Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5531, 25.1.2011]

Dnevni avaz [broj 5531, 25.1.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 828|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2012

pdf

text

original

 
PORUKE
Od klju~nog je zna~aja da se bez odga|anja formiraju dr`avna vlada i Vlada Federacije BiH, odnosnopreostale institucije, ka`e Sanino
Bh. lideri jo{ nemaju zajedni~ku viziju budu}nosti zemlje
U silovitoj eksploziji vi{e od 30 mrtvih
Z
astoj u formiranju vla-sti mo`e se negativnoodraziti na efikasno ko-ri{tenje novca Evro-pske unije, izjavio je ju~er u ra-zgovoru za „Dnevni avaz“ Ste-fano Sanino, zamjenik direkto-ra Direkcije za pro{irenje EU,koji se od ju~er nalazi u posjetiBiH.- Proces formiranja institu-cija ne te~e tako brzo koliko jeto potrebno ovoj zemlji i koli-ko bi to EU `eljela - ka`e Sani-no.
 3. strana
Stefano Sanino, visoki zvani~nik EK za „Avaz“
Napadnuta Moskva
OSTANAK OHR
-
aNE
POMA@E PUTKA EU
 Aerodrom Domodedovo ju~er: Predsjednik Dmitrij Medvedev naredio da se poo{tre mjere sigurnosti 
(Reuters)
19. strana
   5 .  s   t  r .
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
utorak, 25. 1. 2011.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5531
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
 Terori zam
Sarajevo:Intervju ambasadora De Kardone
NIJE PO[TENO SUDITI SAMO O
JEDNOJ STRANA^KOJ PLATFORMI
REPREZENTACIJA
Safet Su{i} vratioNadarevi}a
Ekrem Jevri} tvrdi da je dobio 9.000 eura
Pink mepokrao!
Novi slu~ajevi:Stru~njaci o suicidu u BiH
LJUDI SE UBIJAJUI ZBOG SAMO]E
Sudbine:Nevolje porodice Deli}
SA ^ETVERO DJECE@IVE BEZ STRUJE
 57. strana8. i 15. str.
   6 .  s   t  r .   2   3 .  s   t  r .
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,25. januar/sije~anj 2011.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
Otkud ministru SDA ku}a, vikendica, tri stana i lokal?!
- U ovakvoj dr`avi sve je mo-gu}e. BiH je postala privatnasvojina politi~kih oligarhija, ko-je su po uzoru na najorganiziranije mafija{ke kla-nove Latinske Amerike podijelile zone interesa:FBiH, RS, kantoni... Uz pre{utni dogovor da nikonikog ne uznemirava i da svako gazduje (~itajplja~ka) svojim do mile volje, bez straha od bilo ka-kve odgovornosti.
(zvizdoje)
PORTAL - komentar dana
 Na KCUS-u potvr|eno jo{ osam zaraza
Virus H1N1 ne miruje
Sarajlija i daljeu te{kom stanju
Zabilje`ena nova oboljenja
U KC BanjaLuka na lije~enju 76 inficiranih
Zdravstveno stanje 60-godi{njeg Sarajlije, oboljelogod H1N1, koji je smje{ten naInternisti~koj terapiji Kli-ni~kog centra UniverzitetaSarajevo (KCUS), jo{ je te{koi bez ikakvih promjena nabo-lje. Kako je saop}eno iz sar-ajevske bolnice, ovaj pacije-nt priklju~en je na respiratori na dijalizu jer su mu otka-zali bubrezi.
Izvr{ene analize
Na sarajevskoj Infektivnojklinici zbrinuto je 27 pacije-nata, od ~ega 19 s potvr|enomH1N1; pet ima sezonsku gr-ipu, a tri pacijenta ~ekaju na-laze. Do sada su na ovoj klini-ci pregledane 642 osobe sa si-mptomima gripe.Broj zara`enih virusomH1N1 i dalje raste. Od 20 na-laza na MikrobiologijiKCUS-a tokom vikenda no-va gripa potvr|ena je kod jo{osam Sarajlija.
Pra}enje situacije
I u manjem bh. entitetu br-oj pacijenata zara`enih viru-som H1N1 u stalnom je porastu.- Jo{ sedam osoba je obo-ljelo, a ukupan broj zara`enihpopeo se na 117 osoba - kaza-la nam je portparol Institutaza za{titu zdravlja RS MilkaMr|a.- U KC Banja Luka ho-spitalizovano je 76 pacijena-ta. U Jedinici intenzivnemedicine nalazi se jedan pa-cijent - kazala je Mr|a.Stru~ni tim ljekara i epi-demiologa RS koji jeanga`iran na pra}enju pa-ndemijske situacije i preve-ncije uvjeren je da }e brojpacijenata rasti, s obziromna to da je ju~er po~ela na-stava u {kolama u RS. Dosada je ove zime u BiH odkomplikacija izazvanih vir-usom H1N1 umrlo sedamosoba, dvije u RS i pet uFBiH.
 E. Ha. - V. S.
Na podru~ju HNK tre-nutno su 2.003 osobe obolje-le od gripe, a me|u njima jenajvi{e gra|ana s podru~jaMostara (1.609), re~eno je naju~era{njem presu Mobi-lnog tima za pripravnost uslu~aju pandemije gripe. Tr-enutno je kod samo jedneosobe potvr|en virus H1N1,a kod koje je, ina~e,dijagnosticiranote{ko oboljenje, iona se nalazi na re-spiratoru.Do sada je uzdravstvene ustano-ve na podru~juHNK, osim Konji-ca, distribuirano2.200 vakcina, kojihjo{ ima.
 M. Sm
U HNK jedna osoba na respiratoru
Slu~aj „Purda“
Muselimovi}ne o~ekujeizru~enje
Advokat Ti-homira Pur-de JosipMuselimo-vi} rekao jeju~er da o~-ekuje pozi-tivno rje-{enje na `al-bu koju jeprije dvadana poslaosudu zbog odluke kojom jePurdi produ`en ekstradici-jski pritvor i rekao da vjer-uje da Purda ne}e bitiizru~en Srbiji.Muselimovi} smatra da jebh. sud povr{no ocijenio za-kon o me|unarodnoj pra-vnoj pomo}i i zanemarioevropsku konvenciju o ekstr-adiciji, istaknuv{i da se u za-htjevu koji je Srbija uputilaBiH za izru~enje Purdaozna~ava kao bjegunac izSrbije, prenijela je Fena.
Sutra sjednica VSTV-a
Ho}e li kona~no biti izabrannovi predsjednik Suda BiH?
Pobjedni~ki kandidat mora dobiti devet od ukupno16 glasova ~lanova VSTV-a
Na sutra{njoj sjednici Vi-sokog sudskog i tu`ila~kogvije}a (VSTV) najvjerova-tnije }e biti izabran novi pr-edsjednik Suda BiH, po-tvr|eno je „Avazu“ iz vi{eizvora u bh. pravosu|u.Prema dnevnom redusjednice, o ovom pitanju }ese raspravljati u okviru~etvrte ta~ke.Kako smo ve} pisali, Po-dvije}e za predlaganje kandi-data ranije je izdvojilo dosa-da{nju predsjednicu Me-dd`idu Kresu i Davorina Juki}a, dok su sudije SudaBiH Azra Mileti}, Izo Ta-nki}, Tihomir Lukes i Ne-nad [eleda ranije eliminira-ni.Na pro{loj sjedniciodlu~eno je da pitanje izbo-ra ~elnika Dr`avnog sudabude vra}eno na odlu~ivanjePodvije}u. Pobjedni~ki ka-ndidat na novoj sjednici tr-ebao bi dobiti devet od uku-pno 16 glasova ~lanovaVSTV-a. Ukoliko zbog naci-onalne podijeljenosti i Kre-so i Juki} eventualno buduimali izjedna~enu podr{ku,odlu~it }e „zlatni glas“ pre-dsjednika VSTV-a MiloradaNovkovi}a, {to nije nemo-gu}e.
 F. VELE
 Kreso i Juki}: Ko }e dobiti ve}u podr{ku? Muselimovi}: Zanemarena konvencija
Pekari u Federaciji BiHsve glasnije najavljuju da bimoglo do}i do novih posku-pljenja hljeba i peciva ukoli-ko rast cijena p{enice nasvjetskom tr`i{tu bude nasta-vljen. Navode da bi posku-pljenja mogla biti sprije~enaili barem prolongirana uko-liko bi Federalna vlada pu-stila u prodaju p{eni~nobra{no iz robnih rezervi.U Federalnoj direkcijirobnih rezervi isti~u da ova-kva intervencija nije potre-bna, jer cijena bra{na jo{ ni-je dostigla kriti~nu ta~ku.- Zadnji put smo natr`i{tu intervenirali p{eni-com iz robnih rezervi prijetri godine. Cijena bra{na2008. godine pre{la je jednumarku po kilogramu, a sadako{ta 0,80 KM, {to zna~i danema potrebe za nekim po-sebnim mjerama - kazao je za„Avaz“ Ton~o Bavrka, dire-ktor Federalne direkcije ro-bnih rezervi.Dodaje da }e cijenep{enice i bra{na uskoropo~eti padati, te da ne}e nibiti razloga za poskupljenjapekarskih proizvoda.- Ve} u martu po~injepra`njenje silosa s p{enicomu Srbiji i Hrvatskoj kako binapravili mjesto za novu`etvu. Tada }e tr`i{te prepla-viti p{enica i bra{no iz susje-dnih zemalja i cijene }e po~etinaglo padati. ^injenica je daveliki trgovci tempiraju kad}e i kako prodavati p{enicu,ali stare se moraju rije{iti -obja{njava Bavrka.Bavrka poru~uje pekarimada ne prenagljuju s poskuplje-njima i da ne koriste trenutnostanje na tr`i{tu, jer }e timeizazvati dodatan pad standa-rda gra|ana.
 M. AVDI]
CIJENE
Nema opravdanja za nova poskupljenja hljeba
P{enica pojeftinjuje u martu
Tada po~inje pra`njenje silosa u Srbiji i Hrvatskoj kako bi napravili mjestoza novu `etvu, obja{njava Ton~o Bavrka
Cijene p{enice i bra{na jo{ nisu kriti~ne
Cijene (u KM)
Namirnica2008.2011.
P{enica (1 t)570450Bra{no (1 kg)1,000,80Hljeb (1 kg)2,002,20
 Mobilni tim: Va`nost vakcinacije
@rtve
umrlih ove zime u BiH
 7
umrlih u FBiH
5
umrlih u RS
2
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,25. januar/sije~anj 2011.
3
 Pi{e: Fadil MANDAL (fmandal 
 avaz.ba)
Strana~kisindikat
U pismu Valentinu Incku SSSBiH jo{ jednomse legitimirao kao advokat budu}e vlasti,a ne za{titnik interesa radnika
Savez samostalnih sindikata BiH ju~er je oti{ao i korak dalje odnedavnog potpisivanja sporazuma sa strankama koje podr`avaju SDP-ovu platformu. Bajramovi}evi sindikalisti su, naime, u otvorenompismu pozvali Valentina Incka (Inzko) da iskoristi ovla{tenja viso-kog predstavnika i odredi rokove za formiranje vlasti u Bosni i He-rcegovini, ~ime su se jasno deklarirali kao poluga politi~kog priti-ska u rukama koalicije koju personalno predvodi predsjednik SDP-a Zlatko Lagumd`ija.SSSBiH tako je jo{ dublje zagazio u mutne politikantske vode.Pod krinkom brige za radnike, organizacija kojom upravlja Ismet Ba-jramovi} aktivno se uklju~ila i opredijelila u postizbornom bloko-vskom nadmetanju stranaka, {to sebi ne smije dopustiti nijedan si-ndikat koji `eli biti respektabilan partner vladaju}ih struktura, a nenjihov advokat.Posljedice ovakve kratkovidne avanture ve} su vidljive. Svrsta-vanjem na stranu ~etiri stranke potpisnice platforme za formiranjevlasti (SDP, SDA, HSP i NSRzB) krovna radni~ka institucija, osim{to sama sebi ve`e ruke, riskira i unutra{nji raskol i pucanje po na-cionalnim {avovima.Tako|er, u historiji sindikalnog pokreta u BiH - izuzimaju}i vr-ijeme komunizma - jo{ nije zabilje`eno da radnici, bez opipljivih ga-rancija, unaprijed daju bjanko povjerenje vladi koja tek treba biti fo-rmirana i u kojoj }e va`nu ulogu imati SDA - ista ona stranka kojaih je svojom ekonomskom politikom u proteklih dvadeset godinadovela na prosja~ki {tap i ostavila bez posla.Motivi Zlatka Lagumd`ije i Sulejmana Tihi}a u akciji pridobi-vanja sindikalne podr{ke posve su jasni i legalni. SDP-u i SDA, kaobudu}im stubovima vlasti u ve}ini kantona i na federalnom nivou,najmanje odgovara da zvuk njihovih pobjedni~kih fanfara na samomstartu zaglu{i buka opravdanog radni~kog nezadovoljstva.Ostaje, me|utim, veliko pitanje {ta s ovakvim savezom dobiva si-ndikat. I pred ~ija }e vrata Ismet Bajramovi} sutra - kao {to najavlju-je u pismu Incku - dovesti radnike, kada se kriza produbi, a svi po-kazatelji predvi|aju crni scenarij?SDP i SDA za sada mogu biti spokojni. Pred vrata njihove vla-de, sigurno, ne}e.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana nawww.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 160.321 posjetioca.
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
      
BC
 Pitanje: Vjerujete li da bh. gra|evinari mogu iza}i iz krize prije 2013. godine, koju ekonomski stru~njaci progla{avaju „godinom oporavka“?
A) DA 25%B) NE 66,67%C) Ne znam 8,33%
Gra|evinari ne}e iza}iiz krize prije 2013.
PORUKE
Stefano Sanino, visoki zvani~nik EK za „Avaz“
Ostanak OHR-a nepoma`e put ka EU
Bh. lideri jo{ nemaju zajedni~ku viziju budu}nosti zemlje
Novi zadaci za Brisel
Zastoj u formiranju vlasti mo`ese negativno odraziti na efikasnokori{tenje novca Evropske unije,izjavio je ju~er u razgovoru za„Dnevni avaz“ Stefano Sanino,zamjenik direktora Direkcije zapro{irenje EU, koji se od ju~er na-lazi u posjeti BiH.- Pro{lo je vi{e od tri i po mjese-ca od odr`avanja op}ih izbora,me|utim, proces formiranja insti-tucija ne te~e toliko brzo koliko jeto potrebno ovoj zemlji i koliko bito EU `eljela. Od klju~nog je zna~ajada se bez daljnjih odga|anja formi-raju dr`avna vlada i Vlada Federa-cije BiH, odnosno preostale institu-cije - ka`e Sanino.
Obaveze ~ekaju
Prema njegovim rije~ima, BiHi dalje ~ekaju obaveze uskla|ivanjaUstava BiH s Evropskom konve-ncijom o ljudskim pravima, pro-vo|enje Sporazuma o stabilizacijii pridru`ivanju i popisa stano-vni{tva na dr`avnom nivou. Odgo-varaju}i na pitanje {ta }e Evropskakomisija uraditi kako bi natjeralavlasti da se pozabave reformama,Sanino ka`e da bi on radije pitao„{ta BiH mo`e uraditi“.- Evropska komisija je uradilanajvi{e {to je mogla i predstavila svamogu}a rje{enja. Naravno, spre-mni smo da nastavimo ovaj dijalogi pru`imo kako stru~nu tako i fina-nsijsku pomo}, ali i BiH mora da ur-adi svoj dio posla - isti~e Sanino.Govore}i o debati u Evropsko-ji uniji o ja~anju uloge u BiH i odla-sku Ureda visokog predstavnikaSanino ka`e kako je Lisabonskiugovor o reformi pru`io nove pri-like i nove zadatke za Brisel.- Da bismo te prilike iskoristilii suo~ili se s novim izazovima, EUmora oja~ati svoju politiku i prisu-stvo, {to podrazumijeva i ja~anjena{e delegacije u ovoj zemlji. Dele-gacija EU mora izgraditi neophodnekapacitete svojih sektora. Ova potr-eba }e postati jo{ izra`enija kadado|e vrijeme za potpunu primjenuLisabonskog ugovora (samo jedanpredstavnik EU u svakoj od zema-lja), a samim time OHR }e moratipostepeno da nestane - navodi on.Sanino isti~e da BiH mora pr-euzeti odgovornost i u potpunostiuzeti proces evropskih integracijau svoje ruke. - Politi~ki lideri u BiHjo{ nisu izna{li neophodnu zaje-dni~ku viziju za Evropu. Nema ko-nstruktivnog dijaloga ni duha po-liti~kog kompromisa. BiH imaodre|ene pote{ko}e da govori je-dnim glasom. Dr`ava jo{ nije do{lado nivoa efikasnosti potrebnog zanapredovanje u slo`enim pregovo-rima i neophodnim reformama -isti~e Sanino.
Preuzeti odgovornost
Kako ka`e, BiH mora jasno po-kazati da nema potrebe za stranomintervencijom. Prisustvo OHR-apokazatelj je da je jo{ potrebno ur-aditi puno stvari.- ^injenica da OHR mora bititu i 15 godina nakon Dejtona, nepoma`e budu}oj kandidaturi BiHza u~lanjenje u EU. Kada politi~kilideri postanu konstruktivniji ipo~nu se uzdr`avati od jednostra-nog djelovanja, grade}i stabilno po-liti~ko okru`enje, OHR }e imatimanje razloga da ostane ovdje. Ukrajnjem slu~aju, ovo posljednje jei jedan od uvjeta koji moraju bitiispunjeni da bi Vije}e za impleme-ntaciju mira donijelo odluku da za-tvori OHR - ka`e Sanino.
T. LAZOVI]
Sanino: EU mora oja~ati svoju politiku i prisustvo
Sanino ka`e kako nema plano-va za pove}anje finansijske po-mo}i EU prema BiH, ali da je po-gre{na pretpostavka da BiH dobi-va manje IPA sredstava od drugihzemalja u regionu.- Iznos IPA sredstava se za ze-mlje kandidate i potencijalne ka-ndidate za u~lanjenje u EU ra~unapo glavi stanovnika. On se po-ve}ava svake godine kako bi do-segao 23 eura po glavi stanovnikakada zemlja postane potencijalnikandidat, odnosno 30 eura kadadobije status kandidata. Me|utim,raspodjela se ne mo`e preciznoizra~unati bez popisa stanovni{tvau BiH, pa bi njegovo nespro-vo|enje moglo o{tetiti zemlju -upozorava evropski zvani~nik.
Finansijska {teta ako ne bude popisa
Sanino razgovarao s Izetbegovi}em
Sna`na opredijeljenostEU za integraciju BiH
^lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} primioje ju~er u Sarajevu zamjenika direktora Generalnogdirektorata Evropske komisije za pro{irenje StefanaSanina (Sannino), koji je iskazao sna`nu opredije-ljenost i odlu~nost EU za integraciju BiH, sa-op}eno je iz Predsjedni{tva BiH, prenijela je Fena.Sanino je istakao da EU `eli da institucionalni okvir uBiH bude {to prije upotpunjen, kako bi integracioniproces mogao krenuti naprijed. Na sastanku je, izme|uostalog, razgovarano o reformama koje je potrebno pre-duzeti radi {to skorijeg dobivanja kandidatskog statusaza ~lanstvo BiH u EU te o potrebi da se odmah nakonformiranja vlasti po~ne s realizacijom tih reformi.Izetbegovi} je ju~er primio i britanskog ambasadora uBiH Majkla Tejtema (Michael Tatham) i apostolskog nu-ncija u BiH Alesandra D’Erika (Alessandro D’Errico).
Susret u sjedi{tu EK u Sarajevu
Ferovi} i Terzi} sa Saninom
Potpredsjednici Sa-veza za bolju bu-du}nost BiH - SBBBiH Adnan Terzi} iAlma Ferovi} ra-zgovarali su ju~er uSarajevu sa zamje-nikom direktora uGeneralnoj direkci-ji Evropske unije zapro{irenje Stefa-nom Saninom (Sannino) o aktuelnoj politi~koj si-tuaciji u BiH, odnosima izme|u BiH i EU, te o re-formama koje su BiH potrebne na njenom putu kaevropskim integracijama.Sastanak je odr`an u sjedi{tu Evropske komisije uSarajevu, saop}eno je iz SBB BiH, prenijela jeOnasa.
A
 Ferovi} i Terzi}: Razgovor o situaciji u BiH 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dženii'ta Valentić liked this
Arebica Arebic liked this
Lejla Gagula liked this
Nemanja Petkovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->