Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
aMRC PS 02 S Control Operational

aMRC PS 02 S Control Operational

Ratings: (0)|Views: 541 |Likes:
Published by macika
Control operational
Control operational

More info:

Published by: macika on Jan 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

 
PROCEDUR
« CONTROL OPERATIONAL »
PAGINA/DIN
1 / 4S. C. S.R.L. Târgu-Mure
 Edi
ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-02-S Exemplar nr. 1
« CONTROL OPERATIONAL »
COD: PS-02-S
Func
  
ia Nume / Prenume Data Semn
 
tura
Întocmit
Responsabil CalitateMediu S
n
tate
Verificat
ReprezentantulManagementului pentruCalitate Mediu S
n
tate
Aprobat
ManagerGeneral
Sec
  
iunea CUPRINS Pagina
1 SCOP 22 DOMENIU DE APLICARE 23 DOCUMENTE DE REFERIN

24 DEFINI
II
I PRESCUDT
RI 25 PROCEDURA 26 RESPONSABILIT

I 37 ÎNREGISTR
RI 48 DOCUMENTE DE LEG
TUR
4
Prezenta procedur
este proprietatea S.C. S.R.L. Târgu-Mure
.Copierea neautorizat
este interzis
.
 
PROCEDUR
« CONTROL OPERATIONAL »
PAGINA/DIN
2 / 4S. C. S.R.L. Târgu-Mure
 Edi
ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-02-S Exemplar nr. 1
1. SCOP
Organiza
ia a stabilit
i men
ine toate reglement
rile pentru a asigura aplicareaefectiv
a m
surilor de control
i prevenire, oriunde este necesar, pentru controlul opera
ionalal riscurilor, îndeplinirea politicii
i obiectivelor de OH&S
i respect
rii prevederilor legale
ia altor cerin
e.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplic
de c
tre tot personalul implicat în toate activit

ile care suntasociate aspectelor de OH&S eviden
iate în urma evalu
rii nivelului de risc.
3. DOCUMENTE DE REFERIN

 3.1.
OHSAS 18001:2004 – Sisteme de management de securitate
i s
n
tate în munc
 – Specifica
ie.
3.2.
Legea nr. 319/2006 - Legea securit

ii
i s
n
t

ii în munc
.
3.3.
 
Metoda de evaluare a riscurilor de accidentare
i îmboln
vire profesional
lalocurile de munca, avizata de Ministerul Muncii în 1993
i publicat
în 1998
3.4.
Manualul calitate, mediu, s
 
n
 
tate
 
i securitate ocupa
  
ional
 
, cod: MCMS-03.
4. DEFINI
II
I PRESCUDT
RI4.1. Defini
ii4.1.1.
În conformitate cu
Manualul calitate, mediu, s
 
n
 
tate
 
i securitateocupa
  
ional
 
, cod: MCMS-03.
4.2. Prescurt
ri
MG Manager GeneralDT Director TehnicRMCMS Reprezentantul Managementului pentru Calitate MediuS
n
tate
i Securitate Ocupa
ional
 RCMS Responsabil Calitate MediuS
n
tate
i Securitate Ocupa
ional
 SMICMS Sistem de Management Integrat Calitate MediuS
n
tate
i Securitate Ocupa
ional
 PMCMS Program de Management Calitate Mediu S
n
tate
iSecuritate Ocupa
ional
 OH&S S
n
tate
i Securitate Ocupa
ional
 
EE Echipa de evaluareER
 
– Evaluare de risc
 
IP Identificare pericoleIUE Instala
ii Utilaje Echipamente
5. PROCEDURA
Organiza
ia a stabilit modalit

ile de control a riscurilor identificate (inclusiv cele carepot apare ca urmare a ac
iunilor contractorilor sau vizitatorilor), documentându-le pentrucazurile în care nerespectarea lor poate duce la incidente, accidente sau alte abateri de lapolitica
i obiectivele de CMS.
 
PROCEDUR
« CONTROL OPERATIONAL »
PAGINA/DIN
3 / 4S. C. S.R.L. Târgu-Mure
 Edi
ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-02-S Exemplar nr. 1Procedurile de control ale riscului se analizeaza de management, pentru a stabili dac
 sunt corespunz
toare
i eficiente, iar în situa
ia în care este necesar
efectuarea de modific
ri,acestea se vor implementa f 
r
întârziere.În situa
ia în care personalul desf 

oar
activit

i în afara organiza
iei, se iau înconsiderare
i factorii de risc de OH&S de la respectivul loc de munc
.În cazul în care sunt constatate neconformit

i cu privire la OH&S, responsabilulOH&S întocme
te RNC care, dup
ce este avizat de RMCMS, se transmite spre rezolvare.Succesiunea ac
iunilor întreprinse în cazul apari
iei unei neconformit

i este descris
  în procedurile
 AC 
 
 IUNI CORECTIVE 
, cod PS-05-CMS
i
 AC 
 
 IUNI PREVENTIVE 
, cod PS-06-CMS.Modalitatea de ac
iune în cazul apari
iei unui accident sau incident de munc
esteprezentat
în procedura
PREG
  
TIRE PENTRU SITUA
 
 II DE URGEN 
 
 
 
 I CAPACITATE  DE R
  
SPUNS
, cod PS-02-MS.
6. RESPONSABILIT

I6.1. Managerul General
 a)
 
aprob
Programul de Management de CMS.
6.2. Reprezentantul Managementului pentru Calitate MediuS
n
tate
i Securitate Ocupa
ional
 
a)
 
asigur
aplicarea procedurilor SIMCMS;b)
 
coordoneaz
 
i îmbun
t

e
te func
ionarea SIMCMS;c)
 
aprob
 
i asigur
un sistem eficace de monitorizare a factorilor de risc pentruOH&S;d)
 
urm
re
te modul de aplicare
i eficacitatea ac
iunilor corective/preventive.
6.3. Directorul Tehnic
 a)
 
asigur
resursele tehnice
i umane pentru func
ionarea IUE
i a proceselortehnologice la parametrii care s
permit
respectarea cerin
elor cu privire la OH&S;b)
 
organizeaz
cadrul de analiz
corespunz
tor pentru perfec
ionarea instruc
iunilor deexploatare a IUE, în vederea îmbun
t

irii gradului de control al proceselor
i diminuareafactorilor de risc de OH&S;c)
 
asigur
 
i verific
men
inerea
i utilizarea, în conformitate cu cerin
ele
iinstruc
iunile de func
ionare, a IUE în scopul reducerii la minim a riscurilor privind OH&S;d)
 
instruie
te
i verific
periodic personalul din subordine cu privire la modul deaplicare al instruc
iunilor de lucru
i al normelor de OH&S.
6.4. Personalul operator
a)
 
r
spunde de aplicarea corect
 
i conform
a instruc
iunilor de lucru
i a normelor deOH&S pentru a preveni accidentele
i incidentele de munc
.
 6.5. Responsabilul Calitate Mediu S
n
tate
i Securitate Ocupa
ional
 
a)
 
 înregistreaz
eventualele accidente de munc
 
i îmboln
viri profesionale, în registre
i rapoarte conform cerin
elor legale;b)
 
analizeaz
 
i verific
modul de respectare a prevederilor legale cu privire la OH&S,precum
i modul
i gradul de utilizare a echipamentelor individuale de PM;c)
 
informeaz
periodic RMCMS asupra respect
rii cerin
elor legale privitoare laOH&S;

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Cristina Coceasu liked this
Cristina Coceasu liked this
Cristina Coceasu liked this
mediusaem liked this
mediusaem liked this
tiberiu22 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->