Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
July 2009

July 2009

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by Aamader Malda

More info:

Published by: Aamader Malda on Jan 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2012

pdf

text

original

 
71ì86
19 |±õí 1416 T³ñõ±õþ 
 õø¸  Ç 7 üÑàɱ 4
5 ÕáˆÂ 2009
6 ó±î±
 ¿õò±÷Ó  ËùÉ ¿õî¿õþ îÂ
 ß±ûDZùû 
  þ
92327 90070
http://aamadermalda.blog.com
áè ±÷Ïí ¿õß±ú õɱ˂Âõþ òîÅ Âò ú±à± 
Â
 Õ±ñÅ¿òß õɱ¿‚ÂÑ Âó¿õþ Ëø¸õ±õþ üË/ î±ù ¿÷¿ùËûþÕ±á±÷Ï ðÅ ’õåËõþõþ ÷ËñÉ   õþ±æÉæÅËh ¿õ¿öÂi§ Îæù±ûþ Õ±õþÝ 18¿é òÅîÂò ú±à± àÅùËî äÂËùËå õ/Ïûþáè ±÷Ïí ¿õß±ú õɱ‚¼ ÷±ùð±ûþ Ûý× õɱ˂Âõþ òîÅÂò ú±à± ýËõ ÷/ùõ±¿hÂËî¼ õþ±ËæÉõþõɱ¿‚ÂÑ Âó¿õþËø¸  õ±õþ 䱿ýð±ûþ ü±h± ¿ðËûþõþ±ËæÉõþ å’¿é Îæù±ûþ 18¿é  òîÅÂò ú±à± Îà±ù±õþ ëÂ×ÎðÉ±á ¿òËûþËå üѦš±¼ ÷±ùð±ûþ Ûß¿éÂ, ÷Å¿úÇð±õ±Ëð  ä±õþ ¿éÂ, ð¿Âí 24 Âóõþáò±ûþä±õþ¿éÂ, ëÂ× Mõþ ¿ðò±æÂóÅ  ËõþÛß¿éÂ, ÂóÓ  õÇ Î÷¿ðòÏÂóÅ  Ëõþ  ä±õþ ¿é ÛõÑ Âó¿}Â÷ Î÷¿ðòÏÂóÅ  Ëõþä±õþ¿é ú±à± Îà±ù± ýËõ¼ Û Ã›¶üË/ õɱ˂Âõþ ÎäÂûþ±õþ ÷ɱò ü÷õþÎüò&l 汿òËûþ Ëåò, Ùí ÎðÝûþ ±õþ ÎÂËSÝ õɱ‚ î±õþ 15  ù±à é±ß±õþüÏ÷± 屿hÂËûþËå¼
 ëÂ×Âó±ä±ûÇ  Ëß Ûü Ûô ձý×-Ûõþð±¿õÂóS 
Â
Û¶±ûþ ðÅ  ý×õåõþ ýËî Îáù ÎáÌhÂõ/ ¿õ«¿õðɱùËûþõþ ä±ùÅ ýÝûþ±¼ ÕïäÂÛàòÝ òîÅÂò ¿õ«¿õðɱùûþ öÂõËòõþß±æý×q ýûþ¿ò¼ ßv±üË÷õþÕö±Ëõ   î±ý× ¿òûþ ¿÷î ßv±ü ýûþò±¼ Ûý׿õ«¿õðɱùËûþÂóhÂËî ÛËü ýˈÂËùõþÕö±Ëõ   ðÓ  õþõîÂÏÇ Âóh³ Âûþ±õþ ± ü÷üɱõþ ü¥œÅ àÏò¼ ¿õ«¿õðɱùËûþõþôÂ÷Ç ÎðÝûþ± q ýËùÝ  î±Ëî Îß±òÝ Ã›¶üÄ  ËÂó"±ü Îòý×¼ Û÷òßÂÏ ÛàòÝ ÂóûÇ  ™Là ¿õ«¿õðɱùËûþ õþ¿ò榤   ¿üËùõ±üÝ Íî¿õþ ýûþ¿ò¼ òîÅ Âò ¿ú±õËø¸  Ç Âóõþ  Ï±õþÎß±òÝ üÓ  äÂÏÝ Âó±Ýûþ± û±ûþ  ¿ò¼ Ûý× üõ ü÷üɱõþ ü÷±ñ±ËòõþÕ±ú±ûþ ëÂ×Âó±ä±ËûÇ  õþ ß±Ëå Ûß ð±¿õÂóS ÎÂóú   ßÂËõþ Ëå Îæù± Ûü Ûô ձý×¼
Îæù±ûþÕ±õþÝ Ûß ßÂËùËæõþ ð±¿õ 
›¶¿îÂõåõþ Îæù±ûþ Âó±Ëúõþ ý±õþ õ±hÂËå¼ Îæù±õþ ßÂËùæ&¿ùËî å±S-  å±SÏËðõþö¿îÇ ü÷üɱõþä±Âó ßÂ÷±Ëî ÷±ùð± úýõþ üÑù¢Ÿ ü±ý±ÂóÅ  õþ Ûù±ß±ûþ  Õ±õþÝ Ûß¿é ¿ë¿áèßÂËùæ ä±ùÅ ßÂõþ±õþßÂï± ö±õËå Îæù± Û¶ú±üò¼ áî ßÂËûþßÂõåËõþ Îæù±õþ ßÂËùæ&¿ùËî å±S-å±SÏËðõþ ä±Âó Õ¦¤±ö±¿õßÂö±Ëõ ÎõËh û±Ýûþ ±ûþ ßÂËùæ&¿ù Õ¿î¿õþ M ö¿îÇ Â ¿òËî õ±ñÉ ýËûþËå¼ Âó±ú±Âó±¿ú   üÅæ±ÂóÅ  õþ, ÷±¿òßÂäÂßÂ, ÂóÅ  ßÅ¿õþûþ± Ûù±ß±ûþ Îß±òÝ ßÂËùæ ò± ï±ß±ûþ úýËõþ õþ  ßÂËùæ&¿ùËî ö¿îÇÂõþä±Âó Õ±õþÝ õ±hÂËå Û¶¿îÂõåõþ¼ úýËõþõþ ¿ú±÷ýùÝÛßÂý×ð±¿õ 汿òËûþ Ëå¼
 ü£Ó˚G˛úÑ˛
 õÔ ¿©†ËöÂæ± úýõþ ûàò ßÂɱË÷õþ±õþ ÎùËk õ¿j  õÒ±Ëúõþ ü±Ëæ ÷± Õ±üËåò, Û¶d¿î ÂóÅ  Ëõþ±ðË÷ 
htp://www.scribd.com/Aamader Malda
 å¿õ Ð
 ÷Å  ßÅù ýß 
 ¿õö±¿æî ¿üËùõ±Ëü ÷±ñÉ¿÷ËßÂõþ Û¶d¿îÂ
 ¿äÂõþ|Ï ð±ú&l
2010 ÎïËßÂý× ¿õö±¿æî ¿üËùõ±Ëü ÷±ñÉ¿÷ËßÂõþ Û¶d¿î q ýËBå/ 2012 ü±Ëùõþ ÷±ñÉ¿÷ß Âóõþ  Ï± ÎòÝûþ ± ýËõ qñÅ  ÷±S ßv±ü ÎéÂËòõþ ¿üËùõ±Ëüõþ ¿ö¿MËî ÛõÑ Ýý× õåõþ ÎïËßÂý×Âó¿õþõ¿îÇ Âî ýËBå ¿ú±õø¸Ç / ü¥x¿î Âó¿}Â÷õ¼ ÷ñÉ¿ú± Âóø¸  ÇËðõþÆõêÂËßÂ Û ¿õø¸  Ëûþ Ûß üõÇü¥œî ¿üX±™Là ÎòÝûþ ± ýËûþËå/ ÕïÇ  ±È 2010  ü±Ëùý× ßv±ü ò±ý× ò ÎïËß Ûý× òîÅ Âò ¿üËùõ±Ëü Âóh±qËò± q ýËõ/ Û õåõþÎûüõ Âóh³Âûþ± ßv±ü Ûý× Ëé ÂóhÂËå, î±õþ ± 2011 ü±Ëù qñÅ  ÷±S ßv±ü ò±ý×Ëòõþ ÛõÑ 2012 ü±Ëù ßv±ü ÎéÂËòõþ Âóõþ  Ï± ÎðËõ/ ¦¤ ö±õîÂý× ¿õö±¿æî Âóõþ  Ï±õþÛ¶d¿î  q ßÂËõþËå Âó¿}Â÷õ¼ ÷ñÉ¿ú± Âóø¸  Çð/ q ýËûþ Ëå òîÅ Âò ¿üËùõ±ü Æî¿õþõþ  ß±æÝ/ ÷±ñÉ¿÷ß ÂóõþÏ± qñÅ  ÷±S ßv±ü ÎéÂËòõþ¿üËùõ±Ëüõþ¿ö¿MËîÂý×ÎòÝûþ±õþ  ð±¿õ Îõú ßÂËûþ ßÂõåõþñËõþý×æ±ò±Ëò± ý¿Båù/ ß±õþí,  ßv±ü ò±ý×Ëòõþ ¿üËùõ±Ëü ÛßÂõ±õþ ÂóõþÏ± ýËûþ û±Ýûþ±õþÂóõþÕ±õ±õþ÷±ñÉ¿÷Ëß Îüý×ÛßÂý× ¿üËùõ±Ëü ÂóõþÏ± ÎðÝûþ±õþ Îß±òÝ ÷±Ëò ýûþò±/ î±ý×Îð¿õþËî ýËùÝ ¿üËùõ±ü ¿õö±æËòõþÛý׿üX±˙Là ¿ú±÷ýùàÅ¿ú/à ›¶ü¼î ëÂ× Ë{¡àÉ, 2006 ü±Ëù ëÂ×BäÂ-÷±ñÉ¿÷Ëß ¿õö±¿æî ¿üËùõ±ü ä±ùÅ ýÝûþ±õþ ÂóËõþý× õþ±æÉ üõþß±õþ÷±ñÉ¿÷ß ™¦¸  ËõþÝ Û ¿õø¸  Ëûþ ö±õò±¿ä™Lñ q  ßÂËõþ/ û¿ðÝ ëÂ×BäÂ-÷±ñÉ¿÷ËßÂõþ ÎÂËS ý×ËùËöÂËòõþÛ¶ŸÂóS Æî¿õþ ßÂËõþò ëÂ×BäÂ-÷±ñÉ¿÷ß ¿ú± üÑüð/ÎüËÂËS ¦Å¨Ëùõþ ¿éÂä±Ëõþõþ± à±î± ÎðàËùÝ ÂóõþÏ± ¿ðËî ÎûËî ýûþÕòÉ ¦Å    ¨Ëù/ Ûý׿üX±™Là ÕòÅ  û±ûþ  Ï ßv±ü  ò±ý×Ëòõþ ÂóõþÏ± ÎòËõ ¦Å    ¨ù/ ¦Å¨ùý× Ã›¶ŸÂóS Æî¿õþ ßÂõþ Ëõ, à±î± ÎðàËõ ÛõÑ Âóh³ Âûþ±õþ ± ¿òËæõþ¦Å    ¨Ëùý×ÂóõþÏ± ¿ðËî Âó±õþ Ëõ/ ÛËÂËS  ÕõúÉ ßv±ü ò±ý×Ëòõþ¿üËùõ±Ëüõþ÷±ò ÛõÑ Âóõþ  Ï±ûþ ÷Ó  ùɱûþËòõþÛ¶ü˼ ¿õîÂßÇ Â  Æî¿õþýËûþËå/ ¿üËùõ±Ëüõþ÷±ò õðËùõþ ð±¿õ ëÂ×ËêÂËå ¿õ¿öÂi§÷ýËù/ Û ¿õø¸ËûþúýËõþõþõ±ËùÇ  ± á±ùÇ  ËüõþÛ¶ñ±ò ¿ú¿Âß± Û¶í¿î ð±ú&ËlõþÕ¿öÂ÷îÂ,  ò±ý×ËòõþÂóõþ  Ï±õþà±î± ÷Ó  ùɱûþËòõþÎÂËS Õ±õþÝ ÛßÂéÅ Â ö±õ± ëÂ× ¿äÂîÂ, î± ò± ýËù  ÕðÓõþ ö¿õø¸ÉËŠ   ¨Ëùõþ ÕòɱòÉ õ±¿ø¸Çß ÂóõþÏ±õþ ÷îÂý× ßv±ü ò±ý×òÝ &Q ý±õþ±Ëõ/ ÕòÉ¿ðËßÂ, Âó±êÂÉSË÷õþ÷±ò Âó¿õþ õîÇÂò ò± ßÂËõþ ý×÷±ñÉ¿÷Ëß ò±ý× ò Ý ÎéÂËòõþ¿üËùõ±ü ö±á ßÂËõþ ÎðÝûþ±õþ ¿üX±™LÃéÂ±Ý ÎöÂËõ Îðà± ëÂ׿äÂîÂ/ ß±õþíÛ÷¿òËîÂý× ÷±ñÉ¿÷ËßÂõþ ü˼ ëÂ×BäÂ-÷±ñÉ¿÷ËßÂõþ ¿üËùõ±Ëüõþ Û¶äÅÂõþ Õü¼¿î õþËûþ  þËå/ ÷±ñÉ¿÷ËßÂõþ ¿üËùõ±Ëüõþ ÷±Ëi§±i§ ûþ ò ðõþß±õþ/ ÷±ñÉ¿÷ËßÂõþ¿üËùõ±Ëüõþ  ü˼ ëÂ×BäÂ-÷±ñÉ¿÷ß ÛõÑ ÕòɱòÉ Îõ±ËëÇÂõþ ü÷î± ò± Õ±òËù ¿ú±õþ ÷±ò õ±hÂËõ  ò±/ Û÷òßÂÏ Âóõþ õîÂÏÇ  ß±Ëù ëÂ× Bä¿ú±õþÎÂËS, Û¶¿îÂËû±¿áî±÷Ó  ùß ÂóõþÏ±&Ëù±õþ ÎÂËS õ±Ñù± ÷±ñÉË÷õþ Âóh³ Âûþ ±õþ ±ý× öÅ ÂMËö±áÏ ýûþ/ î±å±h± ¿üËùõ±ü ¿õö±æËòõþ  Õ±Ëá ¿õ¿öÂi§¦Å    ¨Ëùõþ Âó¿õþ ß±ê±Ë÷±áî ü÷üɱõþÝ ü÷±ñ±ò ßÂõþ ± ëÂ× ¿äÂîÂ/ Û¿ðËß 2012 ü±Ëùý׿ú±õø¸Ç æ±òÅ  ûþ ±¿õþ-¿ëÂËü¥¤ Ëõþ¿ôÂõþËå/ ðÏâÇ  ¿ðËòõþÛý×  ð±¿õ Ûõ±õþß±ûÇßÂõþýËî äÂËùËå ÛËŠ   ¨Ëù ¿ú±¿ðõËüõþüÑàɱ õ±hÂËõ/ ÛßÂý×  õåËõþ ¦Å    ¨ù™¦¸ËõþðÅ  ¿é &QÂóÓíÇ ¿üX±™Là ß±ûÇ  ßÂõþ ýËî äÂËùËå/ ü¥x¿î ÎßÂfÏûþ  ÷±òõü¥óð ëÂ× i§ ûþ ò ÷LaÏ ß¿Âóù ¿üõTù 汿òËûþ Ëåò, å±S-å±SÏËðõþ ëÂ×ÂóËõþ ä±Âó   ßÂ÷±Ëî ¿î¿ò ÷±ñÉ¿÷ß ™¦¸Ëõþõþ ÂóõþÏ± îÅÂËù ÎðÝûþ±õþ ÂóÂÂó±îÂÏ/ Âó¿}Â÷õ˼  ÕõúÉ ÷±ñÉ¿÷ß ï±ßÂËå/ Õ±ý× ¿ü Ûü ý×, ¿ü ¿õ Ûü ý×üý ¿õ¿öÂi§Îõ±ËëÇ ÂõþÂóõþÏ±  ýûþÎßÂõù÷±S ßv±ü ÎéÂËòõþ¿üËùõ±Ëüõþ ¿ö¿MËîÂ/ ¿ßÂc Âó¿}Â÷õ˼ ÷±ñÉ¿÷ßÂÂóh³Âûþ±ËðõþëÂ×ÂóõþÂóh±õþ ä±Âó ÕËòß Îõ¿ú/ ÷Ó  ùî Âóh³ Âûþ ±Ëðõþ ëÂ×Âóõþ ÎïËß ¿ú±õþ  õ¿ñÇî ä±Âó ß¿÷ËûþÕ±òËî Ûý׿üX±™LÃ/ ý׿îÂ÷ËñÉý×Õ‚Â, õ±Ñù± ÛõÑ ý×ÑËõþ ¿æõþ  òîÅ Âò ¿üËùõ±Ëüõþàüh± Æî¿õþÎúø¸ , öÓ ÂËá±ù-ý× ¿îÂý±üüý ÕòɱòÉ ¿õø¸  Ëûþ õþ òîÅÂò  ¿üËùõ±ü Æî¿õþ õþß±æ äÂùËå ^nîÂ/ ÕòÉ¿ðËß Îù±ßÂüö±ûþ Û¶™¦¸±¿õî ¿ú±õþ Õ¿ñß±õþ üÑS±™Là Ûß ¿õËù õù± ýËûþ Ëå, ¦Å    ¨ËùõþÂó±êÂÉS÷ ÛõÑ Âó±êÂÉüÓ¿ä ¿òûþLaí ßÂõþËõ ÎßÂf/ õþ±æÉ ÛËî Îâ±õþ ¿õËõþ±¿ñî± ßÂõþËå ß±õþí õþ±æÉ üõþß±õþ ¿òûþ¿LaŠ   ¨ËùõþÂó±êÂÉüÓ¿ä ÎßÂf ¿êÂß ßÂõþËù õþ±ËæÉõþ ß±Ëæ  ÕüÅ¿õËñ Îðà± ÎðËõ/ ßv±ü ÃÝûþ ±ò ÎïËß Ûý× é ÂóûÇ  ™Là  ¿õúÔ ºù±õþüÔ¿©† ýËõ/ ¦Å    ¨Ëùõþ ¿üËùõ±ü ÛõÑ ÂóõþÏ±  õÉõ¦š±õþ ÷ÓùɱûþËòõþ ö±õþÝ Ûõ±õþ ÎßÂËfõþ ý±ËîÂ/ ¦Å    ¨Ëùõþ÷±Âóß±¿ê ¿òíÇ  ûþßÂõþ Ëõ ÎßÂf ßÂÏ Âóh±Ëò± ýËõ,  î± ÎßÂfý× ¿êÂß ßÂõþ Ëõ Û÷òßÂÏ ¦Å    ¨Ëùõþ Âó¿õþ ß±ê±Ë÷±  Æî¿õþËîÂÝ ÎßÂfý× Îúø¸ ßÂï± õùËõ/ Û÷òßÂÏ ¦Å¨ù ä±ù±Ëò±õþ ÎÂËS Ûý× úîÇÂ&¿ù ò± ÷±òËù ¦Å¨ù ÕòÅË÷±ðò ý±õþ ±Ëõ ÛõÑ Âó¿õþä±ùò ß¿÷¿éÂõþð±¿ûþ ËQ Îû õ± ûÒ±õþ± ï±ßÂËõò, Û¶ËîÂÉËß ú±¿™¦¸ Âó±Ëõò/ ßÂɱ¿ÂóËéÂúò ¿ô ÎòÝûþ ± äÂùËõ ò±/ Îß±òÝ ¦Å    ¨ù Îß±òÝ å±S õ± å±SÏËß ö¿îÇ ò± ¿òËù Îüý×Õ¿öÂûÅ  M ¦Å¨Ëùõþ ¿õËX ëÂ×ÂóûÅ  M õÉõ¦š± ÎòÝûþ± ýËõ/ Û¿ðËß ¦Å¨ù Û¶¿î‡± ÛõÑ Âó¿õþä±ùò±õþ ÎÂËS úËîÇÂõþ Âó±ú±Âó±¿ú ¿úÂß ¿òËûþ ±Ëáõþ ÎÂËSÝ úîÇ ձËå/ ¿úÂËßÂõþ Û¶¿úÂíý×qñÅ òûþ ¿úÂËßÂõþòÓ  ÉòîÂ÷ Îû±áÉî± ßÂÏ ýËõ, îÂ±Ý ¿êÂß ßÂõþËõ ÎßÂf/ ¿òËûþ±á ßÂîÔÂÇÂó ¿òËûþ ±á ßÂõþËùÝ ßÂîÔÂÇ  ËQõþ Â÷î±ûþ Îß ï±ßÂËõò, î± ¿òËûþÛàòÝ Âó¿õþ©¨±õþßÂËõþ õù± ýûþ ¿ò ¿ßÂåÅ/ ÎüËÂËS ¦Å    ¨ù ü±¿öÇÂü ß¿÷úËòõþ Õ¿™¦¸  Q Õ±ËðÌ ï±ßÂËõ ßÂÏ ò± üËjý/ ¿úÂËßÂõþ ä±ß¿õþõþúËîÇ õð¿ùõþßÂï±Ý õù± ýËûþËå/ Îß±òÝ ¦Å    ¨Ëù 10 úî±ÑËúõþ Îõ¿ú   ¿úÂßÂÂóð úÓ  òÉ õþ ±à± û±Ëõ ò±/ Ûý×Û¶ü˼ õþ ±æÉ ¦Å    ¨ù ¿ú±÷Laß ûË渚 ÕüË™Lñø¸  ۶߱ú ßÂËõþËå/ ÎûËýîÅ ¿ú±ËÂËS õþ±ËæÉõþ Õ±ù±ð± ¿ò榤 õÉõ¦š± õþËûþËå,Û¶¿îÂËÂËS ¿ò¿ðÇ  ©† ßÂîÔÂÇ Âó ձËå, ¿úÂß ¿òËûþ ±ËáõþúîÇ Â Õ±Ëå, Û¶¿î¿‡Âî Âóõþ  Ï±  õÉõ¦š  ± Õ±Ëå – Ûüõý× ÎßÂf ¿òûþLa í ßÂõþËù ßÂÏ ýËõ õù± ÷Å  ú¿ßÂù/ Û¶™¦¸  ±¿õî  ¿ú±õþ Õ¿ñß±õþ üÑS±™Là Ûý× ¿õËùõþ¿òËðÇ  ú õþ ±æÉËß ß±ûÇ  ßÂõþßÂõþËî ýËù õþ ±æÉ  üõþ ß±õþ Îú±¿ø¸  î ¦Å¨ù&¿ù ¿îÂáè ™¦¸ ýËõ/
ÂóÅõþËò± ¿ú±õø¸Ç ¿ôÂõþËå 
Û õåõþÎûüõ Âóh³Âûþ ±  ßv±ü Ûý× Ëé ÂóhÂËå, î±õþ ± 2011 ü±Ëù qñÅ÷±S ßv±ü ò±ý×ËòõþÛõÑ 2012 ü±Ëù ßv±ü ÎéÂËòõþ Âóõþ  Ï± ÎðËõ 
 
 fl¬˜« ‡±ø˘ 
 ø˙é±  ø˙é±  fl¬ø•Û 
 Î¬◊ È¬±ı˛
 ø‰¬øfl¬»¸± 
Œ˜¸ 
/
Œı±øÎ — ¬Û±Sœ ‰¬±˝◊
Âóh±Ëî ä±ý×
 fl¬ø•Û 
 Î¬◊ È¬±ı˛
ŒÊ…±øÓ¬¯∏
Readers are recommended to make appropriate enquires and seek appropriate advice before sending money incurring any expenses,acting on medical recommendations or entering into any commitment in relation to any advertisement published in this publication.The Newspaper does not vouch for any claims made by the Advertisers of products and services. The Printer, Publisher, Editor and Ownerof the Amader Malda shall not be held liable for any consequences, in the event such claims are not honored by the Advertisers.
 ¿õ:±ÂóËòõþæòÉ Îô±òßÂò
92327 90070
! πK y ôò
 ø˙é± 
 Õ±ý× ¿ò Âóõþ±÷úÇ 
2
 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ , Õ±÷±ËðõþÕ±ú± -
 Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±  õ³ñõ±õ 
  þ
5 Õሠ2009
Îá±S ÎÂóÌ`˜Â, 29“5
’ 
8
’’ 
,
 õ±¿h ÷±ùð±/ üõþß±¿õþ ä±ßÅ¿õþæÏ¿õ/ ÕòÅñTÇ 25, üÅjõþÏ Âó±SÏ ä±ý×/•ëÂ× Mõþõ˼õþÂó±SÏ ß±÷É—/Î÷±õ±ý×ù Ð 9735024985 õ±¿h Р03512-246968
II-VIII, English Medium
only
, õ±¿hÂËî ÛËü ÂóhÂËî ýËõ/
All Subjec
/
ConacNo.
 -
94741 61984 /03512-255307(6:00p.m. o 10:00 p.m.)
 ÷±ùð± õþõÏf Û¿ö¿òëÂ× -ÎîÂ
 ö±ù Âó¿õþ ËõËú å±S ï±ß±õþ üÅ  õÉõ¦š  ± Õ±Ëå/ Îû±á±Ëû±á  ßÂò Ð 94343 81306
Îû Îß±Ëò± Î骠ËëÂõþ
Diploma
Engineer
 û±õþ ± üýËæ, ßÂ÷àõþËäÂ
B-Tech
 ßÂõþ Ëî ä±ò, Õ±÷±Ëðõþ ü˼ üMWõþÎû±á±Ëû±á ßÂò Ð 9733264395
 ôy¡˜y •þíy ’þz_îû îöì  Dîû ’þz F‹þŸ!¢Çþyöì  †þ ‰öìîû‰öìîûöþ›ï„öì  S  ö˜Gëû yîûx!èþ²Ìyöì  ëûG !¢Çþyîû ¤!‘þ†þ ôyl î, !kþîû
  
 lÄ xyôyöì˜îû ~¥z Ç%þo ²Ìöì‹þÜTy Öîû& ¥öì¡y xyþ›lyöì˜îû  ¤¥öì  ëy!ˆ•þy G èþy¡îy¤yöì  †þ ›yöì íëû†þöì  îûÐ î•Å þôyl ’þz §¬  •þ  ˜%!lëûyëû xyôyöì  ˜îûö˜¢ èþyîû•þî£ì  Åöì†þ x@ý̈!•þîûþ›öìí ~!ˆöì  ëû!löìëûöëöì•þ ¥öì¡ ‹þy¥z!¢Çþy éŸé ¤†þöì  ¡îû
  
 lÄР¤ôëû éŸé ßiyl éŸé
  
 y!•þ éŸé ™ôÅ éŸé î”Å éŸé îëû ¤ éŸé ˜)  îû c éŸé xíÅ   éŸé èþy¡ öîû
  
 yΠ
  
þ ly ¥Gëûy ¥z •þÄy!˜ ¤†þ¡ îy™yöì  †þ ¤!îûöì  ëû   !˜öì  •þ ²Ìöì  •þÄöì  †þ¥zxyôîû y ëyöì•þ ‰öìîûîöì  ¤ ’þz F‹þ!¢Çþy @Ì¥”  †þîûöì  •þ ›y!îû•þyîû 
  
 lÄ¥zxyôîû y •þy!ô¡ly’þY  îûö‹þ§¬y¥zŸ~îû  ~†þ!  
  
þ !îÙ»!î˜Äy¡ëû Ÿé ö¤r 
  
þ !þ›
  
þy¤Å ¥z ’þz !lèþy!¤Å  !  
  
þ Œ
ap-proved by UGC & DEC, IGNOU, New Delhi
ŠŸéîû  Þ 
  
þy!’þ ö¤r 
  
þyîû¤¥ Þ 
  
  %þöì  ’þr 
  
þ ¤yöì þ›y
  
 Å þ ö¤r 
  
þyîû›!îû ‹þy¡lyîû   ˜y!ëû c öþ›öìëû!Sé ˆ•þ 22ù06ù2009 •þy!îûöì ‡ !¡!‡•þ  ’þz_« !îÙ»!î˜Äy¡öì  ëû îûöîû!  
  
 Þ 
  
þÆyîûö²Ì!îû•þ !‹þ!‘þîû ôy™ÄöìôŒ
Code No. WB - 003
ŠÐ ~¥z’þzöì  ˜Äyˆöì†þ ~!ˆöì  ëû!löìëû   ëyGëûy¥z ~‡l ¥z‚!¡¢îy
  
 yîûߺ!hßì xÄy†þyöì’þ!ô æþîû ö
  
þÆ!l‚ ~uþ ö¤y¤y¥z !  
  
þîû!èþ¢l G !ô¢lÐ
ö¤r 
  
þ !þ› 
  
þy¤Å ¥z ’þz !lèþy!¤Å!  
  
þ ¤Á›öì †Åþ !†þS% é •þíÄ /
•þy!ô¡ly’þY  îû ö‹þ§¬y¥z¢¥îûöíöì  †þ 25 !†þ!ô ˜) öì  îû   xî!ßi•þ ö¤r 
  
þ !þ›
  
þy¤Å ¥z !O!lëûy!îû‚ †þöì¡ 
  
Ð 1993 ¤yöì¡ ßi  y!þ›•þ ~¥z†þöì¡ 
  
öì†þ !’þô’äþ ¥z ’þz!lèþy!¤Å!  
  
þ îû *öìþ›ö‰y£ì”y †þöìîûl èþyîû•þ ¤îû†þyöìîûîûôylî¤Á›˜ ’þz §¬ëûl ôsföì†þîû!¢Çþy !îèþyˆ ¥z’þz !  
  
!¤óîû
U/S 3 Act 1956
 
 myîûyÐ 2008Ÿé2009 !¢Çþyî£ì  Å ¥öì•þ ~¥z †þöì  ¡ 
  
ö¤r 
  
þ !þ›
  
þy¤Å ¥z ’þz!lèþy!¤Å  !  
  
þ lyöì  ô þ›!îû !‹þ•þ ¥ëûÐ þ›îû î•þ#ņþyöì  ¡  ~¥z !îÙ»!î˜Äy¡ëû !¢Çþyîû !îhßìyîûöì†þ xyîû G îÄyþ›†þîû*þ›ö˜Gëû yîû 
  
 lÄ !’þ¤öì 
  
þª ~’%þöì  †þ¢l ö²Ìy@ýÌyô Öîû& ¥ëû  !’þ ¥z!¤ Œ¥zˆl%Š– !l’þz!˜ÍÔ   #îû 
Recogni
on
 
 !löìëûÐ~¥z !îÙ»!î˜Äy¡öì  ëû îûôyll#ëû‹þyöì  ª¡îû¥öì  ¡l ôyll#ëûy  ×#ô!•þ ’þ/ !  
  
þƒ îyl%  ô!í Œ~ô !î !î ~¤– !’þ!  
  
 GŠ ~î‚ ôyll#ëû’þ/ ~ô ¤Á¿%‰ô ¥öì  ¡l öîû!  
  
 ÜTyîûÐ î•Åþôyöìl²Ìyëû 200!  
  
þ ö†þy¤Å ~¥z !îÙ»!î˜Äy¡ëû ‹þy¡% †þöìîûöìSé ¤yîûy ö˜öì¢ Sé!’þüöì  ëûíy†þy ²Ìyëû40!  
  
þ Þ 
  
þy!’þ ö¤r 
  
þyöìîû îû  ôy™Äöì  ôÐ î•Åþôyöì  l 29!  
  
þ ¥z ’þz!  
  
ö†þyöì  ¤Å¤– 32!  
  
þ !þ› !  
  
ö†þyöì¤Å¤– !îƒ ö
  
þ†þéŸé~îû 16!  
  
þ ö†þyöì¤Å¤–
 
 !þ› !  
  
  !’þöì²Õyôy ö†þyöì  ¤Å  ¤ 27!  
  
þ– ¥z !O!lëûy!îû‚ !’þöì²Õyôy 6!  
  
þ–96!  
  
þ ¤y!  
  
 Åþ!æþöì  †þ
  
þ ö†þyöì¤Å¤
 
 !î!èþ§¬ Þ 
  
þÆ#ô G !î£ì öì  ëû îû   Gþ›îû xyöìSéÐ ~ôƒ!æþ¡ ù !þ› ~¥z‹þ !’þ ö†þy¤Å ¥z’þz!  
  
  !¤óîû !lëûô öôöìl ‹þy¡% ¥öìFSé ‡%  î ¢#‰Ê¥zÐ
Visit : www.stpetersuniversity.org
Ð
~¥z Þ 
  
þy!’þ ö¤r 
  
þyöìîûîû ¤%!î™y !†þÚ
~!  
  
þ ö¤r 
  
þ !þ›
  
þy¤Å ¥z’þz!lèþy!¤Å!  
  
þ ߺ#†,þ•þ
(CodeNo. WB-003)
›!Ù‹þôîöìDîû•,þ•þ#ëû Þ 
  
þy!’þ ö¤r 
  
þyîûÐ~‡yöì  l èþ!•Å þ ¤‚e«yhs ëyî•þ#ëû •þíÄ G ›!îûöì£ì  îy ö˜Gëûy  ¥öì  îÐ ¥z’þz!lèþy!¤Å!  
  
þîû ²Ì¤öìþ›Qy¤
 
Œèþ!•ÅþîûæþôÅ ¤¥Š– !¤öì¡îy¤– þ›îû#Çþyîû !lëûôyî¡#– Þ 
  
þy!’þ öôöì 
  
þ!îûëû y¡–öîû!  
  
öìÞ 
  
þÆ¢l lyÁºyîû– xy¥zöì’þ!r 
  
þ!  
  
þ †þy’Åþ ²Ì˜yl †þîûy~¥z Þ 
  
þy!’þ ö¤r 
  
þyöì  îû îû˜y!ëûcÐ ’þz _îû•þíy ˜!Çþ”îöì  Dîû   !î‡Äy•þ G x!èþKþ !¢Çþ†þôuþ¡#myîûy ¤®y¥ ö¢öì£ì   !†þS%é †Ï þyöì  ¤îûîÄîßi  y ~‡yöì  l îûöìëûöìSé ëyöì  •þ †þöì  îû²Ì!•þ!  
  
þþ›îû  #Çþy!íÅ 
 
þ›îû#Çþyëû’þz _#”Å ¥l èþy¡ lÁº  îû
 
öþ›öìëûÐ !†þS% é ¥z r 
  
þyîû ly¡ ö
  
þöì  Þ 
  
þîû G îÄîßi  y íy†þöì  îÐ ~!  
  
þ ~†þ!  
  
þ x•þÄhs  xy™%  !l†þ ôyöì  lîûÞ 
  
þy!’þ ö¤r 
  
þyîûÐ èþ!_Å ¥Gëûy öíöì  †þ Öîû &   †þöìîû ö†þy¤Å ö¢öì  £ì ¤y!  
  
 Å þ!æþöì†þ
  
þ þ›yGëûy þ›ëÅ  hs ¤î!†þS%éîû öëyˆyöì  ëyˆ ~‡yöìl¥zÐ
þ›îû#Çþy ö†þyíyëû ¥öì îÚ
öëö쥕%þ xyôîûy Þ 
  
þy!’þ ö¤r 
  
þyîû
 
þ›!îû ‹þy¡ly †þîû!Sé ¤îû y¤!îû¥z ’þz !lèþy!¤Å  !  
  
þîû¤¥öì  ëy!ˆ•þyëû •þy¥z›îû  #Çþyöì  †þw  ôy¡˜yöì•þ¥z ¥öìî– ö†þyl þ›îû  #Çþy!íÅöì†þ þ›îû#Çþyîû
  
 lÄ ôy¡˜yîû ¢¥öìîûîû îy¥zöì  îûöëöì  •þ ¥öìî lyÐ
ö†þy¤Å !æþ Séy’þüy xlÄylÄ ‡îû ‹þ !†þ !†þÚ
¥z ’þz!lèþy!¤Å!  
  
þ öë ö†þy¤Å !æþ
 
 ’þzöì  ÍÔ ‡ †þöìîûöìSé •þySéy’þü y þ›îû#Çþy !æþ
 
 !˜öì  •þ ¥öì  î ›îû#Çþyîû ~†þôy¤ xyö절Р~‡yöì  l  èþ!_Å ¥öì¡ öë ö†þyl ö†þyöì  ¤Å Þ 
  
þy!’þ ö¤r 
  
þyîû ‹þy
  
 Å ²Ìöì•þĆþ SéyeŸéSéye#îû †þySé öíöì  †þ 2 ¥y
  
 yîû 
  
þy†þy †þöìîûölGëû y ¥ëûÐ xyîû ²Ì¤äöì þ›Qyöì¤îû ô)  ¡Ä 500
  
þy†þy
 
Œèþ!_Åîû æþôÅ  ¤¥ŠÐ xyîû ö†þyl ‡îû‹þ öl¥zÐ !îö좣ì !îö좣ì öÇþöì  e  ¥z läÞ 
  
þ¡öìôöì  r 
  
þîû¤%!î™y xyöìSéÐ
þ›îû#Çþy ö†þyl ¤ôöìëû ¥ëûÚ
éîSéöìîû ˜%óîyîû þ›îû#Çþy ¥öìîÐ öôéŸé
  
  %l G löì  èþÁº  îûéŸé!’þöì¤ÁºîûÐ öë ö†þy¤Å =!¡ ö¤!ôÞ 
  
þyîû !èþ!_†þ–
 
ö¤ ¤†þ¡ ö†þyöì  ¤Åîûþ ›îû#Çþy!íÅ  îû y îSéöì  îû˜%óîyîûþ›îû  #Çþy ö˜öìîl ~î‚ öë=!¡ îyê¤!îû†þ éŸé îSéöìîû þ›îû#Çþyëû~†þîyîû ¥zî¤öì•þ þ›yîûöì  îlÐ
~¥z ¥z ’þz !lèþy!¤Å!  
  
þ– ¥z’þz !  
  
!¤ myîûy ߺ#†,þ•þ !†þlyÚ
éxî¢Ä¥z ¥z’þz !  
  
!¤ myîûy ߺ#†,þ•þ–
UGC Act.1956 U/S 3
 myîûyÐ é¥z’þz!  
  
!¤óîûGöìëûî ¤y¥z
  
þ ‡% öì¡ 
(www.ugc.ac.in) Inside HE
ö•þ !†Ï þ†þ †þöì  îû!’þôä’þ  ¥z ’þz!lèþy!¤Å!  
  
þöì  •þ !†Ïþ†þ éŸé •þyîûþ›îû
 
 •þy!ô¡ly’þYöì  •þ !†Ïþ†þ †þîûöì  ¡ ~¥z ¥z’þz !lèþy!¤Å!  
  
þîûlyô þ›yöìîlÐ
~‡yl†þyîûö†þy¤Å  =!¡ !†þ !’þöì Þ 
  
þªä ~’% þöì †þ¢l †þy’þz !ª¡ Œ!’þ ¥z!¤Š myîû y ߺ   #†,þ•þÚ
饄Äy– ö¤r 
  
þ !þ›
  
þy¤Å ¥z’þz!lèþy!¤Å!  
  
þîû ¤†þ¡ ö†þy¤Å Œ
B.Lis, BA, BBA, B.Com., BCA, B.Sc., B.Sc.-IT,M.Lis, M.Sc., M.Sc.-IT, M.Com., MCA, MBA,MA, MSW, PG Diploma, Diploma, DiplomaCourses in Engineering - Civil/Mech/Elec/Electronics/Com. Science etc.,
~Séy’þüyG ²Ì‹%þîû ¤y!  
  
 Å þ!æþöì  †þ
  
þ ö†þy¤Å Š !’þ ¥z!¤ Œ¥zˆl% Š– !l’þz!˜ÍÔ# 
 
 myîû y
recognised
Ð
Ref. F. No. DEC/SPU/CHN/TN/Recog/09/14 dated 02.04.2009 (visit : www.dec.ac.in)
Ð ¥zˆl%öì•þ Œ!l’þz!˜ÍÔ   #Š öæþyl †þöìîû ö
  
öìl !löì•þ þ›yîûöì  îlÐ
þ›!Ù‹þôîöì D !†þ ß%    ñ¡ ¤y!èÅ þ¤ †þ!ô¢l ~¥z ¥z ’þz !lèþy!¤Å  !  
  
þîûö†þy¤Å=!¡ ‹þy†%þîû#îûöÇþöìe !îöì î‹þly †þîûöì îlÚ
¥„Äy– xî¢Ä¥z †þîûöìîl öëö쥕%þ ¥z’þz !  
  
!¤ myîûy ßº   #†,þ•þ ~¥z !îÙ»!î˜Äy¡ëû~î‚ !’þ ¥z !¤ myîû y ö†þy¤Å =!¡ 
recognised
Ð
 ëyîûy xyö숆þyîû !lëûöìô @ýÌÄy 
  
  %öìëû¢l †þöìîûöìSél Œ2 îSéîûŠ– •þyîû y !†þ öþ›yÞ 
  
þ @ÌÄy 
  
  % öìëû
  
þ ö†þyö젤Šèþ!_Å  ¥öì •þ þ›yîûöìîlÚ
¥„Äy þ›yîûöìîlÐ
 èþ!_Åîû ¤ôëû ö†þylîû†þô lÁº öìîûîû îy™Äîy™†þ•þy xyöìSé !†þÚ
ly– þ’þz _#”Å ¥öì  •þ ¥öì  î ¤‚!ÙÕÜT þ›îû#ÇþyëûÐ
 èþ!_Åîû
  
 lÄ !†þ !†þ ²Ìöì ëû y 
  
 lÚ
Sëû†þ!þ› îû!.l ›y¤öì þ›y
  
 Åþ ¤y¥zöì 
  
 îû S!î– ôy™Ä!ôöì  †þîû xÄy’þ!ô
  
þ †þy’Å þ– ôy†Å þ!¢
  
þ– ¤y!  
  
 Åþ!æþöì  †þ
  
þ– ’þz F‹þôy™Ä!ôöì†þîû ôy†Åþ!¢
  
þ– ¤y!  
  
 Åþ!æþöì†þ
  
þ– @ýÌÄy
  
  %öìëû¢öìlîû ôy†Åþ!¢
  
þ– ¤y!  
  
 Åþ!æþöì†þ
  
þ éŸé~¤öìîîû ²Ì•þÄ!ëû•þ l†þ¡ Œö
  
 îû:Š ¡yˆöìîвÌíô îSéöìîûîû ö¤!ôÞ 
  
þyöìîûîû
  
þy†þy !’þôyuþ ’Èþyæþöì 
  
þ
‘‘St. Peter’s University” payable at Chennai
 lyöìô ÷ì•þ!îû†þîûöì  •þ ¥öì  îÐ ~ ¤Á›öì†Åþ !îhßìy!îû•þ
  
 ylöì•þ ¤îûy¤!îû öëyˆyöìëyˆ †þîûöì  •þ þ›yöìîûl / ¥z‚!¡¢îy
  
 yîû ߺ!hßì xÄy†þyöì’þ!ô æþîûö
  
þÆ !l‚ ~uþ ~’% þöì†þ¢l– ÷ôöìeëû  # ~þ›y
  
 Åþöì  ôr 
  
þ– 1 l‚ ˆèþ/ †þöì¡yl#– ôy¡˜y xíîy öæþyl †þîûöì  •þ ›yöì  îûl ~¥z lÁºöìîûéŸé 97341 03622
 ‰öìîû îöì¤ ’þzF‹þ!¢Çþyîû ¤%öìëyˆ 
advt.
Admission Open MBA,
BBA, Cyber Law, DisaserManagemen. Conacsoon. Admark Co nsul-ancy. Mob. 9332198549
ŒÊ…±øÓ¬¯∏
 Î¬– ’À˙±fl¬ ˙±¶aœ 
 ÷±ùð±ûþ ßÂùß±î±õþÎæɱ¿îÂÇ  ¿õð ëÂ×Â󿦚î ï±ßÂËõòÛ¶¿î ül±Ëýõþ õþ¿õ, Îü±÷ Ý ÷¼ùõ±õþ •üß±ù 11 é±ÎïËß ügÂɱ 6 é± ÂóûÇ™L× ð¿Âí± 200 é±ß±/Îû±á±Ëû±á ßÂò æÅ¿õùÏ Îõþ±ëÂ, ëÂ×Ð õ±ùÅ  äÂõþ, ÷±ùð±,Îô±ò Ð 257434/ Ûà±Ëò ¿êÂßÅ ÂæÏ, ߊ‡ÂÏ Ã›¶dî ßÂõþ± ýûþ/
¬¿ ˙Ǭı˛‰¬SêıM«   œ 
 ßÂùß±î±õþ¦¤ ò±÷ñòÉ Îæɱ¿îÂø¸  ü¥Ú±éÂ Ý ý™¦¸Ëõþ౿õ𠕦¤íÇ Âóðß Û¶±l— ›¶¿î ý×Ñõþ±æÏ   ÷±Ëüõþ 2 - 9 ÛõÑ 19 - 25 î±¿õþà ÷±ùð±ûþ ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ ±ëÂ, ëÂ× #; ù ßv±Ëõõþ  ¿õÂóõþÏËî ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ ð¿Âí± 251 é±ß±/ Îô±ò Ð94341 39871/ Ûå±h±10-18 Ý 26-01 õþàÂóÓ  õÇ ëÂ× ðûþ õþ ±æÂóÅ  õþ, ÷ñÉ÷áè±÷ •ÂóÓõDZäÂù— ßÂùß±î±-129 ëÂ×Â󿦚  î ï±ËßÂò/ ü÷ûþ üß±ù9 é± ÎïËß ügÂɱ 7 é±/ Îô±ò•033— 25268652/
 fl¬˜« ‡±ø˘  fl¬˜« ‡±ø˘ 
 ó¿õþ ä±¿õþß± ä±ý×
Îå±é üÑü±Ëõþ¿úqõþÂó¿õþ äÂû±Ç ÛõÑ áÔ ý¦š±ùÏõþ  ß±Ëæõþ æòÉ ßÂ÷Ç  ê ¿ÂóåÅé±òýÏò Âó¿õþBåi§, ð±¿ûþQúÏù, ÷±çÂõûþüÏ  ÷¿ýù± ä±ý×/ Îû±á±Ëû±á Ð97334 04880
UNISOL Educaton
invies applicaton for 
1) Business Executves:
Male Graduaes wihpleasing personaliy. A-ractve Salary Package.
2) Counsellor (Female)
Smar graduaes wih goodcommunicaton skill.
 Apply sharp wih Bio-daa & Phoograph o :
Tally Academy &Technlab), No.1 Gov.Colony, Malda,Phone: 98320 09191
 ¿ë¿é¿Âó ÕÂó±Ëõþ éÂõþ
Îß±Ëõþù Ý ôÂËé±úÂó æ±ò± ¿ë¿é¿Âó ÕÂó±Ëõþ éÂõþÂä±ý×/ õ±Ñù±  é±ý×Âó •üîÂÉ¿æÈ Îù- Õ±ëÂ×é— æ±ò± ï±ßÂËù Õáè ±¿ñß±õþ/
 ÷±ËßÇ¿éÂÑ Õ¿ôÂü±õþ
 Õ±ßÂø¸  ÇíÏûþ õÉ¿MQü¥ói§, ßÂï±õ±îǠ±ûþÂðÂ, Õò¿ñß 30 õåõþ, áè É±æÅ  Ëûþé ÷±ËßǠ¿éÂÑ  Õ¿ôÂü±õþ ä±ý×/ ÎõîÂò Õ±Ëù±äÂò±ü±ËÂóÂ/
 óËðõþ ò±÷ ëÂ× Ë{¡ à ßÂËõþå¿õ Ý  õ±Ëûþ ±ë±é± üý Õ±Ëõðò ßÂò 
‘...
 Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± 
’,
 ëÂ×ý× Ë÷k ßÂËùæ Îõþ ±ëÂ,¿ÂóËõþ ±æÂóÅ  õþ, ÷±ùð± 732101, ý× -Î÷ù
Ð
aamadermalda@gmail.com
Œ|øÌıX¬ øı:±¬ÛÚ  ˜±S 35 Ȭ±fl¬± õ∂øÓ¬˘±˝◊ Ú 
áî 25 æÅ  ù±ý×, õþ¿õõ±õþ, æ±îÂÏûþ áè±÷Ïí ßÂ÷ÇüѦš±ò üÅ¿ò¿}ÂîÂßÂõþí ۶ߊËß •Ûò.Õ±õþ.ý×.¿æ.Ûü— æò¿Ã›¶ûþ ßÂõþ Ëî ÷±ùð± Îæù± Û¶ú±üËòõþëÂ×ËðɱËá ¦š  ±òÏûþò±éÂÉðù  ÷±ùð± ¿ïËûþ é±õþ ›−É ±éÂôÂË÷ÇõþÂó¿õþËõúò±ûþ ÷=Á¦š ýù ÷±ùð±õþÛ¶±äÂÏò Îù±ßÂüѦ¨Ô ¿îÂáyÂÏõþ± á±Ëòõþ Õ±¿¼Ëß ò±éÂßÂ, ‘æÏõò ý× õ±õþ õý×ðËù û±Ëõ Îý’/ áè±÷Ïí ßÂ÷Ç  üѦš±Ëòõþ ¿õ¿öÂi§ Û¶ßÂËŠ æòü±ñ±õþíËß ëÂ×Èü±¿ýî ßÂõþ ± ÛõÑ ü±ñ±õþí ÷±òÅ  ø¸  Ëß  æÏõËòõþ Õ¿ñß±õþ ü¥óËßÇ üËäÂîÂò ßÂõþ±ý× ¿åù Ûý× ò±éÂËßÂõþ ÷Óù ëÂ× ËVúÉ/Ûý× ò±éÂß ü±ñ±õþí áè ±÷õ±üÏËß ûË渚 ëÂ×Èü±¿ýî ßÂõþËõ ÛõÑ î±õþ ± ¿õ¿öÂi§ßÂ÷ÇüѦš  ±ò ۶ߊ Ý î±ËðõþÕ¿ñß±õþ  ü¥¤ Ëg Ýûþ ±¿ßÂõý±ù ýËõ õËùò Îæù± üö±¿ñÂó¿î ü±¿õò± ý×ûþ±ü¿÷ò/ Ûå±h± Îæù± ۶ߊ ü÷i¤±ûþß îÂòûþ Îðõ  üõþ ß±õþ õËùò Ûý×ñõþ Ëòõþ ò±éÂß ü±ñ±õþí ÷±òÅ  Ëø¸  õþ÷ËñÉ áè ±÷Ïí ßÂ÷Ç  üѦš±ò ۶ߊ ü¥óËßÇ üËäÂîÂòî± õ±h±þ Ëõ/ ¿î¿ò Õ±õþÝ æ±¿òËûþËåò, ÷±ùð± Îæù± õîÇÂ÷±Ëò Ûý×۶ߊ õþ+Âó±ûþËò õþ±ËæÉ îÔÂîÂÏûþ ¦š±Ëò/ û¿ðÝ áî ¿îÂò÷±Ëü Ûý× Ã›¶ßÂËŠõþ ÕñÏËò ¿òõgÂÏßÔÂî Âó¿õþõ±õþ ÷±S 15 ¿ðËòõþ ß±æ ÎÂóËûþ Ëå/ õîÇ Â÷±Ëò ü±Ëh 5 ù Âó¿õþõ±Ëõþõþ ÷ËñÉ Õ±h±ý× ùËÂõþ¿ßÂåÅ Îõ¿ú Õ±Ëõðòß±¿õþõɱ‚ Õïõ± ÎÂó±ˆÂ  Õ¿ôÂËü Õɱß±ëÂ× Ké àÅËùËå/
áè ±÷Ïí ßÂ÷ÇüѦš±ò üËäÂîÂòî± õ±h±Ëî ò±éÂßÂ
 
3
 õ³ ñõ±õ 
  þ
5 Õሠ2009
 Õ±÷±ËðõþáõÇ, Õ±÷±ËðõþÕ±ú± -
 Õ±÷±Ëðõþ÷±ùð± 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->