Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
November 2009

November 2009

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by Aamader Malda

More info:

Published by: Aamader Malda on Jan 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2014

pdf

text

original

 
75ì90
11 Õáèý±ûþí 1416 qSõ±õ   þ
 õø¸  Ç 7 üÑàɱ 8
27 òËöÂ¥¤õþ 2009
6 ó±î±
 ¿õò±÷ÓËùÉ ¿õî¿õþîÂ
 ß±ûDZùû 
  þ
92327 90070
aamadermalda@gmail.com
www.aamadermalda.blog.com
Îæù±ûþ ¿îÂò ý×ÑËõþ¿æ÷±ñÉ÷ ÷±^±ü± 
Â
 õþ ±æÉ üõþß±õþ÷±ùð± Îæù±Ëî ý×ÑËõþ¿æ÷±ñÉ÷ ÷±^±ü± Æî¿õþõþÂó¿õþ ßŠò± áè ýí ßÂËõþ Ëå/ ›¶±ï¿÷ß ÂóûDZËûþõù± ýËûþ Ëå Îû ÷±ùð± Ý ÷Å  ¿úÇ  ð±õ±ð Îæù±Ëî Ûý× ñõþËòõþ ÷±^±ü± Æî¿õþ ýËõ/ Îæù±õþ ¿îÂò¿é ý×ÑËõþ¿æ÷±ñÉ÷ ÷±^±ü±õþ›¶ï÷¿é Îæù±õþ¿÷ëÂ× ¿ò¿üÂóɱ¿ù¿é Ûù±ß±ûþ, ¿ZîÂÏûþ ¿é ß±¿ùûþ ±äÂËß ÛõÑ îÔÂîÂÏûþ ¿é  äÒ±äÂËù/ Û¶ïË÷ Âóõþ  Ï±÷Óùß ö±Ëõ ðú÷ Î|¿í ÂóûÇ™Là å±S±õ±üüý ÷±^±ü±&¿ù ä±ùÅ ýËõ/ ¿ßÂc ÛõþæòÉ Îû ÂóûÇ  ±l æ¿÷õþ Û¶Ëûþ ±æò î± Âó±Ýûþ ± û±ËBå ò±/
ÎõþúË÷õþ  þëÂ×ÈßÂËø¸ÇõþæòÉ ¿äÂò±ðù 
Â
Ã
Îæù±õþ Îõþ ú÷¿úËŠõþ Õ±ñÅ  ¿òßÂÏßÂõþËíõþæòÉ ¿äÂò ÎïËß ձü± Û¶¿î¿ò¿ñ   ÷`ÂùÏ ß±¿ùûþ±äÂËßÂõþ ¿õ¿öÂi§ Ûù±ß± Âó¿õþðúÇò ßÂËõþò/ ¿ßÂåÅ  ¿ðò Õ±Ëá Âó¿}Â÷õ˼õþ ÅÂ^¿úŠ÷LaÏ ÷±òõ õɱò±æÏÇ ¿äÂËò û±ò ÛõÑ ¿äÂËòõþ Îõþú÷ ß±¿õþá¿õþ ¿õËúø¸:Ëðõþ Âó¿}Â÷õ˼ Õ±ü±õþ æòÉ Õ±÷Laí æ±ò±ò/ Îõþú÷Îõ±ËëÂÇ  õþ÷ÅàÉ¿òËðÇ  úß õËùò Îû Ûý× Ûù±ß±Ëî ¿äÂò±›¶¿Sûþ± ä±ù±Ëò±õþæòÉ Âó¿õþ ðúÇ  ò ßÂõþ± ýËûþËå/
 õ±î±Ëü ü±ùô±õþ Ý ò±ý× Ë骠±Ëæò ßÂ÷ 
 ðÓ  ø¸ í ¿òûþLaí Âóø¸Ç  Ëðõþü÷Ï± ÎïËß æ±ò± û±ËBå Îæù±õþ õ±î±Ëü Ûü ¿Âó  ÛË÷õþ Âó¿õþ÷±í ÎôÂõènûþ±¿õþ ÷±Ëü 317, ÷±äÇ Â Ý Û¿Ã›¶Ëù 285 Ý 209 ÷±ý× ËS±áè ±÷ Û¶¿î âò¿÷é±õþ, ü±ñ±õþíî Ûõþ õ±¿ø¸  ÇßÂ÷±S± ýÝûþ ± ëÂ× ¿äÂî 140  Ý áËh ÷±Ëü 200 ÷±ý× ËS±áè ±÷ Û¶¿î âò¿÷é±õþ/ ëÂ×ÂóËõþ ±M ¿îÂò÷±Ëü õ±î±Ëü  Õ±õþ ¿Âó ÛË÷õþ Âó¿õþ÷±í ûï±SË÷ 161, 109 Ý 74, õåËõþ û±õþ ¦¤±ö±¿õß ÷±S± ýÝûþ± ëÂ׿äÂî 60 Ý ÷±¿üß áËh 100/ ÛßÂý×ö±Ëõ ü±ùô±õþ ë±ý× Õ'±ý×ëÂ Ý ò±ý× Ë骱Ëæò ë±ý×Õ'±ý× ë ó¿õþ ÷±Ëíõþ îÅÂùò±ûþÕËòßÂé±ý×ßÂ÷/
 ü£Ó˚G˛úÑ˛
250 õåËõþõþÂóÅ  õþ Ëò± ß±¿îÇÂßÂóÅ  Ëæ±Î÷ù±õþ ¿öÂh  ßÅ Âõþõ±¿òõþæòÉ ü±÷¿üËî ëÂ× ËéÂõþý±éÂ
 å¿õ Ð
 ÷Å  ßÅù ýß 
 qö±¿úü Îüò 
 üÑüËð 2009 ü±ËùõþÎßÂfÏûþÎõþ ùõ±ËæËé Îõþ ù÷La   Ï   ëÂ× Mõþõ˼õþæòÉ ÛßÂ&Bå Û¶™¦¸  ±õ ÎÂóú ßÂËõþ¿åËùò/  î±õþ ¿ßÂåÅ ¿ßÂåÅ õîÇÂ÷±Ëò õ±™¦¸õ±¿ûþîÂÝ ýËûþËå/ ëÂ×Mõþõ˼õþ óÒ±ä¿é Îæù± ÛõþôÂËù ¿õËúø¸ö±Ëõ  ëÂ×ÂóßÔÂî ýËùÝ ÷±ùð± Îæù± Îß±òö±Ëõý×ëÂ×ÂóßÔÂî  ýûþ¿ò/ ¦¤±ö±¿õßÂö±Ëõý×Ûý× Îõþùõ±ËæËé ÅÂtÎæù±õþüßù™¦¸Ëõþ õþ ÷±òÅ  ø¸/ ›¶ïË÷ ëÂ× Ë{¡ à ßÂõþ ± ÎûËî Âó±ËõþÎõþ ùõ±ËæËé ÷÷î±  õËjɱÂó±ñɱûþ÷±ùð± é±ëÂ× ò ΈÂúòËß ÷ËëÂù ΈÂúËò õþ+Âó±™Lÿõþî ßÂõþ ±õþßÂï± TËùËåò/ Û¿é Îß±ò òîÅÂò äÂ÷ß òûþ/ ÛõþÂóÓËõÇ ¿î¿ò Îõþù÷LaÏ ï±ß±ß±ùÏòÎâ±ø¸í±¿é ßÂËõþ ¿åËùò/ ¿õáî 2008-09 ü±ËùõþÎõþ ùõ±ËæËé Û¶±MòÎõþù÷LaÏ ù±ùÅ›¶ü±ð û±ðõ ÷±ùð± é±ëÂ×ò Ý Ý‹÷±ùð± ΈÂúËòõþ ÷ñÉõîÂÏÇ ÷ý±òj±Îõþ ùËüéÂËß ë±õùù±ý×Ëò õþ+Âó±™Lÿõþ î ßÂõþ±õþ æòÉ  ÕïÇ õõþ ±V ßÂËõþ ¿åËùò/ Ûõ±Ëõþ õþõ±ËæËé î±õþÎß±ò  ëÂ× Ë{¡ à Îòý×, ôÂËù ÷ý±òj±òðÏõþ ëÂ×Âóõþ Îõþ ùËüîÅ ÂËî  ë±õù ù±ý× Ëòõþ ß±æ Õ±ËðÌ ýËõ ¿ßÂò± î± Îõ±ñá÷É ýûþò±, Õïä ۿéÂõþ¿ò÷DZí ÕîÂÉ™Là æ¿õþ/ õîÇÂ÷±ò õ±ËæËé ÷±ùð± é±ëÂ×ò ΈÂúò ÎïËß üõþ±ü¿õþ Îû±á±Ëû±Ëáõþ Îß±ò òîÅÂò ÎéªËòõþ ò±÷ ëÂ×Ë{¡à ßÂõþ± ýûþ¿ò/ ÎßÂõù÷±S ¿ðâ±- ¿òëÂ× æùÂó±ý× &¿hÂ’õþ÷ËñÉ ‘Âó±ý±¿hÂûþ ± Û'ËÛ¶ü’ ò±Ë÷ Ûß¿é òîÅ Âò Î骠ò ä±ùÅ ßÂõþ± ýËûþËå û± ÷±ùð± é±ëÂ×ò ΈÂúËò ï±÷Ëõ/ ß¿õ üÅ  ö±ø¸ ÷Å  Ëà±Âó±ñɱËûþ õþ¦œõþËí  ÷÷î± õËjɱÂó±ñɱûþ ü¥x¿î ëÂ×Mõþõ˼õþ ¿òëÂ× æùÂó±ý× &¿h ÎïËß ßÂùß±î±õþ¿úûþ ±ùðý ΈÂúò ÂóûÇ™Là ‘Âóð±¿îÂß Û'ËÛ¶ü’ ò±Ë÷ Îû Î骠ò¿é ä±ùÅ  ßÂËõþËåò î±õþ û±S±Âóï ÷±ùð± Îæù±õþ ÷ñÉ ¿ðËûþ ýËùÝ Îéªò¿é ÷±ùðý é±ëÂ×ò ΈÂúËò ï±÷Ëå ò±/Î骠ò¿é ¿òëÂ× æùÂó±ý×&¿h ÎïËß ÂõþÝò± ýËûþ ¿ßÂø¸±íáË? ÎïË÷ Âóõþ õîÂÏÇ  Ëî õþ ±÷ÂóÅ  õþ ý±Ëé ï±÷Ëå/  Õïä ÎõþùÝËûþõþ ¿òûþ÷±òÅû±ûþÏ ÎõþËùõþ ¿õö±áÏûþ ÷ÅàɱùËûþÎ÷ù Îéªò 20 ¿÷¿òéÂ Ý Û'ËÛ¶ü Îéªò 15 ¿÷¿òé ï±÷±Ëî ýËõ/ Ûà±Ëò õÉ¿îÂS÷ ýËûþËå/Ûå±h± òõZÏÂóñ±÷ ÎïËß ¿òëÂ×ô±õþ±!± ÂóûÇ™Là ÎûÛ'ËÛ¶ü Î骠ò¿é ü¥x¿î ä±ùÅ ýËûþËå î±õþ õþÂò±ËõÂí ýËBå ÷±ùð± ΈÂúËò Õïä ÷±ùð±ÎïËß Îß±ò û±SÏ Ûý×Î骠Ëòõþ û±SÏ ýËî Âó±õþ Ëå ò±  ß±õþí Ûý×Î骠ò¿éÂõþ æòÉ ÷±ùð± é±ëÂ×ò ΈÂúò ÎïËßÂÎß±ò ¿é¿ßÂé ÎðÝûþ ± ýËBå ò±/ Õïä ÷±ùð± ÎïËß ¿òëÂ×ô±õþ±!± ÂóûÇ™Là ۿé 35 ¿ßÂËù±¿÷é±õþ Âóï  û±SÏ¿õýÏò Õõ¦š±ûþ äÂùËå/ Ûå±h± Îõþùõ±ËæËé õ±ùÅ  õþ â±é ÎïËß ¿òëÂ× æùÂó±ý× &¿h ÂóûÇ  ™Là Ûß¿é òîÅ Âò Û'ËÛ¶ü Îéªò ä±ùÅ ßÂõþ±õþ ßÂï± õù± ýËûþËå/ õ±ùÅõþ â±é ÎïËß üõþ±ü¿õþ ¿òëÂ× æùÂó±ý×&¿hÂõþ÷ËñÉ Îõþùù±ý×ò Îòý× , ôÂËù Î骠ò¿éÂËß ÷±ùð± Îæù±õþÛßÂù±¿à ΈÂúËò ÛËü éÂõðù ßÂõþËî ýËõ/ÛõþæòÉ ý׿?òÝ õðù ßÂõþËî ýËõ ÛõÑ Îüý×Âó¿õþß±ê±Ë÷± ÛàòÝ Îòý×   × Îå±é ΈÂúò¿éÂËîÂ/ õõþ20 ¿ß¿÷ Õ±õþÝ ð¿ÂËí ÷±ùð± é±ëÂ×ò ΈÂúËò ¿òËûþÛËü éÂõðù ßÂõþ± û±ûþ î±ýËù ÷±ùð± ÎïËß õU  û±SÏõþ Ûý× Î骠Ëò ßÂËõþ ¿òëÂ×æùÂó±ý×&¿h ÎûËîÂÝ üÅ  ¿õñ± ýûþ/ û¿ðÝ Ûý×Î骠Ëòõþû±S±Âóï ¿ß ýËõ î± ÛàòÝ äÅÂh±™Là ýûþ ¿ò/ÛñõþËòõþ Îõþùõ±ËæËéÂõþ ôÂËù Îæù±õþ ÷±òÅø¸  ýî±ú Ý ÅÂt/ î±õþ± Õ±ú± ßÂËõþ¿åËùò Îû ÷÷î± õËjɱÂó±ñɱËûþõþ ÷î ÛßÂæò æò¿Ã›¶ûþ ëÂ×i§ûþò÷ÅàÏ ÎßÂfÏûþ Îõþù÷La   ÏõþÎðÌùËî ÕòɱòÉ Îæù±õþ÷Ëî±  ÷±ùð± Îæù± Îõþùõ±ËæËé Îõú ¿ßÂåÅ üÅ¿õñ± ù±ö ßÂõþËõ/ Îæù±õþÛßÂ&Bå Îõþ Ëùõþ ¿õ¿öÂi§ ð±¿õ ¿òËûþ ð¿Âí ÷±ùð± ÎßÂËfõþü±Ñüð Õ±õÅ ý±Ëü÷ à±òËäÂÌñÅ  õþ  Ï  Îõþùõ±ËæËéÂõþ Û¶±!±Ëù Îõþù÷La   ÏËß Ûß ð±¿õüòð ÎÂóú ßÂËõþ¿åËùò/ ¿ßÂc Îõþù÷LaÏ î± ëÂ×ËÂó± ßÂËõþËåò/ Îæù±õþÎõþ ùû±SÏËðõþÕ¿ñß±Ñú õÉõü±ûþ  Ï,  ßÂùß±î±ûþ Âóh±qò± ßÂõþ± å±Så±SÏ, Îõú ¿ßÂåÅ  Õ¿ôÂüû±SÏ Ý ¿ä¿ßÂÈü±õþæòÉ ßÂùß±î±ûþû±ò Û÷ò üõ ¿á/ Ûî¿ðò Ûý׿õËõþ ±Ëñõþ ÕÒ ±ä ßÂ÷ ï±ßÂËùÝ  ü¥x¿î à±ù¿îÂÂóÅ  Ëõþ ¦š±òÏûþ ¿õñ±ûþËßÂõþ ÎòîÔÂËQÎõþùû±SÏËðõþ ¿õ¿öÂi§ ð±¿õõþ ü÷ïÇËò Ûß õh ձËj±ùò âËé ÎáËå/ î±ËîÂÝ Îß±ò õÉõ¦š± áèýí ßÂËõþ ¿ò Îõþ ùðlõþ/ ü¥x¿î ‘Âóð±¿îÂß Û'ËÛ¶ü’-Ûõþ üÓ  äÂò±ûþÛý×Î±ËöÂõþõ¿ýÐ۶߱ú Õ±õþÝ ÎõËhÂËå/ ÂóÓËõÇý× ëÂ×Ë{¡ à ßÂõþ± ýËûþËå Îû Ûý× Îéªò¿é ÷±ùð±Îæù±õþ ÷ñÉ ¿ðËûþ û±î±ûþ ±î ßÂõþËùÝ Ûý× Îæù±Ëî î±õþÎß±ò ˆÂËÂóæ Îòý×/ ôÂËù Ûý× Î骠Ëòõþ ÷±ñÉË÷  ÷±ùð± Îæù±õþ û±SÏõþ± ßÂùß±î± Õïõ± ¿òëÂ× æùÂó±ý× &¿h ÎûËî Âó±õþ Ëåò ò±/ ÛËÂËS Îõþ Ëùõþ  ¿òûþ÷ËßÂý×õÅËh± Õ±¼Åù Îðà±Ëò± ýËûþËå/Îæù± õ±÷ôèÂËKéÂõþ Õ±ýW±ûþß æÏõò Æ÷S ü±ô 汿òËûþ Ëåò Îû Ûé± Îæù±õþ üßÂù ÷±òÅËø¸  õþ ü÷üɱ/ î±õþ ± õþ ±æÍò¿îÂßÂö±Ëõ Îß±ò Û¶¿îÂõ±ð ò± ßÂõþËùÝ û±SÏËðõþÛ¶¿îÂõ±Ëð î±õþ± ü÷ïÇò ÎðËõò/ ÕüË™Lñø¸ Ã›¶ß±ú ßÂËõþ Ëåò Îæù±õþüßÂù ¿õñ±ûþ ßÂáíÝ/ î±Ëðõþ  õMõÉ Îû Îõþ ù æ±îÂÏûþ ü¥ó¿M, Ûé± ¿òËûþ ßÂàòý× õþ ±æòÏ¿î ßÂõþ ± ëÂ× ¿äÂî òûþ/ Îæù± ÷±ËäÇÂKé ÎäÂ¥¤ ±õþÕô  ßÂ÷±ËüÇõþü¥ó±ðß æûþ™Là ßÅÂ`Å Ûý׿õø¸Ëûþ ÛßÂý±î ¿òËûþËåò Îõþù÷LaÏËßÂ/ î±õþ Î±ö Îû ÷÷î± õËjɱÂó±ñɱûþ ÷±ùð±Ëß õ¿=Áî ßÂËõþ ëÂ×Mõþõ˼õþ ëÂ× i§ûþò ßÂõþËî ä±ò ¿ßÂc Ûé± ÷Ëò õþ±à± ðõþ ß±õþÎû  ëÂ× Mõþõ˼õþÛ¶ËõúZ±õþ ÷±ùð± Îæù±¸  Ëß õ¿=Áî ßÂËõþ  ëÂ× Mõþõ˼õþëÂ× i§ ûþ ò ßÂõþ ± üyÂõ òûþ/ ¿î¿ò æ±ò±ò Îû ‘Âóð±¿îÂß Û'ËÛ¶ü’-Ûõþ ˆÂËÂóËæõþ ð±¿õ î±õþ± ý× ¿îÂ÷ËñÉ ÷÷î± õËjɱÂó±ñɱËûþõþß±Ëå Âó±¿êÂËûþ Ëåò/  û¿ð Õ¿õùË¥¤Ûý× Îéªò¿éÂËß ÎõþËùõþ ¿òûþ÷±òÅ  ü±Ëõþ ÷±ùð± é±ëÂ× ò ΈÂúËò ï±÷±Ëò± ò± ýûþî±ýËù î±õþ± õÔ ýMõþ Õ±Ëj±ùËò ò±÷Ëõò/ ¿î¿ò õËùò Îû ÷÷î± ü¥óÓíÇö±Ëõ õþ±æòÏ¿îÂõþÕ±üËõþÎòË÷Ëåò/ ÷±ùð±Îæù±ûþðËùõþÎß±Ëò± Û¶ö±õ ò± ï±ß±ûþ ¿î¿ò ¿òËæõþ ðËùõþ Û¶ö±õ ï±ß± Ûù±ß± õÏõþöÓ ÂË÷õþ õþ±÷ÂóÅ  õþ ý±Ëé Î骠ò¿éÂõþ ˆÂËÂóæ ß¿õþËûþËåò/ Õïä Îüý×Îæù±õþÎõ±ùÂóÅ  õþ-ú±¿™LÿòËßÂîÂò ΈÂúò¿é Îõþù÷±ò¿äÂËS ¿õËúø¸ &Q ÎÂóËùÝ Îüà±Ëò Î骠ò¿éÂõþÎß±ò ˆÂËÂóæ  Îòý×ß±õþí Îüà±Ëòõþ ü±Ñüð õ±÷ðËùõþ/ ÛßÂý× ÂóLš± òõZÏÂó-ô±õþ±!± Û'ËÛ¶ü Ý ‘Âó±ý±¿hÂûþ ± Û'ËÛ¶Ëü’õþÎÂËS Îðà± ÎáËå/ îÂËõ ‘Âó±ý±¿hÂûþ± Û'ËÛ¶ü’ ÷±ùð±Ëî ï±Ë÷/ ÂóÓõÇ ÎõþËùõþ ÷±ùð± ¿õö±áÏûþÛ¶õgÂß Û÷ Îß ÷±ïÅ  õþ æ±ò±ò Îû Ûý× ¿õø¸  ûþ ¿é î±õþ Îß±ò Û¿Mûþ ±Ëõþõþ õ±ý× Ëõþ/ ¿î¿ò æ±ò±ò Îû ÎõþËùõþÛß ßÂ÷Çä±õþ  Ï ¿ýü±Ëõ ¿î¿ò æòáËíõþÕ¿öÂËû±á&¿ùÎõþù÷La  ËßÂõþß±Ëå Âó±ê±Ëî Âó±Ëõþ ò ÷±S/ Ûý×âéÂò±ûþ  ûË渚 ¿õõè î Îõþù÷La   Ïõþ ¿òËæõþðËùõþ ü÷ïÇ  ËßÂõþ ±Ý/  üõËäÂËûþ Õ±}ÂËûÇ  õþ¿õø¸ûþÎæù±õþðÅ  ý×ßÂÑËáè ü ü±Ñüð  Ûý× ¿õø¸Ëûþ òÏõþõ/ Õ±õþ ÛËîÂý× Î±ö å¿hÂËûþËå  ü±ñ±õþí ÷±òÅËø¸õþ ÷ËñÉ/ î±Ëðõþ õMõÉ Õ±æ û¿ð á¿íà±ò ÎäÂÌñÅ  õþ  Ï ÎõÒ Ëä ï±ßÂËîÂò î±ýËù Û÷ò¿é ýËî±  ò±/ Õïä î±õþý× Âó¿õþõ±Ëõþõþ 2 æò ü±Ñüð Ûý× ¿õø¸Ëûþ ßÂ÷ÇðÂî± Û¶ß±ú ßÂõþËåò ò±/ ü±ñ±õþí ÷±òÅ  Ëø¸õþõMõÉ Õ±æ û¿ð á¿íà±ò ÎäÂÌñÅ  õþÏ æÏ¿õî ï±ßÂËîÂò î±ýËù ü±ñ±õþí ÷±òÅ  ø¸  Ëß ü˼ ¿òËûþ¿î¿ò ‘Âóð±¿îÂß Û'ËÛ¶ü’Ûõþ Û¶ï÷ û±S±ËîÂý×Îõþùù±ý×ò ÕõËõþ ±ñ ßÂËõþ¿òæ ð±¿õ Õ±ð±ËûþüÂ÷ ýËîÂò/ Ûàò  qñÅ ü÷ËûþõþÕËÂó±, ßÂËõ ÷±ùð±õþ÷±òÅ  Ëø¸õþÛ¶¿î  üý±òÅ  öӠ¿î Îðà±ò Îõþù÷La   Ï·
 õ¿=Áî ÷±ùð± Îæù± 
 ¿ð¿ðõþ îÅ Ââù¿ß Îõþùõ±ËæËéÂ
 
 fl¬ø•Û 
 Î¬◊ È¬±ı˛
 fl¬ø•Û 
 Î¬◊ È¬±ı˛
 ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…  ı…±ı¸± - ı±øÌÊ… 
ŒÊ…±øÓ¬¯∏
 ¿õ:±ÂóËòõþæòÉ Îô±òßÂò
92327 90070
! πK y ôò
 ø˙é± 
2
 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ , Õ±÷±ËðõþÕ±ú± -
 Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± 
 qSõ±õþ
27 òËöÂ¥¤õþ2009
ŒÊ…±øÓ¬¯∏
 Î¬– ’À˙±fl¬ ˙±¶aœ 
 ÷±ùð±ûþ ßÂùß±î±õþÎæɱ¿îÂÇ  ¿õð ëÂ×Â󿦚î ï±ßÂËõòÛ¶¿î ül±Ëýõþ õþ¿õ, Îü±÷ Ý ÷¼ùõ±õþ •üß±ù 11 é±ÎïËß ügÂɱ 6 é± ÂóûÇ™L× ð¿Âí± 200 é±ß±/Îû±á±Ëû±á ßÂò æÅ¿õùÏ Îõþ±ëÂ, ëÂ×Ð õ±ùÅ  äÂõþ, ÷±ùð±,Îô±ò Ð 257434/ Ûà±Ëò ¿êÂßÅ ÂæÏ, ߊ‡ÂÏ Ã›¶dî ßÂõþ± ýûþ/
¬¿ ˙Ǭı˛‰¬SêıM«   œ 
 ßÂùß±î±õþ¦¤ ò±÷ñòÉ Îæɱ¿îÂø¸  ü¥Ú±éÂ Ý ý™¦¸Ëõþ౿õ𠕦¤íÇÂóðß Û¶±l— ›¶¿î ý×Ñõþ ±æÏ  ÷±Ëüõþ2 - 9 ÛõÑ 19 - 25 î±¿õþà ÷±ùð±ûþ ëÂ×ý× Ë÷k ßÂËùæ Îõþ ±ëÂ, ëÂ×#;ù ßv±Ëõõþ ¿õÂóõþÏËî ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ ð¿Âí± 251 é±ß±/ Îô±ò Ð94341 39871/ Ûå±h±10-18 Ý 26-01 õþàÂóÓõÇ ëÂ×ðûþõþ±æÂóÅ  õþ, ÷ñÉ÷áè ±÷ •ÂóÓ  õDZäÂù— ßÂùß±î±-129 ëÂ×Â󿦚  î ï±ËßÂò/ ü÷ûþüß±ù 9 é± ÎïËß ügÂɱ 7 é±/ Îô±ò•033— 25268652/
 fl¬˜« ‡±ø˘  fl¬˜« ‡±ø˘  fl¬˜« ‡±ø˘ 
 ó¿õþ ä±¿õþß± ä±ý×
Îå±é üÑü±Ëõþ¿úqõþÂó¿õþ äÂû±Ç ÛõÑ áÔ ý¦š±ùÏõþ  ß±Ëæõþ æòÉ ßÂ÷Ç  ê ¿ÂóåÅé±òýÏò Âó¿õþBåi§, ð±¿ûþQúÏù, ÷±çÂõûþüÏ  ÷¿ýù± ä±ý×/ Îû±á±Ëû±á Ð97334 04880
 ¿ë¿é¿Âó ÕÂó±Ëõþ éÂõþ
Îß±Ëõþù Ý ôÂËé±úÂó æ±ò± ¿ë¿é¿Âó ÕÂó±Ëõþ éÂõþÂä±ý×/ õ±Ñù±  é±ý×Âó •üîÂÉ¿æÈ Îù- Õ±ëÂ×é— æ±ò± ï±ßÂËù Õáè ±¿ñß±õþ/
 ÷±ËßÇ¿éÂÑ Õ¿ôÂü±õþ
 Õ±ßÂø¸  ÇíÏûþ õÉ¿MQü¥ói§, ßÂï±õ±îǠ±ûþÂðÂ, Õò¿ñß 30 õåõþ, áè É±æÅ  Ëûþé ÷±ËßǠ¿éÂÑ  Õ¿ôÂü±õþ ä±ý×/ ÎõîÂò Õ±Ëù±äÂò±ü±ËÂóÂ/
 óËðõþ ò±÷ ëÂ× Ë{¡ à ßÂËõþå¿õ Ý  õ±Ëûþ ±ë±é± üý Õ±Ëõðò ßÂò 
‘...
 Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± 
’,
 ëÂ×ý× Ë÷k ßÂËùæ Îõþ ±ëÂ, ¿ÂóËõþ±æÂóÅ  õþ, ÷±ùð± 732101,
Readers are recommendedto make appropriate en-quires and seek appropriateadvice before sendingmoney incurring any ex-penses, acting on medicalrecommendations or enter-ing into any commitment inrelation to any advertise-ment published in this pub-lication. The Newspaperdoes not vouch for anyclaims made by the Adver-tisers of products and serv-ices. The Printer, Publisher,Editor and Owner of the Aa-mader Malda shall not beheld liable for any conse-quences, in the event suchclaims are not honored bythe Advertisers.
Œı˛ ˘ 
 ’Ú≈  ¸g¬±Ú 
131“266000
 øı˛ Ê±Àˆ« ¬˙Ú 
138“266944
 ı±¸ 
¬Û±ıø˘fl¬
252032
¤Ú. øı. ¤¸. øȬ. ø¸ 
252700“252295
 ’±¬Û±»fl¬±˘œÚ ¬Ûøı˛ À¯∏ı± 
¬Û≈  ø˘˙ 
100“252001/
 ˝±¸¬Û±Ó¬±˘ 
 üðõþ252947“252099Îõþ ùÝËûþ•266004/
 ’ø'ÀÊÚ 
ÎúŒ±õþÕô ÷±ùð± 94341 54314 ý×ëÂ×ï ßv±õ 253118/
 ıv ±Î¬ ı…±Ç¬
221427/
 ı˛ ±ÀÓ¬ı˛›¯∏≈ Ò 
 ¿ßÂÝõþ250923“221630 Õ±ý×. Û÷. Û 254100/
 ’…±•§≈  À˘k 
252947/
 ù¨˙±Ú 
248393/
 Ê˘ ¸±õ≠±˝ 
   ×252560/
 ı˛ ±iß  ±ı˛·…±¸ 
 ø¸È≈ ¬ ·…±¸ 
266181
 ’ø˜Ó¬ ·…±¸ 
266999
 ˜± ·…±¸ 
255359
 Î¬◊ Mı˛Ì·…±¸ 
268896
 Ê˚˛¿ ·…±¸ 
256958
ŒÈ¬ø˘ÀÙ¬±Ú ’øˆ¬À˚±· 
198“252911“266111
 ˜fl¬˘ 
 ˜±˘± 
101“252054,
 ‰¬“  ±‰¬˘ 
03513-255101
 ˝◊À˘fl¬øȬ™ ø¸øȬ
 ˜fl¬˜¬Û≈  ı˛
252055
 Ù≈ ¬˘ı±øh¬
266520
 ı˛Ôı±øh¬
266099
 øÚ˜±˝◊ ¸ı˛ ± 
266376
 ˜±˘± 
•Û.ý×— 253455
 Ú±ı˛ ±˚˛Ú¬Û≈  ı˛
260157
 ›ã ˜±˘± 
260228
Œ‚±h¬±¬Ûœh¬
266238
 ˜±øÚfl¬‰¬fl¬
272324
õ∂˙±¸Ú 
 øά. ¤˜ 
252381
¤. øά. ¤˜ ïøÊó
252351
¤. øά. ¤˜ ïøάó
253049
¤¸.øά.› ï¸ı˛ó
252733
¤¸.øά.›  ¬±‰¬˘ó
253362
 øά. ø¬Û. ¤˘. ›
252083
¤¸. ø¬Û 
252520
¤¸. ø¬Û ï’øÓ¬øı˛ Mêó
252661
 øά.¤¸.ø¬Û 
252148
 ø¸.’±˝◊ï¸ı˛ó
252018
 ø¸.’±˝◊ ¬±‰¬˘ó
252224
 ø¸.’±˝◊ï·±Àʱ˘ó
235338
 øά.’±˝◊.›
252349
 Û≈  ø˘˙ fl¬ÀKC±˘ 
252001“252951
 Û≈  ø˘˙ ˘±˝◊Ú 
252386
¬ Û≈  ø˘˙ ›˚˛ ±ı˛ À˘¸ 
252310
Œ˜±ı±˝◊ ˘ ¬Û≈  ø˘˙ 
94342 06708
¬Û≈  ø˘˙ Œà¬˙Ú 
 ˝◊—Àı˛ Êı±Ê±ı˛
252071
 ı˛Ôı±øh¬
266223
 ˜±˘± 
260222
 Δı¯ûıÚ·ı˛
224530
 ı±˜ÚÀ·±˘± 
266324
 ‰“¬±‰¬˘ 
252256
·±Àʱ˘ 
235327
Œ·±˘±¬Û·?
242660
 ˝øıı¬Û≈  ı˛ 
252664
 ˝øı˛ }¬f¬Û≈ı˛
255215
 fl¬±ø˘˚˛±‰¬fl¬
244310
 ˜±øÚfl¬‰¬fl¬
272333
Œ˜±Ô±ı±øh¬
248655
ŒÊ˘± ¬Ûøı˛ ¯∏ 
255038“258725
 ¸ˆ¬±øÒ¬ÛøÓ¬
252684
 ¸˝ ¸ˆ¬±øÒ¬ÛøÓ¬
252683
¬Û≈  ı˛ ¸ˆ¬± 
 ˝◊—Àı˛ Êı±Ê±ı˛
ÎäÂûþ±õþ ÷ɱò 252324 ö±ý× ü ÎäÂûþ ±õþ ÷ɱò 252029
 ›ã ˜±˘± 
ÎäÂûþ±õþ ÷ɱò 260235 ö±ý× ü ÎäÂûþ ±õþ ÷ɱò 260643
Œ|øÌıX¬
 øı:±¬ÛÚ  ˜±S 35 Ȭ±fl¬± 
õ∂øÓ¬˘±˝ Ú 
 ø˙é±  ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…  ı…±ı¸± - ı±øÌÊ… 
 ı±øh¬ì Ùv¬…±È ˆ¬±h¬± 
 Sê˚˛ øıSê˚˛
Wanted Zen, Alto,
Wagon R upto 3 yearsold in tiptop condition.Max. 1.30 lacs. Call94332 66844
 ðÅý× ÎõëÂ÷ ¿õ¿ú©† 
ÛËßÂõ±Ëõþ ÎüÂó±Ëõþé õ±¿h ö±h± ä±ý×/ õ±¿h ö±h± ¿ðËî ý×BåÅß õÉ¿Mõþ± üMWõþÎû±á±Ëû±á ßÂò Ð 9232091131 , 9232522378
 ÷±ùð± ëÂ×ý 
   ×
 Ë÷k ßÂËùæ 
Îõþ±ËëÂõþ ëÂ×Âóõþ ¿ZîÂËù ¿îÂòà±ò± âõþüý ôvÂɱé ö±h± õþËûþËå/ üMWõþ Îû±á±Ëû±á  ßÂò -03512-321026
9475- -814 814
‘... Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±’ ¿òûþ¿÷î ý±Ëî ò± ÎÂóËù Õ¿öÂËû±á æ±ò±ò Ûý×ò¥¤Ëõþ/
 ó¿Sß± Û¶¿î ÷±Ëüý׿òûþ¿÷î Û¶ß±¿úî ýûþ/ Õ±Âóò±õþÎóó±õþ ýß±õþ õgÅ Âõþ ßÂ±å  ÎïËß ÎäÂËûþ¿òËî öÅ ÂùËõò ò±/
 ø˙é± 
 Î¬◊»¸ı - ’Ú≈ᬱڠ
 õÉ¿MáîÂ, Õõ±¿í¿æÉßÂ Ý Æõõ±¿ýßÂ
¤‡Ú 
Œ|øÌıX¬ øı:±¬ÛÚ 
 ˜±S 
35 Ȭ±fl¬± 
õ∂øÓ¬ ˘±˝◊Ú 
 ¿õ:±ÂóËòõþ æòÉ Îô±ò ßÂò
92327 90070 / 94341 54440
 òîÅ Âò ¿õ:±Âóòðõþ1 æ±òÅ  ûþ ±¿õþ2010 ÎïËß Û¶Ëû±æÉ/ ëÂ×ÂóËõþ ±M ðõþ¿é  qñÅ÷±S õÉ¿MáîÂ, Õõ±¿í¿æÉßÂ Ý Æõõ±¿ýß ¿õ:±ÂóËòõþ ÎÂËS Û¶Ëû±æÉ/
 
3
 qSõ±õþ 
27 òËöÂ¥¤õþ2009
 Õ±÷±ËðõþáõÇ, Õ±÷±ËðõþÕ±ú± -
 Õ±÷±Ëðõþ÷±ùð± 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->