Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuyển động thẳng biến đổi đều

Chuyển động thẳng biến đổi đều

Ratings: (0)|Views: 298 |Likes:
Published by trintd

More info:

Published by: trintd on Jan 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2013

pdf

text

original

 
Chuy
ển Động Thẳng Biến Đổi Đều
 
Bài 1 M
ột đo
àn tàu r
ời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 1 phút tàu đạt đến vận tốc 36 km/h
 a. Tính gia t
ốc của đo
àn tàu************************b. N
ếu tiếp tục tăng tốc như vậy th
 ì sau bao lâu n
ữaẽ đạt đến vận tốc 5
4 km/hBài 2 M
ột ôtô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 45km/h bổng tăng ga chuyển động nhanh dầnđều
 a. Tính gia t
ốc của xe biết rằng sau 30s ô tô đạt vận tốc 72 km/h
 b. Trong quá trình t
ăng tốc nói tr 
ên, vào th
ời điểm n
ào k 
ể từ lúc tăng tốc, vận tốc của xe l
à 64,8 km/h************************Bài 3 Cùng m
ột lúc, từ hai địa điểm A v
à B cách nhau 50m có hai v
ật chuyển động ngược chiều để
g
ặp nhau. Vật thứ nhất xuất phát từ A chuyển động đều với vận tốc 5m/s, vật thứ hai xuất phát từ B
chuy
ển động nh
anh d
ần đều không vận tốc đầu với gia tốc 2 m/s2. Chọn trục ox trùng đường thẳng
AB, g
ốc tọa độ tại A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian l
à lúc xu
ất phát
 a. Vi
ết phương tr 
 ình chuy
ển động của mỗi vật
 
 b. Xác định thời điểm v
à v
ị trí hai xặp nhau
 c. Xá
c định thời điểm m
à t
ại đó hai vật có vận tốc bằng nhau
 ************************Bài 4 Hai v
ật c
ùng xu
ất phát một lúc tại A, chuyển động c
ùng chi
ều. Vật thứ nhất chuyển động đều
v
ới vận tốc v1 = 20m/s, vật thứ hai chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc ban đầu bằng không
và gia t
ốc 0,4 m/s2. Chọn chiều dương là chiều chuyển động, gốc tọa độ O tại A, gốc thời gian l
à lúcxu
ất phát
 
a. Xác định thời điểm v
à v
ị trí hai xe gặp nhau
 b. Vi
ết phương tr 
 ình v
ận tốc của vật thứ hai. Xác định khoảng cách giữa ha
i v
ật tại thời điểm chúng có
v
ận tốc bằng nhau
 ************************Bài 5 Hai xe máy cùng xu
ất phát từ hai địa điểm A v
à B cách nhau 400m và cùng ch
ạy theo hướng ABtrên đoạn đường thẳng đi qua A v
à B. Xe máy xu
ất phát từ A chuyển động nhanh dần đều vớ 
i gia t
ốc
0,025m/s2. Xe máy xu
ất phát từ B chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,02m/s2. Chọn A l
àm g
ốc
t
ọa độ, chiều dương từ A đến B, gốc thời gianl
à lúc hai xe xu
ất phát
 
a. Xác định thời điểm v
à v
ị trí hai xe gặp nhau
 b. Tính v
ận tốc của mỗi xe tại
v
ị trí đuổi kịp nhau
 ************************
 
Bài 6 / M
ột đoàn tàu đang chạy với vận tốc 43,2 km/h th
 ì hãm phanh chuy
ển động chậm dần đều để
vào ga. Sau 2 phút thì tàu d
ừng lại ở sân ga
 a. Tính gia t
ốc của t
àub. Tính quãng
đường mà tàu đi được trong t
h
ời gian h
ãm************************
Bài 7 Khi ô tô đang chạy với vận tốc 15 m/s tr 
ên m
ột đoạn đường thẳng th
 ì ng
ười lái xe h
ãm phanhcho ô tô ch
ạy chậm dần đều. Sau khi chạy th
êm 125m thì v
ận tốc của ô tô chỉ c
òn b
ằng 10m/s. H
ãytính:a. Gia t
ốc của ô t
ôb. Th
ời gian ô tô chạy thêm được 125m kể từ khi bắt đầu h
ãm phanhc. Th
ời gian chuyển đọng cho đến khi xe dừng hẳn
 ************************
Bài 8 Có hai địa điểm A v
à B cách nhau 300m. Khi v
ật thứ nhất đi qua A với vận tốc 20m/s, chuyểnđộng chậm dần đều về phía B với gia tốc 1 m/s2 th
 ì v
ật thứ hai bắt đầu chuyển động đều từ B về A với
v
ận tốc
v2 = 8 m/s. Ch
ọn gốc tọa độ tại A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian l
à lúc v
ật thứ nhất qua A
 a. Vi
ết phương tr 
 ình t
ọa độ của hai vật
 b. Khi hai v
ật gặp
nhau thì v
ật thứ nhất c
òn chuy
ển động không? Xác định thời điểm v
à v
ị trí gặp nhau
 c. Khi v
ật thứ hai đến A th
 ì v
ật thứ nhất ở đâu, vận tốc l
à bao nhiêu?************************
Bài 9 Hai người đi xe đạp chuyển động ngược chiều nhau. C
ùng m
ột thời điểm, người thứ nhất đi qua
A v
ới vận tốc đầu l
à 5 m/s, chuy
ển động chậm dần đều với gia tốc 0,2 m/s2; người thứ hai đi qua B
v
ới vận tốc đầu 1,5m/s, chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,2 m/s2. Biết AB = 130m
 a. Vi
ết phương tr 
 ình t
ọa độ của hai người
 b. Xá
c định vị trí v
à th
ời điểm hai người gặp nhau
 
c. Cho đến lúc gặp nhau th
 ì m
ỗi người đ
ã
đi được qu
ãng
đường bằng bao nhi
êu? V
ận tốc của mỗingười khi gặp nhau l
à bao nhiêu?************************Bài 10 M
ột ô tô đang chuyển động với vận tốc 10 m/s th
 ì xu
ống dốc chuyển động nhanh dần đều,
xu
ống đến chân dốc hết 100s và đạt vận tốc 72 km/h. Tính chiều d
ài c
ủa dốc. Ô tô xuống dốc được
625m thì nó có v
ận tốc l
à bao nhiêu?************************Bài 11 M
ột vi
ên bi chuy
ển động nhanh dần đều với gia tốc 0,2 m/
s2 và v
ận tốc ban đầu bằng không.
Tính quãng
đường đi được của vi
ên bi trong th
ời gian 3s v
à trong giây th
ứ ba
 ************************Bài 12 M
ột vật chuyển động nhanh dần đều với vận tốc đầu 36 km/h. trong giây thứ tư kể từ lúc vật
b
ắt đầu chuyển động vật đi được qu
ãng
đường 13,5m. T
 ìm gia t
ốc chuyển động của vật v
à quãng
đường đi dược sau 8 giây
 ************************
 
Bài 13 M
ột vật chuyển động thẳng nhanh dần đều đi được những đoạn đường s1 = 24m v
à s2 = 64mtrong hai kho
ảng thời gian li
ên ti
ếp bằng nhau là 4s. Xác định vận tốc ban đầu v
à gia t
ốc của vật.
************************Bài 26 m
ột người đứng ở sân ga nh
 ìn
đoàn tàu chuyển bánh nhanh dần đều. Toa thứ nhất đi qua trước
m
ặt người ấy trong thời gian 6s. hỏi toa thứ 7 đi qua trước mặt người ấy trong thời gian bao lâu?
 ************************Bài 27 M
ột người đứng ở sân ga thấy toa thứ nhất của đoàn tàu đang tiến vào ga qua trước mặt m
 ìnhtrong 5s, toa th
ứ hai trong 45s. Khi t
àu d
ừng lại, đầu toa thứ nhất cách người ấy 75m. Coi t
àu chuy
ểnđộng chậm dần đều. H
ãy xác
định gia tốc của t
àu.************************Bài 28 M
ột vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc a từ trạng thái đứng yên và đi được
quãng
đường s trong thời gian t. H
ãy tính:a. kho
ảng thời gian vật đi hết 1m đầu ti
ênb. kho
ảng thời gian vật đi hết 1m cuối c
ùng***********************Bài 29 m
ột viên bi được thả lăn không ma sát tr 
ên m
ặt phẳng nghi
êng v
ới vận tốc đầu bằng không.
Th
ời gian lăn trên đoạn đường S đầu ti
ên là t1 = 1s. H
ỏi thời gian viên bi lăn trên đoạn đường cũng
b
ằng S tiếp theo. Biết rằng chuyển động của vi
ên bi là nhanh d
ần đều
 ************************Bài 30 M
ột h
òn
đá rơi từ miệng đến đáy giếng mất 2,5s. Lấy g = 9,8 m/s2. Tính độ sâu của giếng
 ************************Bài 31 m
ột vật nặng rơi từ độ cao 20m xuống đất. Lấy g = 10 m/s2
 a. Tính th
ời gian rơi
 
 b. Xác định vận tốc của vật khi chạm đất
 ************************Bài 32 m
ột vật rơi tự do từ độ cao 45m. Lấy g = 10 m/s2
 a. Tính th
ời gian rơi của vật v
à v
ận tốc của vật khi chạm đất
 b. Tính qu
ảng đường vật rơi trong giây cuối c
ùng************************Bài 33 M
ột vật rơi tự do trong giây cuối cùng rơi được 35m. Tính thời gian từ lúc bắt đầu rơi đến khi
ch
ạm đất và độ cao nơi thả vật. Lấy g = 10 m/s2
 ************************Bài 34 T
ừ một vị trí cách mặt đất một độ cao h, người ta thả rơi một vật. Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua sức
c
ản của không khí
 a. Tính qu
ảng đường vật rơi trong 2 giây đầu ti
ên
 b. Trong 1 giây trước khi chạm đất vật rơi được 20m. Tính thời gian rơi của vật , từ đó suy ra độ caonơi thả vật
 c. Tính v
ận tốc của vật khi chạm đất
 ************************Bài 35 Th
ả hai vật rơi tự do, một vật rơi đến đất mất thời gian gấp 1,5 lần so với vật thứ hai. H
ãy so
sánh độ cao ban đầu của hai vật v
à v
ận tốc của chúng khi chạm đất
 ************************

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->