Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MÁTÉ kapcsolódó igékkel

MÁTÉ kapcsolódó igékkel

Ratings: (0)|Views: 405 |Likes:
Published by BővítettBiblia

More info:

Published by: BővítettBiblia on Jan 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

 
1
Szerkesztette: dr
Gy. Mária.
 
http://bovitettbiblia.blogspot.com/ 
 
MÁTÉ Evangélium kapcsolódó igékkel
Mát. 1. Jézus Krisztus származása és születése.
Mát. 1,1
 
Jézus
[
héberül: Jehosua = Jahve az üdvösség, a szabadítás; a megváltó
]Krisztusnak [
a
 
felkent
]
, Dávid
[
szeretett, szerető; összekötő, egyesítő
;
]
fiának 
1
 
Ábrahám
[
sokaság atyja
]
fiának 
2
 
nemzetségéről való könyv.Mát. 1,2
 
Ábrahám [
sokaság Atyja
] nemzé Izsákot
3
 
[
nevető, vidám
]; Izsák nemzéJákóbot
[
sarokfogó vagy mást kiszorító, más helyébe lépő
]
; Jákób nemzé Júdát
4
 
[
dicséret
]
és testvéreit;
 
Mát. 1,3
 
Júda
[
dicséret
]
nemzé Fárest
[
áttörés
]
és Zárát
[
felkelés (mint a
napkelte)
]
Támártól
5
 
[
pálmafa
]; Fáres
[
áttörés
]
nemzé Esromot
[
erő vagy tűz a
 
magasból
]; Esrom [
erő vagy tűz a magasból
]
nemzé Arámot
[
felmagasztalás
];
1
 
A próféták mind Őróla – 
 
a Dávidnak adott magról – 
 
szólnak:
 
„Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magvat, és uralkodik mint király, és bölcsencselekszik és méltányosságot és igazságot cselekszik e földön”
(Jer. 23,5)
 
„Ez nagy lészen,és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának,királyi székét”
(Luk. 1.32)
 
Őbenne teljesedtek be a Dávidnak adott próféciák:
„Áldott azÚr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét, Erős üdvözítőt támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából, ahogyan kijelentette azt szent prófétái által örök időktől fogva”
 
(Luk. 1,68-70)
 
A feltámadott Úr ís így jelenti ki magát:
„Én Jézus… vagyok  Dávidnak ama gyökere és ága:
 
ama fényes és hajnali csillag”
(Jel. 22,16)
 
2
 
Ő az a „Mag” amelyet már Ábrahám is megkapott:
 
„Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának. Nem mondja: És a magvaknak, mint sokról; hanem mint egyről. És a te magodnak, aki a Krisztus”
(Gal. 3,16)
 
A Lukács írása szerinti Evangélium az Úr Jézus származását Énóson. Séthen és Ádámon keresztül vezeti vissza Istenhez, aki azÁdám céltévesztése után már megígérte a „Magot”
(1 Móz. 3,15):
 
„Ez Énósé
 
(
héb. ember, akiellankadt; beteg, gyenge; halandó
)
,
ez Se
thé
(
kárpótlás; elrendelt, odahelyezett
)
 , ez Ádámé
 
(
h.
'ádám
 
= ember. a (vörös) földből való ember
)
,
ez pedig az Istené
(Luk. 3,38)
 
3
 
Az ígéret gyermeke bejött a létbe:
 
„És nevezé Ábrahám az ő fiának nevét, aki néki született vala, akit szült vala néki Sára
(
Fejedelemnő
)
 , Izsáknak: Ábrahám pedig százesztendős vala, mikor születék néki az ő fia Izsák. És… monda az Isten Ábrahámnak… Izsákról neveztetik a te magod”
 
(1 Móz. 21,3.5.12)
 
Az apostol megvallása a prófécia beteljesedéséről:
„Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának. Nem mondja: És a magvaknak, mint sokról; hanem mint egyről. És a te magodnak, aki a Krisztus”
(Gal. 3,16)
 
„Mi pedig, atyámfiai, Izsák szerint, ígéretnek gyermekei vagyunk”
(Gal. 4,28)
4
 
Prófécia Júdáról:
 
„Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot ( 
 jogar
 ), sem a vezéri pálca
 
(kormánypálca)
 
térdei közül; míg eljő Siló
(
a nyugalom, biztonság, gond nélküliség helye
),
és anépek néki engednek”
(1 Móz. 49,10)
 
 
2
Szerkesztette: dr
Gy. Mária.
 
http://bovitettbiblia.blogspot.com/ 
 
Mát. 1,4
 
Arám [
felmagasztalás
] nemzé Aminádábot
[
Egy a
herceg népéből
];
Aminádáb
[
Egy a herceg népéből
]
nemzé Naássont
[
varázsló, varázslás; jövendőmondó, jós, igéző
]
; Naásson
[
varázsló, varázslás; jövendőmondó, jós, igéző
]
nemzé Sálmónt
[
árnyékolva
];
Mát. 1,5
 
Sálmón
[
árnyékolva
]
nemzé Boázt
[
benne erő van
] R
áhábtól
6
 
[
nyitott
];
Boáz
[
benne erő van
]
nemzé Obedet
[
szolgáló;
 
imádó
]
Ruthtól
7
 
[
látni fogjuk 
];Obed [
szolgáló;
 
imádó
]
nemzé Isait
[
Isten embere
];
5
 
Támár Júda fiainak özvegye volt
 
és
 
ez pedig így történt:
 
 És
(ekkor)
monda JúdaThámárnak, az ő menyének: Maradj özvegyen addig a te atyád házában, míg az én fiamSéla felnevekedik. Mert így gondolkodik vala: Netalán ez is meghal, mint az ő bátyjai. Elméne azért Thámár, és marada az ő atyja házában. Sok idő múlva meghala Súa leánya,a Júda felesége. Júda pedig 
(amikor)
megvígasztalódék és elméne az ő juhainak nyírőihez,barátjával az Adullámbeli Khirával, Thimnába
 
(ahol a juhait nyírták).
 Hírül adák 
 
(megmondták)
 pedig Thámárnak mondván: Ím a te ipad 
 
(apósod)
Thimnába
(most)
megy
 juhainak nyírésére. Leveté azért 
(ekkor)
magáról özvegyi ruháját, elfátyolozá és beburkolá
 
(elváltoztatta)
magát, és leűle Enajim kapujába, mely a Thimnába vezető úton van; mert látja vala, hogy felnevekedék Séla, és még sem adák őt annak feleségül. Meglátá pedig őt  Júda, és tisztátalan személynek 
(paráznának)
 gondolá
 , mivelhogy befedezte vala
(eltakarta)
orcáját. És hozzá tére
 
(csatlakozott hozzá)
az útra és monda: Engedd meg kérlek, hogymenjek be te hozzád, mert nem tudja vala, hogy az ő menye az. Ez pedig monda: Mit adsznékem, ha bejössz hozzám? És
(ő így)
 felele:
 Küldök néked az én nyájamból egy kecskefiat 
(kecskegödölyét).
 És az monda: Adsz
-
é zálogot, míg megküldöd? És monda
(Júda):
Micsoda zálogot adjak néked? És monda: Gyűrűdet, gyűrűd zsinórját 
 
(pecsétnyomódatzsinórostul)
és pálcádat 
(azt a botot),
mely kezed 
ben van. Oda adá azért néki, és
 
(azután)
beméne hozzá, és teherbe ejté. Azután felkele és elméne. És
(Támár)
leveté magáról a fátyolt; és felvevé az ő özvegyi ruháját. És lőn az ő szülésének idején, ímé
(kitűnt, hogy)
kettősök 
(ikrek)
valának az ő méhében.
 
 És lőn, hogy szülése közben az egyik kinyújtá kezét,és fogá a bába és veres fonalat köte reá, mondván: Ez jött ki először. De lőn, hogy amikor visszavoná
(visszahúzta)
kezét, ímé
 
(mégis)
az ő testvére jöve ki. És mondá a bába: Hogytörtél te magadnak rést? Azért nevezé nevét Pérecznek. És utána kijöve az ő testvére kinek veres fonál vala kezén; és nevezé nevét Zerákhnak”
(1 Móz. 38,11
-19.27-30)
 
6
 
Ráháb egy parázna nő Jerikóból:
 
Józsué el akarta foglalni Jerikót, ezért:
 
„És Józsué, a Nún fia, elkülde Sittimből titkon két férfiút kémekül, mondván: Menjetek el, tekintsétek meg 
 
(vegyétek szemügyre)
azt a földet és Jérikhót. Azok pedig elmenének, és bemenének egy parázna asszonynak házába, akinek Ráháb vala neve, és ott hálának 
. Ő pedig amikor üldözték a kémeket,úgy mentette meg őket, hogy: „
 Alábocsátá
(leeresztette)
azért 
 
(azután)
őket kötélen az ablakon (mert az ő háza a kőkerítés
 
(vár)
 falán vala, és ő a kőkerítésen
(várfalon
)
lakik vala). És monda nékik: A hegyre menjetek, hogy rátok ne találjanak azüldözők, és ott rejtőzködjetek három napig, amíg visszatérnek az üldözők; azután pedig menjetek a magatok útján”
(Józs. 2,1.15
-16)
 
7
 
Lásd:
 
 Ruth könyve.
 
 
3
Szerkesztette: dr
Gy. Mária.
 
http://bovitettbiblia.blogspot.com/ 
 
Mát. 1,6
Isai [
Isten embere
]
nemzé Dávid királyt; Dávid király
[
szeretett, szerető;összekötő, egyesítő
] nem
zé Salamont
[
béke
]
az Uriás
[
Jahve az én ragyogásom
]
feleségétől
8
 
Mát. 1,7
Salamon
9
[
béke
]
nemzé Roboámot
10
 
[
a nép messzire vonul
]
; Roboám
[
a
nép messzire vonul
]
nemzé Abiját
11
 
[
Jahve az Atyám
]; Abija [
Jahve az Atyám
]
nemzé Asát
12
 
[
Ő (Isten) megszomorított
];
Mát. 1,8
Asa [
Ő (Isten) megszomorított
] nemzé Josafátot
13
 
[
Akit az Úr ítél
];
Josafát
[
Akit az Úr ítél
]
nemzé Jórámot
14
[
az Úr által felmagasztalt
]
; Jórám
[
az Úráltal felmagasztalt
]
nemzé Uzziást
15
 
[
Az én erőm az Úr
];
Mát. 1,9
 
Uzziás
[
Az én erőm az Úr
]
nemzé Jóathámot
16
 
[
Isten tökéletes
]
; Joathám
[
Isten tökéletes
]
nemzé Ákházt
17
 
[
Ő (az Úr) megragadta
]
; Ákház
[
Ő (az Úr)
megragadta
]
nemzé Ezékiást
18
 
[
az Úr ereje
];
Mát. 1,10
 
Ezékiás
[
az Úr ereje
]
; nemzé Manassét
19
 
[
feledékeny
]
; Manassé
[
feledékeny
]
nemzé Á
mont
20
 
[
építő(mester)
]
; Ámon
[
építő(mester)
]
nemzéJósiást
21
 
[
akit az Úr meggyógyít
];
Mát. 1,11
 
Jósiás
[
akit az Úr meggyógyít
]
nemzé Jekoniást [
Jahve felemel,megalapoz
] és testvéreit a babiloni
[
zűrzavar; összevisszaság
]
fogságra vitelkor.
 
Mát. 1,12
A bab
iloni fogságravitel [
áttelepítés; deportálás
] után pedig Jekoniás
[
akit az Úr megalapoz, felépít
]
nemzé Saláthielt
[
akiért Istent kértem
]
; Saláthiel
[
akiért Istent kértem
]
nemzé Zorobábelt
[
Babilonban elvetett, elhintett
];
Mát. 1,13
 
Zorobábel
[
Babilonban elvetett, elhintett
]
nemzé Abiudot
[
a dicsőség
Atyja
]; Abiud [
a dicsőség Atyja
]
nemzé Eliákimot
[
Isten által feltámasztott
];
Eliákim
[
Isten által feltámasztott
]
nemzé Azort
[
erős fény
];
Mát. 1,14
Azor [
erős fény
]
nemzé Sádokot
[
igaz
]
; Sádok 
[
igaz
]
nemzé Akimot
[
az Úr feltámasztja
]; Akim [
az
Úr feltámasztja
]
nemzé Eliudot
[
Isten dicsősége
];
8
 
Lásd:
 
2Sám 12:24 ; 1 Sám. 17,12; 1Krón 22:9
;
 
9
 
Salamon idegen feleségei miatt bálványimádó lett:
 
Lásd:
1 Kir. 11.6-43;
10
 
Roboám történetét
 
Lásd:
1 Kir. 12.1-19;
 
11
 
Abija történetétLásd:
1Kir 15:8-15:24 ;
 
12
 
Asa is bálványimádó lett.
 
Lásd:
1 Kir. 15.1-23;
13
 
Josafát az Urat kereste. Történetét Lásd:
 
1Kir 15:24 ; 2 Krón. 17 
-18 fejezet;
14
 
Jórám történetét lásd:
 
1 Kir. 22.41-45;
15
 
Uzziás történetét lásd:
 
2 Krón. 26.3
-5
16
 
Joathám történetét lásd:
2Kir 15:7; 2 Krón. 27.1.9.
 
17
 
Akház történetét lásd:
 
 2 Kir.16 fejezet
18
 
Ezékiás története:
 
2Kir 16:20 ; 2Krón 29:1 ;
19
 
Manassé története:
 
 2Kir 20:21 ;
20
 
Ámon története:
 
 2Kir 21:18-26 ;
21
 
Jósiás története:
 
 2Kir 21:26 ;

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sándor Hajdu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->