Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Borang Peraduan Menulis Esei

Borang Peraduan Menulis Esei

Ratings:
(0)
|Views: 565|Likes:
Published by editor_psb

More info:

Published by: editor_psb on Jan 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2011

pdf

text

original

 
nota kaki). Esei hendaklah ditaip jarak langkaudua baris menggunakan fon Times New Romanbersaiz 12 poin, dan dicetak di atas kertas A4pada sebelah muka setiap helaian kertas.4.10 Peserta TIDAK DIBENARKAN menulis namaatau sebarang pengenalan diri pada esei yangdikemukakan. Maklumat berkenaan hanyaboleh ditulis dalam borang penyertaan yangtelah disediakan oleh pihak penganjur.4.11 Pihak penganjur tidak bertanggungjawabatas kerosakan atau kehilangan esei semasadalam pengiriman. Pihak penganjur akanmemaklumkan secara bertulis bagi setiappenyertaan yang diterima.4.12 Pihak penganjur berhak mengambil keputusansetelah dipertimbangkan dengan saksama jikatimbul sesuatu perkara di luar daripada syaratdan peraturan ini.4.13 Esei dan
softcopy 
hendaklah dihantar bersamaborang penyertaan sebelum atau pada 30 Jun2011 kepada:Setiausaha,Peraduan Menulis Esei Sejarah Brunei,Pusat Sejarah Brunei,Bandar Seri Begawan BS8610,Negara Brunei Darussalam.
5 HADIAH
Tiga hadiah penghormatan akan diberikan kepadaesei yang dihakimkan terbaik:5.1 Hadiah Pertama – $2,000.005.2 Hadiah Kedua $1,000.005.3 Hadiah Ketiga $750.005.4 Lima hadiah penghargaan masing-masingbernilai $300.00 juga akan diberikan.
6 PENGHAKIMAN
6.1 Pusat Sejarah Brunei akan melantik sebuah PanelHakim untuk penghakiman.6.2 Keputusan Panel Hakim adalah muktamad.Sebarang bantahan bersabit dengan keputusan initidak akan dilayan.6.3 Jika pada pendapat panel hakim tidak ada eseiyang layak menerima hadiah pertama, makahadiah kedua dan ketiga sahaja akan diberikan.6.4 Keputusan peraduan akan diumumkan melaluipersuratan dan media-media tempatan.
7 HAK CIPTA
7.1 Semua esei tidak akan dikembalikan dan akanmenjadi hak milik Pusat Sejarah Brunei. Jika eseiitu diterbitkan, Pusat Sejarah Brunei memeganghak penerbitan esei tersebut, tetapi penulis masihmemegang hak ciptanya.7.2 Pihak Pusat Sejarah Brunei berhak menyuntingesei yang hendak diterbitkan.
Borang Peraduan Menulis Esei.indd 112/22/10 9:15 AM
 
1 MUKADIMAH
Peraduan Menulis Esei Sejarah Brunei ialah salah satuusaha berterusan Pusat Sejarah Brunei bagi merapatkanhubungan rakyat dengan sejarah negara bangsa, disamping memperbanyakkan sumber sejarah NegaraBrunei Darussalam sebagai landasan untuk mengenalinegara bangsanya.
2 TUJUAN
2.1 Menggalakkan para penulis bergiat dalam bidangpenulisan sejarah.2.2 Memberi peluang kepada para penulismengemukakan pandangan atau pendapat yangbernilai dan mempunyai landasan yang kukuhberdasarkan sumber penyelidikan yang luas,terperinci dan bersistematik.2.3 Meningkatkan kesedaran para penulis untukbergiat aktif dalam penulisan sejarah Brunei danmemahami kepentingan sejarah sebagai salah satucabang ilmu yang dapat dijadikan pedoman daniktibar, baik dari segi ilmiah ataupun pembangunannegara.2.4 Menarik minat orang ramai untuk mengetahuisejarah tanah airnya sendiri dan memupuksemangat cintakan negara bangsanya.2.5 Memperkayakan bahan bacaan sejarah.
3 ASPEK PENULISAN
3.1 Skop kajian adalah bebas, merangkumi semuaaspek kehidupan, termasuk politik, ekonomidan budaya. Antara kriteria penulisan ilmiahyang baik ialah kesahihan faktanya dapatdipertanggungjawabkan, jitu serta menepatikehendak isi, olahan dan kesimpulan penulisannya.3.2 Period kajian bermula dari zaman awal Bruneihingga tahun Masihi 1900.3.3 Antara aspek sejarah Brunei yang bolehdiolah untuk maksud penulisan ini termasuklah
historiograf Melayu Brunei, sejarah lisan Brunei,
sejarah awal Brunei, sejarah kesultanan Brunei,sejarah Islam di Brunei, zaman kegemilanganBrunei, campur tangan kuasa Barat, danseumpamanya.
4 SYARAT DAN PERATURAN PENYERTAAN
4.1 Peraduan ini terbuka kepada warganegara ataupenduduk tetap Negara Brunei Darussalam,kecuali Pegawai dan Kakitangan Pusat SejarahBrunei dan Penal Hakim.4.2 Esei mestilah karya asli dan belum pernahditerbitkan dalam bentuk apa-apa media,bukan terjemahan atau saduran, penyesuaian(adaptasi), kajian ilmiah ataupun apa sajapengertian yang boleh menyebabkan esei itubukan asli serta mestilah tidak bertentangandengan dasar Kerajaan.4.3 Esei mestilah hasil kajian atau penyelidikanasal. Sumber sejarah hendaklah berdasarkanlisan, dokumen, dan artifak.4.4 Esei boleh ditulis dalam bahasa Melayuatau bahasa Inggeris, dalam tulisan rumimenggunakan ejaan yang lazim dipakai dinegara ini.4.5 Tajuk dan isi kandungan adalah bebasberdasarkan kepada bil. 3.4.6 Setiap esei hendaklah mengandungi senarai
bibliograf.
4.7 Setiap kutipan atau petikan mestilah dinyatakansumbernya dalam nota kaki.4.8 Jumlah esei yang dihantar tidak dihadkan, tetapisetiap esei itu mestilah menggunakan borangpenyertaan peraduan yang telah disediakan,dan peserta hanya layak menerima satu hadiahsahaja bagi esei terbaik.4.9 Panjang esei hendaklah tidak kurang daripada
3,500 perkataan
(tidak termasuk petikan dan
BORANG PENYERTAANPERADUAN MENULIS ESEI SEJARAH BRUNEI
SetiausahaPeraduan Menulis Esei Sejarah BruneiPusat Sejarah BruneiBandar Seri Begawan BS 8610Negara Brunei DarussalamDengan segala hormat, sukacita bersama-sama inidisertakan empat salinan esei hasil karya saya sendiribagi maksud menyertai peraduan tersebut.Tajuk Esei: ....................................................................Nama: ...........................................................................Nombor Kad Pintar & Warna: .......................................Pekerjaan/Jawatan: ......................................................Jabatan/Universiti: ........................................................Telefon:Pejabat: ...................................................................Rumah: ....................................................................Bimbit: ......................................................................e-mel: .......................................................................Disertakan bersama CD atau DisketSaya mengaku telah membaca, memahami dan akanmematuhi syarat-syarat Peraduan Menulis Esei Sejarahini.Tandatangan: ................................................................Tarikh: ...........................................................................
     #
#   
Borang Peraduan Menulis Esei.indd 212/22/10 9:15 AM
 
5.9 Esei hendaklah ditaip jarak langkau dua barismenggunakan fon Times New Roman bersaiz12 poin, dan dicetak di atas kertas A4 padasebelah muka setiap helaian kertas.5.10 Peserta TIDAK DIBENARKAN menulis namaatau sebarang pengenalan diri pada esei yangdikemukakan. Maklumat berkenaan hanyaboleh ditulis dalam borang penyertaan yangtelah disediakan oleh pihak penganjur.5.11 Pihak penganjur tidak bertanggungjawabatas kerosakan atau kehilangan esei semasadalam pengiriman. Pihak penganjur akanmemaklumkan secara bertulis bagi setiappenyertaan yang diterima.5.12 Pihak penganjur berhak mengambil keputusansetelah dipertimbangkan dengan saksama jikatimbul sesuatu perkara di luar daripada syaratdan peraturan ini.5.13 Esei dan
softcopy 
hendaklah dihantar bersamaborang penyertaan sebelum atau pada 30 Jun2011 kepada:Setiausaha,Peraduan Menulis Esei Sejarah Brunei,Pusat Sejarah Brunei,Bandar Seri Begawan BS8610,Negara Brunei Darussalam.
6 HADIAH
6.1
Bahagian A
Tiga hadiah penghormatan akan diberikankepada esei yang dihakimkan terbaik:6.1.1 Hadiah Pertama – $350.006.1.2 Hadiah Kedua $250.006.1.3 Hadiah Ketiga $150.006.1.4 Lima hadiah penghargaan masing-masing bernilai $60.00 juga akandiberikan.6.2
Bahagian B
Tiga hadiah penghormatan akan diberikan kepadaesei yang dihakimkan terbaik:6.2.1 Hadiah Pertama $450.006.2.2 Hadiah Kedua $350.006.2.3 Hadiah Ketiga $250.006.2.4 Lima hadiah penghargaan masing-masingbernilai $100.00 juga akan diberikan.
7 PENGHAKIMAN
7.1 Pusat Sejarah Brunei akan melantik sebuah PanelHakim untuk penghakiman.7.2 Keputusan Panel Hakim adalah muktamad.Sebarang bantahan bersabit dengan keputusan initidak akan dilayan.7.3 Jika pada pendapat panel hakim tidak ada eseiyang layak menerima hadiah pertama, makahadiah kedua dan ketiga sahaja akan diberikan.7.4 Keputusan peraduan akan diumumkan melaluipersuratan dan media-media tempatan.
8 HAK CIPTA
8.1 Semua esei tidak akan dikembalikan dan akanmenjadi hak milik Pusat Sejarah Brunei. Jika eseiitu diterbitkan, Pusat Sejarah Brunei memeganghak penerbitan esei tersebut, tetapi penulis masihmemegang hak ciptanya.8.2 Pihak Pusat Sejarah Brunei berhak menyuntingesei yang hendak diterbitkan.
Borang Peraduan Menulis Esei.indd 312/22/10 9:15 AM

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Hadizatul Aisyah liked this
Syamil Adzman liked this
sazmy67 liked this
keshuna naidu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->