila.sintetizata

Jurisprudenta procedura civila.sintetizata

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 2,794|Likes:
Published by Adrian Sandu
Jurisprudenta I.C.C.J. ***** Procedura civila

20022009

PROCEDURA CIVILA
PRINCIPII GENERALE ALE PROCESULUI CIVIL. ROLUL ACTIV AL INSTANTEI 1*Principiul disponibilităţii. Nelegalitatea introducerii în cauză, din oficiu, a altor persoane În dreptul român, nefiind cunoscută instituţia introducerii în cauză, din oficiu, a unor persoane, instanţa nu poate să dispună din oficiu citarea altei persoane decât cea indicată prin cererea de chemare în judecată, care să dobândească astfel calitate procesual
Jurisprudenta I.C.C.J. ***** Procedura civila

20022009

PROCEDURA CIVILA
PRINCIPII GENERALE ALE PROCESULUI CIVIL. ROLUL ACTIV AL INSTANTEI 1*Principiul disponibilităţii. Nelegalitatea introducerii în cauză, din oficiu, a altor persoane În dreptul român, nefiind cunoscută instituţia introducerii în cauză, din oficiu, a unor persoane, instanţa nu poate să dispună din oficiu citarea altei persoane decât cea indicată prin cererea de chemare în judecată, care să dobândească astfel calitate procesual

More info:

Published by: Adrian Sandu on Jan 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2014

pdf

text

original

 
 Jurisprudenta I.C.C.J. ***** Procedura civila
2002-2009
PROCEDURA CIVILA
PRINCIPII GENERALE ALE PROCESULUI CIVIL. ROLUL ACTIV ALINSTANTEI
1* Principiul disponibilităţii . Nelegalitatea introducerii în cauză, din oficiu, a altor  persoane În dreptul român, nefiind cunoscută instituţia introducerii în cauză, din oficiu, a unor  persoane, instanţa nu poate să dispună din oficiu citarea altei persoane decât cea indicată princererea de chemare în judecată, care să dobândească astfel calitate procesuală pasivă şi să fieobligată faţă de reclamant. Secţia civilă, decizia nr.494 din 8 februarie 20022* Principiul contradictorialităţii Este încălcat principiul contradictorialităţii, iar hotărârea astfel pronunţată este lovită de nulitate, atunci când instanţa, primind după închidereadezbaterilor un set de acte, pe care nu le-a pus în discuţia părţilor, pronunţă hotărârea pe baza lor. Secţia civilă, decizia nr.1852 din 14 mai 20023* Apel declarat împotriva sentinţei primei instanţe de soluţionare a cauzei pe excepţii.Respingerea apelului pe fondul cauzei. Încălcarea principiului dreptului la apărare şi alcontradictorialităţii. Reţinând că instanţa de fond a soluţionat greşit cauza prin admiterea unor excepţii, instanţa de apel urmează, conform art. 297 alin. (1) C. proc. civ., să anuleze sentinţa şisă evoce fondul respectând dreptul părţilor de a-şi face apărări în legătură cu obiectul şi cauzaacţiunii. I.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 5683 din 19 octombrie20044* Judecata în apel . Principiul contradictorialităţii. Rolul activ al judecătorului. Privarea părţii de un grad de jurisdicţie Instanţa de apel nu trebuie să se limiteze a expune, în hotărâre,toate criticile invocate de apelant, având obligaţia de a se pronunţa cu privire la fiecare motiv, să pună în discuţia părţilor excepţiile pe care le ridică din oficiu, pentru a da posibilitate instanţei derecurs să exercite controlul judiciar. Analizarea direct în recurs a criticilor aduse hotărârii primeiinstanţe ar duce la privarea părţii de un grad de jurisdicţie şi la încălcarea principiului „nonomisso medio”, ceea ce este inadmisibil. I.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală,decizia nr. 5699 din 19 octombrie 20045* Judecata acţiunii civile, în lipsa părţilor , deşi nu s-a cerut judecata în lipsă.Consecinţe. Dispoziţiile art. 242 alin. 1pct. 2 au caracter imperativ şi obligă pe judecător săsuspende judecata dacă părţile lipsesc şi nu au cerut judecata în lipsă.În lipsa unei dispoziţii legale, în situaţia redată, instanţa, invocând greşit dispoziţiile art.128 şi ale art. 129 alin. 2 C.pr.civ., nu poate trece la judecarea cauzei, ca sancţiune, fondatăeronat pe art. 723 alin. 1 C.pr.civ., pentru reclamantul care, deşi legal citat, nu se prezintă spre a-si susţine acţiunea.Procedând la judecarea cauzei, în lipsa părţilor, care nu au cerut judecata în lipsă, seîncalcă dreptul la apărare şi principiul contradictorialităţii prin hotărârea de respingere a acţiunii1
 
 Jurisprudenta I.C.C.J. ***** Procedura civila
2002-2009
ca prescrisă sau ca nefondată. Î.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr.2364 din 23 martie 2005.6*Acţiune pentru constatarea dobândirii prin uzucapiune a dreptului de proprietate.Încălcarea de către instanţa de judecată a principiului disponibilităţii. Faţă de prevederile art. 129alin. (6) din Codul de procedură civilă este eronată aprecierea instanţei în sensul că reclamantulnu trebuia să-şi întemeieze acţiunea pe dispoziţiile Codului Civil. Această interpretare este datăcu încălcarea legii şi constituie motiv de casare întrucât încalcă principiul disponibilităţii ceguvernează procesul civil.Î.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 5661 din27 iunie 2005.7* Respingând acţiunea – în speţă pentru obligarea la măsuri reparatorii prin echivalent, pentru preluarea de către stat, în mod abuziv, a două mori cu motivarea că nu au fost elaborateîncă normele metodologice pentru acordarea de titluri de valoare - instanţa a încălcat principiullegalităţii, echivalent cu o denegare de dreptate, conform art. 3 din C.civ. Instanţa investită cuo acţiune trebuie să judece procesul pe baza legislaţiei în vigoare, neputând respinge cererea părţii pentru că urmează ca, în viitor, să se elaboreze alte legi, care să reglementeze raportul juridic dedus judecăţii.8* Obligaţia instanţei este de a se pronunţa asupra obiectului cererii dedusă judecăţiicare constituie garanţia aplicării principiului disponibilităţii, consacrat prin art.129 alin.6 Cod procedură civilă.Judecătorul nu poate soluţiona un litigiu decât pe baza cererii părţii interesate şi numaiîn limitele sesizării, principiul disponibilităţii cuprinzând în conţinutul său prerogativa dreptuluireclamantului de a determina limitele acţiunii.Dacă formulările părţilor sunt confuze, împiedicând determinarea obiectului cererii dechemare în judecată, instanţa are îndatorirea, respectând regula dezbaterilor contradictorii, săceară precirile necesare, cu finalitatea de a evita, în favoarea respectării cu rigoare adisponibilităţii, un ultra sau minus petita. Î.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală,decizia nr. 2150 din 27 februarie 2006.9* Principii ale procesului civil . Principiul contradictorialităţii. Dreptul la apărare. Nulitatea hotărârii. Proces echitabil. În procesul civil, părţile au posibilitatea legală de a participaîn mod activ la desfăşurarea judecăţii, atât prin susţinerea şi dovedirea drepturilor proprii, cât şi prin dreptul de a combate susţinerile părţii potrivnice şi de a-şi exprima poziţia faţă de măsurile pe care instanţa le poate dispune.Aceste drepturi legale ale participanţilor la judecată sunt asigurate prin respectarea unui principiu fundamental al procesului civil, principiul contradictorialităţii. Pentru asigurareacontradictorialităţii în procesul civil, instanţa are obligaţia de a pune în discuţia părţilor toateaspectele de fapt şi de drept pe baza cărora va soluţiona litigiul. Nerespectarea acestui principiu,care asigură implicit şi respectarea dreptului la apărare, este sancţionată cu nulitatea hotărârii. Niunea de proces echitabil presupune respectarea şi aplicarea principiuluicontradictorialităţii, cât şi a dreptului la apărare, iar potrivit art. 129 alin. 1 c.pr.civ., judecătorulare îndatorirea să facă respectate şi să respecte el însuşi principiul contradictorialităţii şi celelalte principii ale procesului civil. Î.C.C.J. Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 2508din 20 martie 2007.2
 
 Jurisprudenta I.C.C.J. ***** Procedura civila
2002-2009
10*Acţiune pentru obligarea unei societăţi comerciale să pronunţe o decizie privindrestituirea unui imobil. Introducerea în cauză, din oficiu, de către instanţă, a MinisterulFinanţelor Publice ca reprezentant al Statului Român şi a Autorităţii pentru ValorificareaActivelor Statului. Încălcarea principiului disponibilităţii. Unul dintre principiile fundamentaleale procesului civil este cel al disponibilităţii, în conţinutul căruia intră şi dreptul reclamantuluide a determina limitele cererii de chemare în judecată, ale cadrului procesual în care se vadesfăşura judecata cu privire la obiect şi la părţi.În respectarea acestui principiu, instanţa nu poate introduce din oficiu o altă persoană în proces. Numai părţile pot lărgi sfera subiectivă a procesului prin formularea cererilor deintervenţie forţată. De asemenea, terţii pot solicita să participe la judecată sub forma intervenţieivoluntare. Î.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 2952 din 2 aprilie 200711* Acţiune . Determinarea obiectului şi temeiului acţiunii Instanţa are obligaţia de a se pronunţa asupra obiectului cererii deduse judecăţii. Dacă formulările reclamantei, fiind confuze,împiedică determinarea obiectului şi temeiului juridic ale cererii de chemare în judecată, instanţaare îndatorirea, respectând regula dezbaterilor contradictorii, să ceară precizările necesare, iar nusă refuze judecata pe fond a cauzei. Secţia civilă, decizia nr.1982 din 16 mai 200312* Instanţa, investită cu o acţiune în revendicare, motivată pe dispoziţiile art.480 C.civ., în măsura în care consideră că, în raport cu obiectul acţiunii, temeiul juridic este altul,are îndatorirea, în virtutea rolului său activ, conform art. 130 C.pr.civ., să dea calificarea juridicăexactă.13* În temeiul dispoziţiilor art. 84, ale art. 112 pct. 4 şi ale art. 129 alin. (5) C.pr.civ.,instanţa are obligaţia să stabilească corect cadrul procesual, normele legale şi instituţiile juridiceaplicabile, în raport cu situaţiile de fapt invocate prin acţiune.Faptul că, persoana îndreptăţită,invocă, în mod eronat, şi alte dispoziţii decât cele ale Legii nr. 10/2001, precizând totodată unitatea deţinătoare nu i-a răspuns la notificare, nu justifică respingerea acţiunii ca neîntemeiată pe această din urmă lege.14* Excepţia lipsei de interes a părţii în promovarea căii de atac. Excepţia lipsei deinteres al părţii care formulează cereri în procesul civil are caracter dirimant şi atunci când esteadmisă duce la respingerea acţiunii.Această excepţie trebuie pusă în discuţia părţilor, pentru că, altfel, acestea sunt puse înimposibilitatea de a cunoaşte temeiul respingerii cererii lor şi de a-şi formula apărareacorespunzătoare, fapt care generează o vătămare, ce nu poate fi înlăturată decât prin anulareahotărârii pronunţate în aceste condiţii.Hotărârea pronunţată în aceste condiţii este nulă, în baza art. 105 alin. 2 din Codul de procedură civilă, text de lege care instituie sancţiunea nulităţii pentru actele procesualeîndeplinite cu neobservarea formelor legale prin care s-a pricinuit părţii o vătămare ce nu poate fiînlăturată decât prin anularea lor. Î.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr.3781 din 10 mai 2007.3

Activity (34)

You've already reviewed this. Edit your review.
anduh12 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Anca Postumia Timis liked this
audriste liked this
usm413 liked this
Laura Patrulescu liked this
Tomegea Emilian liked this
heart_soul liked this
Anne Thompson liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->