Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5534, 28.1.2011]

Dnevni avaz [broj 5534, 28.1.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 565|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
 Vlast treba napraviti tako da donosi boljitak gra|anima
To {to radi Merkel i njeni savjetnici veoma je pozitivno
Bilo bi pogre{no tuma~iti svaku rije~ na{eg ambasadora u Sarajevu kao podr{ku ovome ili onome
 Visoki predstavnik solidarizirao se s porodicom Vuk{i}
Z
amjenik pomo}nika dr-`avnog sekretara SADTomas Kantrimen nekrije svoje razo~arenjeneuspjehom stranaka da se do-govore o formiranju vlasti uBiH.No, isti~e i da se SAD, za sada,ne planiraju upetljati u same koa-licione dogovore i odlu~no odba-cuje tvrdnje dijela javnosti da seameri~ka administracija, poseb-no kroz istupe ameri~kog amba-sadora u Sarajevu, stavlja u ulo-gu portparola SDP-a.
 5. strana
INTERVJU
Tomas Kantrimen, zvani~nik administracije SAD
Trebinje:Sje}anje na Sr|ana Aleksi}a
OTAC I DANASPONOSAN NADJELO SVOGA SINA
Sara je vo
Incko posjetio trojke


 Incko s majkom Belmom i bebama: @eli pomo}i da imaju uvjete dostojne ~ovjeka
(Foto: S. Saletovi})
7. strana11. strana9. strana
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
petak, 28. 1. 2011.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5534
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
 T i r a `  o v o g  b r o j a  v e } i  j e  o d 1 0 5 . 0 0 0  p r i m j e r a k a!
Sve se pla}a:Cijena predizborne kampanje
SELJACI PRED SUDOMZBOG STRANA^KIH JUNICA!
Protekcija:\ipa isti~e ogor~enost pekara
SRAMOTNO DAVANJEP[ENICE „KLASU“
Delali} i Biti}i: Sva|a kriminalnih grupa
Obra~unina ulicamaObra~unina ulicama
19. strana 3. str.
ALEKSEJ NE[OVI]
Sedmicu saslomljenomnogom
67. strana
 
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Protest otpu{tenih vojnikaOSBiH koji tra`e svoja prava: Djeca su nam gladna!
- Skoro 20 godina vladaju}a stru-ktura pokazuje nebrigu za ovim narodom. Nije ih ninajmanje briga za gladnu djecu, a i za{to bi bilo kadanjihova imaju {ta da jedu, studiraju po londonskim fa-kultetima, voze skupocjene automobile, a sve to zahva-ljuju}i ovom oja|enom narodu. Nisu vojnici jedini ~ijasu djeca gladna. Vlastodr{ci su se pobrinuli da skoropolovina ovog stanovni{tva gladuje, samo da bi oni injihovi najbli`i imali.
(Mkengle mengle)
PORTAL - komentar dana
aktuelno
Dnevni avaz, petak,28. januar/sije~anj 2011.
2
Sa sastanka u Sarajevu: Ba{i} i Incko
Izvr{ni sekretarSNSD-a Rajko Vasi}ocijenio je da je jedanod po~etnih instru-menata za stvaranjepreduvjeta centrali-zacije i unitarizacijeBiH evropska klau-zula koja bi omo-gu}ila usvajanje inte-gracionih propisa mi-mo ustavnog i pra-vnog poretka u BiH i RS.- Zanimljivo je da evro-psku klauzulu niko od evro-pskih ili briselskih faktora nepominje, a da je naprvo mjesto svoje pla-tforme stavio SDPBiH i da na njoj insi-stira lider SDA Sule-jman Tihi}, po povr-atku s berlinskih ra-zgovora. Tihi}eva po-dvala da evropskaklauzula ne zna~i uki-danje entitetskog gla-sanja predstavlja po-ku{aj razbla`ivanja odlu~no-sti RS da sa~uva i vrati svo-je nadle`nosti koje joj pripa-daju - prenijela je Srna.
Vasi}: Tihi}eva podvala
Incko razgovarao s Ba{i}em
Politi~ari u BiH gubevrijeme igraju}i se mo}i
Pregovori o formiranju koalicije moraju hitnobiti ubrzani, poru~io visoki predstavnik 
Tempo formiranja vlasti jeneprihvatljivo spor, izjavio jevisoki predstavnik u BiH Va-lentin Incko (Inzko) naju~era{njem sastanku u Sara-jevu sa v. d predsjedavaju}egZastupni~kog doma BiHAdnanom Ba{i}em, saop}enoje iz OHR-a.Kako se navodi, Incko jekazao da pregovori o formir-anju koalicije moraju hitno bi-ti ubrzani, te da stranke mo-raju okon~ati postoje}i zastoj.- Politi~ari su od bira~a do-bili mandate da upravljajuovom zemljom. Oni gube vr-ijeme igraju}i igre mo}i, kadabi trebali po~eti s rje{avanjempitanja koja postaju urgentni-ja svakim danom: borba pro-tiv kriminala i korupcije, eko-nomski oporavak i povratakna program reformi za integr-aciju u EU i NATO - naglasioje Incko.Incko je rekao Ba{i}u da jeme|unarodna zajednica spre-mna da pomogne, ali da onane mo`e formirati vlasti umje-sto bh. politi~ara. Dodao je daoni moraju pokazati odgovo-rnost, odlu~nost i spremnostza kompromisna rje{enja.Konstatiraju}i da je BiHve} ratificirala KonvencijuUN-a o pravima osoba sinvaliditetom 18. decembra2009. godine, Incko i Ba{i}razgovarali su o zastoju u nje-noj implementaciji.- Osim uspostavljanja Vi-je}a za osobe s invaliditetom,~iji ~lanovi jo{ nisu imenova-ni, nadle`na dr`avna minista-rstva uradila su malo po ovompitanju. Ohrabrujem novevlasti, kada budu usposta-vljene, da ovo pitanje stave nadnevni red - kazao je Incko.
Primjena Konvencije UN-a
CIK izrekao sankcije zbog sukoba interesa
Slijedi smjena Dragana Paji}a?
Ka`njena sedmorica funkcionera, me|u kojima je i Selim Be{lagi}
Sedmorica bh. funkcione-ra ka`njena su ju~er odlukamaCentralne izborne komisije(CIK) BiH donesenim zbogsukoba interesa. Me|u njimaje i gradona~elnik DistriktaBr~ko Dragan Paji} (SNSD),kojem je izre~ena ~etverogo-di{nja zabrana kandidiranja naizborima i 1.000 KM kazne.Na ovu odluku Paji} ima pr-avo `albe Sudu BiH, a ukoli-ko bude potvr|ena sankcijaCIK-a, on prema zakonskimodredbama treba odstupiti smjesta gradona~elnika.CIK je za naredne ~etiri go-dine zabranio kandidiranje i[emsi Sakovi}u i SejfudinuZahirovi}u, poslanicima SBiHu Skup{tini Br~ko Distrikta,kao i Selimu Be{lagi}u. Zbogsukoba interesa ka`njena i tr-ojica op}inskih vije}nika, Dr-ago Kati} i Zvonimir An|eli}iz Usore, te Admin Mosti} izVisokog.
 M. K.
Delegati iz reda SDP-akoji su do sada izabrani iz petkantona u Dom naroda Fede-ralnog parlamenta sazvali suza danas sjednicu ovog doma,premda nisu sigurni ho}e liimati kvoruma za njenoodr`avanje.
Internet-stranica
Pozivi na sjednicu upu}enisu na osnovu inicijative 17 no-voizabranih delegata koji senadaju da }e danas do}i svih30 do sada izabranih, a pre-dvi|eno je da sjednicom pre-dsjedava najstariji me|u njimaIvan Brigi} (SDP).Iako niko iz CIK-a ne}edo}i da im uru~i certifikate ododjeli mandata, oni su se po-zvali na ~injenicu da su naslu`benoj internet-straniciwww.izbori.ba objavljena ime-na 30 novoizabranih delegata.Ako ih do|e svih 30, predvi|-eno je da polo`e zakletvu, a akone, prema rije~ima Mire Lju-bijanki} iz SDP-a, onda }ebiti dogovoreno dono{enje de-klaracije kojom }e pozvati na-dle`ne da {to prije izvr{e oba-vezu formiranja Doma naroda.U CIK-u ju~er nisu imalidodatnih komentara na sazi-vanje dana{nje sjednice Domanaroda FBiH, osim {to su po-novili da se nisu stekli uvjetiza dodjelu mandata zato {tonije izvr{en izbor delegata izsvih deset kantona.Ina~e, na dana{njoj sje-dnici ne}e biti potrebe ni da sedelegati izja{njavaju o privre-menom finansiranju Federa-cije BiH, {to je ranije bilo na-javljivano, jer je odluku o to-me prekju~er nametnuo viso-ki predstavnik Valentin Incko(Inzko). Zbog te ~injenice do-sada{nji predsjedavaju}i star-og saziva Doma StjepanKre{i} nije sazvao ovu sjedni-cu koja }e bud`etske korisni-ke ko{tati nekoliko hiljadamaraka, jer }e morati bitipla}ene dnevnice i putnitro{kovi onima koji do|u.
Imenovanje i izbor
Kao {to je poznato, Domnaroda FBiH ima nadle`nostda imenuje delegate iz redaBo{njaka i Hrvata za Dom na-roda Parlamenta BiH te izabe-re predsjednika i potpredsje-dnike FBiH koji, pak, imenu-ju mandatara nove Federalnevlade.
 M. KUKAN 
Kako saznajemo, CIK jeupori{te za svoje tuma~enjena{ao i u saop}enju za javno-st koje je 23. januara 2007. go-dine dao Ustavni sud FBiH,tada s Ne|om Mili~evi}emna ~elu. Tu je osporeno ta-da{nje tuma~enje OHR-a daje za rad Doma naroda FBiHpotrebna samo prosta ve}ina,a to je 30 delegata.- Ovakva interpretacijanema osnova u odredbamaUstava FBiH koji, garantir-aju}i punu ravnopravnostkonstitutivnih naroda i odgo-varaju}e u~e{}e pripadnikaostalih naroda, propisuje:„Dom naroda sastoji se od 58delegata, i to po 17 iz redasvakog od konstitutivnih na-roda i sedam iz reda ostalih.“Kada bi se postupilo pomi{ljenju OHR-a, nastao bipresedan s nesagledivim po-sljedicama. Ne samo {to bi seodluke u Domu naroda mo-gle donositi protiv volje i le-gitimnih interesa pojedinognaroda nego bi se i sve dru-ge institucije mogle uspo-stavljati s tijesnom natpolo-vi~nom ve}inom u Ustavupredvi|enog sastava. Time bise, definitivno, napustio pr-incip vladavine prava,uklju~uju}i i princip ravno-pravnosti, pa time i oduzeolegitimitet najva`nijim insti-tucijama sistema - navedenoje u tada{njem saop}enjuUstavnog suda.Ina~e, OHR je 15. janua-ra 2007. dao pomenuto tu-ma~enje i CIK je tri dana ka-snije dodijelio mandate dele-gatima, ali oni su bili izabr-ani iz svih deset kantona.Tada su nedostajala po tri de-legata iz reda srpskog i iz re-da ostalih naroda, a kojiuop}e nisu postojali u kanto-nalnim skup{tinama. PremaCIK-u, to je potpuno dru-ga~ija situacija u odnosu nasada{nju, kada delegati nika-ko nisu izabrani iz ~etiri ka-ntona, a i za peti jo{ nijeizvr{ena potvrda njihovogizbora.
[ta je Ustavni sud rekao 2007.
 Paji}: Odlu~uje Sud, a potomSkup{tina Br~ko DistriktaSala Parlamenta FBiH: Ne zna se ho}e li biti kvoruma
Reagiranje izvr{nog sekretara SNSD-a
Vasi} protiv evropske klauzule
Iako se ju~er {pekuliraloda na sjednicu ne}e do}iIvo Tadi} iz HDZ-a BiH,koji je za delegata izabraniz Skup{tine Zeni~ko-dobo-jskog kantona, on je za na{list to demantirao.- Do}i }u, premda neznam razlog zbog kojeg jesjednica sazvana, pogotovokada se zna da nam CIK ni-je dodijelo mandate. No, neznam za{to neko iz HDZ-a BiH ne bi do{ao, jer mi je-smo za to da se vlast formi-ra - kazao je Tadi}.
Tadi} iz HDZ-a }e do}i
Pozvano svih 30 do sada izabranih delegata, ako do|u svi, predvi|enoda polo`e zakletvu ili dogovore deklaraciju s pozivom na formiranje vlasti
 Ljubijanki}: Mogu}edono{enje deklaracije
DOM NARODA FBiH
Uprkos neizboru delegata iz svih kantona
SDP sazvao sjednicu,niko iz CIK-a ne}e do}i
 
aktuelno
Dnevni avaz, petak,28. januar/sije~anj 2011.
3
 Pi{e: Tarik LAZOVI] (tarikl 
 avaz.ba)
Re`imiu strahu
Nema dana da u BiH neko ne {trajkuje ili prijeti{trajkom, dok vlasti uzvra}aju samo prijetnjama ipoliti~kim manipulacijama sindikatom
Socijalni nemiri koji ve} sedmicama tresu Tunis, a {ire se na Egi-pat, prijete da prerastu u prvu pravu revoluciju u 21. stolje}u. ^inise da su se u Tunisu obistinila predvi|anja stru~njaka da }e velikuglobalnu recesiju pratiti val bolnih socijalnih i politi~kih promje-na i previranja {irom svijeta.Desetine hiljada gladnih i prevarenih Tuni`ana svrgnulo je ko-rumpiranog predsjednika, izazivaju}i domino-efekt u dr`avamasjeverne Afrike koje dijele zajedni~ku kulturu, vjeru, jezik, ali iiskvarene totalitarne re`ime. Nezadovoljni gra|ani, prevo|eni opo-zicijom, iza{li su proteklih dana na ulice u Egiptu i Albaniji, izazi-vaju}i ozbiljnu nestabilnost. Uzroci i scenarij tih doga|aja mahomsu isti.Recesija i ekonomska kriza je u o~ima obi~nih ljudi, ne samo uAfrici ve} i u na{oj avliji, do kraja ogolila korumpirane vlasti kojesu prije krize nalazile na~ina da kupe socijalni mir. Ali kriza je do-nijela suo~avanje s realno{}u i vlastima i gra|anima.Glad je razbistrila ~ula, probudila opravdani bijes i nagomilanonezadovoljstvo. Dok mnogi u BiH sa simpatijama gledaju na do-ga|anja u Tunisu, pitaju se je li takav scenarij mogu} i u BiH?Nema dana da u na{oj zemlji neko ne {trajkuje, tra`i svoja pra-va i prijeti blokadom saobra}ajnica. Prekju~er su to bili otpu{tenipripadnici Oru`anih snaga BiH, ranije radnici „Feroelektra“, „Brat-stva“, „Krivaje“, „Granita“, „Pretisa“, „Sarabona“ i mnogi drugi.Proteste su najavili `eljezni~ari iz RS, a samo prije nekoliko se-dmica vozovi su stajali u Federaciji BiH. [trajkom ve} neko vrije-me prijete korisnici bora~ke za{tite u RS i policajci u FBiH.Za to vrijeme arogantne vlasti i strana~ki lideri uzvra}aju samoprijetnjama i politi~kim manipulacijama. Jedni, poput predsjednika RS Milorada Dodika, borcima {aljukontraultimatum, utjerivaju}i im strah u kosti. Drugi, oni u FBiH,politi~kim igrama kupili su naklonost sindikalnih lidere, ostavlja-ju}i tako radnike bez pravog i kredibilinog liderstva.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
PROTEKCIJA
Za{to nova vlast jednima poma`e, a druge zaobilazi
\ipa: Vlada se vara da }edavanjem `ita Selimovi}imasmanjiti cijenu hljeba
Mali pekari ogor~eni {to vlada SDP-a i SDA spa{ava samo „Klas“!
Vi{e se brinu za tajkune nego za gra|ane
Vlada planira posuditi „Klasu“ 4.500 tona p{enice
Udru`enje pekarskih obrtnikaFBiH o{tro je osudilo diskrimini-raju}u odluku Vlade Kantona Sa-rajevo da sarajevskom „Klasu“ uvlasni{tvu Hilme i Muje Selimo-vi}a posudi 4.500 tona p{enice!
Robne rezerve
- Vlada KS nema pravo na ta-kav na~in favorizirati jednog pro-izvo|a~a na ra~un ostalih. Ako su`eljeli pomo}i gra|anima i proi-zvo|a~ima, logi~no bi bilo da su tup{enicu podijelili svim pekarimana podru~ju Sarajevskog kantonaprema udjelu na tr`i{tu - kazao jeza „Avaz“ Sead \ipa, predsjednikUdru`enja.Dodaje da je pozajmica„Klasu“ sramotna i zbog toga {toovaj proizvo|a~ ima najmanji udiona tr`i{tu KS od svih industri-jskih proizvo|a~a, ali i malih pe-kara. Vlada KS, s druge strane,o~ekuje da }e njenom intervenci-jom do}i do smanjenja cijene hlje-ba za 10 posto.- Kantonalna vlada se grdnovara ako misli da }e posudbomp{enice „Klasu“ rije{iti problemvisokih cijena hljeba, odnosno da}e one biti ni`e. „Klas“ je manji-nski u~esnik na tr`i{tu i mine}emo dozvoliti takve neopra-vdane povlastice. Na Upravnomodboru Udru`enja razmotrit }emoovu mjeru i odrediti na{e daljnjedjelovanje prema diskriminator-skom odnosu Vlade KS - za-klju~uje \ipa.S obzirom na to da }e „Klasu“Direkcije za robne rezerve KS hitnodati 1.000 tona p{enice, dok }e preo-stalih 3.500 biti pozajmljeno od Fe-deralne direkcije robnih rezervi,\ipa isti~e da je i ta posudba nejasna.- Direktor Federalne direkcijeTon~o Bavrka javno je u nekolikonavrata izjavio da nema razloga zaintervenciju p{enicom na tr`i{tu isad odjednom oni je daju Vladi KSda ona uradi to isto - ka`e \ipa.
Politi~ki pakt
S druge strane, Bavrka isti~eda je pozajmica Direkciji za robnerezerve KS jo{ neizvjesna jer jepotrebno da je prvo odobri Fede-ralna vlada.- Pripremio sam prijedlog odlu-ke koji }e, navjerovatnije, biti nadnevnom redu naredne sjedniceVlade i na njima je da odlu~e ho}eli pozajmiti ili ne}e. Vlada KS, na-vodno, daje ovu pozajmicu da bizaustavila rast cijena i pokazala svo-ju dobru volju i interes da za{titigra|ane. Iako je to deklarativno do-bra ideja, na terenu je te{ko provo-diva - tvrdi Bavrka.Kako god, nakon ovakvih pla-nova kantonalne vlade i Federalnadobivaju na argumentaciji pri~eda upravo Selimovi}i stoje iza~vr{}eg uvezivanja crveno-zelenekoalicije SDP-a i SDA, a slu~aj sp{enicom plasti~no pokazuje ka-kve povlastice od te vlasti o~ekujui o~ito ve} dobivaju ovi ratnopro-fiterski tajkuni.
 M. AVDI]
\ipa podsje}a da je prije neko-liko godina i Federalna vlada da-la p{enicu iz robnih rezervi saraje-vskom „Klasu“ kako bi se tobo`esprije~ilo poskupljenje hljeba.- Tad su dali p{enicu mlinovimakoji su u vlasni{tvu Selimovi}a, ia-ko u zemlji postoji jo{ tridesetakmlinova. I tad nam je nanesena ve-lika nepravda - ka`e \ipa.
Ve} su im jednom dali p{enicu
 „Klas“: Selimovi}ima profit, drugima velika nepravda \ipa: Podjela svim pekarima

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->