Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
consilier_juridic

consilier_juridic

Ratings: (0)|Views: 88 |Likes:
Published by costinela_mea7053

More info:

Published by: costinela_mea7053 on Jan 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2011

pdf

text

original

 
Copyright COGNITROM 2007
1
CONSILIER JURIDIC
PROFIL OCUPA
Ţ
IONAL
Descrierea ocupa
ţ
ie:
Practican
ţ
ii unei astfel de ocupa
ţ
ii acordând consultan
ţă
de specialitatecompartimentelor din cadrul institu
ţ
iei
ş
i reprezentând în instan
ţ
e judec
ă
tore
ş
ti unele dosare ale acesteia.
Cod COR: 242103
A. Sarcini principale
 Aceast 
ă
component 
ă
cuprinde acele sarcini aferente unei ocupa
ţ 
ii care au cea mai mare importan
ţă
pentru ocupa
ţ 
ia respectiv 
ă
 
ş
i permit diferen
ţ 
ierea între o persoan
ă
cu performan
ţ 
e ridicate în profesia respectiv 
ă
 (expert)
ş
i o persoan
ă
cu performan
ţ 
e reduse (novice).
Prime
ş
te
ş
i studiaz
ă
actele normative emise de serviciile de specialitate dup
ă
care acord
ă
avizulde legalitate;
Evalueaz
ă
dovezile
ş
i se preg
ă
te
ş
te dezvoltând strategii
ş
i argumente pentru sus
ţ
inereadosarului;
Urm
ă
re
ş
te desf 
ăş
urarea proceselor prin
ţ
inerea eviden
ţ
ei termenelor de proces, întocmireaactelor necesare prezentarea la termenele de judecat
ă
cu complet
ă
ri
ş
i dovezi noi;
Întocme
ş
te grafice individuale fiec
ă
rui dosar cu termenele de depuneri a actelor 
ş
i prezent
ă
ri înfa
ţ
a instan
ţ
ei, recursuri;
Depune acte doveditoare
ş
i probatorii la dosar cause, necesare desf 
ăş
urarii procesului;
Studiaz
ă
constitu
ţ
ia, legisla
ţ
ia nou ap
ă
rut
ă
, deciziile, regulamentele, hot
ă
rârile pentru a identificatoate aspectele importante sus
ţ
inerii dosarelor;
Acord
ă
consulta
ţ
ii de specialitate compartimentelor din cadrul institu
ţ
iei;
Acord
ă
consulta
ţ
ii cet
ăţ
enilor cu privire la solicit
ă
rile acestora
ş
i cu modalit
ăţ
i legale de rezolvareaa lor;
Identific
ă
 
ş
i analizeaz
ă
sursele de informa
ţ
ii
ş
i bazele de date în cazul documentelor depuse ladosare pentru a verifica autenticitatea lor;
Prime
ş
te
ş
i verific
ă
cu aten
ţ
ie cererile solicitan
ţ
ilor pentru a identifica informa
ţ
ia solicitat
ă
 
ş
i a îndruma pe ace
ş
tia spre organele specializate;
Comunic
ă
func
ţ
ionarilor din institu
ţ
ie sau din alte institu
ţ
ii ale administra
ţ
iei publice locale saucentrale despre diverse dosare
ş
i demersul în instan
ţă
al acestora;
Arhiveaz
ă
documentele/dosarele prin înregistrarea
ş
i conservarea tuturor actelor juridice emisede institu
ţ
ia respectiv
ă
;
 
Copyright COGNITROM 2007
2
Consemneaz
ă
în registrul de intrare-ie
ş
ire cita
ţ
iile, actele juridice, folosite în timpul proceselor;
Prime
ş
te, înregistreaz
ă
studiaz
ă
(din punct de vedere al formei, con
ţ
inutului, în conformitate cuprevederile legale)
ş
i avizeaz
ă
acte normative
Elaboreaz
ă
 
ş
i actualizeaz
ă
baza de date juridic
ă
a institu
ţ
iei conform legisla
ţ
iei în domeniu
B. Contextul muncii
 Aceast 
ă
component 
ă
con
ţ 
ine informa
ţ 
iile esen
ţ 
iale despre mediul în care practican
ţ 
ii unei ocupa
ţ 
ii î 
ş
i exercit 
ă
 
 
activit 
ăţ 
ile menite s
ă
duc 
ă
la îndeplinire sarcinile aferente
ş
i eventualele riscuri la care ace
ş
tia se expun.
B
1
. Mediul fizic
Majoritatea activit
ăţ
ilor se desf 
ăş
oar 
ă
în spa
ţ
iu protejat
B
2
. Mediul socio-organiza
ţ
ional
Sarcini sunt nestructurate
Munca se desf 
ăş
oar 
ă
dup
ă
un orar fix
Au foarte mare liberate de decizie dar suport
ă
consecin
ţ
ele erorilor 
Sunt foarte frecvente interac
ţ
iunile interpersonale fa
ţă
în fa
ţă
cu colegii, clien
ţ
ii
B
3
. Riscuri. Alte notific
ă
ri speciale
Nu exist
ă
riscuri
 
C. Nivelul de educa
ţ
ie
ş
i calificare
Exercitarea oric 
ă
rei ocupa
ţ 
ii necesit 
ă
un anumit traseu de educa
ţ 
ie sau training finalizat printr-o calificare.Conform Cadrului European al Calific 
ă
rilor (EQF) exist 
ă
8 niveluri de calificare(N1-N8). 
Studii superioare de specialitate (nivel licen
ţă
)
Nivel de calificare: N6
 
Copyright COGNITROM 2007
3
D. Cuno
ş
tin
ţ
e
ş
i deprinderi
Cuno
ş
tin
ţ 
ele colec 
ţ 
ii de informa
ţ 
ii rela
ţ 
ionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul înv 
ăţă
rii formale sau 
 
non/informale. Deprinderile sunt cuno
ş
tin
ţ 
ele procedurale, adic 
ă
blocuri de cuno
ş
tin
ţ 
e despre cum s
ă
faci o
 
activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o anumita unealta.
Cuno
ş
tin
ţ
e referitoare la: Tipuri de deprinderi
Legisla
ţ
ie
ş
i guvernare
Siguran
ţă
public
ă
 
ş
i securitate
Servicii clien
ţ
i
ş
i personal
Limb
ă
str 
ă
in
ă
 
Comunica
ţ
ie
ş
i media
Administra
ţ
ie
ş
i management
Deprinderi folosite în înv
ăţ
are
Deprinderi de rezolvare a problemelor 
Deprinderi de munc
ă
cu sisteme tehnice
Deprinderi de gestionarea resurselor 
 
E. Aptitudinile
 Aptitudinea reprezint 
ă
un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare pentru a ob
ţ 
ine performan
ţă
într-o gam
ă
de activit 
ăţ 
i. Succesul în activitatea respectiv 
ă
presupune pe lâng 
ă
aptitudini, un set decuno
ş
tin
ţ 
e dobândite printr-o rut 
ă
educa
ţ 
ional 
ă
.
E1. Aptitudini cognitive
 
Nivel de dezvoltare
Aptitudine
1
(minim)
2
(mediuinferior)
3
(mediu)
4
(mediusuperior)
5
(maxim)
1.Abilitatea general
ă
de înv
ăţ
areX2. Aptitudinea verbal
ă
 X3. Aptitudinea numeric
ă
 X4. Aptitudinea spa
ţ
ial
ă
 X5. Aptitudinea de percep
ţ
ie a formeiX6. Abilit
ăţ
i func
ţ
ion
ă
re
ş
tiX7. Rapiditatea în reac
ţ
iiX8. Capacitatea decizional
ă
 X

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->