Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
30Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO I

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO I

Ratings: (0)|Views: 13,935|Likes:
Published by mErY__86

More info:

Published by: mErY__86 on Jan 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/18/2013

pdf

text

original

 
GRAĐANSKOPROCESNOPRAVO I
1
 
1.PARNNI POSTUPAParnični postupak je osnovni metod raspravljanja i odlučivanja u građansko-pravnimsporovima, koji nastaju iz građanskopravnih odnosa.U parničnom postupku, redovni sudovi raspravljaju i odlučuju o građanskopravnimsporovima koji nastaju iz građanskopravnih odnosa, koji se međusobno razlikuju posvojoj prirodi i društvenom značaju. Ta razlika uslovila je podjelu postupka na opšti i posebne parnične postupke. Po opštem parničnom postupku, redovni sudovi raspravljaju iodlučuju u građanskopravnim sporovima za koje nije predviđen neki od posebnih parničnih postupaka. Posebni parnični postupci su propisani Zakonom za postupanje sudau onim sporovima u kojima se iz određenih razloga ne može postupati po pravilimaopšteg parničnog postupka.2.PARNICAParnica je redovni način rješavanja građanskopravnih sporova od strane suda. Spor serješava u parnici tako što sud na nesumnjiv i autoritativan način utvrđuje da li subjektivno pravo pripada tužitelju ili tuženom i zavisno od toga donosi odgovarajuću odluku, kojaotklanja neizvjesnost i neslaganje oko njegovog postojanja. Na taj način povrijeđeno,ugroženo ili osporeno subjektivno građansko pravo ponovo se usklađuje sa objektivnim pravnim portkom. Parnica je sudski postupak u kome se građanskopravni spor rješava preduzimanjem parničnih radnji suda, tužitelja i tuženog.3.UOBIČAJENI FORMALNI TOK I SADRŽAJ PARNICEParnični postupak pokreće se tužbom u kojoj tužitelj iznosi pravno relevantne činjenice,na kojima zasniva postavljeni zahtjev prema tuženom i predlaže dokaze kojima utvrđujete činjenice. Tužitelj iznosi tvrdnju da mu pripada subjektivno pravo koje mu je tuženi povrijedio, ugrozio ili osporio. Tužitelj traži od suda da mu pruži pravnu zaštituodređenog sadržaja, i to njegovo traženje, sadržano u tužbi, predstavlja njegov tužbenizahtjev. Po prijemu tužbe, sud treba da ispita da li su ispunjene sve procesne pretpostavkekoje se odnose na tužbu, sud, stranke i predmet spora. Po potrebi sud će preduzetiodgovarajuće mjere da se otklone eventualni nedostaci. Ako u tome ne uspije, sud ćerješenjem odbaciti tužbu. Urednu tužbu, po kojoj može voditi postupak, sud će dostavitituženom na odgovor. Dostavljanjem tužbe zasnovan je kompletan procesni odnos izmeđusvih osnovnih parničnih subjekata. Od tog momenta je nastala i konkretna parnica. Usvom odgovoru na tužbu, tuženi u svoju odbranu može unijeti isticanje određenih procesnih i materijalnih prigovora. Procesni prigovori, za koje sud utvrdi da su osnovanidovode do odbacivanja tužbe, a utvrđeni materijalni prigovori dovode do odbacivanjatužbenog zahtjeva. Tuženi u odgovoru na tužbu može postaviti i protivtužbeni zahtjev prema tužitelju. Sud zakazuje pripremno ročište da bi utvrdio predmet dokazivanja ukonkretnoj parnici i izvršio izbor predloženih relevantnih dokaza, koje će stranke izvestina glavnoj raspravi. Sud zakazuje glavnu raspravu na kojoj stranke izvode prihvaćenerelevantne dokaze sa pripremnog ročišta. Nakon završenog dokaznog postupka, sudzaključuje glavnu raspravu i donosi presudu kojom usvaja ili odbija postavljeni tužbenizahtjev u tužbi, u cjelosti li djelimično. Donošenjem presude, završava se parnični postupak pred prvostepenim sudom.2
 
4.DVOSTRANAČKI KARAKTER PARNICEParnica je dvostranački procesni odnos u kome se nalaze dvije suprotne parnične stranke,tužitelj i tuženi. Parnica može da postoji samo ako u njoj učestvuju dvije stranke sarazličitim procesnim ulogama. Kad nema različitih interesa, tada nema ni različitihstranaka, a samim time nema ni parnice.U parnici postoje samo dvije stranke sa suprotnim interesima, neovisno od toga što jemoguće da se u jednoj ili obje stranačke uloge pojavi više osoba (suparničari). Parnicaostaje dvostranački odnos i kada se u parnici pojavljuju umješači. Oni nisu parničnestranke, već treća lica koja se pridružuju jednoj od stranaka i kontrolišu da li strankasavjesno preduzima parnične radnje.5.PROCESNE PRETPOSTAVKEDa bi sud mogao odlučiti o sonovanosti tužbe (tužbenog zahtjeva) moraju se prethodnoispuniti određene procesne pretpostavke, od kojih zavisi dopuštenost tužbe ili mogućnostsuda da se upusti u raspravljanje i odlučivanje o predmetu spora. Osnovna podjela procesnih pretpostavki je na opšte i posebne. Opšte moraju da se ispune u svakoj parnici,da bi tužba bila dopuštena, dok je postojanje posebnih pretpostavki uslov za dopuštenosttužbe samo za neke sporove. Postoje i pozitivne i negativne pretpostavke. Prve moraju da postoje dok druge ne smiju postojati. I konačno, dijele se na one na koje sud pazi poslužbenoj dužnosti i na one na koje sud pazi samo po prigovoru tuženog.*Pretpostavke koje se tiču suda:- međunarodna nadležnost domaćeg suda- podređenost tuženog domaćem pravosuđu- apsolutna nadležnost redovnog parničnog suda- relativna nadležnost redovnog parničnog suda (stvarna i mjesna)*Pretpostavke koje se tiču stranaka:- postojanje stranaka- stranačka sposobnost- parnična sposobnost stranaka- punovažno zakonsko zastupanje parnično nesposobne stranke- punovažno zastupanje od strane zastupnike pravne osobe- punovažno zastupanje ako stranka vodi parnicu preko punomoćnika- postojanje procesne legitimacije*Pretpostavke koje se tiču tužbe: Tužba mora biti uredna da bi sud po njoj mogao postupiti. Tužba mora da sadrži sve zakonom propisane elemente.*Pretpostavke koje se tiču predmeta spora:- zabrane dvostruke parnice između istih stranaka u pogledu istog tužbenog zahtjeva i pravosnažno presuđena stvar sa kojom je uzjednačeno odricanje od tužbenog zahtjeva isudska nagodba- postojanje utuživog subjektivnog prava koje je pravno zaštićeno- postojanje pravnog interesa za tužbu.3

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Emina Che liked this
sonic55 liked this
Muhamed Jahic liked this
Ldp Kursumlija liked this
ZORAN10 liked this
budimoljudi liked this
bigiboy123 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->