Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
The Holy City

The Holy City

Ratings: (0)|Views: 52 |Likes:
Published by Rhoten

More info:

Published by: Rhoten on Jan 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2011

pdf

text

original

 
&?&?bbbbbbbbcccc
 
œœ
 
œœœ
 
œœœœ
 
œœœ
B
b
Cm 7DmE
b
˙
 
˙œœœœœœ
Andante Moderato
q
=80
 p
œœœœœ
 
œœœœœœœ
F Gm/F F B
b
˙˙œœœœœ
 
œœœœœœœœœœœœœœœœ
Cm 7B
b
˙
 
˙˙˙Ó Œ jœ
Last
...˙
 
˙˙Œ
B
b
..˙
 
˙Œ.œ œ œ œœ œœ
night I lay a sleep ing, There
Œœœ
 
œœŒ
 
œœœœ
B
b
F7
œ
 
œŒœœŒ
- -
&?&?bbbbbbbb
 
 
œ œ.œœœj
 
œ
came a dream so fair, I
jœœœ...œœ
 
œœœœœœœŒ
E
b
Dm
œœ œœœœ œ.œœ.œœ œ œ
stood in old Je ru salem Be
Œœ
 
œœŒœœ
 
œœ
B
b
E
b
˙
 
˙˙˙.œ œœœœjœ
side the tem ple there. I
œœœnœœ
 
œœœ
 
œœœ
 
œœœœbbœœ
 
œœœœ
C F
 
œœœœœœœœb
- - - - -
The Holy City
words by Frederick E. Weatherlymusic by Stephen Adams(Michael Maybrick)
©1892
 
&?&?bbbbbbbb
 
9
.
 
œ œ œ œœ œœ
heard the child ren sing ing, And
9
9
Œœœ
 
œœŒ
 
œœœœ
B
b
F7
9
œœŒ
 
œœŒœ œ.œœœjœ
ev er as they sang, Me
jœœ
 
œ...œœœœœœœœœŒ
F9B
b
œœ œœœ.œ œœnœ
 
œœœ
thought the voice of an gels From
˙˙
 
˙˙#˙˙
 
˙˙
Dd im 7F
˙˙nn˙
 
˙
 cresc. cresc.
- - - - -
&?&?bbbbbbbb
 
12
.
 
œ œœœ
 
œJ
 
œ
Heav'n in an swer rang; Me
12
12
 
œœœnœœ˙˙˙
C9F
œœ
12
œœœœœœœœœœœ œ.œnJ
 
œ
thought the voice of
 
œœnœœœœ
 
œœœœœnœœœ
C7
 
œœœœœœnœœœœœœ
 cantabile
 f œœjœ
 
œ
an gels From
 
œœœœœœ
 
œ
 
œœœœœœœ
F DmGm
œ
 
œœœœœœœœ
- - - - -
&?&?bbbbbbbb
 
15
.
 
œjœ œœ
Heav'n in an swer
15
15
 
œ
 
œœœœ
 
œ
 
œ
 
œœœnœœ
 
œ
 
œ
F C7
15
 
œœ˙
 
œœ
 dim. rall.
˙Œœœ
rang: "Je
Ó.œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
 3 3 3 3
F
œœ
 
œœbœœœœ.˙
 p p p
œœœœjœœœœœœ
 3
ru sa lem! Je
œœœœJ
 
œœœœœœ
 3
œœœœœœ
 
œœœ
 
œœœ
 
œœœ
 
œœœ
 
œœœ
 
œœœ
 
œœœ
 
œœœ
 
œœœ
 
œœœ
 
œ
 33 3 3
B
b
E
b
su s2/A
œ
 
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
 3 3 3 3
 a tempo
- - - - - - -
The Holy City
2
 
&?&?bbbbbbbb
 
18
 
œœœœJ
 
œœ œœŒ
 3
ru sa lem!
18
œœœœJœ
 
œ œœŒ
 3
18
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
 3 3 3 3
B
b
18
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
 3 3 3 3
 cresc.
 
œœœœjœœ#œœ
 
œœ
 3
Lift up your gates and
œœœœJ
 
œœœœœœ
 3
œœœœJœ
 
œ#œœœœœ
 3
E
b
œœœœœœœœœœœœœœœœœ œ
 
œœœœœœœœœœœœœœœœ
 3 3 3 3
cresc.
 
˙˙ Œœœ
sing, Ho
˙˙Œœœ˙˙˙˙œœœœœœœœœ
 33
B
b
 
œœœœœœœ
 
œœœœœœœJ
 
œœŒœœ
 3 3 3
 mf 
˙˙œœœœœœœœ
 3
san na in the
 
˙˙œœœœ
 
œœœ
 
œ
 3
œœ
 
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
 
œœœ
 
œœœœœ
 3 3 3 3
F
œ
 
œœœœœœœœœ
- - - - -
&?&?bbbbbbbb
 
22
 
˙˙jœœ
 
œœ
high est Ho
22
˙˙J
 
œœœœ
22
œœœœœœœœœœœœœœœœœœjœœœ
 
œœœœ
 3 3
DmGmCm
22
œœœœœjœ
 
œœœœœœœœœœœ
 
œœœœ
 3
san na to your
œœœœ
 
œœœœ
 
œœœœ
 3
œœœœœœœœœœœœœ
 
œœœœœœ
 3
B
b
F7
œœœœœœœœœœœ˙˙Ó
King!"
˙˙Ó˙˙˙œœœœœœœœ
 
œœ
 3 3
B
b
œ
 
œœœœœœœ
 ff 
 
œœœœœœœœJ
 
œœœœœœœœ
 3
B
b
E
b
œœœœœœœœœœœœœœœœœœ
 
œœœœœœœœœœœœœœœœ
 3 3 3 3
 
œœœœœœjœœœœœœœ
B
b
GmCm
œœœ
 
œœ
 
œœ
 
œœ
 
œœœj
 
œœœœ
 3 3
- - -
&?&?bbbbbbbb
 
27 
 
27 
27 
 
œœœœœœœœœ
 
œœœ
 
œœœ
 
œœœœ
 3
B
b
F7
27 
œœœœœœœœœœœ
 dim. dim.
Ó Œ jœ
And
˙˙
 
˙Ó
B
b
œœœœw.œ œ œ œ.œ œ œ œ
then me thought my dream was changed, The
Œœœ
 
œœŒ
 
œœœœ
B
b
F7
 
œœŒœœŒœ œ.œœœŒ
streets no long er rang,
j
 
œœœ...œœœœœœœœœŒ
E
b
Dm
œœ œœœ
- -
The Holy City
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
porzel liked this
porzel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->