Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Simpozion2009

Simpozion2009

Ratings:
(0)
|Views: 324|Likes:
Published by valer_crushuveanlu

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: valer_crushuveanlu on Jan 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

 
1Simpozion
SIMPOZION
COMUNICÃRILE CELUI DE AL XVIII-LEA SIMPOZIONAL CERCETÃTORILOR ROMÂNI DIN UNGARIA
GIULA, 2009
(GIULA, 29–30 NOIEMBRIE 2008)
 
3Simpozion2 Simpozion
Publicaþie aInstitutului de Cercetãri al Românilor din UngariaRedactor ºi editor responsabil
Maria Berényi
Lector
Tiberiu Herdean
ISBN 978 963 86530 6 2Publicaþie subvenþionatãde:Autoguvernarea Minoritarã Românã – Sectorul II, Budapesta
CUPRINS
Cuvînt de deschidere ................................................................ 5
Toader Nicoarã:
Aspecte ºi probleme ale istoriografiei româneºticontemporane (1990-2007) .......................................................... 8
 Maria Berényi
: Medici ºi farmaciºti români la Budapesta însecolul al XIX-lea .......................................................................... 31
Cornel Sigmirean
: Preotul la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul secolului XX: nivel intelectual, condiþie socialã, relaþiicu comunitatea ............................................................................. 74
Elena Csobai
: Aspecte din istoria comunitãþii ortodoxe românedin Bichiº ....................................................................................... 90
Vasile Dobrescu
: Rolul ªcolii Comerciale Superioare (greco-orien-tale) din Braºov în pregãtirea funcþionarilor de bancã între anii1872–1914 ...................................................................................... 100
Corneliu-Cezar Sigmirean:
Relaþiile postbelice dintre România ºiUngaria în viziunea Primului ministru dr. Petru Groza .......... 140
 Ana Borbély
: Comunitate ºi identitate minoritarã – cercetãrisociolingvistice în Ungaria la începutul secolului al XXI-lea ... 149
Tiberiu Herdean
: Tentativa de salvare a singurãtãþii (MihailSebastian) …..............................................................................…. 167
Sultana Avram:
Un bibliograf neobosit: Mircea Avram ........ 194
Elena Rodica Colta
: Patrimoniul imaterial o componentã impor-tantã a identitãþii etnice a românilor din Ungaria ................... 199
Emilia Martin:
Pãrintele Ioan Olah în memoria satului ........ 207
Stella Nikula
: Aºe i-o fost data...” (Despre destin) ................. 232
Florin Ciobanu:
Specificul ºcolii de frontierã – studiu antropolo-gic despre comunicare în ºcoala din regiunile multiculturale ro-mâno-maghiare .......................................................................... 257
 Maria Gurzãu Czeglédi:
Riturile de trecere – Lecþii model pentrupredarea disciplinei culturã ºi civilizaþie româneascã (clasele deliceu) ............................................................................................... 272
 
5Simpozion4 Simpozion
Cuvînt de deschidere
 Stimaþi Oaspeþi,Dragi Colegi!
Doresc sã vã mulþumesc pentru cã aþi rãspuns atît de generosinvitaþiei de a participa la a XVIII-a ediþie a Simpozionului nos-tru. Iatã, au trecut cincisprezece ani de cînd ne-am constituitInstitutul de Cercetãri al Românilor din Ungaria. Am pornit ladrum cu dorinþa, dar ºi cu ambiþia, de a reflecta prin muncanoastrã istoria, cultura ºi viaþa tradiþionalã a comunitãþii româ-neºti din Ungaria, în toate aspectele ei în care poate fi reconstitu-itã ºi valorificatã. În ultimul deceniu al secolului al XX-lea, aspira-þia intelectualilor români de peste aceste meleaguri de a-ºi înfiinþaun Institut propriu era justificatã deja de remarcabilul potenþialcreator de care acest colectiv a dat dovadã, potenþial existent încãºi azi, dovadã numãrul, calitatea ºi diversitatea tematicã a lucrã-rilor publicate pînã azi. Prin actul de constituire al Institutului, defapt am instituþionalizat eforturile disperate ale predecesorilornoºtri, care vroiau sã-ºi uneascã forþele spirituale într-o formãorganizatã ºi legitimã. Astfel, proiectul nostru din 1993 nu aapãrut din senin, ci a fost anticipat de o serie de preocupãri maivechi sau mai recente. Institutul urma sã devinã un seismografsensibil ºi o oglindã cît mai fidelã a culturii românilor din Unga-ria, în sensul cel mai larg al cuvîntului. Am pornit la drum cuoptimism, dar eram conºtienþi ºi de dificultãþile care ne vor aºtep-ta. Nu ne-au evitat nici reuºitele, dar nici problemele de supravie-þuire. În cei cincisprezece ani de existenþã, Institutul a încercat sãdevinã ºi sã rãmînã un promotor al cãutãrilor creatoare, inova-toare a comunitãþii noastre. S-au fãcut eforturi pentruautocercetare ºi autocunoaºtere, altfel spus pentru cunoaºtereaidentitãþii noastre, ca sã gãsim rãspuns la simpla întrebare „cinesîntem noi?” Prin cercetãrile realizate pînã acum am fãcut olungã cãlãtorie spre noi înºine.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Valeriu Stănescu liked this
amadgearu liked this
Gheorghe Cazacu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->