Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Statistica pentru studii de marketing si administrarea afacerilor

Statistica pentru studii de marketing si administrarea afacerilor

Ratings:
(0)
|Views: 654|Likes:

More info:

Published by: ElyGeo Elena Georgyana on Jan 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2012

pdf

text

original

 
 Prefa
 ţă
 
 Statistica pentru studii de marketing 
 ş
i administrarea afacerilor 
dore
 ş
te s
ă 
integrezeteoria statistic
ă 
clasic
ă 
în cadrul general de realizare a studiilor de marketing 
 ş
i administrareaafacerilor. Aceast 
ă 
prim
ă 
edi
 ţ 
ie reprezint 
ă 
 , pe de o parte, un ghid general de realizare a unui studiu statistic necesar administr 
ă 
rii afacerilor 
 ş
i, pe de alt 
ă 
parte, un ghid specific de aplicarea metodelor statistice de sondaj pentru culegerea
 ş
i interpretarea datelor de marketing, astfel încât s
ă 
se ob
 ţ 
in
ă 
maximum de informa
 ţ 
ie necesar 
ă 
lu
ă 
rii deciziilor manageriale optime. Inten
 ţ 
ia autorului a fost s
ă 
realizeze o sintez
ă 
a metodelor acceptate
 ş
i aplicate în prezent  pentru realizarea de studii de pia
 ţă 
 , ca parte integrant 
ă 
a administr 
ă 
rii afacerilor într-un mediuconcuren
 ţ 
ial dinamic, sintez
ă 
adaptat 
ă 
programelor analitice ale Academiei de Studii Economice din Bucure
 ş
ti.Cartea se prezint 
ă 
ca o lucrare cu caracter monografic ce prezint 
ă 
exhaustiv metodelede sondaj statistic adaptate paritcularit 
ăţ 
ilor studiilor de gestiune a afacerilor. Bazându-se pe fundamentul oferit de Economie, Probabilit 
ăţ 
i
 ş
i Statistic
ă 
Matematic
ă 
 
 ş
i Statistic
ă 
 Managerial 
ă 
 , manualul de fa
 ţă 
este util studen
 ţ 
ilor Facult 
ăţ 
ii de
Ş 
tiin
 ţ 
e Economice în LimbiStr 
ă 
ine, Facult 
ăţ 
ii de Cibernetic
ă 
 , Statistic
ă 
 
 ş
i Informatic
ă 
Economic
ă 
 
 ş
i tuturor studen
 ţ 
ilor  Academiei de Studii Economice din Bucure
 ş
ti care doresc o aprofundare a metodelor statisticeîn scopul ob
 ţ 
inerii de performan
 ţ 
e optime la disciplinele Marketing, Management, Gestiuneaafacerilor, Metode cantitative aplicate în Economie
 ş
i alte discipline ce utilizeaz
ă 
tehnicile
 ş
imetodele Statisticii ca instrumente de lucru
 ş
i suport al lu
ă 
rii deciziilor.Manualul este structurat în nou
ă 
capitole ce urm
ă 
resc schema clasic
ă 
de realizare aunui studiu de marketing utilizat în administrarea afacerilor, începând cu definirea principalelor concepte ale cercet 
ă 
rii în domeniul afacerilor pentru a facilita în
 ţ 
elegereaaplic
ă 
rii metodelor statistice în acest domeniu (Capitolele 1
 ş
i 2)
 ş
i continuând cu prezentarea principalelor metode utilizate pentru ob
 ţ 
inerea de e
 ş
antioane reprezentative care s
ă 
permit 
ă 
  generalizarea concluziilor, a celor mai utilizate metode de culegere a datelor (Capitolele 3
 ş
i 4),ce au evoluat permanent în func
 ţ 
ie de evolu
 ţ 
ia metodelor de comunicare; în continuare seaccord 
ă 
o aten
 ţ 
ie special 
ă 
tehnicilor de elaborare a chestionarului ca support al culegeriidatelor, prezentându-se c
ă 
teva dintre chestionarele la a c
ă 
ror elaborare a participat 
 ş
i autorul c
ă 
 ţ 
ii.Subiectul elabor 
ă 
rii chestionarelor, desigur, a fost prezentat mult mai pe larg de literatura sociologic
ă 
 
 ş
i de marketing, putându-se de asemenea dezvolta, ulterior, cu particularit 
ăţ 
ile dindomeniul afacerilor (Capitolul 5). Capitolele 6, 7, 8 urm
ă 
resc prezentarea metodelor specificeStatisticii pentru sintetizarea informa
 ţ 
iei, analiza
 ş
i testarea datelor culese. Cartea se încheie cu prezentarea a dou
ă 
studii de caz ce presupun culegerea datelor 
 ş
i un studiu de caz realizat pebaz
ă 
de date secundare, deja culese. Fiecare capitol este urmat de o sintez
ă 
în limba englez
ă 
.Sperând c
ă 
manualul 
 Statistic
ă
pentru studii de marketing 
 ş
i administrarea afacerilor 
 este un instrument util, atât studen
 ţ 
ilor economi
 ş
ti, anali
 ş
tilor economici cât 
 ş
i deciden
 ţ 
ilor,într-o m
ă 
 sur 
ă 
mai mic
ă 
sau mai mare, autorul mul 
 ţ 
ume
 ş
te celor care l-au sprijinit, studen
 ţ 
ilor Mihaela Marini
 ţ 
u
 ş
i Sabina Ghimp
ă 
u, pentru suportul acordat în traducerea sintezelor 
 ş
i, deasemenea, studen
 ţ 
ilor Sabina Ghimp
ă 
u
 ş
i Mihaela Marini
 ţ 
u, pentru colaborarea în elaborareachestionarelor 
 ş
i, mai ales, pentru aplicarea acestor chestionare cu rezultate remarcabile, de-alungul timpului, în cadrul Cercului de Statistic
ă 
constituit cu sprijinul Facult 
ăţ 
ii de Studii Economice în Limbi Str 
ă 
ine. În final, dar nu în ultimul rând, autorul mul 
 ţ 
ume
 ş
te doamnei Liliana Matei, director al  Editurii ASE, editorul acestui manual 
 ş
i echipei Editurii, pentru sfaturile, îndrumarea
 ş
iîncurajarea ce au contribuit esen
 ţ 
ial la apari
 ţ 
ia acestei c
ă 
 ţ 
i. Daniela
Ş 
erban
 
 
1
 1.1 Concepte
ş
i defini
ţ
ii din domeniul managementuluicercet
ă
rii pie
ţ
ei
ş
i administr
ă
rii afacerilor
Metodele statisticii economico-sociale î
ş
i propun s
ă
realizezeleg
ă
tura dintre realitatea economic
ă
ce se manifest
ă
în orice mediu deafaceri
ş
i sistemul de management al firmei, furnizându-i acestuiainforma
ţ
iile necesare lu
ă
rii deciziilor operative
ş
i strategice.Termenul de pia
ţă
desemneaz
ă
în sens larg spa
ţ
iul de desf 
ăş
urare atranzac
ţ
iilor cu bunuri
ş
i servicii la nivel mondial, na
ţ
ional, regional
ş
i local
ş
i, în sens restrâns, mul
ţ
imea actorilor implica
ţ
i în activitatea unui agenteconomic ce defasoara o activitate comercial
ă
. Aceast
ă
a doua accep
ţ
iuneeste sensul folosirii termenului în lucrarea de fa
ţă
. Gestiunea pie
ţ
ei joac
ă
unrol cheie, determinant, în activitatea agen
ţ
ilor economici.Factorii ce au contribuit, în ultima decad
ă
, la cre
ş
terea importan
ţ
eimanagementului cercet
ă
rilor de pia
ţă
în cadrul administr 
ă
rii afacerilor agentului economic au fost modific
ă
rile socio-politice profunde
ş
i esen
ţ
iale,cererea agen
ţ
ilor economici pentru for 
ţă
de munc
ă
din ce în ce mai calificat
ă
 
ş
i mai bine motivat
ă
 
ş
i, nu în ultimul rând, cre
ş
terea
ş
i diversificarearela
ţ
iilor din mediul concuren
ţ
ial.
Ş
i aceasta pentru c
ă
orice aspect alactivit
ăţ
ii unui agent economic este determinat de competen
ţ
a, scopul
ş
i
Particularit
ăţ
i ale studiului pie
ţ
ei în contextul dezvolt
ă
rii economiei de pia
ţă
 
 
Statistic
ă
pentru studii de marketing
ş
i administrarea afacerilor
eficien
ţ
a general
ă
a utiliz
ă
rii resurselor sale umane. Dintre toate atributelemanagementului organiza
ţ
ional, managementul marketingului, în general,
ş
ial cercet
ă
rii pie
ţ
ei, în special, este componenta central
ă
, de care depind toatecelelalte activit
ăţ
i.
 
Domeniul cercetare de marketing cuprinde acele activit
ăţ
i destinates
ă
asigure
ş
i s
ă
coordoneze lans
ă
rile de noi produse
ş
i servicii, ob
ţ
inerea decote de pia
ţă
cât mai mari, men
ţ
inerea standardelor calitative impuse decalitatea asigurat
ă
de companii
ş
i de cea cerut
ă
de organisme interna
ţ
ionalede standardizare, cunoa
ş
terea gradului de satisfac
ţ
ie a clien
ţ
ilor 
ş
i a preferin
ţ
elor acestora, identificarea de posibili noi clien
ţ
i.Studiul pie
ţ
ei reprezint
ă
, pentru orice tip de agent economic, unadin cele mai importante investi
ţ
ii, nu doar prin cheltuielile salariale pl
ă
titeexper 
ţ
ilor de marketing, ci, mai ales, prin cheltuielile cu recrutarea,angajarea
ş
i instruirea permanent
ă
a personalului specializat în activit
ăţ
i decercet
ă
ri de marketing. O for 
ţ
a de marketing
ş
i vânz
ă
ri specializat
ă
peefectuarea de studii de marketing salveaz
ă
o bun
ă
parte din cheltuielilefirmei, ce ar trebui s
ă
suplineasc
ă
lipsa propriilor cercet
ă
tori cu angajareaunor ter 
ţ
e firme deoarece administrarea eficient
ă
a oric
ă
rei afaceri esteindiscutabil legat
ă
organic de activitatea de cercet
ă
ri de marketing.Termenul de
cercetare de marketing 
este relativ nou ap
ă
rut înterminologia managerial
ă
, înlocuind
ş
i completând clasicul termen de
vânz 
ă 
ri
, orientat doar spre activit
ăţ
i strict administrative de eviden
ţă
 
ş
igestionare a produselor vândute
ş
i a clien
ţ
ilor. Aria de acoperire a sintagmeicercetare de marketing, utilizat
ă
la nivel microeconomic, este mult maicuprinz
ă
toare decât domeniul termenului de cercetare de pia
ţă
sau studii devânz
ă
ri.Activit
ăţ
ile din domeniul cercet
ă
rii de marketing, desf 
ăş
urate dec
ă
tre un agent economic, se refer 
ă
la: estimarea nevoilor sociale ale pie
ţ
ei îngeneral
ş
i a consumatorilor în special; stabilirea necesarului de vânz
ă
ri;definirea cerin
ţ
elor 
ş
i preferin
ţ
elor pie
ţ
ei, asisten
ţ
a clien
ţ
ilor în orice problem
ă
ce ar putea afecta performan
ţ
a acestora.Dac
ă
, în perioada economiei de comand
ă
, planificarea produc
ţ
iei
ş
ia cantit
ăţ
ilor vândute se desf 
ăş
ura centralizat, în prezent, aceasta esteguvernat
ă
de legile pie
ţ
ei
ş
i ale concuren
ţ
ei. Activit
ăţ
ile de cercetare de

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zgherea Liudmila liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->