Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Bustorf_EAE4_Selti

Bustorf_EAE4_Selti

Ratings: (0)|Views: 213|Likes:
Published by magicderek
Encyclopaedia Aethiopica article on history and ethnography of the Silti (or Silte) ethnic group of Ethiopia
Encyclopaedia Aethiopica article on history and ethnography of the Silti (or Silte) ethnic group of Ethiopia

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: magicderek on Jan 28, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2014

 
 
N
MGQGFBTONJAO
O
NZ@ABTAGO
 
Sbf~in :B ‗ PNjaznj lqWaneln|z ^`faeNjazb|aof Lbo|jLoqn QaioiOfnwwomj|b Lo~waJbmofj G|~iinqEaomc|omgb Caoggojb|aEajnbm Ebfjnmln|eTobfb Io||owwamaNuofj Uoemn|<4?4@o||owwbuaz{ Sn|foe
Uanwlojnm
 
 
T~lfagozabm bc z`aw lbbh uow w~ttb|znj lq o e|omz bc z`n Jn~zwg`n Cb|wg`~meweninamwg`ocz-Saemnzzn;Ebfj gbam bc Hame Ocafow&no|fq :
z`
gnmz- O-J-&jaoinzn| ?3ii&gbffngzabm J|- @-J- \nmmo~& UanmNjazb|aof znoi (@oil~|e!;Io|ao L~foh`Ja|h L~wzb|c Wbt`ao JnenOmj|n~ Io|zémn{ j‑Ofüw)Ibmn|Ofnpomjn| Inghnfl~|eJnmaw MbwmazwamZ`biow \osnUbfln|z E-G- WiajzNsenmao Wbhbfamwhoao
Lalfabe|ocawg`n Amcb|iozabm Jn| Jn~zwg`nm Lalfabz`nh;Jan Jn~zwg`n Lalfabz`nh sn|{nag`mnz janwn T~lfahozabm am jn| Jn~zwg`nmMozabmoflalfabe|ocan8 jnzoaffan|zn lalfabe|ocawg`n Joznm wamj ai Amzn|mnzöln| `zzt;""jml-jjl-jn ol|~clo|-Lalfabe|ot`ag amcb|iozabm t~lfaw`nj lq Jan Jn~zwg`n Lalfabz`nh;Jan Jn~zwg`n Lalfabz`nh fawzw z`aw t~lfagozabm am z`n Jn~zwg`nMozabmoflalfabe|ocan8 jnzoafnj lalfabe|ot`ag jozo aw osoafolfn am z`nAmzn|mnz oz `zzt;""jml-jjl-jn- gatDjlc-jjl-jn
¡ Bzzb @o||owwbuaz{ HE& Uanwlojnm <4?4Z`aw ub|h& amgf~jame off bc azw to|zw& aw t|bzngznj lq gbtq|ae`z-Omq ~wn lnqbmj z`n faiazw bc gbtq|ae`z fou uaz`b~z z`n tn|iawwabmbc z`n t~lfaw`n| aw cb|lajjnm omj w~lkngz zb tnmofzq- Z`aw ottfanwto|zag~fo|fq zb |nt|bj~gzabmw& z|omwfozabmw& iag|bcafiw omj wzb|oenomj t|bgnwwame am nfngz|bmag wqwzniw-T|amznj bm tn|iomnmz"j~|olfn totn|-T|amzame omj lamjame; Iniiamen| InjanmGnmz|~i OET|amznj am En|iomq
uuu-`o||owwbuaz{-jn"sn|foe
AWLM
 
345
W
á
f
z
aN
uofj
U
oemn|
& ‖Wnfz‑a)Sn|wn am o|olawg`n| Wg`|acz o~wjni Wg`fblanw)Mog`foÒ’& am;
WneLbjFnw
737‗5:-
Faz-
; N
nso
@-I- E
~zz
@
~wwnam
I
b`oiinj
I
~wwo
&
Wafz‑n‗Oi`o|ag‗Nmefaw` Jagzabmo|
(
uaz` Gbmgawn E|oi)io| l N
\MWZ 
)O
^E^WZ 
E
^ZZ 
!& Ojjaw Ololo ?1158 N
|mwz
)O
~e~wz
E
~zz
&
Z`n Wafzn E|b~t (Nowz E~|oen!’& am;\
bln|z
@
nz{|bm
(nj-!&
Z`n Wniazag Fome~oenw
& Fbmjbm?115& >41‗7:8
A
j
-
& ‖Wz~janw am z`n T`bmbfbe bc Wafz‑a’&
 KNW
?3& ?107& 75‗578 A
j
-& ‖Bm z`n Gbmk~eozabm bc z`n Wafz‑asn|l’&
alaj-
?1& ?103& 1?‗??<8 U
bfc
F
nwfo~
&
Nzibfbeagof Jagzabmo| bc E~|oen
& Uanwlojnm ?151& sbf- ?& 13?‗?47<8A
j
-& ‖O|olag Fbomub|jw am Wnf
z
a’&
 Onz`abtago
<& ?111&?47‗<7-Nnso E~zz
W
á
f
z
a nz`mbe|ot`q
Z`n zn|i W- (
C
w?
! aw (?! om bfjn| so|aomz bc z`n ibjn|m nz`mbmi ‖W
á
f
z
n’ (
C
w
7
! u`ag`amgf~jnw off wtnohn|w bc z`n W- fome~oen& omj az aw(<! z`n moin bc o iokb| w~le|b~t& z`n
W~ii~wW
á
z
a
(‐Nae`z Xjawz|agzw bcY W-‑! b| ‖W- t|btn|’-B|of z|ojazabm jn|asnw z`n moinw W- omj W
á
f
z
nc|bi z`n offnenj
W~ii~w W
á
z
a
omgnwzb| ‖
 eêm
 W
á
f
z
a’ (
 eêm
X
{o
Y& ‐|~fn| bc o zn||azb|‑!- Zbjo‑wW
á
f
z
n amgf~jn z`n iokb| w~le|b~tw bc O{ê|mêz&Lê|lê|n (
õÁ
mmêqb|!& Ofa
÷÷
b& U~|a|b& Iêfeo(
õ
U
á
flo|êe! omj
W~ii~w W
á
z
a
- Z`n e|noz io) kb|az bc z`n tbt~fozabm aw I~wfai- ^mzaf z`nwngbmj `ofc bc z`n <4
z`
gnmz-& gbffngzasn jnwaemo)zabmw u`ag` amgf~jnj off iokb| w~le|b~tw un|n‖Ojn(!o’ (c|bi
õ
@ojao Xw~fzomoznY!& ‖Awfoi’omj ‖Nowz
õ
E~|oen’& z`n fowz lname t|aio|af ofame~awzag gozneb| ofwb amgf~jame
õ
Uêfomn omj
õ
[o- Z`n un|n uajnf gbmwajn|nj zb ln to|z bc z`n E~|oen- @bunsn|& oczn| z`n coff bc z`n
Jê|e
am ?11? o tbfazagof ibsninmz cb|inj& gfoaiamez`n `ae`fomj o|now
õ
á
mwêz
g~fzasozabm aw t|njbi)amomz& u`afn am z`n fbun| |neabmw gn|nofw `osnib|n aitb|zomgn-
õ
oz
omj
õ
lê|lê|n
o|n z`nibwz |nfnsomz gow` g|btw- Wbin u|azznm wb~|gnw(n-e-& Gngg`a ?000; ?<7c-! jnwg|aln z`n amsbfsn)inmz bc wbin W- omj U
á
flo|êe z|ojn|w am wfosnz|ojn- Wamgn z`n ?1
z`
gnmz- in|g`omzw o|n nmeoenjam z|omw)|neabmof z|ojn& nwtngaoff am
õ
gbccnn& bmz`n go|osom |b~zn g|bwwame z`na| zn||azb| zb gbm)mngz
õ
Wajoib t|bsamgn omj
õ
Ťêuo- J~|ame z`n<4
z`
gnmz- iom tnbtfn c|bi z`n o|no iae|oznjzb Ojjaw Olêlo omj bz`n| zbumw am wb~z`n|mNz`abtao- Am z`n gotazof z`n& zbenz`n| uaz` z`nE~|oen& iohn ~t bmn bc z`n ibwz aitb|zomziae|omz e|b~tw- Z`n o|n wtnga﬏goff hmbum ownmz|nt|nmn~|w am z`n Iê|hozb (
õ
Ojjaw Hêzêio!omj O|ojo o|now-Z`n G`|bmagfn bc 
o
w
n
 
õŰ
Oijê
bm inm)zabmw om nmzaz offanj zb z`aw nitn|b| l z`nmoin bc Wêf
z
oea"W
á
f
z
ê`a& u`ag` gom ln amzn|t|nznjow W
á
f
z
a"n)en X‐fomj bc W-‑Y (Io|OijW ?44& <?
7
!-L|o~hêitn| ajnmza﬏nw z`n ‖Nowz)E~|oen’ ow z`nbmf tnbtfn |nfoznj zb z`n @ojao w~fzomozn u`bjaj mbz ojbtz o G~w`azag fome~oen- Oggb|jame zb`aw |ngbmwz|~gzabm& am z`n ?5
z`
gnmz- z`na| `bin)fomj uow fbgoznj am z`n `ae`fomj bc 
õG
ê|
g
ê|(L|@oj 14& ?0:!- Oggb|jame zb b|of z|ojazabm&zbjo‑w W
á
f
z
n gbmwajn| z`niwnfsnw jnwgnmjomzw bc uo||ab|w bc O|ol& b| nsnm Ťo|
a
﬏g& jnwgnmz u`b kbamnj
õ
O
`
ioj l- Al|
o
`
a
i of)
Èo
{
a
omj `aw w~g)gnwwb|
oia| 
 
õ
M
~
| l- I~
eo
`aj- Am z`n uohn bc z`n
õ
 e
a`
j
& omgnwzb|w& w~g` ow& n-e-&
`o
 ee
a
Ofan^iê|&
ůo
ü
Mo
w
|off
o
` (
õŰ
Oljomm
ow
a|!&
ůo
ü
 Lê|hêffn&
ai
i
 
õÉ
aja& Hol
a
|
@o
iaj omj M
~
|
Z`n
`o
|o
ibwq~n bc z`n Ofhêwb
{
uao
& W
á
fza8 t`bzb <44:& gb~|znw bc z`no~z`b|
om amjntnmjnmz nz`mag ajnmzazbc z`n ‖W
á
f
z
n’& ow z`n mbu goffnjz`niwnfsnw- Znm no|w fozn| z`najnmzaz jawgb~|wn |nw~fznj am z`nojiamawz|ozasn wngnwwabm c|bi z`nE~|oen {bmn omj z`n nwzolfaw`)inmz bc o ‖W
á
f
z
n {bmn’ (cb| z`nno|fan| ojiamawz|ozasn jasawabm w-ofwb
õ
@oqb
÷÷
)L~zo
e
a|o!- Z`nW- fome~oen o|no |nog`nw c|biz`n njen bc z`n E~|oen `ae`fomjw~t zb z`n fbufomjw Unwz bc Fohn[
u
o omj c|bi z`n o|no o|b~mjz`n @o| Ťê
z
om g|ozn| fohn& wb~z`bc 
õ
L~zo
e
a|o& ~t zb z`n fbufomjwbc Womh~|o& lb|jn|ame zb z`ngb~mz| bc 
õ
Offoolo-Z`n W
á
f
z
n t|ogzagn iapnj oe)|ag~fz~|n omj gozzfn l|nnjame- Am

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->