Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pitanja Iz Radnog Prava

Pitanja Iz Radnog Prava

Ratings:
(0)
|Views: 1,574|Likes:
Published by mErY__86
pitanja iz radnog prava koja se otprilike kercu na pismenom dijelu ispita
pitanja iz radnog prava koja se otprilike kercu na pismenom dijelu ispita

More info:

Published by: mErY__86 on Jan 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2013

pdf

text

original

 
 Pitanja i odgovori iz radnog prava
1.Kad se po zakonu o radu zasniva radni odnos?
- Po zakonu o radu radni se odnos zasniva zaključivanjem ugovora o radu između poslodavcai zaposlenika.
2. Šta je predmet proučavanja radnog prava kao samostalne grane prava?
- predmet proučavanja radnog prava kao samostalne grane prava jesu: pojmovi radnog prava,kategorije radnog prava, institucije radnog prava, radni odnosi kao centralni predmet proučavanja.
3.radno pravo?
- Jedna od pravnih nauka, samostalna grana prava koju određuju naziv, predmet i metod, asvoj centralni predmet proučavanja-radne odnose, izučava na jedan sistematičan način.
4.Pojmovi radnog prava:poslodavca, zaposlenika, ugovora o radu, radnog mjesta?
- pojam zaposlenika: prema odredbi člana 4.ZOR zaposlenik je fizičko lice koje je zaposleno po osnovu ugovora o radu.- pojam poslodavca: prema odredbi člana 3. ZOR poslodavac je fizičko ili pravno lice kojezaposleniku daje posao na osnovu ugovora o radu.- radno mjesto: skup funkcionalno povezanih poslova i zadataka koji se obavljaju u okvirudjelatnosti poslodavca- osnovna organizaciona jedinica jer i pojam zaposlenika i pojam poslodavca podrazumijeva da se takve osobe zapošljavaju na određeno radno mjesto.- ugovor o radu: pravni osnov za zasnivanje radnog odnosa.
5.Pojava i razvoj radnog prava-koje su to okolnosti koje su uticale na pojavu iosamostaljivanje radnog prava?
- te okolnosti su:
a)
intervencija države u odnose između poslodavca i posloprimca ;
b)
 pojavai djelovanje radničkih udruženja- sindikata ;
c)
kolektivno ugovaranje i kolektivni ugovori kao
 sui generis
izvori samo radnog prava ;
d)
osnivanje i djelovanje međunarodne organizacijerada tj. Pojava i značaj međunarodnih standarda rada ;
e)
model socijalnopravne države.
6.Osnovne karakteristike savremenog radnog prava su?
- (1) tendencija stalnog širenja ; (2) sindikalna prava i slobode , (3) kolektivno ugovaranje ;(4) integrativnost.
7. Objasni tendenciju stalnog širenja kao karakteristiku modernog radnog prava?
- je posljedica činjenice da se u okviru radnog prava više ne proučava samo zavisni rad, nego imnoge druge pojave koje su u vezi sa ljudskim pravima na radu i povodom rada.Ovatendencija ogleda se s jedne strane u širenju kruga subjekata na koje se prostire i kojeobuhvaća ova grana prava, s druge strane, ova karakteristika se vezuje za činjenicu da sestalno širi obim i vrsta kako individualnih tako i kolektivnih prava na radu i u vezi s radom.
8.Zakonski propisi kao izvori radnog prava?
- teritorijalni aspekt: državni nivo, entitetki nivo, kantonalni nivo.- sadržinski karakter:
lex generalis, lex specialis ( sui generis izvori)
.
9. Kada je donesen ZOR FBIH i kada su bile izmjene i dopune?
- donesen je 1999 a izmjene i dopune su bile 2000 i 2003 godine.
 
10. Posebni režim radnog odnosa?
- uređuje samo ona prava spec. Za određenu kategoriju zaposlenika ;-
opći režim radnog odnosa
- uređuje samo ona prava koja su zajednička za sve pojedince uradnom odnosu.
11.Kriterij definiranja radnog prava?
- kriterij subjekata (poslodavac i posloprimac)- objekta( zavisni rad)- prava i obaveze ( individualni i kolektivni rad)
12. Definiranje radnog prava s obzirom na subjekte?
- skup pravnih pravila kojima se reguliraju prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i posloprimca na radu, u vezi sa radom i povodom rada:
13.Definicija radnog prava s obzirom na prava i obaveze?
- skup pravnih pravila kojima se reguliraju individualni i kolektivni radni odnosi.
14.Šta uređuje ZOR u FBIH?
- opći režim radnih odnosa, individualna i kolektivna prava na radu, u vezi sa radom i povodom rada, način i postupak rješavanja sporova u radnom odnosu, prava i obaveze izradnog odnosa, plaće....
15.Objasni sindikalna prava i slobode kao karakteristiku modernog radnog prava?
- proističu iz opće zaštićene slobode udruživanja i izražavanja, pošto su ova prava i slobode jedan od bitnih elemenata u ostvarivanju općeg i trajnog mira. Ova prava i slobode imajuveliku ulogu u razvoju i djelovanju tržišne privrede, jer se garantiranjem prava radnicima i poslodavcima da uspostavljaju svoja udruženja promovira zaštita ekonomskih i socijalnihinteresa socijalnih partnera i njihov međusobni dijalog, što doprinosi ostvarivanju socij. mira.
16.Objasni kolektivnougovaranje kao karakteristiku modernog radnog prava?
- kolektivno dogovaranje i kolektivno ugovaranje predstavlja, paralelno sa državnim propisima, značajan instrument u reguliranju uslova rada i zapošljavanja, profesionalnih iinteresnih prava i obaveza između radnika i poslodavca, te međusobnih odnosa samihugovornih strana. Kolektivni ugovori i kao
 sui generis
izvor radnog prava, postaju sve višedominantni izvor radnog prava za koji je, pored radnika i poslodavaca zainteresirana i država.
17. Objasni integrativnost kao karakteristiku modernog radnog prava?
- javlja se kao posljedica posebne osobine rada, koji se pojavljuje kao pravi objekt radnog prava. Ljudski život se ne može zamisliti bez rada, te kad se ovom aspektu prirode rada pridoda ekonomska potreba kao osnovno mjerilo društvenog položaja čovjeka, onda se možetvrditi da zavisni rad, kao pravi objekt radnog prava, najpotpunije spaja i dovodi u vezu pojedince bez obzira na rasu, spol, jezik, nacionalno ili socijalno porijeklo.
18. Šta u smislu njegove 4 karakteristike uspostavlja moderno radno zakonodavstvo?
- pravni okvir koji omogućuje produktivne individualne i kolektivne radne odnose- okvir za poslodavce, radnike i njihove predstavnikeda ostvaruju međusobnu interakciju- procese pomoću kojih se prava na radu i u vezi sa radom u svakom konkr. društvu ostvaruju.
 
19.Rad i njegov značaj-kakva je pozicija rada u kontekstu pojma radnog prava(šta jerad)?
- rad je pravni objekat, aradi se o multidisciplinarnoj, složenoj i organiziranoj djelatnosti odznačaja za razvoj svih društava.On je kriterij za definiranje radnog prava.to je i odnos izmeđučovjeka i prirode, jer se sastoji u djelovanju, činjenju ili drugim aktivnostima koje suusmjerene na mijenjanje prirode i njeno prilagođavanje čovjekovim potrebama.sosiološki posmatrano, rad je jedna socijalna činjenica,jer se obavlja uz aktivno učestvovanje drugihindividua.
20.Šta je to proces rada( objasni)?
- proces rada se javlja kao čovjekova aktivnost u kojoj on odvaja na svrsishodan način predmete ili dijelove predmeta od prirode i to pomoću relativno odgovarajućih sredstavarada.odvajajući određene vrijednosti od prirode, dolazi se do dvije vrste rezultata- do sirovinai do gotovih proizvoda.On se javlja kao spoj planiranja, pripreme i djelovanja organiziranihčinilaca usmjerenih na zadovoljavanje različitih ljudskih aktivnosti i potreba, a sve u interesučovjekovog i ukupnog ljudskog razvoja.
21.Kao osnovni elementi procesa rada javljaju se?
- svrsishodna, svjesna i organizirana djelatnos sam rad- predmet na koji se radom djeluje- sredstva kojima se djeluje- sredstva rada
22.Vrste rada tretiraju se i u teoriji i u praksi veoma različito, a uobičajeno se navode?
- tekući i minuli rad;- apstraktni i stvarno potrebni rad;- individualni i društveni potrebni rad- jednostavni i složeni rad- produktivni i neproduktivni rad-fizički i umni rad
23.Šta je to tekući rad a šta minuli rad?
-
tekući rad 
se shvata kao najraznovrsniji rad, koji je usmjeren na zadovoljavanje čovjekovihličnih i općih potreba.-
minuli rad 
stavlja se u određenu korelaciju sa živim radom, jer se s njim nalazi u određenomkontinuitetu.ističe se da nema gotovo nijednog živog rada u kojem nije manifestovan minulirad.Sva savremena revolucionarna i obična ljudska ostvarenja rezultat su ne samo tekućegnego i minulog rada.
24.Radno pravo proučava rad koji ima sljedeće karakteristike?
- dobrovoljni rad posloprimca- nesamostalan rad, rad za drugoga- subordinarni rad, rad za plaću- rad koji se realizira u radnopravnom statusu.
25.Šta se uzima kao polazište u definiranju radnog prava?
- kao polazište se uzimaju: subjekti ove grane prava( poslodavac i posloprimac), ili pravniobjekt( zavisni rad), ili prava i obaveze koje se uspostavljaju i reguliraju( individualna ikolektivna prava).

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
greneee liked this
Damir Pandža liked this
Muhidin Kobra liked this
Sana Duranspahić liked this
Enida Hrustemovic liked this
Andrea Markovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->