Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kolhi Amp Kori of Mumbai

Kolhi Amp Kori of Mumbai

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by Muskan94

More info:

Published by: Muskan94 on Jan 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2011

pdf

text

original

 
 
يرﻮﻛ
 
۽
 
ﻲﻬﻟﻮﻛ
 
ﺎﺟ
 
ﻲﺌﺒﻤﻣ
 
Kolhi & Kori of Mumbai
ﺦﻴﺷ
 
فﺎﻄﻟא
 
Altaf Shaikh
ﻮﮢﺎﻛڙﻻ
 
يرﺮﺒﺋﻻ
 
ﻢﻌﻨﻤﻟא
 
[
Kolhi & Kori of Mumbai
]
 
ﻣﻲﺌﺒﻤ يرﻮﻛ
 
۽
 
ﻲﮭﻟﻮﻛ
 
ﺎﺟ
 
1
 
يرﻮﻛ
 
۽
 
ﻲﻬﻟﻮﻛ
 
ﺎﺟ
 
ﻲﺌﺒﻤﻣ
ﺦﻴﺷ
 
فﺎﻄﻟא
 
ﻲﺌﺒﻤﻣ
ﻦﭔ
 
ﻲﺟ
 
ﻲﺌﺒﻤﻣ
 
يوאرڌ
 
ﻪﺗ
 
نﻼﻫ
 
وﺪﻨﮑﻟ
 
ﻻ
 
ﻦﻬﻧא
 
،ﺎﭤ
 
ﻦﮐر
 
ودאرא
 
ﻮﺟ
 
ﮡﭸو
 
ڻﺎﻫ
 
ﺎﻳ
 
ﻦﻫآ 
 
ﻒﻗאو
 
ﻲﻜﻴﺟ
 
نﺎﮐ 
 
ﺮﻬﺷ
 
ﻦﻨﻴﺋﻻ
 
يﻮﻠﻳر
 
ﻢﻫא
)
لﺮﭩﻨﻴﺳ
 
۽
 
نﺮﭩﺴﻳو
(
۾
 
چو
 
ﻲﺟ
175
،ﻲﻫآ 
 
يدﺎﺑآ 
 
ﻲﭽﻛ
 
ﻞﻳﮍﮑﭘ
 
۾
 
ءﻲﺿאﺮﻳא
 
ﻲﺟ
 
نﺮﭩﻜﻴﻫ
 
ﻦﮐ ﺎﭤ
 
ﻦﻫر
 
ﻮﻬﮢﺎﻣ
 
ﺎﮣﻬﮔ 
 
ﻪﺑ
 
نﺎﮐ 
 
ﻦﮑﻟ
 
ﻪﻫڏ
 
۾
 
ﻦﻬﻨﺟ
.
ﺪﻧﺎﺑ
 
۽
 
ﻢﻴﻫﺎﻣ
 
۾
 
ﻪﻬﻟوא
 
ﻲﺟ
 
ءيوאرڌﻲﻜﻴﺟ
 
،ﻦﻫآ 
 
ﺎﻘﺋﻼﻋ
 
אﮍﻬﺟ
 
אر
 
ڊور
 
قرﺎﻃ
 
ﻮﺟ
 
ءﻲﭼאﺮﻛ
 
ﻪﺗ
 
ﻮﻬﺠﻤﺳ
(PECHS)
ﻲﻫآ 
 
ﻮﻘﺋﻼﻋ
 
ورאو
 
ﻲﭩﺋﺎﺳﻮﺳ
 
ﻲﺟאروڌ
 
۽
.
ﻲﭡﻣ
 
۾
 
ﺮﺗא
(Mithi)
يﺪﻧ
 
ﻲﻟﺎﻧ
 
يڙﺎﮐ 
 
يرאو
 
ﻢﻴﻫﺎﻣ
 
ﺎﻜﻴﺟ
 
،ﻲﭤ
 
ﻲﻫو
(Creek)
ﻲﭤ
 
يﺮﻛ
 
ڙﻮﮀ
 
ﻲﭸو
 
۾
 
ﮉﻨﻤﺳ
 
ﻲﺑﺮﻋ
 
يﺪﻨﻴﭤ
 
نﺎﻣ
.
۾
 
ﺮﭜوא
 
۽
 
ﮡﮐڏﻲﺌﺒﻤﻣ
 
نﺎﻴﺳ
 
ﺮﭩﻨﻴﺳ
 
ﺲﻴﻧﺰﺑ
 
אﮍﻬﺟ
 
ﭧﻴﻛرﺎﻣ
 
ﻦﭩﻟﻮﺑ
 
۽
 
رﺪﺻ
 
ﻲﺟ
 
ﻲﭼאﺮﻛ
 
۽
 
ﺎﻘﺋﻼﻋ
 
ﺎﮣﻬﺳ
 
ﻪﭔ
 
ﺎﺟ
(SION)
ﺎﮕﻨﭩﻣ
 
۽
(Matunga)
ﺲﭤא
.
ﻪﺗ
 
ﻮﻳאﮅﭔ
 
ﻦﻫﻮﻣ
 
جﺮﺑ
 
رﻮﻴﺋאرڊ
 
ﻲﺟ
 
ﻲﮢﺎﻴﺗﻮﻣ
 
ﻪﺌﺟ
 
ڙﺪﻨﻠﻫ
 
ﻲﭠو
 
۾
 
ﻲﻘﺋﻼﻋ
 
ﻦﻫ؛
يوאرڌ
)
ﻪﺑ
 
ڻﺎﭘ
 
ﻮﻫ
 
۾
 
ﻲﻘﺋﻼﻋ
 
ﻦﻬﻨﺟﻮﭤ
 
ﻲﻫر
(
۾ﻲﮢﻮﻧﺎﺳ
 
يﺮﻛ
 
ﮡﺠﻫ
 
ﻪﻧ
 
حﺮﻃ
 
ﺢﻴﺤﺻ
 
لﺎﻜﻴﻧ
 
ﻮﺟ
 
ءﻲﮢﺎﭘ
(Monsoon)
يﺪﻨﻳو
 
ﻲﭼא
 
ڏﻮﭔ
 
ﻪﺗ
 
ﮡﭴ
 
۾
 
ﻢﺳﻮﻣ
 
ﻲﺟﻲﻫآ 
 
وﺪﻧﻮﭘ
 
ﻲﭤ
 
ﻮﻴﮐڏ
 
ﮡﭸو
 
ﮡﭼא
 
ﻻ
 
نڙﺪﻨﻫر
 
۾
 
يوאرڌ
 
۽
 
ﻲﻫآ 
.
ﻲﻫآ 
 
يﺪﻨﻳو
 
ﻲﭼא
 
ڌאو
 
۾
 
ﻦﻳرﺎﻤﻴﺑ
 
ﻲﺟ
 
ءيﮍﻤﭼ
 
۽
 
ﻲﮔﺪﻨﮔ 
. 
يﺮﻛ
 
صﺎﺧ
 
،۾
 
ﻦﻳرﺎﻤﻴﺑ
 
ﻲﺋ
 
ﻦﻳﺮﺘﻴﻛ
 
رﺎﭔ
 
۽
 
ﻮﻬﮢﺎﻣ
 
ﺎﺟ
 
ﻲﺘﻫ
 
يﺮﻛ
 
ءﻲﮔدﻮﻟآ 
 
ﻲﺟ
 
لﻮﺣﺎﻣ
 
۽
 
ﻲﮢﺎﭘ
 
ﻪﺑ
 
۾
 
ﻦﺘﻟﺎﺣ
 
مﺎﻋ
 
ءنﻮﻫ
 
۾
 
ﻦﻳرﺎﻤﻴﺑ
 
ﻲﺟ
 
ﭧﻴﭘﺎﭤ
 
ﻦﻫر
 
ﻼﺘﺒﻣ
.
אود
 
۽
 
ﮡﻬﻟ
 
رﻮﻬﮔﺮﭘ
 
ﻲﺟ
 
ﻦﻬﻧא
 
ﻪﺗ
 
ﻲﻫآ 
 
ﻮﻫא
 
ﺮﭘﻦﻴﺳرﺎﭘ
 
،نﺪﻨﻫ
 
ﻲﺋ
 
نﺮﺘﻴﻛ
 
ﻻ
 
ﻞﻣردڙﺪﻨﻫر
 
۾
 
ﺖﻳﻻو
 
۽אردא
 
ﻲﺣﻼﻓ
 
ﺎﺟ
 
ﻦﻬﮢﺎﻣ
 
ﺮﻴﻣא
(NGOs)
لﻮﻜﺳא
 
۽
 
نﻮﻟﺎﺘﭙﺳא
 
ﻲﺗאﺮﻴﺧ
 
حﺮﻃ
 
ﺢﻴﺤﺻ
 
ﻲﻜﻴﺟ
 
،ﻦﻫآ ﻛ
 
ﺎﻳ
 
ﻲﻫﮍﭘ
 
ﻲﮑﻟ
 
دﻻوא
 
نﺪﻨﺳ
 
ﻪﺗ
 
ﻲﻫآ 
 
ﺪﻴﻣא
 
يڏو
 
ﺎﻫא
 
ﻲﮐ 
 
ﻦﻬﮢﺎﻣ
 
ﺐﻳﺮﻏ
 
ڙﺪﻨﻫر
 
ﻲﺘﻫ
 
۽
 
ﺎﭤ
 
ﻦﻴﺋﻼﻫﻲﮐ 
 
ڻﺎﭘ
 
ﻲﮑﺳ
 
ﺮﻨﻫ
 
ﺪﻣآرﺎ وﺪﻨﻬﮕﺳ
 
ﻲﺋﺎﻨﺑ
 
ﻲﮑ  ُﺳ
 
۽
 
لﺎﺤﺷﻮﺧ
.
 
۽
 
ﻲﮢﺎﭘ
 
يﮉﻧﻮﻣﺎﺳ
 
ﺮﮕﻧאو
 
ﻲﻘﺋﻼﻋ
 
يرאو
 
ﺮﻴﭘ
 
ﺲﻤﺷ
 
۽
 
ﭧﭜ
 
ﺎﺑﺎﺑ
 
ﻲﺟ
 
ﻲﭼאﺮﻛ
 
ﻮﻘﺋﻼﻋ
 
ورאو
 
يوאرڌ
 
ﻲﻫ
 
ورאو
 
ڄא
 
ﻞﺻאرد
 
ﺮﻤﺗ
(Mangrove)
ﻲﻟﻮﻛ
 
ﻲﺟ
 
ﻲﺘﺟ
 
،ﻮﻫ
 
ﻮﻘﺋﻼﻋ
 
ﻮﺟ
 
ﻦﭨﻮﭔ
 
ﻲﺟ
(Koli)
مﻮﻗ 
 
ﻲﺟ
 
ﻦﮢﺎﻬﻣ
 
ڙﺪﻨﻫر
 
ﻲﻟﺎﻧ
19
ڌא
 
ﻲﺟ
 
يﺪﺻ
 
אﮍﮑﻴﮐ 
 
،نﻮﻴﮁﻣ
 
ﻦﻴﺋﺎﺗﻲﺌﻫ
 
يﺪﻨﻛ
 
ورאﺬﮔ 
 
ﻲﺋﺎﺳﺎﭰ
 
ﭧﻬﮕﻧﺎﮔ 
 
۽
.
۽
 
ﻮﻳو
 
وﺪﻨﻴﭤ
 
ﻮﻟﺪﮔ 
 
ﻲﮢﺎﭘ
 
ﻮﺟ
 
ﻲﺘﻫ
 
ﻲﺘﺴﻫآ 
 
ﻲﺘﺴﻫآ 
 
ﻮﭘﻮﻳو
 
ﻲﺟﺮﭜ
 
نﺎﺳ
 
يﺮﭽﻛ
 
ﺪﻨﮔ 
 
۽
 
ﻦﻴﮁﻣ
 
ﻞﺌﻣ
 
،ﻦﮢو
 
ﻞﻜﺳ
 
ﻮﻘﺋﻼﻋ
 
ﻮﭵﺳ
 
ﻲﻫ
.
ﻲﭤ
 
ﻢﺘﺧ
 
وﮅﻧڌ
 
ﻮﺟ
 
ڻرﺎﻣ
 
ﻲﮁﻣ
 
ﻮﺟ
 
ﻦﻴﻟﻮﻛﻮﻳو
.
ر
 
ﻲﻫﺎﭠ
 
نﻮﻴﮙﻬﺟ
 
ﻮﻬﮢﺎﻣ
 
رﺎﮔزوﺮﻴﺑ
 
ڙﺪﻨﻳא
 
نﺎﮐ 
 
زאرد
 
رود
 
نﺎﭥﻣ
 
نא
 
يﺮﻛ
 
ﮡﺟﺮﭜ
 
نﺎﺳ
 
يﺮﭽﻛ
 
ﺪﻨﮔ 
 
۽
 
ﻲﭩﻣ،ﺎﮙﻟ
 
ﮡﻫ
 
ﻲﮐ 
 
ﻦﺟ
 
،ﻲﭤ
 
ﺎﻴﻫر
 
ﺖﻴﻫرﻮﭘ
 
ڙﺪﻨﻳא
 
نﺎﮐ 
 
ﺪﺣﺮﺳ
 
۽
 
بﺎﺠﻨﭘ
 
ﻲﺗ
 
يرﺎﻨﻛ
 
ﻲﺟ
 
يرﺎﻴﻟ
 
۾
 
ﻲﻧﺎﻣز
 
ﻦﻬﻨﻛ
 
۾
 
ءﻲﭼאﺮﻛ
 
ﻦﺌﻴﺟ
 
ﻲﻧﻮﻟﺎﻛ
 
ﻞﻴﻬﭠ
 
ﻦﻴﺌﻧ
 
ﻲﺳﺎﭘ
 
ﻲﺑ
 
ﺲﻛﺎﻫ
 
ﺖﻣﻮﻜﺣ
 
ﺪﻌﺑ
 
ﮡﻬﭠ
 
ﺲﻳﺮﭙﺴﻜﻳא
 
يرﺎﻴﻟ
 
ڻﺎﻫ
ﻲﻧﻮﻟﺎﻛ
 
فﺮﺸﻣ
 
ﺰﻳوﺮﭘ
ﭧﻔﺷ
 
۾ﻲﻫآ 
 
ﻮﻴﻛ
.
ﻲﻫر
 
ﻲﭥﻧ
 
مﻮﻗ 
 
ﻚﻫ
 
ﺎﻛ
 
ڻﺎﻫ
 
۾
 
يوאرڌ
 
لﺎﺣﺮﻬﺑ
.
نﺎﻤﻠﺴﻣ
 
ﻪﺗ
 
ﻦﻫآ 
 
ﻪﺑ
 
وﺪﻨﻫﻪﺑ
 
ﻲﺋﺎﺴﻴﻋ
 
۽
.
ﻲﺑﻮﺻ
 
אﺮﺘﺷאرﺎﻬﻣﺎﭤ
 
ﻦﺟﮇﺳ
 
نﺎﺳ
 
رﺎﭝﻨﻛ
 
ﻲﻟﺎﻧ
 
ﻲﺋ
 
نא
 
ﻲﻫא
 
۽
 
ﻦﻫآ 
 
ﻪﺑ
 
رﺎﭝﻨﻛ
 
אرאو
 
ﮡﻫﺎﭠ
 
ﻮﻧﺎﭤ
 
ﺎﺟ
 
ءﻲﭩﻣ
 
ﺎﺟ
 
تאﺮﺠﮔ 
 
ﻪﺗ
 
ﻦﻫآ 
 
ﺎﺟ
.
ﻲﺟ
 
ءﻲﭩﻣﻲﻫآ 
 
۾
 
ﮅﻨﺳ
 
ٽو
 
نﺎﺳא
 
ﻮﻜﻴﺟ
 
،ﻮﭤ
 
ﻲﭸو
 
ﻮﻴﻛ
 
لﺎﻤﻌﺘﺳא
 
ﻆﻔﻟ
 
ﻮﻫא
 
ﻪﺑ
 
۾
 
نﺎﺑز
 
ﻲﺗאﺮﺠﮔ 
 
ﺪﻳﺎﺷ
 
ﻻ
 
يرאو
 
ﮡﻫﺎﭠ
 
نﻮﻧﺎﭤ
. 
ﻲﻧﻮﻟﺎﻛ
 
ﻲﻜﻳ
 
ﻲﺟ
 
نرﺎﭝﻨﻛ
 
۾
 
يوאرڌ
(Potters Colony)
ﻲﻫآ 
.
ودﺎﻧ
 
ﻞﻣﺎﺗ
 
ﻲﺑﻮﺻ
 
ﻲﮣﮐאڏ
 
ﻲﺟ
 
نﺎﺘﺳوﺪﻨﻫ
 
حﺮﻃ
 
ءيﮍﻫא
 
نﺎﻣ
 
ﻦﻬﻧא
 
ﻲﺋﺎﻜﺳ
 
ﻲﮣﻫ
 
ﻞﻜﻴﻤﻴﻛ
 
۽
 
 ﻻﺎﺴﻣ
 
ﻲﮐ 
 
ﻦﻠﮐ 
 
ﻲﺟ
 
نرﻮﻧﺎﺟ
 
ﻲﻜﻴﺟ
 
،ﻲﻫآ 
 
ﻲﻧﻮﻟﺎﻛ
 
ﻲﺟ
 
نرﻮﮕﻠﮐ 
 
نﺎﻤﻠﺴﻣ
 
ﻲﺟﺎﭤ
 
ﻦﻴﻫﺎﭠ
 
نﻮﻴﺷ
 
نﻮﻴﭔ
 
۽
 
ٽﻮﺑ
.
دﺎﺑآ 
 
ﺖﻗﺎﻴﻟ
 
ﺎﻳ
 
ﻲﻧﻮﻟﺎﻛ
 
ﻲﻠﻫد
 
ﻲﺟ
 
ﻲﭼאﺮﻛ
)
ﺖﻴﮐﻮﻟﻻ
(
ﻦﻧﺎﺧرﺎﻛ
 
ﻲﺟ
 
ءﻲﺋﻼﺳ
 
۽
 
تﺮﭜ
 
۾
 
ﺮﮕﻧאوﺎﭤ
 
ﻦﻛ
 
ﻢﻛ
 
ﻮﺟ
 
يرﺎﺘﺳ
 
ﺎﻤﻠﺳ
 
۽
 
تﺮﭜ
 
۽
 
ﺎﭤ
 
ﻦﻫر
 
ﺮﮕﻳرﺎﻛ
 
ﻞﻳآ 
 
يﮇﻟ
 
نﺎﮐ 
 
ﺶﻳدﺮﭘ
 
ﺮﺗא
 
۾
 
ﻲﺼﺣ
 
ﻚﻫ
 
ﻲﺟ
 
يوאرڌ
. 
ﻦﭸو
 
ﻪﺑ
 
۾
 
ﻦﭩﻴﻛرﺎﻣ
 
ﻲﺟ
 
ﺖﻳﻻو
 
ﻻ
 
يﺮﻛو
 
نﻮﻴﺷ
 
ﻞﻴﻬﭠ
 
نﻮﺟ
 
ﭣﻫ
 
نﻮﻳﺮﺘﻴﻛ
 
۽
 
ﺎﭤ
 
ﻦﻴﻫﺎﭠ
 
ﻪﺑ
 
אﮍﭙﻛ
 
ﮉﻴﻣ
 
يﮉﻳر
 
ﻲﻫאنﻮﻴﭤ
.
۾
 
يوאرڌ
 
ﻲﻘﺋﻼﻋ
 
ﻦﻫ
 
ﻲﺟ
 
ﻲﺌﺒﻤﻣ
 
ﻪﺗ
 
ﺎﭤ
 
نﻮﭼ
15000
ﻦﻫآ 
 
نﻮﻳﺮﭩﻜﺌﻓ
 
نﻮﻳرאو
 
يﺮﻤﻛ
 
ﻚﻫ
.
يﺮﭩﻜﺌﻓ
 
ﻚﻫ
 
ﻦﻴﺸﻣ
 
ﻲﮐ 
 
ﻦﻴﺷ
 
ﻲﺟ
 
ﻚﭩﺳﻼﭘ
 
يرאو
 
يدر
 
ﻞﻴﻛ
 
ﮇﮔ 
 
نﺎﻣ
 
ﺮﻬﺷ
 
۾
 
نא
 
،ﻲﺌﻫ
 
نﺎﺳﺮﭜ
 
ﺮﻬﮔ 
 
ﻲﺟ
 
رﻮﻴﺋאرڊ
 
يرאو
 
نﺎﺳא
 
ﺎﻜﻴﺟﻲﭤ
 
نﻮﻳو
 
نﻮﻴﻫﺎﭠ
 
نﻮﻴﺷ
 
نﻮﻴﻧ
 
ﻲﻌﻳرذ
 
ﻲﭽﻧﺎﺳ
 
يرﺎﮘ 
 
ﻲﺗ
 
ﻪﻫﺎﺑ
 
ﻲﮐ 
 
نא
 
،يﺮﻛ
 
ﺮﻜﭨ 
 
אﮃﻨﻧ
 
אﮃﻨﻧ
 
ﻲﻌﻳرذ
.
ﺎﺟ
 
حﺮﻃ
 
يﮍﻫא
 
ﻲﮐ 
 
ﻦﻬﻨﺟ
 
ﻢﻛ
Recycling
ﺎﭤ
 
ﻦﻴﭤ
 
مﺎﺟ
 
ﻲﺘﻫ
 
ﻲﻫא
 
،ﻲﺟﮇﺳ
.
 
 
[
Kolhi & Kori of Mumbai
]
 
ﻣﻲﺌﺒﻤ يرﻮﻛ
 
۽
 
ﻲﮭﻟﻮﻛ
 
ﺎﺟ
 
2
 
ﻟ
 
ﮅﻨﻫ
 
ﻚﻫ
 
ﻲﭥﻣאﺪﻨﻴﺋﺎﻨﺑ
 
ﻲﮑﺳ
 
ﻲﮐ 
 
ڻﺎﭘ
 
ﻲﮑﻟ
 
ﻲﻫﮍﭘ
 
رﺎﭔ
 
ﺎﺟ
 
ﻦﺒﻳﺮﻏ
 
۾
 
ﻦﻟﻮﻜﺳא
 
ﻲﺟ
 
ءيدﺎﺑآ 
 
ﻲﭽﻛ
 
ﻦﻫ
 
ﻪﺗ
 
نﺎﻴﻫآ 
 
ﻮﻳآ 
 
ﻲﮑ 
. 
ﻦﻫ
 
ﺮﭘ
 
،ﻦﻠﻣ
 
نﻮﻴﭤ
 
نﻮﻴﮐڏ
 
نﻮﻳﺮﻛﻮﻧ
 
ﺮﭘ
 
،ﻦﻠﻫ
 
ﺎﻴﭘ
 
ﻮﻴﮣﮐ 
 
نﻮﻳﺮﮔڊ
 
دﺮﮔﺎﺷ
 
ﻪﺘﻓﺎﻳ
 
ﻢﻴﻠﻌﺗ
 
ﻦﻫﮇﺟ
 
۾
 
رود
 
ﻲﺟ
 
ﻪﻬﻠﻜﭴא
 
ڻﺎﭘ
 
روﺮﺿ
 
رﺎﭔ
 
ڙﺪﻨﻫﮍﭘ
 
۾
 
نא
 
ﻮﻴﻠﻣ
 
ﻮﻌﻗﻮﻣ
 
ﻲﮐ 
 
نﻮﻣ
 
ﻮﺟ
 
ﮡﺳڏ
 
لﻮﻜﺳא
 
ﻮﻜﻴﺟ
 
ﻮﺟ
 
يوאرڌ
 
ﻲﻘﺋﻼﻋאﺪﻨﻴﺋﺎﻨﺑ
 
نﺎﻳﺎﻤﻧ
 
ﻲﮐ אﺪﻨﻴﺋאﺮﭹﻣ
 
ﺖﻴﺜﻴﺣ
 
ﻲﺠﻨﻬﻨﭘ
 
۾
 
ﺎﻴﻧد
 
ﻲﺟ
 
ﻲﻠﺑﺎﻘﻣ
 
ﻦﻫ
 
۽
.
يﺮﺘﺳﺎﻣ
 
ﺎﻫڏ
 
ﻪﭔ
 
يﺮﺧآ 
 
ﺎﺟ
 
ءيﺮﻛﻮﻧ
 
ﻲﺠﻨﻬﻨﻣ
(Teaching)
۾ﻮﭤ
 
نﺎﮐر
 
ڙوﺮﭘ
 
ﻲﺟ
 
ﭗﮢﺎﭹﺳ
 
ﻲﺟ
 
دﺮﮔﺎﺷ
 
ﻲﺘﻨﺤﻣ
 
۽
 
دﺎﺘﺳא
 
ﻲﭡﺳ
 
ﻚﻫ
 
۽
 
ﻦﻫآ 
 
ﺎﻳرﺬﮔ 
.
يﺮﭥﺳ
 
فﺎﺻ
 
ﺮﭘ
 
ﺮﭽﻴﻧﺮﻓ
 
يدﺎﺳ
 
ﻦﻫ
 
۽
 
ﺖﻨﺤﻣ
 
ﻦﻬﻨﺟ
 
۾
 
لﻮﻜﺳא
Devotion
ﻲﺋﺎﺴﻴﻋ
 
نﻮﺟ
 
لﻮﻜﺳא
 
نﺎﺳ۾
 
نرﺎﭔ
 
۽
 
نﻮﻴﻫ
 
نﻮﻴﻫر
 
ﻲﺋﺎﻫﮍﭘ
 
نﻮﻴﮢﺎﻳﺮﺘﺳﺎﻣ
 
ﻮﻫא
 
ﺖﻗو
 
ﻲﮘﺎﺳ
 
۽
 
ﻲﺠﻫ
 
ﺲﺟ
 
ﻲﮐ 
 
ﻦﻨﻫ
 
ﻻ
 
ﻦﻬﻧא
 
،نﻮﻴﻫ
 
نﻮﻴﻫر
 
يﺮﻛ
 
אﺪﻴﭘ
 
قﻮﺷ
 
ﻮﺟ
 
ڻﺮﻛ
 
ﻞﺻﺎﺣ
 
ﻢﻴﻠﻌﺗ
 
۽
 
ﻲﭙﺴﭽﻟد
 
ﻲﺟ
 
ﻢﻴﻠﻌﺗ
 
ﺢﻴﺤﺻ
 
ﻮﻫ
 
ﻮﺟ
 
ﻦﻫآ 
 
ﺐﻴﺼﻧ
 
شﻮﺧ
 
ﺮﭘ
 
ﻦﺠﻫ
 
ﺎﺟ
 
نﺮﻬﮔ 
 
ﺐﻳﺮﻏ
 
ﻲﻫﺎﭼ
 
رﺎﭔ
 
ﺎﺟ
 
ﻦﻟﻮﻜﺳא
 
نﮍﻫא
 
ﻪﺗ
 
سﺪﻧﻮﭼ
 
ﻪﺑ ﮘא
 
ﻮﻫ
 
۽
 
ﻦﻫآ 
 
ﺎﻴﻫر
 
ﻲﭤ
 
ﻪﺘﺳאرآ 
 
نﺎﺳ
 
رﺎﻴﭥﻫאﺪﻨﻳو
 
ﻲﺘﻴﺟ
 
نﺎﺳ
 
ءﻲﻧﺎﺳآ 
 
ﮓﻨﺟ
 
ﻲﺟ
 
ﻲﻠﺑﺎﻘﻣ
 
ﻲﻠﻫ
 
ﻲﺘ 
.
ﻲﺠﻨﻬﻨﭘ
 
ﺖﻗو
 
ﻲﮘﺎﺳﻲﭤ
 
ﻪﺑ
 
ﻲﺳﻮﻳﺎﻣ
 
۽
 
کڏ
 
نﺎﺳ
 
ﮡﭼא
 
دﺎﻳ
 
لﻮﻜﺳא
 
ﻚﻫ
 
ﻮﺟ
 
ٺﻮﮘ 
.
يرﺎﻛﺮﺳ
 
ﻚﻫ
 
ﻲﺟ
 
ٺﻮﮘ 
 
ﻲﺠﻨﻬﻨﭘ
 
ڳא
 
ﻦﮐ 
 
ﻮﻨﻴﻬﻣﺎﺌﻫ
 
ﻲﻟﺎﺧ
 
نﺎﮐ 
 
ﻦﻴﮢﺎﻳﺮﺘﺳﺎﻣ
 
مور
 
سﻼﻛ
 
אﺮﺘﻴﻛ
 
ﻪﺗ
 
ﺲﻳو
 
۾
 
لﻮﻜﺳא
.
ﻦﻳﺮﻬﭘ
 
ﻂﻘﻓ
 
نﻮﻴﮢﺎﻳﺮﺘﺳﺎﻣ
 
ﻪﻬﺠﻛ
 
ﻪﺗ
 
ﻲﺌﭘ
 
ﺮﺒﺧﻻ
 
ﮡﭠو
 
رﺎﻬﮕﭘ
 
ﺦﻳرﺎﺗنﮇﻟ
 
۾
 
ﻦﻬﮕﻨﻴﭘ
 
ﺎﻳ
 
ﻦﺳڏ
 
يو
 
ﻲﭨ 
 
ﻲﻬﻳو
 
۾
 
نﺮﻬﮔ 
 
ﻮﻫ
 
ﻦﻬﻨﻳڏ
 
ﻲﻗﺎﺑ
 
،ﻦﻫآ 
 
نﻮﻳﺪﻨﻳא
.
ﻲﮐ 
 
ﻢﭩﺴﺳ
 
نאﻮﻟﺎﭼﻦﻳڏ
 
رﻮﻃ
 
تﻮﺷر
 
ﻲﮐ 
 
رאﺪﻠﻤﻋ
 
رאﺪﻴﻄﺳאو
 
ﻲﺠﻨﻬﻨﭘ
 
ﻮﺼﺣ
 
ﻚﻫ
 
ﻮﺟ
 
رﺎﻬﮕﭘ
 
ﻲﺠﻨﻬﻨﭘ
 
ﻮﻫ
 
ﻻ
 
ﮡﮐر
.
ﻲﻜﻴﺟﻧ
 
ﻲﺋ
 
ﮡﺋﺎﻫﮍﭘ
 
ﻲﮐ 
 
ﻦﻨﻫ
 
ﻪﺗ
 
ﺎﻳ
 
ﻮﻴﻛ
 
ﻲﺌﭘ
 
ﻪﻧ
 
אدא
 
ضﺮﻓ
 
ﻮﺟ
 
ﮡﺋﺎﻫﮍﭘ
 
حﺮﻃ
 
ﺢﻴﺤﺻ
 
ﻪﺑ
 
ﻦﻬﻧא
 
نﻮﻴﻫ
 
ﺮﺿﺎﺣ
 
نﻮﻴﮢﺎﻳﺮﺘﺳﺎﻣﻮﻳآ 
 
ﻲﭥ
. 
ٰﻲﻨﻌﻣ
 
ﮡﺋﺎﻫﮍﭘ؛ڻﺮﻛ
 
ﻮﮕﺘﻔﮔ 
.......
ﺰﻐﻣ
 
نﺎﺳ
 
نرﺎﭔ
-
ڻﺮﻛ
 
يرﺎﻣ
......
ﻒﻗאو
 
ڻא
 
ﻮﻫ
 
نﺎﮐ 
 
ﻪﻬﻟﺎﮘ 
 
ﻦﻬﻨﺟ
 
۽
 
ﮡﮁﭘ
 
بאﻮﺟ
 
لאﻮﺳﮡﺋﺎﻬﺠﻤﺳ
 
ﻲﻧﻮﻤﻧ
 
ﻲﮣﻬﺳ
 
نﺎﺳ
 
ﻞﻴﺼﻔﺗ
 
ﺎﻫא
 
،ﻦﺠﻫ
.
ﻦﻴﮢﺎﻳﺮﺘﺳﺎﻣ
 
ﻲﭨﻮﭨ 
 
ﻲﺘﻫ
 
ﺮﭘ،ﻮﻫ
 
ﻮﻳﮇﮀ
 
ﻲﺋڏ
 
ﻻ
 
ﮡﮑﻟ
 
ﻪﻬﺠﻛ
 
ﻲﮐ 
 
نرﺎﭔ
. 
ﻚﻫ
 
ﻲﺟ
 
ﮡﮑﻟ
 
ﺎﻨﺑ
 
ﺎﻳ
 
ﻲﮑﻟ
 
ﻦﻛ
 
،ﻮﻴﮑﻟ
 
ﻲﺌﭘ
 
ﻮﺘﺒﺳ
 
ﻮﺘﺑא
 
نرﺎﭔ
 
ﻦﻛﻲﺌﭘ
 
ﻮﻳﺎﻬﻟﺎﮘ 
 
نﺎﺳ
 
ﻲﺌﭔ
.
ﺢﻴﺤﺻ
 
ﻦﻨﻫ
 
ﺮﮐא
 
אﺮﺘﻴﻛﻦﻴﻫ
 
ﻂﻠﻏ
 
ﻮﻘﻳﺮﻃ
 
ﻮﺟ
 
ﮡﮑﻟ
 
ﺮﭘ
 
ﻲﭤ
 
ﺎﻳرﺎﻬﻴﺑ
 
۾
 
ﻞﻜﺷ
.
،ﻦﻫآ 
 
ﺎﺘﻬﭘ
 
ﻲﭼא
 
ﻦﻴﺋﺎﺗ
 
ﻲﭨ 
 
ﺎﻳ
 
ﻲﭔ
 
يﺮﻛ
 
سﺎﭘ
 
نو
 
سﻼﻛ
 
رﺎﭔ
 
ﻲﻨﻌﻳﻦﮑﻟ
 
ﺎﻴﭘ
 
ﻦﺌﻴﻛ
 
ﻮﻴﻠﺑڊ
 
ﺎﻳ
 
،אو
 
ﺎﻳ
 
ﻢﻳא
 
ﻮﻫ
 
ﻪﺗ
 
ﻮﻴﻛ
 
ﻪﻧ
 
ﻪﺑ
 
رﻮﻏ
 
يڏ
 
نرﺎﭔ
 
ﻦﻫﮇﻛ
 
ﻦﻨﻫ
 
ﺮﭘ
.
ﻲﺋ
 
نﻮﻳﺮﺘﻴﻛ
 
۾
 
ﻦﻴﻬﻟﺎﮘ 
 
ﺮﭘ
 
نﻮﻴﮢﺎﻳﺮﺘﺳﺎﻣ
)
نﻮﺴ ِﻣ
(
،ﻫﮉﻴ نﻮﻴﮙﻟ
 
ﻲﭤ
 
نﻮﻴﮢﺎﻳﺮﺘﺳﺎﻣ
.
ﻪﺗ
 
ﻮﻧڏ
 
ﻲﭤ
 
روز
 
ﻲﺗ
 
ﻪﻬﻟﺎﮘ 
 
نא
 
ﺮﻃﺎﺧ
 
ﮡﺋאﮇﭘ
 
ڻﺎﭘ
 
ﻮﺠﻨﻬﻨﭘ
 
ﻦﻨﻫ
 
ﻦﻫﮇﺟ
 
يﺮﮔڊ
 
ﻲﺟ
 
ﻢﻠﻋ
 
ﻲﺟ
 
ﮡﺋﺎﻫﮍﭘ
 
ﻲﮐ 
 
ﻦﻨﻫ
)
ﮉﻳא
 
ﻢﻳא
 
ﺎﻳ
 
ﮉﻳא
 
ﻲﺑ
(
نﻮﻴﭤ
 
ﻦﮐر
 
ترﺎﻬﻣ
 
يڏو
 
۾
 
ﮡﺋﺎﻫﮍﭘ
 
ﻲﮐ 
 
نرﺎﭔ
 
۽
 
ﻲﻫآ 
.
نﮍﻫאشﺎﻛ
 
ﻪﺗ
 
ﻲﻫآ 
 
يﺪﻧﻮﭼ
 
لد
 
ﻲﺗ
 
ﻦﻌﻗﻮﻣ
!
ﺟ
 
ﻦﺠﻴﻟﺎﻛ
 
۽
 
ﻦﻟﻮﻜﺳא
 
ﻲﺟ
 
نﺎﺳא
 
ﻮﺟ
 
ﻲﺠﻫ
 
ﺖﺴﺑوﺪﻨﺑ
 
ﻮﻛ
 
وﮍﻫאﻲﮐ 
 
نﺮﭽﻴﭨ 
 
ﻲ 
 
ﮓﻨﭽﻴﭨ 
 
ﻪﺗ
 
ﻦﭸو
 
ﺎﻳرﺎﮑﻳڏ
 
لﻮﻜﺳא
 
ﺎﺟ
 
ﺎﻴﺸﻴﺋﻼﻣ
 
ﺎﻳ
 
ﺎﻳﮉﻧא
)
ﮡﺋﺎﻫﮍﭘ
(
ﻲﺟ
 
ﻦﺟ
 
ﻚﻠﻣ
 
אﮍﻬﻫ
 
۽
 
ﻲﻫآ 
 
بﺎﺟ
 
ﺐﻠﻃ
 
ﺖﻨﺤﻣ
 
وﮇﻴﻛﻮﭤ
 
ﻲﭸو
 
ﻮﭠڏ
 
نﺎﺳ
 
هﺎﮕﻧ
 
ﻲﺟ
 
رﺪﻗ 
 
۾
 
ﺎﻴﻧد
 
ﻲﮐ 
 
ندﺮﮔﺎﺷ،يﮇﻴﻛ
 
ﺮﻃﺎﺧ
 
ﻚﻠﻣ
 
۽
 
مﻮﻗ 
 
ﻲﺠﻨﻬﻨﭘ
 
دﺎﺘﺳא
 
ﺎﺟ
 
ﻦﻟﻮﻜﺳא
 
ﻲﺟ
 
ﻲﺗאﺎﭤ
 
ﻦﻴﺋﺎﮐ 
 
يﺮﻛ
 
لﻼﺣ
 
ﻲﮐ 
 
رﺎﻬﮕﭘ
 
۽
 
ﺎﭤ
 
ﻦﻛ
 
ﺖﻨﺤﻣ
.
 
ﻴﮑﻟ
 
ﮡﭘ
 
ﻮﻫא
 
ﻲﭥﻣرﺬﮔ 
 
ﻮﺟ
 
ﻦﺟ
 
،ﻲﭤ
 
ﻲﻫر
 
مﻮﻗ 
 
ﻲﺟ
 
ﻦﮢﺎﻬﻣ
 
ﻲﻟﺎﻧ
 
ﻲﻟﻮﻛ
 
ﻲﺘﻫ
 
ﻦﻴﺋﺎﺗ
 
ڳא
 
ﻦﮐ 
 
يﺪﺻ
 
ﻮﻨﻣ
 
نﺎﮐ 
 
ڄא
 
ﻪﺗ
 
ﻢﭤא
 
ﻮ ﻮﻫ
 
ﻲﺗ
 
رﺎﻜﺷ
 
ﻲﺟ
 
ﻦﻴﮁﻣ
 
ﺮﻔﺳ
.
ﺎﭤ
 
ﻦﻫر
 
۾
 
ﻦﻘﺋﻼﻋ
 
نرאو
 
ﺮﭜ
 
۽
 
אﺮﺘﺷאرﺎﻬﻣ
 
ﻲﺑﻮﺻ
 
ﻦﻫ
 
ﻪﺑ
 
ڄא
 
ﻲﻟﻮﻛ
.
ﻦﻴﭔ
 
۾
 
يوאرڌ
 
ﻲﻟﻮﻛ
 
אﺪﻨﺷﺎﺑ
 
ﻲﻠﺻא
 
ﺎﺟ
 
ﻲﺘﻫ
 
يﺮﻛ
 
ﮡﭼא
 
ﻲﺟ
 
ﻦﻣﻮﻗ 
(KOLI)
ﻦﻨﻫ
 
نﺎﻓﺮﻃ
 
ﺖﻣﻮﻜﺣ
 
ڻﺎﻫ
 
ﺮﭘ
 
،ﺎﺒﻛڌ
 
يﺮﭘ
 
ﺎﻳوﻪﺸﻴﭘ
 
ﺎﮢﺎﻬﻣ
 
ﻲﻜﻴﺟ
 
،ﻦﻫآ 
 
ﺎﻳو
 
ﺎﻴﻫﺎﭠ
 
ﻪﻫﺎﮔ 
 
ﺶﺋﺎﻫر
 
ﻲﺗ
 
نﮅﻨﻫ
 
ﻲﺋ
 
نﺮﺘﻴﻛ
 
ﻻ
 
ﻦﻬﮢﺎﻣ
אدאو
 
ﻲﻟﻮﻛ
ﺎﭤ
 
ﻦﺟﮇﺳ
.
ﻚﻫ
 
ﻲﺟ
 
ﻲﺘﻫ
 
يﺪﻨﻳو
 
ﻻ
 
ﮡﮐر
 
رאﺮﻗﺮﺑ
 
ﻲﮐ 
 
ﺖﺧﺎﻨﺷ
 
ﻲﺟ
 
مﻮﻗ 
 
ﻦﻫ
 
ﻮﻟﺎﻧ
 
ﻮﺟ
 
ﻦﺸﻴﭩﺳא
 
يﻮﻠﻳر
ﻦﺸﻴ ِﭩﺳא
 
يﻮﻠﻳر
 
אدאو
 
ﻲﻟﻮﻛ
ﻮﻳو
 
ﻮﻴﮐر
.
ڻﺎﻫ
 
ﺮﭘ
 
وﺮﮔ 
 
ﻦﻴﺋﺎﻧ
 
ﻲﺟ
 
ﻦﮑﺳ
 
ﻮﻟﺎﻧ
 
ﻮﺟ
 
ﻦﺸﻴﭩﺳא
 
ﻦﻫ
 
۾
 
ءﻲﺋאﮍﻬﺠﻳو
ﻲﺟ
 
ردﺎﻬﺑ
 
ﻎﻴﺗ
 
وﺮﮔ 
 
يﺮﺳ
ﻲﻟﺎﻧ
 
ﻲﺟ
G.T.B.N
ﻦﺸﻴﭩﺳא
ﻲﻫآ 
 
ﻮﻳو
 
ﻮﻴﮐر
.
ﻲﺗ
 
ءيﮍﭩﭘ
 
يرאو
 
ﻦﻴﺋﻻ
 
ﺮﺑرﺎﻫ
 
ﻲﺟ
 
ﻲﺌﺒﻤﻣ
 
ﻦﺸﻴﭩﺳא
 
ءﻲﻫ
ﻲﭩﭜﺎﻧﻮﭼ
ﻲﻫآ 
 
ٽو
 
ﻦﺸﻴﭩﺳא
.
ﻲﺟ
 
ﻦﺸﻴﭩﺳא
 
ﻮﻟﺎﻧ
 
ﻮﺟ
 
ءﻲﺋאدﺮﮕﺴﭘ
 
نא
 
۽
 
ﻲﭤ
 
ﻲﻫر
 
يرﺎﻤﺷ
 
مدآ 
 
يڏو
 
ﻲﺟ
 
ﻦﮑﺳ
 
نﺎﺳﺮﭜ
ﺮﮕﻧ
 
ردﺎﻬﺑ
 
ﻎﻴﺗوﺮﮔ 
ﻲﻫآ 
.
ﻲﭸو
 
ﻮﭠڏ
 
ﻪﺗ
 
ءنﻮﻫورאو
 
ڄא
 
ﻲﻫ
 
ﻪﺗﻲﭤ
 
ﻲﻫر
 
ﻲﺘﻫ
 
ﻲﻟﻮﻛ
 
مﻮﻗ 
 
ءﻲﻫ
 
ﻪﺑ
 
ﻪﺗ
 
ﻮﻫ
 
۾
 
ﻞﻜﺷ
 
ﻲﺟ
 
ﻦﭩﻴﭔ
 
نאﺮﻳو
 
ﻒﻠﺘﺨﻣ
 
ﻦﻫﮇﺟ
 
ﻲﺌﺒﻤﻣ
.
ﻲﺟ
 
ﺮﭤ
 
ﻲﺌﺒﻤﻣ
 
ﻲﻫ
 
ﺎﻳآ 
 
ﻪﺗ
 
ﻢﻴﮁﭘ
 
يﺮﻛ
 
نﻮﻓ
 
۾
 
ﺲﻴﻓآ 
 
يرאو
 
رﺎﺒﺧא
 
زאوآ 
 
ﻲﻣאﻮﻋ
 
سﺪﻨﺳ
 
ﻲﮐ 
 
ﺲﻳﻮﻧ
 
ﻢﻟﺎﻛ
 
۽
 
ﺮﻟﺎﻜﺳאٽو
 
نﺎﺳא
 
ﺎﻜﻴﺟ
 
،ﻲﻫآ 
 
ﻲﮘﺎﺳ
 
ﺎﻫא
 
مﻮﻗ 
 
ﻲﻟﻮﻛ
 
ڙﺪﻨﻫر
 
ﻲﺗ
 
يرﺎﻨﻛ
 
يﮉﻧﻮﻣﺎﺳ
 
ﻲﺟ
 
ﺶﻳدﺮﭘ
 
אرﮅﻧא
 
۽
 
تאﺮﺠﮔ 
 
،אﺮﺘﺷאرﺎﻬﻣﻲﭤ
 
ﻲﺟﮇﺳ
 
ﻲﻬﻟﻮﻛ
 
ﻲﺳﺎﭘ
 
ﺮﭤ
 
۽
 
ﻲﻠﺗﺎﻣ
 
،ﻦﻳﺪﺑ
 
۾
 
ﮅﻨﺳ
.
 
،ﻲﻫآ 
 
مﻮﻗ 
 
ﻲﮘﺎﺳ
 
ﺎﻫא
 
،ﺎﻫ
،ﻮﻴﮢאرو
 
ءﻲﻧﺎﻴﮔ 
 
ﻦﻫﻮﻣ
 
ﻦﻣ
ﺎﭤ
 
ﻦﻛ
 
ﻢﻛ
 
ﻮﺟ
 
يرﺎﭔ
 
ﻲﻨﭔ
 
ﻮﻫ
 
ٽو
 
نﺎﺳא
 
ﺮﭘ
.
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->