Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1997 December

1997 December

Ratings:
(0)
|Views: 20|Likes:

More info:

Published by: Unitárius Élet 1947-1999 on Jan 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2011

pdf

text

original

 
A
hi
t
JJ
51. éVfolyam
12
.
szá
m
1997.december
••
VELUNK AZ ISTEN
.,.Milldezpedigazérttörtént, hogy beteljeudjék,
amil
az
Or
mondott
CI
próféta által:
tme.
(I
szűz
(og
(1II
méhében,
fiút
szül,
akit
lmmalluelllek/levetllek, -
ami
azljelellti
:
Ve/ünll
az
Js/ell,"
Hamaros
an
újra
itt
a
Karác
sony.Megelevened nek
bennün
kmindazoka
díszítő
e
l
e
m e k
,
amel
yek
abibliai
történetek
ben körülragyogjáka
betlehemi
jászolt: apásztorok,az
angy
alok
kórusa
,acsilla got
követő
napk
el
eti
bölcsek.
Meganny
i m
esés
elem.Maga a Gyermek
is
lönlegeskörülmények közö
tt
születik.
Érkezésétis
angyal
jelenti
be.Legendát olv
asu
nk.A felül
e-
tesgondolkozás,
az
átgondol
at
lanítélkezésalegend
át
nemtudja komol
yan
venni.Amai korembere
gyakran
úgyvéli,hogy amilege
nda
,
az
azt
jelen ti,h
ogy
nem igaz,
üres
beszéd,
jelentés
nélküli
történet.
Pedigalege
nda
egészens.A legendaszó szerint
azt
jelenti,
,je
lma
gy
arázat
~.
'llirténikvalamisz
okatlan,
megdöb
b
e
n
tő
az életben,
és
a
legendamint
irodalmi
műfaj
,
ezt
aszo
katlan
,
je
l
zésszerű
eseményt
magyarázzameg.
Nem
állít
va-16tlanságot,
hanem
azigazságotegy olyannyelven mo
nd
ja
el
,ami más,
mint
ahétköz
na
pibeszéd.
,
(Mát
é,
1,
22·23.)
maileg
endá
kfogalmaivaL
De
nemis amaikor s
zavait
kellker
esnünk
egyókorilegendában.Nem
kérh
etjük
számon a
centiméte
r-gramm-szekun
dum
(COS)
rendszertaz
egyszeru palesztinai embereken.
A
karácsonyi
történet
(or
já
ban
legenda,
tartalm
áb
aneva
ng
éli
um
.
Mi
is
voltaz ajel, a
mit
ahagyomány a
kar
ácsony
gyönyörű
t
örté
neteivel feldí
szítvemond
ott
el?
A r
ne
ttudom
ányilleté
ke
sségeodáig terjed,h
ogy
megállapítja
: aNázáretiJézus ról
minden
dokumentáló
for-
rá
s,
mint
"Mária fiáról"beszél. Afaldi
apa
személyér61igensokfeltételezéshangzottmár el.A
Jézu
s
üzenetét
megértö
első
kere
sztényekrádöbbentek, hogy Mestertiknek nemcsupán a
tanítá
sa,deszemélye, é
le
te
és
halála
isa MennyeiAtya
üzen
ete.
Az
an
gy
al nem csup
án
Józsefnek,de nekik,a
hi.vő
gyulekezete
kn
ekis tudtul adja:Alege
nda
ugyszületik,hogy egy különleges
történet
önmagánáltöbbreutal.
Jelet
,
jelzést
ad
valamir
ől.
Am
ikoreztát élik,fe
lf
ogják mindazok,akik Neféljetekamendemondától! Amit láttok, tapasztaltok az
~s-
tentó
1van.
Mert
I
ste
nelott
ne
ma
külsőségek
számítana
k.
6
aszívek vizsgálója, a
go
ndo-
latok tudója.
AmbroSio
Lorenutt
i:
Madonna
a
gy~nnek
kd
A
hív6K
,akik "nemalátha tókra néztek
han
emal
áthatatlanokra"
felismerték,ho
gy
1s~
n
szabad
ító
tettét
~elenti
aszegénygalileai
ácsmester
élete.Fehsmerték,h
ogy
különleges dolog tör
nt
, és
m
e~te
ruk
kedvesés
sokat
id
ézett
profétájához,Ézsaiáshozfordultak, hogy megértk
őt.
Úgy érezték,hogy az
Imn~anu-
el-prófécialeszalegalk
almas
abb
arra,
hogy
Je
lez-nek közükke
ll
hogylegyene
hh
ezazeseményhez, megszületneka magyarázatok,aválaszok,azese ményben
rej
l
ő
felhívásra.
És
amennyirekülönle
ge
sazesemény,annyira különlegeseka
laszok. A
pa
l
elta,
amelyr
61
alegendaszínei
szá
rmaznak,
természetesenaz
adott
k
or
le
h
etőségei
rendszeré
bó1
adód
ik
.Színei, fogalmainem egyeznekmeg a
Áldott
karácsonyt
kívánunk
olvasóinknak!
 
li
zék,m
ag
a
az
l
ste
nszó
lalt
meg
,
amiko
.r
.
~ár
nem
isbiztos,hogymilyen
kbrülm
é
ny~k
kö
zott
, .
de
.egyszegény
sorsú
kisfiú
született,.
akitől
va
l.
aml
.döbbe nete
se
n
újatlanultak
I
sten
mmd
e
nt
felül mulósze
retetéről
.
Jézusszületésévela
szabadulá
s
kezdődött
el,aszabad kapcsolatI
ste
n
és
em?er
kö~ött
.
A
Gyermekszületése
hatalmasan
bizonyftja:
VELÜNK
AZ
ISTEN!
Mi
is
történtott
kétezer
évvel
ezelőtt
Palesztiná
ban?lstensz
abadító
tette
egy
új
teremtésben
lett
nyilvánval
ó.
Jé
zusszületése
-új
teremté
st
jelent
.
A
sza
badítá
s-
újjáteremtés
.Is
ten
ké
pe
s
vo
lt
ebbe
a
fcildi
világba
valam
i
teljesen
újat
hozni. Aszívek belsö, igazi
újjáteremtését
.
Az
ószbvetségi
fogalmakathasználó
els
ő
kere
sztények
a
teremtés
jellegzetességeivel
értelmezték
e
zt
a
vadonatújut.
A
Szentléle
ktől
való
rogantatás
arra
utal,hogy Jé
zus
szüle
téséve
l
meg
szakad
t
azátokvonal
Valami
egésze
nuj
indult
el.
Mintha
a
ter
emtéstö
rténet
megismétl
ését
olvas
n
ánk.
A
·
ber
gondolkodástól
teljesen
idegen
a
ne
mz
és
ál
tali
te
r
emtés
.
Az
evangéliumokban
leírt
különleges
ro-
gantatás
nem
a
Názáreti
J
ézus
"i
ste
ni
szárma-
zását
"
akarja
bizonyítani.
Sokka
l
inkább
ki
akarja
eme
lni
,hogy
itt
valami
egészenlönleges,
új
dologról
van
szó.
Pál
apostolis
Jézu
s
születését
új teremt.éské
nt
értelmezi,mikor
szenvedélyesenh
isz
az újjáterem
tett
ember
l
ehetőségeibe
n
.
Ján
os
arról
Ir,hogy
aki
nem
születikújjá
a lektoi,
nem
láthatja
meg
~
sten.
orszá~át.
Es
g
az
olyan
késői
hagyomány I
S,
mmt
az
Iszlám,a
Koránban
J
ézus
t
új
teremtés
neknevezi.
A
Jézu
sba
n
adott
új
teremtést
ü
nn
epeljük
kará
csonyk
or
Tes
tvéreim!
Engedjük
közel a
szívünkhöz
Isten
új
teremtésé
nek
öI"Ömhfrét!
Gondoljunkvissza
az
e
lmúlt
évekre
és
vegyük
számítás
ba
:bi
zony
hány
s
zo
r
tapasztal
tuk
meg
a
Mennyei Atyaszeretetét!
Az
evangé
li
um
üzenetét
így
értjük
;
van
terem
tés! Milyen
tudni
,hogy
ez az
ero
a
miénk
i
s!
Megújulhatunk
,ú.,ijászületh
etünk!
I
ste
nmegeló1e
gezett
,
tú
lár
adó
szeretete
bennünk
is
megszülhetiaz
igazi
,is
tenképíi
embert.'llirténhet
bármi:
VELÜNK
AZ
ISTEN!
Orbókn
e
Szent-Iványi
Il
ona
Ó-Esztendő
estvéjén
V:ill
oz3sl
nem
szenw:d
ő.
örökkéval
6na
gy
/wlnlmú
lstenl
Kiegyedülte/
jcszte
lted
ki
.1Z
E
geket
.
II
Földnek funda mentumO/ve/ettél.
II
TengeItk
iszé
lesítetted.Iwbjllit l:ílxld
ll/
6I'etetted, mindenvi
zeknek
hat:ÍJT
re
ndelté/
és
pllIrlJ1tso-
btOOd,,/ megrekesztetted.
fJZ
Egekelmegékesí/etted Nap pal.Holddal,Tsil/agokka
l.
hogy
V
ezbi
lennének a
munkás
napnak
és:IZ
éjsz:l
k:ÍJJak:
Kül
önbségetlennének
II
vil6gos
sig
és
a
se
/étgközött.slennének
je
l
ei
bizonyos
idóJmek,napoknak
és
eszten
dőknek.
Te
vagy
az
az
erős
lsten,kinek
mikor
t
etszi
k.
meg
tiltada Nnpol.
hogy
fd
nekeljen
.'I
TsiJfngoknt
bépetsétded
fd-
h6kkd.
aFöldet
he/yéM/
kimozdítod
,
II
hegyek
oszlopnitmegrendíled.anépekelelpuszlítod.
II
nem
ze
t
sége
k
et
e/fo
gymOO.
Az
Esztendól részekre
osz/ott.~d.
r
észei
/ teÚjjítod.
IC
:fIdod.
tef
ogym
od
véghetetlen bóltsességedszerént.Mindenek
I'Iflloci~
nl5I'
ngyunk
ve
lI
eN
e.
kiv:flt
az
e
mbe
reknélnintsen
semm
i jJfnnd6
s:ig.
az
embemek
élete
mint
nz,
szűntelenill
folydogil. folyton
és
mlljdanadn lészen. Dilitem.1
le
Nel
'edet.kinekkezedben I'ag
yon
mind
en
h.1I
:
l/
om.
hogy
g
eddig ffl(!gmllr.JSztO/lndélele
met
.eddigdtöll
so
kfe/c v:i/tozá.sú Esztendeimnek minden résziben
én
mel/eltem voll:il.
mo
st
.1ll
ez
en
esztendőnek
utols6estvéjé
n:
jUlO
lt
dl.
dviselhe
tetlen n
yo
moroságo
kl
61,
testi
és
Jelki
w!szeddmeklő/
kegyesen
m
egő
rizt
é/,
ellenségeI
hnz:ÍJJkm
/J
em
00/s.1
/ou
d/.
döghlJl:iln.1k
m
érgétő/
megmen
tet/él.nn ponkémé/el/e/. illll/nl.bctegsége
mMI
gy6gyítOlfdls
zomo-
fúsligimMIvigusztll
l/
d
l.
hi
va
llJ/OS
munk.1imMI
segé
l/eué
/.
vcszedelmes
kí
lTetektóJ,embere
knek
Go
nosz sz:indé
kd
/6/megolw/maztdl
és
IIZ
én
bune
imén
meg
/Jem
emésztet-
Iéi..
Hdldkflfadoklenéked,
hogy
cngemet
An
yaszcnteg
yhá
wd
kebelébenIw
tO/ldJ
,hi
tt61
1
11/6
sUJ
k:Jd
ásI6/6rizré/.
2 UNITÁRIUS
tLET
szem
beszédedethlil:idadans:igomén
tőlem
e/
nem
\'elle
d:
megvnllom
ortzlimpiJv/óstivnl.
ennyi
j6t
éteményeidre
nem
lellem Io/namélt6,
mertezen
EsZlendoöcns
okszor
Wi/ot
tam
meg
Felségedet.gondo/.1lnimban, sz6/:JsaimoontseJe·
ked
et
ei
mben
.indu/.:rtaimmal
és
érzékenységeimmel.A
n
.1J:iza.tOSlJl1
k
önyörgö
k
fJZ
Úr
J
ézus
Krisztus:iltal,veckez tessle:IZ
Ó-Esztendőve!.
az
6
emkrnek
minden
~/ekede
-
te
ibo?,
halj,1nak m
eg
bűneim,
ho
gy
azoknak
emlékezete
is
ne
marodjon:
és
mikor
ezen
Esz/
e
nooMk
utol
s6
éjszak4ján
lenyug
szo
m.
és
Sz
e
nt
Felségednek
tetszik
fdvir.JSztani
fJZ
Új-Esztendőre
:
megújult
erővel
megti
sztultl
elkies
mérel tel,
bűneimn
e
k
m
eg
bolSlil:is:ivale
ngedjed
feJvirrndtIsoma/,
,
nz
U
,.
Jézus
Klisztus
:iltnl.
kinek
Szem
N
e
ben hallgassmeg.
Ámen
.
A
fenti imn az Unit:iriusEgyháztizenhlllodik
piJ
spök
é-
nek.Szentábrahámi LombárdMihály:
.,
Sokf
é/es
k
sé
geinkh
ez
alkalmazott kö
ny
örgések,m
elye
kk
el
minden
rendu
ember
naponkém.
mint
fJZ
idOK
és
dll.1polOkvilloz nak,
minden
botránkozás
nélkül
gyakolvlhtllJ3 mng3t
az
imidkoz
ásb.m
"(1826)
metvise
im:lds:lgoskönyvé
nek39-ikkö
ny
örgése.
Azimádságoskön
yv
több kind.istértmeg,Elóször 17
46
-b
an
keriJhkiadásra.M.isod
ik
kiad.isa
1775
-
ben
Bécsben tö
rt
én
t.
A
hmmadikkiadás1826-ból
Villő
.
Eki
adás
Ko
lozsvárottkészült.
a
Refonnátus
Koll
égiumbelúi vel. Negyedszer,
1902-ben
Csifő
Salomon
adto.
k
i.
á
td
olgozta
és
új
imá
kknl
b6tette.
A
kön
yv
imáiadési egyezségnek
(1638)
oz
egyhd:unké
ny
szeríte
tt
teológiai á
ll:l
spontját tükrözik. Kelemen
I\
lild
ós
 
Mindennapikenyerünketadd meg
nekünk
ma
l
~rt!s
Zoltán
Svédországban
é
lő
ir6
a
Mi
atyánkról
szóló
e
lmélk
ed
ésein
ek
folytatása
.
Kercs~téllY
alnpimAdságunk.
Il
~
I
iatyánk.
sze
rk
ezeté
ben
f
eltűn6en
hasont
II
tízparancsoJa
th
oz,k
eres
z
ny
er
kö!csú
nk alapt
ö
]"\
n
hez.M
indkett6
t
részb61áll.
Mindkett6els6 részearrólszól,
mitr
elt61ünkls
ten
H
magaszámá
ra
,illetvemit.k
érü
nk
mi Istent6l
azért,
hogyelvár
ását
t
eijesit
h
ess
ük
.Mindk
ett6
második
részé
benazjutkifejezésre,
mit
"ár
elt61ünkl
ste
n
embertár
saink szám
ára.
s
eszerint
mi
magunk
is
mit
rhatunk
eleruber
társaink
tól,illetve
mi
t
kérünk
nu
saját
magunknak
.akkorsem.
ha
bemegyek
az
én
"belső"
h!\tamb
a"
6
ottmondomel
magamban
II
Miatnk
ot.
Az
eva" ...
..
~
bb',
_..I
....
lumlsz?"eg
n
,g~
l
O
uítása
lönishllngaulyoztll;
..a
mi
mmdennapl
k
e
nyerünk~
az,
amit
k
ére
k.Hogyki a
7.
a
mi
hogyme
kk
or
a
az
aközösség,
ame
l
yn<!k
tagjaként
beszé:lek.
azt
nem foga
lmaztameg
számomra
és
helyettem
1\
Miatnk
s7.a
vait
ajku
nkra
adó
Me
ster:
m
hagyt.!l
mekkora
kö~össéget
vagyokk
épes
II
magamén
ak
érezniazá
tat
percében,amikor
az
imad
g
szá
rnn
istenhez emelkedem.
De
hogymegélhetésem, evilági
bo
ld
ogu_
so
m,56t egyáltalán
létem nem az
én
mag
ánügyem
han
em
része:egyközösség
ügy
é
nek
,
azt
vi
lágosan
bele
~
foglalta
az
BJkunkra
adott
szö\'egben. Tisz
z
ni kell
aztán
ö
nmagunk
eI6tt
és
önmagunkszá
mára
,hogy
fo
h
ászu
nkba
beleérthet6-evalamilyeni
nyszint. M
este
rünk
gyakra
nbeszé
lt
a szegénységr6"l. szi
nte
mintö
nmagában
való
erényről
vagy érdemró1,sa gazdagságrol
mint
bűn-
r6J;
úgy
ke
U-e
tehát
értelmeznünk a
Miatyánkban
jelképesen
említett
ntinde
nnap
ikenyeret,
mint
_szinte
jel
képesen-a betev6falatot? A
meg
é
lh
etést
,
mint
egyfaj
ta
l
ét
mi
nimum
ot?S zava
rba
kell-ejö
n
nünk, amikor
egy
másik
imádsá
gunkban,
k
ÖZÖsségi
alkalmak
során m
égugyanaz
on ór
ába
n, jóked\'et
és
bősége
t
k
érünk
I
stentől?
Én
nem
hi-
szem,hogy
zavarba
kell
jönnünk
.
Nem
hiszem,hogya
r..-1
iat
nk
szó
ban
forgómo
ndata
,vagynemzeti
himnuszunk
bó"ség
sz
ava
megenge di,vagy
éppe
n
előírja
a
kérés
akár
milyenk
on
k
rét
érte
lmezését:mind
kettő
vel
csa
k
azt
k
ér
h
etjük
,hogyI
sten
le
gye
ere
dm
ényesséfizikai
Ié
tünkért
,
megélheléslinkért
\·égze
tt
munkánkat.
Szellemében
azonban
mer6benkülönbözik a
t
szent szöveg.
Az
egyik:isteni követelés,hellyel-köz z
el
ígérete
kk
el
és
fenyegetése
kk
elmegtoldv"(.hogyhosszú
é)et.ű
légy
II
földön",..nem hagyja
az
Ur
büntes
n
él
kül
~).
A
mási
k:emberik
ö
nr
s
.
Az
egyikígy
kezdőd
ik
:
Jn
az
Úrvagyok
j_
a
s
ik
lényegében
így:
J.e
az
Ur
vagy",megtold\
'a
azzal, hogyegyben
,.mi
atyánk"
is.
Az
egyikben
kifejeződö
viszonyaparancsoló
és
az
engedelmes
k
edő
-\·agy engedetlen,
de
meglakoló-
vi-
s~o
nya
,
a
másikban
k
ifejeződő
viszony ahittel,
reménnye
l, gyermekibizalommal
kérő"
és
a
k
érés~
feltehe
tően
meghallgató viszonya.
Az
egyik
vis~ony
meghatáro~ó
el
eme
afél
e
lem,
1\
másik
éaszeretet;azegyiké abüntetés,a másiké amegbocsÁ tás.
Ha
emberifogal
ma
zvá
nynak
te
kinten6k
mindke
~tót,
világosan ki
tűnn
e
a
l\l.ia~yánk
er
kö
lc
si
ma
ga
sab
b
rendűsége.
De
ez
a
magasabb
rendűség
feltételezi a
tízpara
ncsolat,illetve
álta
l
ában
\'
alami
.,onnan
fentről"
kin
yilatkoztatott
s .,itt
alant-
elfogadotte
rk
ölcsi
normaren
dszer létét:
anélkü
l
nin
csmihezk
épest
magasabbrendű
n
ek
lennie.Teol6gusok
ezt
val6színül
eg
így
Asepsiszentgyörgyi
r
e
form~tu
s
tcmplomcrod
M
ert,
s
talán
ett
alegfontosabb
tudnunk
,
az
,.addmeg a
mi
minden
napinka
t"kérésével nem
mennyből
hull6
mannát
,flirjeket,
uá
nkbar
e
pu
lG
gala
m
bot
k
érün
k.
han
emke
nyer
et,
am
e
lyet
mi
magunk
keres
ünk
megor
cánk
v
erejté
kével.Ame
ly
et
megtermelünk.
monda
k
:Ószövetségnélkül
nin
cs Újszövetség.Imádságunk második része
tehát,
amelyne
k
fohászait
mostan.lólkezdvepr6bálom
érte
lmezni, a
magunk
szükségleteire vonatkozó
kéréseket
tartalmaz
.
Nem
terjeszt
l
sten
eléhosszú
kh
nságlistát
:mindösszenégydolgot
r
."M
inden
napiken
yerün
k
et
add
meg
nekunk
ma~
_ez
az
első,
és
ebbenvégl
etes
tömörséggel
benne
va
nminden,amitesti,anyagi szükségleteinketilletife
nn
tartva
alO\'ábbi
hármat
a lelkiek
számára.
'Akenyér
itt
nyilvánvalóan
jelké
pes
kif
ejezés,
mint
példáula kenyé
rkeresés
szóban,és
általába
n
jelenti
amegélhetést,m
int
alegtöbb-
ha
neméppen mindenik gabonatermesz
t.6
pny
elvében..I
sten,aki
él
et
re
vtál
minket,add megmindazt,
am
i szükségesaz é
letünkfennuutá
sahoz
."
Mitke
ll
mégértelmez
ni
ezen?Nos, el
&zó
r is észreke
lJ
venni,hogya kéréstöbbes
m
el
56
személyben szö\. S
ebből
az
köve
tk
ez
ik,hogy nemcsupánamagam megélhetéséé
rt
fohászkodom Nagyjából
ugyanazon
idöben,
amikor
M
este
r
ünk
a
Mi
atyá
nk
szav
aira
tan
ított
,
az
akkori \'
il
ág
l
eg
nagyobb vá
rosába
n,Rómában,
polgársága
jogán ugyancsakkenye
ret
k
ért
az
i
ste
nn
ek nyilvá
to
tt
lOhatalomtól,a császár l,a dologtalanul
henyélő
nép.
'panem
et
circenses~.
követel
te
hangosan,nemegyszerfenyegetóen,"kenyer
et
és
cirkuszi
játékokat"
,megé
lh
etéstés
u6
rak
ozástn
e
kun
k,alegy6zö
ttek
hadisarcából, a meghó:dítottakad
ó
jából, arabszol
gaságra
vetettekmunk
tljából.
Ez
azigény
is
te
sti és
lelkiszükségletek
kiel
é~tésércvonatk~
-
zolt
mb
áralacsonylelkekszükségleteire), ak
ár
a.
MI
atyánk
második
rés..:e. De
k
é
r~ek
benr;tel?ket,egy
PIIIII
natig
pr
engjetekel nzon, milyenónáslatih'ol
g
IIZ
e
rk
ölcs
értéks
kál~án
a
fővárosi
pl
ebszüvöltéseésntá volipro
vi
ncia
egy
ik
sa
r
kában
egy
ki
sk
özöuóget
ok
ta
.t
g
ató
Mester
halk
sz
av
aközöt
t..
S itéljétekmeg,
IllclYlk
v
itte
előbb
r
e
a világot.
(Folytaljuk)
UNITÁRIUS
~L
E
1'
3

You're Reading a Free Preview

Download