Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
October 2009

October 2009

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by Aamader Malda

More info:

Published by: Aamader Malda on Jan 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2012

pdf

text

original

 
74ì89
15 ß±¿îÇ Âß 1416 Îü±÷õ±õ   þ
 õø¸Ç 7 üÑàɱ 7
2 òËöÂ¥¤õþ2009
6 ó±î±
 ¿õò±÷Ó  ËùÉ ¿õî¿õþîÂ
 ß±ûDZùû 
  þ
92327 90070
aamadermalda@gmail.com
www.aamadermalda.blog.com
 üÅ  æ±ÂóÅõþëÂ×Âó¿òõÇ  ±äÂò 
 äÅÂh±™Là ÷Ëò±òûþËòõþÂóõþ üÅæ±ÂóÅ  õþëÂ×Âó¿òõÇ  ±äÂËòõþ Î÷±é Û¶±ïÏÇõþüÑàɱ ð±h±ù  ü±îÂ/ Û¶±ïÏǠùß±õþëÂ× Ë{¡ àËû±áÉ ò±÷ 72 õåõþõûþ üÏ ßÂÑËáè ËüõþÕ±õÅ ò±ü±õþ à±ò ÎäÂÌñÅ  õþ  Ï •ÎùõÅ —/ ÕòÉ¿ðËß ¿ü.¿Âó.Õ±ýוÛ÷—-Ûõþ38 õåËõþõþÛü±¿Vò  ÷`Âù •ߊ—/ Ûå±h± ÂóÐ õÐ õþ±æÉ ÷Å  ü¿ù÷ ¿ùËáõþÛæ±¿Vò, ¿ü.¿Âó.Õ±ý× •Û÷.Ûù—-Ûõþ ý× õè ±¿ý÷, ý× ¿`Âûþ ±ò ¿ÂóÂóÄ  ùüÄ ôÂõþ Ýûþ±ëÇ Â õv ËßÂõþ ÷?Å  õþÛù±¿ý ÷Å  ¿k ÛõÑ Õæûþõþ±ûþ Ý ÷ýÐ ü±÷±ëÂ× ù ýß ¿òðÇ  ù Û¶±ïÏÇ ¿ýü±Ëõ/ ÎⱿø¸  î ¿òõÇ  ±äÂËòõþ  î±¿õþà 7 òËöÂ¥¤ õþ/
 Õô¿üæËòõþ Õ±÷ 
Â
Ã
Îæù±ûþ Õô¿üæò Õ±÷ä±Ëø¸õþëÂ×ËðÉ±á ¿òËûþËå Îæù± ëÂ×ðɱòó±ùò ðlõþ/Ûý× ëÂ×ÂóùË áî 6 ÕË"±õõþ Îæù±õþ Õ±÷䱿ø¸Ëðõþ ¿òËûþ Ûß¿é üö± Õ±Ëûþ±æò ßÂËõþ ëÂ× ðɱò ó±ùò ðlËõþõþÕ±¿ñß±¿õþßÂõþ ±/ õ±Ëõþ ±÷±¿üûþ±, Îð±ôÂù±, Îé±Âó±ù±, ö±üî±õþ ± Ý ¿äÂò± ö±üî±õþ ±õþ ÷Ëî± Õ±÷&¿ù ä±Ëø¸  õþ Âóõþ ±÷úÇ ÎðÝûþ ±  ýûþ/ Û¶ä¿ùî ձË÷õþü÷ûþ ÎúËø¸ æÅ  ò-æÅ  ù±ý×÷±Ëü Ûý×Õ±Ë÷õþ÷Å  ßÅÂù ñõþ Ëõ  ÛõÑ ÛõþôÂËù úÏîÂß±ËùÝ ¿÷ùËõ Õ±÷/
úýËõþëÂ×X±õþձˢŸûþ ±¦a
Â
Ã
Îà±ð ý×ÑËõþæõ±æ±õþúýËõþ õþ ÷ñɦšËù ßÅ ÂAÏËé±ù±õþ Ûß õÉõü±ûþ  Ïõþõ±¿hÂËî  ý±ò± ¿ðËûþ ä±õþ¿é ÷Å  Ë¼Ëõþ Æî¿õþ Ýûþ±ò ú±é±õþ Îð¿ú ¿Â󙦸ù ëÂ×X±õþ ßÂõþù ý×ÑËõþ æõ±æ±õþï±ò±õþÂóÅ  ¿ùú/ ÂóÅ  ¿ùú üÅ Âó±õþöÓ ÂõòäÂf ÷`Âù æ±ò±ò ¿ß ëÂ× ËVËú  ÎßÂ±ï± ÎïËß Ûý×ձˢŸûþ ±¦a Õ±ò± ýËûþ Ëå Îüý×ü¥óËßÇ Â ¿õ™¦¸  ±¿õþ î æ±òËî ÂóÅ  ¿ùú   îÂð™Là ä±ù±ËBå/ õÉõü±ûþ  ÏËß Îáè l±õþ ßÂËõþ Ëå ÂóÅ  ¿ùú/ Û(±h± ðÅ ’¿ðËòõþõÉõñ±Ëò Îæù±õþ ðÅ  ý×æ±ûþá± ÎïËß Î÷±é 2 ù 46 ý±æ±õþæ±ù ö±õþ îÂÏûþ é±ß± ëÂ×X±õþ  ßÂõþ ù ÂóÅ  ¿ùú/
 ü£Ó˚G˛úÑ˛
 ÷ý±òj±õþ îÂÏËõþåéÂÂóÅ  Ëæ±õþ ü÷±á÷ ï÷Ëß õþËûþ Ë( ÎüK骱ù õ±ü 鱿÷Çò±ü Æî¿õþõþß±æ 
 å¿õ Ð
 ÷Å  ßÅù ýß 
 qö±¿úü Îüò 
 ÷±ùð± Îæù±õþ ý׿îÂý±ü õU ÂóÅõþ±îÂò/ ¿õ¿öÂi§ õþ±æõÑËúõþ õþ±æ±õþ ± Ûý×Îæù±õþ ¿õ¿öÂi§ ¦š±Ëò î±Ëðõþ õþ±æñ±òÏ áËh îÅ ÂËù¿åËùò/ Ûõþ ôÂù¦¤õþ+Âó Îæù±õþ ¿õ¿öÂi§ Û¶±Ë™Là õU ¿ýjÅ Ý ÷Åü¿ù÷ ü±ñßÂËðõþ ¦œÔ¿î ¿õæ¿õþîÂÛ¶¿î‡±ò ÎðàËî Âó±Ýûþ± û±ûþ/ ¿ßÂc ÷±ùð± Îæù±Ëî ¿úà ñË÷Ç  õþ ðÅ  ý× & Îû ¿ßÂåÅß±ù Õ¿îÂõ±¿ýî ßÂËõþ¿åËùò î± ÕËòËßÂõþý× Õæ±ò±/ âéÂò±¿é ßŠò±îÂÏî ýËùÝ ü¥óÓíÇ ü¿îÂÉ/ óÅ  õþ ±îÂò ÷±ùð± ÂóÅ  õþ üö±õþëÂ× Mõþ -ÂóÓ  ËõÇ   úõÇõþÏ Î÷Ìæ±ûþ ÎáËù ÎðàËî Âó±Ýûþ± û±ûþ Î«îÂqw ÷±ËõÇ  ù Ý é±ý× ùü ¿ðËûþ Æî¿õþ Ûß &ðÅûþ±õþ±/ &ðÅûþ±õþ±Ã›¶±¼ò¿é ëÂ× Ò䊠۶±äÂÏõþ ¿ðËûþÎâõþ ±/ ¿úà ñ÷Ç  ±õù¥¤  ÏËðõþ ö±ø¸  ±ûþ æ±ûþ᱿éÂõþ ò±÷ ‘& ß± õ±á’ ÕïÇ  ±È ‘&õþõ±ü¦š±ò’/Ûý×æ±ûþ᱿éÂËî Û¶±ûþü±Ëh ¿îÂò ÷±Ëüõþ  æòÉ Ûß ÂóíÇ  ßÅ¿éÂËõþÕ±|ûþ¿òËûþ ¿åËùò  ¿úà ñ÷DZõù¥¤ÏËðõþ Û¶ï÷ &ò±òßÂ/ îÂàòÝ ÕõúÉ ý×ÑËõþæõ±æ±õþ úýõþáËh ÝËê ¿ò/ Îæù±õþ æÏõòû±S±õþ ü¥óÓíǠÛ¶±íËßÂf ¿åù ÂóÅ  õþ±îÂò ÷±ùð± úýõþ/ Ü¿îÂý±¿üß îÂïÉ ÎïËß æ±òËîÂÂó±õþ± û±ûþ&ò±òß îÒ±õþ ñ÷ÇÛ¶ä±Ëõþõþ æòÉ 1468 ÎïËß 1469 ü±Ëùõþ ÷±ç±÷±¿ç Îß±ò Ûß ü÷ûþ ÷±ùð±Îæù±ûþ ÛËü¿åËùò/ ñ÷ÇÛ¶ä±Ëõþõþ ëÂ×ËVËúÉ ¿î¿ò Îû ÂóÔ¿ïõÏõþ ¿õ¿öÂi§Ã›¶±Ë™Là ä±õþ-ä±õþõ±õþ ‘ñ÷Çû±S±’ ßÂËõþ ¿åËùò î±õþ ÷ËñÉ ÂóÓõÇ¿ðËß ¿åù î±õþÛ¶ï÷ û±S±/ ÷±ùð± ÎïËß ÂóÓ  õÇîÂò ¿ðò±æÂóÅ  õþýËûþ¿î¿ò õ±Ñù±ËðËúõþì±ß±  úýõþ ¿áËûþ¿åËùò/ Îüý×ü÷ûþ î±õþ Õ±|ûþ ¦šËùõþ ¿òßÂé Ûß¿é ßÅÂËûþ± ¿åù û± Õ±æÝ õîÂÇ÷±ò/ÛõþÂóõþ ðÏâÇü÷ûþ Õ¿îÂõ±¿ýî ýÝûþ±õþ Âóõþ ¿úàñË÷Çõþ òõ÷ &ÎîÂáõ±ý±ðÅ  Ëõþõþ Âóð±ÂóÇí âËé Ûý× ÂóÅíÉöӠ¿÷ ÷±ùð±ûþÂ/ ÛßÂý×æ±ûþá±ûþ ¿î¿ò Âó¿}ÂË÷ Ûß¿é Î(±A ߊ¿éÂËõþ õüõ±ü ßÂËõþ¿åËùò ¿ßÂåÅ  ß±ù/ & ÎîÂáõ±ý±ðÅõþ üyÂõî 1650 ü±ù ò±á±ð ÷±S 7 ¿ðËòõþæòÉ ÷±ùð±ûþ ÛËü¿åËùò/1960 ü±Ëù Ûý× &ðÅûþ ±õþþ ±¿éÂËß ÷±ËõÇù Âó±ïõþZ±õþ ± òõ¿ò¿÷Ç  î ü±Ëæ   ü¿#î ßÂõþ± ýûþÛß ¿úà ßÂò骠ɱßÂéÂËõþõþÎüÌæËòÉ/ Ûý× ëÂ×ËðɱËá ÷±ùð±õþ ‘&ðÅ  ûþ ±õþ ± ¿üÑ üö±’ üõÇËî±ö±Ëõ î±Ëß ü±ý±ûÉ ßÂËõþ/ õîÇ Â÷±Ëò ¿úàñË÷Çõþ Âó¿õS ‘áèLšü±¿ýõ’ Ûà±Ëò õþ¿Âî ßÂõþ± Õ±Ëå/ îÂËõ Ûõþ ÎïËßÂÝ õh Õ÷Ó  ùÉ ü¥óð & ò±òß ÎûÂó±ïËõþ õþ Îå±é éÅÂËù õËü Îû î±÷±õþÂó±S¿é ¿ðËûþ üÑù¢Ÿ ßÅÂËûþ ± ÎïËß æù îÅ ÂËù ¦§ ±ò ßÂõþËîÂò î± üÑõþ Âí ßÂõþ±  Õ±Ëå/ Ûå±h± Õ±Ëå  &ò±òßÂËðËõõþ õÉõý+î Âó¿õS‘ßÔÂÂó±ò’ ÕïÇ±È ‘îÂõþ õ±¿õþ’ ÛõÑ & ÎîÂá õ±ý±ðÅõþ-Ûõþ ‘öÂ{¡±’ ÕïDZȠ‘õúÇ  ±’/ îÂËõ üõËäÂËûþ Õ±}ÂËûÇõþ ¿õø¸  ûþýù üÑù¢Ÿ ßÅ ÂËûþ±¿éÂ/ &ðÅ  ûþ ±õþ±  ó¿õþä±ùò ü¿÷¿îÂõþ ß±å ÎïËß æ±òËî Âó±õþ± û±ûþ Îû ßÅÂËûþ±¿éÂÎüý×ü÷ûþ ÎïËß ÛàòÝ ÂóûÇ™LÃÛßÂõ±Ëõþõþ æòÉÝ üѦ¨±õþ ßÂõþ± ýûþ ¿ò, Õïä î±õþ æù Îû÷ò ¦¤Bå,ÎîÂ÷òý× üÅ¿÷©† Ý Âó±Ëòõþ Îû±áÉ/ õîÇÂ÷±Ëò ¿úà ü÷±Ëæ Ûý× &ðÅûþ±õþ±¿é Ñ›¶ûþ±á ü±¿ýõ’ ò±Ë÷Âó¿õþ¿äÂîÂ/ ¿ßÂc ÕÂó¿õþüõþ õþ±™¦¸± ýÝûþ±õþ ðò ¿úà 骱ßÂä±ùßÂËðõþ üÅ¿õñ±ËïÇ õîÇÂ÷±Ëò ÷¼ùõ±¿hÂÎõþùËáËéÂõþ Âó±Ëú 34òÑ æ±îÂÏûþ ühÂËßÂõþ ñ±Ëõþ Ûß¿é ‘Îõþ¿›− ß± &ðÅ  ûþ ±õþ ±’ Æî¿õþßÂõþ ± ýËûþ Ëå Îûà±Ëò  ¿úàñ÷DZõù¥¤Ïõþ± ‘ßÂõþËüõ±’-õþ ÷±ñÉË÷ Õ±ý±õþ Ý ¿õ|±Ë÷õþ üÅ  ¿õñ±Âó±ò/ îÂËõ ÂÂóÅõþ±îÂò¿éÂõþ &Q ûË渚/ ¦š±òÏûþ ÷±òÅø¸æò Ý ¿úà ü¥xð±Ëûþõþ ÷±òÅ  Ëø¸  õþ ± ‘&ÂóÓ  ¿íÇ  ÷±ËîÂ’  ÷¼ùõ±¿h ÎïËß Ûß Îú±ö±û±S± üý ‘áèLšü±¿ýõËßÂ’ ¿òËûþ Ûýצš±Ëò Õ±Ëüò/ äÂËù ‘ù¼õþ’, ‘Õà` &õ±íÏ Âó±êÂ’ Ý ‘úõÄ  ðßÂÏîÇÂò’/ ¿ßÂc ÂóûÇéÂò÷LaËßÂõþÛ¶ä±Ëõþ õþÕö±Ëõ Îð¿ú-¿õËð¿ú ÂóûÇéÂßÂËðõþ Õ±h±Ëùý× ÎïËß û±ûþÛý×ÂóÅ íÉ  ¦œÔ ¿îÂËüÌñ¿éÂ/
 Ý‹ ÷±ùð±, ò±òßÂ
 Õ±Ëõþß¿é ÕõËý¿ùî ý׿îÂý±ü
 òõ¿ò¿÷Ç  î &ðÅ  ûþ±õþ ± ‘Û¶ûþ ±á ü±¿ýõ’
•ëÂ× ÂóËõþ— 
, Û¶±äÂÏò Îüý× ßÅ ÂËûþ ±
•òÏËä õ±÷¿ðËß— 
,Âó±ïËõþ õþ éÅ Âù Ý Õ¦a 
òÏËä ë±ò¿ðËßÂå¿õ 
ÎáÌîÂ÷ ßÂ÷Ç  ß±õ 
  þ
 
 ı±øh¬ì Ùv¬…±È ˆ¬±h¬± 
 Sê˚˛ øıSê˚˛ fl¬ø•Û 
 Î¬◊ È¬±ı˛
 ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…  ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…  ı…±ı¸± - ı±øÌÊ… 
ŒÊ…±øÓ¬¯∏
 ¿õ:±ÂóËòõþæòÉ Îô±òßÂò
92327 90070
! πK y ôò
 ø˙é± 
2
 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ , Õ±÷±ËðõþÕ±ú± -
 Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± Îü±÷õ±õ 
  þ
2 òËöÂ¥¤õþ2009
ŒÊ…±øÓ¬¯∏
 Î¬– ’À˙±fl¬ ˙±¶aœ 
 ÷±ùð±ûþ ßÂùß±î±õþÎæɱ¿îÂÇ  ¿õð ëÂ×Â󿦚î ï±ßÂËõòÛ¶¿î ül±Ëýõþ õþ¿õ, Îü±÷ Ý ÷¼ùõ±õþ •üß±ù 11 é±ÎïËß ügÂɱ 6 é± ÂóûÇ™L× ð¿Âí± 200 é±ß±/Îû±á±Ëû±á ßÂò æÅ¿õùÏ Îõþ±ëÂ, ëÂ×Ð õ±ùÅ  äÂõþ, ÷±ùð±,Îô±ò Ð 257434/ Ûà±Ëò ¿êÂßÅ ÂæÏ, ߊ‡ÂÏ Ã›¶dî ßÂõþ± ýûþ/
¬¿ ˙Ǭı˛‰¬SêıM«   œ 
 ßÂùß±î±õþ¦¤ ò±÷ñòÉ Îæɱ¿îÂø¸  ü¥Ú±éÂ Ý ý™¦¸Ëõþ౿õ𠕦¤íÇÂóðß Û¶±l— ›¶¿î ý×Ñõþ ±æÏ  ÷±Ëüõþ2 - 9 ÛõÑ 19 - 25 î±¿õþà ÷±ùð±ûþ ëÂ×ý× Ë÷k ßÂËùæ Îõþ ±ëÂ, ëÂ×#;ù ßv±Ëõõþ ¿õÂóõþÏËî ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ ð¿Âí± 251 é±ß±/ Îô±ò Ð94341 39871/ Ûå±h±10-18 Ý 26-01 õþàÂóÓõÇ ëÂ×ðûþõþ±æÂóÅ  õþ, ÷ñÉ÷áè ±÷ •ÂóÓ  õDZäÂù— ßÂùß±î±-129 ëÂ×Â󿦚  î ï±ËßÂò/ ü÷ûþüß±ù 9 é± ÎïËß ügÂɱ 7 é±/ Îô±ò•033— 25268652/
 fl¬˜« ‡±ø˘  fl¬˜« ‡±ø˘  fl¬˜« ‡±ø˘ 
 ó¿õþ ä±¿õþß± ä±ý×
Îå±é üÑü±Ëõþ¿úqõþÂó¿õþ äÂû±Ç ÛõÑ áÔ ý¦š±ùÏõþ  ß±Ëæõþ æòÉ ßÂ÷Ç  ê ¿ÂóåÅé±òýÏò Âó¿õþBåi§, ð±¿ûþQúÏù, ÷±çÂõûþüÏ  ÷¿ýù± ä±ý×/ Îû±á±Ëû±á Ð97334 04880
 ¿ë¿é¿Âó ÕÂó±Ëõþ éÂõþ
Îß±Ëõþù Ý ôÂËé±úÂó æ±ò± ¿ë¿é¿Âó ÕÂó±Ëõþ éÂõþÂä±ý×/ õ±Ñù±  é±ý×Âó •üîÂÉ¿æÈ Îù- Õ±ëÂ×é— æ±ò± ï±ßÂËù Õáè ±¿ñß±õþ/
 ÷±ËßÇ¿éÂÑ Õ¿ôÂü±õþ
 Õ±ßÂø¸  ÇíÏûþ õÉ¿MQü¥ói§, ßÂï±õ±îǠ±ûþÂðÂ, Õò¿ñß 30 õåõþ, áè É±æÅ  Ëûþé ÷±ËßǠ¿éÂÑ  Õ¿ôÂü±õþ ä±ý×/ ÎõîÂò Õ±Ëù±äÂò±ü±ËÂóÂ/
 óËðõþ ò±÷ ëÂ× Ë{¡ à ßÂËõþå¿õ Ý  õ±Ëûþ ±ë±é± üý Õ±Ëõðò ßÂò 
‘...
 Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± 
’,
 ëÂ×ý× Ë÷k ßÂËùæ Îõþ ±ëÂ, ¿ÂóËõþ±æÂóÅ  õþ, ÷±ùð± 732101,
Readers are recommendedto make appropriate en-quires and seek appropriateadvice before sendingmoney incurring any ex-penses, acting on medicalrecommendations or enter-ing into any commitment inrelation to any advertise-ment published in this pub-lication. The Newspaperdoes not vouch for anyclaims made by the Adver-tisers of products and serv-ices. The Printer, Publisher,Editor and Owner of the Aa-mader Malda shall not beheld liable for any conse-quences, in the event suchclaims are not honored bythe Advertisers.
Œı˛ ˘ 
 ’Ú≈  ¸g¬±Ú 
131“266000
 øı˛ Ê±Àˆ« ¬˙Ú 
138“266944
 ı±¸ 
¬Û±ıø˘fl¬
252032
¤Ú. øı. ¤¸. øȬ. ø¸ 
252700“252295
 ’±¬Û±»fl¬±˘œÚ ¬Ûøı˛ À¯∏ı± 
¬Û≈  ø˘˙ 
100“252001/
 ˝±¸¬Û±Ó¬±˘ 
 üðõþ252947“252099Îõþ ùÝËûþ•266004/
 ’ø'ÀÊÚ 
ÎúŒ±õþÕô ÷±ùð± 94341 54314 ý×ëÂ×ï ßv±õ 253118/
 ıv ±Î¬ ı…±Ç¬
221427/
 ı˛ ±ÀÓ¬ı˛›¯∏≈ Ò 
 ¿ßÂÝõþ250923“221630 Õ±ý×. Û÷. Û 254100/
 ’…±•§≈  À˘k 
252947/
 ù¨˙±Ú 
248393/
 Ê˘ ¸±õ≠±˝ 
   ×252560/
 ı˛ ±iß  ±ı˛·…±¸ 
 ø¸È≈ ¬ ·…±¸ 
266181
 ’ø˜Ó¬ ·…±¸ 
266999
 ˜± ·…±¸ 
255359
 Î¬◊ Mı˛Ì·…±¸ 
268896
 Ê˚˛¿ ·…±¸ 
256958
ŒÈ¬ø˘ÀÙ¬±Ú ’øˆ¬À˚±· 
198“252911“266111
 ˜fl¬˘ 
 ˜±˘± 
101“252054,
 ‰¬“  ±‰¬˘ 
03513-255101
 ˝◊À˘fl¬øȬ™ ø¸øȬ
 ˜fl¬˜¬Û≈  ı˛
252055
 Ù≈ ¬˘ı±øh¬
266520
 ı˛Ôı±øh¬
266099
 øÚ˜±˝◊ ¸ı˛ ± 
266376
 ˜±˘± 
•Û.ý×— 253455
 Ú±ı˛ ±˚˛Ú¬Û≈  ı˛
260157
 ›ã ˜±˘± 
260228
Œ‚±h¬±¬Ûœh¬
266238
 ˜±øÚfl¬‰¬fl¬
272324
õ∂˙±¸Ú 
 øά. ¤˜ 
252381
¤. øά. ¤˜ ïøÊó
252351
¤. øά. ¤˜ ïøάó
253049
¤¸.øά.› ï¸ı˛ó
252733
¤¸.øά.›  ¬±‰¬˘ó
253362
 øά. ø¬Û. ¤˘. ›
252083
¤¸. ø¬Û 
252520
¤¸. ø¬Û ï’øÓ¬øı˛ Mêó
252661
 øά.¤¸.ø¬Û 
252148
 ø¸.’±˝◊ï¸ı˛ó
252018
 ø¸.’±˝◊ ¬±‰¬˘ó
252224
 ø¸.’±˝◊ï·±Àʱ˘ó
235338
 øά.’±˝◊.›
252349
 Û≈  ø˘˙ fl¬ÀKC±˘ 
252001“252951
 Û≈  ø˘˙ ˘±˝◊Ú 
252386
¬ Û≈  ø˘˙ ›˚˛ ±ı˛ À˘¸ 
252310
Œ˜±ı±˝◊ ˘ ¬Û≈  ø˘˙ 
94342 06708
¬Û≈  ø˘˙ Œà¬˙Ú 
 ˝◊—Àı˛ Êı±Ê±ı˛
252071
 ı˛Ôı±øh¬
266223
 ˜±˘± 
260222
 Δı¯ûıÚ·ı˛
224530
 ı±˜ÚÀ·±˘± 
266324
 ‰“¬±‰¬˘ 
252256
·±Àʱ˘ 
235327
Œ·±˘±¬Û·?
242660
 ˝øıı¬Û≈  ı˛ 
252664
 ˝øı˛ }¬f¬Û≈ı˛
255215
 fl¬±ø˘˚˛±‰¬fl¬
244310
 ˜±øÚfl¬‰¬fl¬
272333
Œ˜±Ô±ı±øh¬
248655
ŒÊ˘± ¬Ûøı˛ ¯∏ 
255038“258725
 ¸ˆ¬±øÒ¬ÛøÓ¬
252684
 ¸˝ ¸ˆ¬±øÒ¬ÛøÓ¬
252683
¬Û≈  ı˛ ¸ˆ¬± 
 ˝◊—Àı˛ Êı±Ê±ı˛
ÎäÂûþ±õþ ÷ɱò 252324 ö±ý× ü ÎäÂûþ ±õþ ÷ɱò 252029
 ›ã ˜±˘± 
ÎäÂûþ±õþ ÷ɱò 260235 ö±ý× ü ÎäÂûþ ±õþ ÷ɱò 260643
Ûò. Ûý× äÂ. 34 - Ûõþ Âó±Ëú 
 üÏî±õþ±÷ Îüõ±ËßÂËfõþ ëÂנˌ±¿ðËß ðÅ  ý׿é Îð±ß±òâõþ üMW õþ ý™¦¸  ±™LÃõþ ß¿õþËî ä±ý×/Îû±á±Ëû±á -94346 82608
Ûûþ±õþ¿öÂëÂ×ßÂ÷Ë›−  Ë'
•ó¿}Â÷— 2 ß±ê±õþ ëÂ×ÂóõþÎð±îÂù± õ±¿h ¿õSûþ/ ð±ù±ù ¿ò˦x±Ëûþ±æò/Îû±á±Ëû±á - 9547282123 •üß±ù 7é± -9é± Ý ¿õËßÂù5é± - 10é±—
Wanted Zen, Alto,
Wagon R upto 3 yearsold in tiptop condition.Max. 1.30 lacs. Call9433266844
 ðÅý× ÎõëÂ÷ ¿õ¿ú©† 
ÛËßÂõ±Ëõþ ÎüÂó±Ëõþé õ±¿h ö±h± ä±ý×/ õ±¿h ö±h± ¿ðËî ý×BåÅß õÉ¿Mõþ± üMWõþÎû±á±Ëû±á ßÂò Ð 9232091131 , 9232522378
 ÷±ùð± ëÂ×ý 
   ×
 Ë÷k ßÂËùæ 
Îõþ±ËëÂõþ ëÂ×Âóõþ ¿ZîÂËù ¿îÂòà±ò± âõþüý ôvÂɱé ö±h± õþËûþËå/ üMWõþ Îû±á±Ëû±á  ßÂò -03512-321026
 ¿ú¿Âß± ¿òËûþ ±á 
 ¿úq ¿ú± Û¶¿î‡±Ëò ¿ßÂ`±õþá±ËéÇ Âò ÛõÑ Ã›¶±ý×÷±õþ  Ï   ¿õö±ËáõþæòÉ ÎéÂË¥ó±õþ±õþ  Ï ÎÂó±ËˆÂ ò±ä“ á±ò“ Õ±õÔ¿M“ ý±ËîÂõþ ß±æ æ±ò±, ý±ËîÂõþÎùà± üÅ  jõþ Û÷ò ¿ú¿Âß±Û¶Ëûþ±æò/ áèɱæÅ  Ëûþé ëÂ×MÏíǠÛ¶±ïÏÇõþ± Âó±üËÂó±éÇ Âü±ý×æ  å¿õüý Õ±ËõðòÂóS Âó±ê±ò/
AM 01
,
 õ' òÑ 04, ›¶ñ±ò ë±ßÂâõþ, ÷±ùð± 732101
Œ|øÌıX¬
 øı:±¬ÛÚ  ˜±S 35 Ȭ±fl¬± 
õ∂øÓ¬˘±˝ Ú 
 
3
Îü±÷õ±õ 
  þ
2 òËöÂ¥¤õþ2009
 Õ±÷±ËðõþáõÇ, Õ±÷±ËðõþÕ±ú± -
 Õ±÷±Ëðõþ÷±ùð± 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->