Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Adventni Strazar 11/2010

Adventni Strazar 11/2010

Ratings: (0)|Views: 38|Likes:

More info:

Published by: Adventni Strazar Casopis on Jan 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2011

pdf

text

original

 
 
Broj 11, Godina I, Novembar 2010
 Za{to je propala
STAROZAVETNA CRKVA?
 
2
 Re~ uredni{tva
Dragi ~itaoci,Istorija pada i propasti jevrejske staroza-vetne crkve sadr`i u sebi pouke koje ne bi smo smeli zanemariti. Opasnosti kojesu se nadvile nad crkvom koja je trebalada do~eka Hrista kao poniznog slugu,gotovo su identi~ne opasnostima sa koji-ma se suo~ava crkva koja treba da do~e-ka Hrista kao Gospodara nad gospoda-rima.Pad Izrilja nije bio plod okolnosti koje senisu mogle izbe}i, naprotiv. Obja{njenjekako je njihov pad otpo~eo, nam otkrivanadahnuti tekst Duha proro{tva: „S od- bacivanjem Bo`jih puteva i prihvatanjemljudskih, po~eo je pad Izrailja. To setako nastavilo sve dok judejski narodnije postao plen onih istih naroda ~ije jeobi~aje dragovoljno prihvatio.” Ed 50Kada se u dom jednom unese navika, praksa ili obi~aj koji kvari pobo`nost,njegov se uticaj kao kvasac {iri na ~itavdom, ~emu prijem~ivi um mladih te{komo`e da se odupre: “„O~evi i majke uIzrailju po~eli su nemarno da izvr{avajusvoje du`nosti prema Bogu; nemarno daizvr{avaju svoje du`nosti prema svojojdeci. Zbog nevernosti u domu i idolo- pokloni~kih uticaja spolja, mnogi mladiJevreji dobili su dobili vaspitanje koje seveoma razlikovalo od onoga koje je Bog planirao za njih. Nau~ili su se putevimaneznabo`aca.” Ed 45-46“Disciplina i vaspitanje koje je Bogodredio Izrailju, trebalo je da u~ine da seon razlikuje od drugih naroda pocelokupnom na~inu `ivota. Ta izuzetnostkoju je trebalo da smatraju posebnom predno{}u i blagoslovom, nije im biladraga. Jednostavnost i uzdr`ljivost, bitneza najvi{i stepen razvitka, te`ili su dazamene sjajem i razuzdano{}u neznabo-`a~kih naroda. Da budu ’kao {to je usvih naroda’ (1. Samuilova 8:5), bila jenjihova ~astoljubiva `elja. Bo`ji planvaspitanja je bio odba~en, a Njegovautoritet prezren.” Ed 49-50U temi broja, iznosimo tekst koji ne sa-mo {to pokazuje na koji na~in je staroza-vetna crkva pala, ve} i na koji na~in jeona do{la u stanje da razapne svog poglavara Isusa Hrista.„Kao narod, sinovi Izrailjevi nisu prihva-tili prednosti koje je Bog `eleo da im da.Oni nisu cenili Njegove namere niti sa-ra|ivali u njihovom ispunjavanju” Ed 50„Iskustva Izrailja su zabele`ena nama za pouku. ’Sve se to njima dogodilo da bu-de za primer, a napisano je za opomenunama kojima je zapalo da `ivimo u poslednjim vremenima.’ 1. Kor. 10, 11.Kod nas kao i kod starog Izrailja, uspehvaspitanja zavisi od vernosti u ispunja-vanju Stvoriteljevog plana. Odanost na-~elima Bo`je re~i done}e isto tako velike blagoslove nama kao {to bi ih donela jevrejskom narodu.” Ed 50Sa `eljom da vas Bog blagoslovi,Uredni{tvo
 Adventnog Stra`ara
 
3
Sadr`aj
Tema broja:
Propast starozavetne crkve……...........................................…...….4
Svedo~anstvo Isusovo:
Jedan naro~iti apel (3)……………………………………………10
RubrikeIstorijski feljton:
Rane godine Milerove slu`be.........................................................15
Roditeljstvo:
Vladanje sobom (2)........................................................................17
Zlatne karike istine:
Priroda i karakter obra}enog ~oveka..............................................19
 Na{ email:
adventnistrazar@yahoo.com
Ranije brojeve potra`ite na na{oj facebook stranici ili na adresi:http://www.scribd.com/AdventniStrazar 
^asopis „Adventni Stra`ar” ure|uju i izdaju Adventisti sedmog dana.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->