Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Samenvatting Kunst in netwerken Gielen

Samenvatting Kunst in netwerken Gielen

Ratings: (0)|Views: 1,286|Likes:
Published by nikki_beer
Samenvatting Kunst in Netwerk door Pascal Gielen, niet alles staat erin!!
Samenvatting Kunst in Netwerk door Pascal Gielen, niet alles staat erin!!

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: nikki_beer on Jan 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

 
Samenvatting sociologie 1BKunst in NetwerkenDefinitie en beslissingsprocessen in de hedendaagse kunstwereld
kunst vs niet kunst 
Geschiedenis / Consecratie van de tijd (Heinich) → constructie van een nieuwe opvatting over dekunstenaar De kunstenaar als tijdloze profeet → artiest in een ander netwerk van relaties en connotaties
Beeld van de particulariteit, door koppeling van de persoon van de kunstenaar aan biografische en psychologische informatie (personificatie van het oeuvre)
Dankij uniciteit krijgt het kunstwerk ruimte- en tijdsoverstijgende pretenties toegewezen
 Notie van authenticiteit → continuiteit,universiteit/transcendentaliteit, koppeling vanuniciteit aan een persoonlijkheid.Twee interpretatieve kaders die het beeld van de tijdloze kunstenaar in stand houden:Leek: Richten zich op persoon met dezelfde mechanismen als bij idolen, religie, etc.Professional: Hermeneutiek, stijl en techniek om uniciteit te ontmaskerenOverschrijding van de tijd is een belangrijk criterium bij beoordelen van kunst.Decision makers moeten NU beslissing wat Kunst is, langzaam een carriere opbouwen wordt steedsminder mogelijk. (doorlopen van lange productiecyclus → Bourdieu)
 goede kunst vs slechte kunst 
universele of internationale verdringt tijd als kwaliteitscriteriumin tegenstelling tot esthetici toetsen alledaagse kunstbeslissers niet aan transgressie van tijd maar aan die van (geografische) ruimte.Doel onderzoek: een emperisch gefundeerd kader voor artistieke selecties uitwerken.Sinds jaren 80 in Vlaanderen een meer institutionele, duurzame buitenlandse netwerkvorming →internationalisering. Vanaf jaren 90 meer zichtbare buitenlandse cultuurpolitiek. Internationaliseringverliep gelijktijdig met uitbouw van een organisatorische, infrastructurele en institutioneleonderbouw.
Verschil dans en beeldende kunst:
verschil in transmissie van symbolisch naar economisch kapitaalBij dans: economisch kapitaal: overheidsgeld, ecnomisch rendement is nihil.Bij beeldende kunst: Veel prive-kapitaal, belang van overheidssubsidies is relatiever.
Verschil in temporaliteitDans en theater moet meteen geconsumeerd/geexposeerd worden, itt beeldende kunstObjecten zijn flexibeler inzetbaar dan dansers, verschil in afhankelijkheidsrelaties
Verschil in zelforganisatie van de betrokken productieveldenBij dans: Afhankelijk van het collectief Bij beeldende kunst: Veel individueler, ook sociale netwerkverbindingen zijn individueel van aard.Ook toeschouwer gaat een meer individuele verhouding aan met het kunstwerk.→ verschil in 'mate van sociale densiteit' tussen sectoren zorgt ook voor distinctieve zelfobservatieen -organisatie. (Danswereld beschouwt zichzelf meer als onderdeel van collectief en er bestaanmeer collectieve vereningingen en vakbonden)
Onderzoeksmethoden
Kwalitatief onderzoek dmv participerende observatie, documentanalyse en open diepte-interviews.Emperisch onderzoek (Kwantitatief onderzoek) altijd binnen een interpretief betoog geplaatst.Intensieve studie.
 
Deel 2BourdieuGeschiedenis van de hedendaagse dans
Bourdieu: OntmaskeringssociologieParallellen met de psychoanalyseAlledaagse sociale praxis steunt op onbewust handelen. Veldactoren ontwikkelen op een prereflectieve manier bepaalde strategieeen.Kunstwerken kunnen alleen waarde ontlenen aan de geschiedenis van het veld waarin ze wordengeproduceerd. De sociale mechanismen die deze waarde construeren behoren voor de veldbewonerstot het prerelflectieve niveau. De taak van de socioloog is op deze verdrongen praktijken te wijzen,door middel van theoretisch én empirisch onderzoek.Centraal thema: rol van cultuur in sociale reproductie en de rol van macht.Hij maakt eenzelfde basis frame voor alle velden (Structurele homologie)Problemen: Bourdieu vat niet iedere sociale en artistieke ratio.Bourdieu: Verzet tegen kantiaanse opvattingen over de universaliteit van het esthetische. Tegenexistentialistische interpretaties van het kunstwerk. (existentialisme: intenties bepalen het gedrag).Artistieke autonomie kan niet los van externe determinanten worden gezien. Kunstenaar en zijn productie komen tot stand binnen een sociale ruimte met specifieke eigenschappen. Afhankelijk vansociale variabelen. (Horizon of expectations)gulden middenweg tussen objectivisme en subjectivismeIn eerste instantie via structuralisme (Onderliggende structuren bepalen sociaal gedrag), later  beperkt het determinisme teveel.Genetisch structuralisme = GRAND THEORYSpanning tussen het individuele subject en het sociale
 Begrippen
Habitusdubbele beweging: Structurerende structuur.Tegelijkertijd passief en actief eerste beweging: Internalisering van een systeem van duurzame disposities –> verkregen via primaire (opvoeding) en secundaire (onderwijs) socialisatie.Tweede beweging: Geinternaliseerde 'regels van het spel' genereren onbewust strategieen.Door zijn strategisch handelen (re)produceert de habitus een objectieve sociale structuur.De habitus bepaald welke mogelijkheden tov bepaalde posities in een bepaald veld, en samen metanderen bepaald het de veldstructuur.VeldEen veldbewoner reageert op sociale situaties, een objectiveerbaar geheel van sociale verhoudingen(veld) met eigen regels en logica. De maatschappij bestaat uit hierarchisch georganiseerde velden.Ieder veld is autonoom, maar structureel homoloog met andere velden. Die structuur wordt bepaalddoor de verschillende posities die actoren in het veld bezetten. Zijn ook verantwoordelijk voor develddynamiek, een verschuiving in posities verandert ook de veldstructuur.Het veld wordt als ruimte van mogelijkheden opgevat, die juist dankzij de specifieke habitus kanworden waargenomen. De veldgeschiedenis of de via collectieve arbeid geaccumuleerde erfenisdoet zich dus voor aan elke actor als een ruimte van mogelijkheden, een verzameling vanwaarschijnlijke dwangen en beperkingen die de voorwaarde en keerzijde vormen van eenverzameling van mogelijke gebruiken. (Historisch transcendentaal systeem).Er is dus geen totale vrijheid van de kunstenaar.
 
Een kunstwerk kan pas begrepen worden als er rekening gehouden word met veldeffecten; degeschiedenis van het veld, de historische verschuiving van posities bepaald mede het artistieke product. Kunst en smaak zijn sociale constructen, er is geen universeel of ongenaaktbaar kunstwerk.Kunst is de uitkomst van een sociale alchemie. Ook de artiest is een sociaal construct, en leeft niet buiten de maatschappij (In tegenstelling tot Kant)KapitaalDe positie op de hierarchische ladder wordt bepaald door de hoeveeldheid kapitaal die iemand kanvergaren.Cultureel kapitaal: Opvoeding en opleiding (Diploma's, beurzen, prijzen, etc)Sociaal kapitaal: sociale netwerk van posities waarop een actor kan rekenen(Vergaarde kapitaal bepaald dus ook de actieradius van de actor)Symbolisch kapitaal: Prestige, aura, erkenning.Kapitaalvormen zijn converteerbaar.In de kunstwereld geldt de regel dat er eerst symbolisch kapitaal opgebouwd moet worden, watvervolgens in economisch kapitaal omgezet kan worden, om in het veld van de beperkte productieterecht te komen. Vergaard men snel economisch kapitaal, dan wordt het vergaren van symbolischkapitaal beperkt en komt men terecht in het veld van de massaproductie.De globale sociale ruimte wordt hoofdzakelijk geordend via het economisch en cultureelkapitaalvolume. Bepalen ook de sociale klasse waartoe een actor behoort.(Arbeidersklasse, kleinburgerij en economische burgerij en culturele burgerij)Vereisten om tot een veld toe te treden:De juiste habitus (Entree, en de regels van het spel kennen en toepassen).Het beschikbare kapitaal (cultureel, symbolisch en sociaal) moet zo goed mogelijk wordengeinvesteerd. (Strategisch handelen)Artistieke vrijheid:Er is geen artistieke vrijheid;
men moet via cultureel kapitaal toegang betalen tot het veld.
Eenmaal onderdeel van het veld moet men strategisch handelen om meer kapitaal te kunnenvergaren. Dit gebeurt onbewust (sense pratique).
De actor moet symbolisch kapitaal in economisch kapitaal omzetten.
Het geloof in een artiest is een sociaal construct.
De carriere van een artiest is niet uniek, maar een traject tusen objectieve mogelijke positiesin een veld.Cirkel van geloof Waardetoekenning kan alleen maar begrepen worden via 'geloofsnotie'.Culturele veld en kunstproductie bestaan alleen maar door collectieve gelooffsbetuigingen aan deautonomie van het culturele product. De esthetische waarde van het kunstwerk wordt als absoluutervaren. Ontkenning van economische en commerciele mechanismen is noodzakelijk.De winst is symbolisch en resulteert in accumulatie van symbolisch kapitaal.Geloof = ontkenning van economie.Cirkel van geloof: Investeringen door veel mensen vanuit geloof resulteert in meer mensen diegeloven en dus meer investeringen doen.De spanning tussen het onbaatzuchtige geloof en commercie of economisch handelen bepaalt destructuur van het culturele veld.Kunstenaars consacreren kunstenaars.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Marie Golenia liked this
Marie Golenia liked this
Marie Golenia liked this
Marie Golenia liked this
Tanja Wilming liked this
Jaccomijn Tielen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->