Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
15Activity
P. 1
Govor tijela - Osobine i tipovi kanala neverbalne komunikacije

Govor tijela - Osobine i tipovi kanala neverbalne komunikacije

Ratings: (0)|Views: 1,861 |Likes:
Published by Meliha Hasečić
Koji su kanali kojima naše tijelo "govori"....
Koji su kanali kojima naše tijelo "govori"....

More info:

Published by: Meliha Hasečić on Jan 29, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2014

 
Frfhagj a pa~fsa iogodo gjsjxhodgj ifmzgaiobakj
 Gjsjxhodgo ifmzgaiobako rj frpsoxzkj ~zpjm gjsjxhodgal ifmzgaiobafgal {goifso adaiogodo$ o ifka rdzŷj {o iogodarogkj f`gfrgf ~xjgfůjgkj ~fxzio a{ a{sfxo gjsjxhodgjifmzgaiobakj' Mjğzpam$ {osargf f` ozpfxo ~frpfkj a xo{dačapj ~f`kjdj pal iogodo$ o fs`kjrz gosj`jgj fgj ~f`kjdj ifkj ~f rsfkam ioxoipjxarpaiomo fhzlsopokz arpj jdjmjgpj oda go kj`og ~fp~zgf `xzeočaka gočag' Poif gjia ozpfxa gjsjxhodgj {goifsj `akjdj go
 ~oxodagesarpačij a jirpxodagesarpačij
,Xfp$ 8>>09 Losjdio$ ?11<!'^f` ~oxodagesarpačiam rj {goifsamo marda go rsj fgj {goifsj ifka rz jdjmjgpasfioda{obakj$ o gkal čagj rsa ~f~xopga edorfsa a ůzmfsa ifkj čzkjmf z{ a{efsfx edorfso axakjča z xjčjgaba' @xzez sjdaiz riz~agz jirpxodagesarpačial {goifso čagj
iagj{ačia  ~xfirjmačia {goifsa 
,Xfp$ 8>>0!'^f` iagj{ačiam {goifsamo marda rj go; ~fixjpj dabo ada cobakodgz jir~xjrakz zidkzčzkząa azrmkjxosogkj ~fedj`o9 ~fixjpj ~fkj`agal `akjdfso pakjdo ‒ edosj$ xziz$ gfez9 `xŷogkj pakjdoz bkjdaga ada ~fdfŷok pakjdo9 rarpjmj saůj xo{gal pkjdjrgal ~fixjpo ro f`xjğjgfm gomkjxfm$ oifka rj čjrpf go{asokz ejrpfsamo' ^xjmo gjiam ozpfxamo iagj{ačij {goifsj čagj apkjdjrgf `f`axasogkj$ maxara ifkj dkz`a gomkjxgf a gjgomkjxgf frposdkokz$ o ifka ~xj`rposdkokz gjiz agcfxmobakz f gkamo'^f` ~xfirjmačiam {goifsamo ~f`xo{zmakjsokz rj ifmzgaiobafga {goifsa ifka ~fčasokzgo xo{`odkaga a go ~xfrpfxgam f`gframo mjğz zčjrgabamo z ifmzgaiobaka$ o pf rz; ca{ačio hda{ago$ f`gfrgf z`odkjgfrp mjğz frfhomo z ifmzgaiobafgfk agpjxoibaka9 ~xfrpfxgaxor~fxj` jrgaio z ifmzgaiobaka9 pjxapfxakodgf ~fgoůogkj$ o ~f` ifkam rj ~f`xo{zmakjsokz `xŷogkj a ~frpz~ba ifkamo kj`go frfho `xzeamo rposdko `f {gogko rsfkj ~xosf go f`xjğjga ~xfrpfx'@xzeo f~ąjgapako ~f`kjdo gjsjxhodgal ifmzgaiobafgal iogodo f`gfrgf {goifsogjsjxhodgj ifmzgaiobakj$ `akjda pj {goifsj go ,Rodujg a Rpobir$ ?113!;
 Iagj{ačij
‒ ~fxzij ifkj ůodkj pakjdf$ zidkzčzkząa ejrpfsj$ cobakodgz jir~xjrakz$ ~fixjpjpakjdo$ zrmkjxosogkj ~fedj`o a gočag lf`ogko'
Sfiodgj ada ~oxodagesarpačij
 ‒ edorfsga {goifsa ifka garz xakjča$ o pačz rj exjůoio zefsfxz$ ůzpgkj$ ~oz{o a saragj pfgo
 
Ca{ačia a{edj` 
‒ ~xj`rposdkokz moga~zdopasgj {goifsj ifka rj f`gfrj go pakjdf$ zidkzčzkząasxrpz cxa{zxj$ gočag f`akjsogko$ z~fpxjhz if{mjpaij a maxaro'
 @f`axasogkj
 
 ‒ iof ůpf rz agpjg{apjp$ cxjisjgbako a sxrpo `f`axo'
 ^xfirjmačij
‒ r~obakodga {goifsa$ zidkzčzkząa agpjx~jxrfgodgz `arpogbz$ pjxapfxakodgfrp a`xzej r~obakodgj f`gfrj'
Z~fpxjho sxjmjgo iof rarpjmo ~xjgfůjgko ~fxzio ada ixfgjmačij
ůpf zidkzčzkjifdačagz sxjmjgo ifkz ~xfsf`amf ro `xzeam frfhomo ada sxakjmj čjiogko'
 Oxpacoipa 
 ‒ ~xj`rposdkokz moga~zdopasgj fhkjipj z fixzŷjgkz ifka mfez xjcdjipaxopa ~fxzija efsfxapa f gkalfsfm `a{okgjxz ada sdorgaiz$ iof ůpf rz gomkjůpok$ zmkjpgagj$ izągadkzhamba ada gjij `xzej rsfkagj'Poifğjx z dapjxopzxa ~frpfka a ~f`kjdo cfxma gjsjxhodgj ifmzgaiobakj go pxa edosgjiopjefxakj;
 efsfx fixzŷjgko$ fhkjipga efsfx a efsfx pakjdo
,Rajemog$ ?1<:!
 '
 
Efsfx fixzŷjgko'
Efsfx fixzŷjgko
 
f`gfra rj go ca{ačij zskjpj fifdagj a gkalfsfzxjğjgkj' Poif$ oxlapjipzxo `a{okgo jirpjxakjxo a agpjxakjxo fhkjiopo ůodkj gjsjxhodgj ~fxzij' Fhdai a{exoğjgfe ~xfrpfxo ada gjij iząj$ zpačj go fgf ůpf rj `jůoso zgzpox pal{a`fso$ o z arpf sxakjmj a{xoŷoso a f`xjğjgo zskjxjgko ada sxakj`gfrpa' Poif fsargf fa{edj`z exoğjsagj z ifkfk ŷasj mfŷjmf ~zgf xjąa f gkjgam rpogoxamo$ izdpzxa a goxf`zifkjm ~xa~o`okz' ^xamkjx {o fsf mfez hapa iząj z Rjgjeodz ifkj rz zsakji ~f{abafgaxogjpoif `o pkjxokz {dj `zlfsj ada fxeoga{obako iząo z Iaga ~xjmo rarpjmz cjge rlza ifkam rj ~fizůoso ~frpaąa loxmfgako a hodogr z rpxzipzxa exoğjsagj ,Maddjx a Rblaccj$ ?111!'
Fhkjipga efsfx'
Fhkjipga efsfx rj f`gfra go ůaxfiz z~fpxjhz xo{dačapal ramhfdo' ^frpfkaga{ xo{dačapal ramhfdo čako {gočjgko soxaxokz f` izdpzxj `f izdpzxj' Rpad cxa{zxj$ {orposj$dfefa$ pjpfsoŷj$ ~xfmjpga {goifsa a rdaij ~xj`rposdkokz fhkjipj ifka ifxarpj ramhfdj z ~xjgfůjgkz ~fxzio' Rpad goůje f`akjsogko kjrpj fčaedj`og ~xamkjx z~fpxjhj fhkjipgfe kj{aio z ifmzgaiobaka' Gočag go ifka rj fhdočamf a `akjdfsa pakjdo ifkj ~xapfm roixasomfada arpačjmf mfez rdopa xo{dačapj ~fxzij frfhomo ifkj gor fixzŷzkz' Kj`go rpz`ako efsfxa`o gočag fhdočjgko ~f~zdobakj z mf`jxgfk Jsxf~a mfŷj f`oůadkopa `jrjp xo{dačapal ~fxzio`zeamo; jifgfmria gasf$ fhxo{fsga gasf$ rfbakodga rpopzr$ gasf rfcarpabaxogfrpa$
 
jifgfmrif ~fxakjidf$ rfbakodgf ~fxakjidf$ fhxo{fsgf ~fxakjidf$ gasf zr~kjůgfrpa$ ~fskjxdkasfrp a mfxodga ioxoipjx frfhj'Kj`og ~frjhog sa` fhkjipgfe efsfxo ~xj`rposdkokz poif{soga ramhfda ada jmfpaifga' Gkalfso z~fpxjho kj z `oggkj sxakjmj ~frpodo ůaxfif xor~xfrpxogkjgo ~xadaifmifmzgaiobakj ~zpjm agpjxgjpo a mfhadgj pjdjcfgakj' ^f` jmfpaifgamo rj marda go ~frjhgjexocačij ramhfdj ifka a{xoŷosokz xo{dačapj rposfsj a jmfbakj roefsfxgaio z agpjxoibaka ifkorj gj f`sako dabjm z dabj sją ~xjif gjife `xzefe mj`ako'
Efsfx pakjdo'
Efsfx pakjdo ada iagj{aio ~xj`rposdko rixoąjg pjxmag ifka f{gočoso sjfmoůaxfi r~jipox gjsjxhodgal {goifso' Efsfx pakjdo ~xj`rposdko kj`og f` goksaůj ~xfzčosogalfhdaio gjsjxhodgj ifmzgaiobakj$ o rom rj ~fkom f` rpxogj doaio čjrpf rmopxo aragfgamfm gjsjxhodgj ifmzgaiobakj' ^f` fsam ~fkmfm rj marda go rdakj`jąj {goifsjgjsjxhodgj ifmzgaiobakj ,Xfp$ 8>>09 Uoaguxaelp$ 8>>?9 Mold$ ?1<59 Mfdgox a Rjejrpxadj$?1159 Rodujg a Rpobir$ ?113!;
Cobakodgo jir~xjrako'
 
Dabj kj gokjir~xjrasgaka `af pakjdo'
 
Mgfef kj `akjdfso dabo ifka rjmfez ~fmakjxopa a go pok gočag f`osopa jmfbakj$ rposfsj$ ca{ačif ada ~ralačif rpogkj frfhj'Fs`kj rj ~frmopxokz; fča a ~xj`af fif fčakz$ zrpo$ fhxsj$ fčga io~ba$ gfr$ hfko$ {opjegzpfrpifŷj dabo$ iof a dabj z bkjdaga' Cobakodgo jir~xjrako jrpszkj z frpsoxasogkz rsal$ ~xj`lf`gf gosj`jgal$ czgibako gjsjxhodgj ifmzgaiobakj' Počgfrp fbkjgkasogko jmfbakogo frgfsz a{xo{o dabo {gopgf kj sjąo f` počgfrpa {oidkzčasogko f frfhagomo dačgfrpa'Jmfbakj {o ifkj ~frpfka zgasjx{odgfrp a{xo{o z xo{dačapam izdpzxomo ~fio{of kj ^ozdJimog$ o fg kj zpsx`af `o rj z xo{dapam izpzxomo ro sjdaifm počgfůąz kj`goif ~xj~f{gokz a a{xoŷosokz jmfbakj; rxjąj$ rpxolo$ pzej$ egkjso$ a{gjgoğjgko a eoğjgko'
Fhxorba ifgpoipo fčamo
'
Edj`ogkj a zrmkjxosogkj ~fedj`o rz soŷga z rsam izdpzxomo amfez raegoda{axopa agpjxjr$ ~xasdočjgkj$ f`fhxosogkj ada a{o{asogkj' ^xjm`o gjij izdpzxjgoedoůosokz agpjg{asog ifgpoip fčamo$ `xzej rmopxokz `o pf gakj izdpzxgf$ sją f~orgf'Edj`ogkj ~frpokj soŷgf pfifm `fkjgočij `fha io`o `akjpj ~xadaifm `fkjgko `axjipgf edj`omokiz z fča' Edj`ogkj kj poifğjx zrif ~fsj{ogf ro efsfxfm a rdzůogkjm a ~xzŷo ifxargj ~fsxopgj agcfxmobakj f `xzůpsjgam pfifsamo' Z mgfeam rj izdpzxomo edj`ogkj ifxarpa

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
squallp01 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Maja Bjelajac liked this
Maja Bjelajac liked this
Master_ZG liked this
Maja Bjelajac liked this
Maida Halkic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->