Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kafkas (Am Caucasica) ve Karniyol (Am Carnica) Arı Irklarının Morfolojik Ayrımında Kanat Organının Önemi

Kafkas (Am Caucasica) ve Karniyol (Am Carnica) Arı Irklarının Morfolojik Ayrımında Kanat Organının Önemi

Ratings: (0)|Views: 119 |Likes:
Published by arimbalimpetegim
Ahmet Güler & Yüksel Bek & Hürriyet Güven & Servet Arslan
Ahmet Güler & Yüksel Bek & Hürriyet Güven & Servet Arslan

More info:

Published by: arimbalimpetegim on Jan 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2011

pdf

text

original

 
 1 Ondokuz May
ı
s Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 55139 Kurupelit Samsun2 Ondokuz May
ı
s Üniversitesi, T
ı
p Fakültesi, 55139 Kurupelit Samsun3 Ordu Ar 
ı
c
ı
l
ı
k Ara
ş
t
ı
rma Enstitüsü, Ordu4 Gazi Osman Pa
ş
a Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tokat
 
KAFKAS
(
A m caucasica
)
VE KARN
İ
YOL
(
A m carnica
)
ARIIRKLARININ MORFOLOJ
İ
K AYRIMINDA KANAT ORGANININ ÖNEM
İ
 
Ahmet Güler 
1
Yüksel Bek
2
Hürriyet Güven
3
Servet Arslan
4
 
Özet:
Türkiye’nin Kuzeydo
ğ
u Anadolu Bölgesi’nden 60 adet Kafkas ve Trakya Bölgesi’nden 8 adet Trakya genotipi ileAlmanya’dan bir özel yeti
ş
tirici taraf 
ı
ndan getirilmi
ş
7 adet Karniyol
ı
rk
ı
ana ar 
ı
lar 
ı
n kazand
ı
ı
ld
ı
ğ
ı
kolonilerden olmaküzere toplam 75 i
ş
çi ar 
ı
örne
ğ
i al
ı
nm
ı
ş
t
ı
r. Standart olarak kabul edilen kanat A
4
, B
4
, D
7
, E
9
, G
18
, J
10
, J
16
, K
19
, L
13
, N
23
veO
26
damar aç
ı
lar 
ı
ile ön kanat uzunlu
ğ
u (Fl), geni
ş
li
ğ
i (Fb), ve kubital indeks karakterlerinin biyometrik ölçümleriyap
ı
lm
ı
ş
t
ı
r. Uygulanan Diskriminant Analizi Stepwise yönteminde kanat A
4
ı
s
ı
, kanat uzunlu
ğ
u ve kubital indekskarakterleri önemli ay
ı
rtedici karakterler olduklar 
ı
ve genotip gruplar 
ı
n ayr 
ı
m
ı
n
ı
güvenle sa
ğ
lad
ı
klar 
ı
belirlenmi
ş
tir.Kafkas ve Karniyol ar 
ı
 
ı
rklar 
ı
için kanat A
4
, B
4
ve kubital indeks karakterlerinin standart norm veya kesi
ş
im s
ı
n
ı
rlar 
ı
 de
ğ
erleri s
ı
ras
ı
yla 32-33º, 104-105 º ve 2.3-2.4 indeks olarak belirlenmi
ş
tir. Bu norm de
ğ
erleri esas al
ı
narak bu iki ar 
ı
 genotipine ait bilinmeyen örneklerin ay
ı
ı
m
ı
nda gerçek gözlenen uyum düzeyi ve önem aral
ı
ğ
ı
de
ğ
erleri s
ı
ras
ı
yla 0.93 ile0.77 ve 0.89 ile 0.65 olarak bulunmu
ş
tur. III. kubital hücre
ş
ekline bakarak bu iki ar 
ı
genotipinin birbirinden ay
ı
ı
m
ı
n
ı
nbelirli bir düzeyde yap
ı
labilece
ğ
i görülmü
ş
tür. Trakya Bölgesi ar 
ı
s
ı
ile Karniyol
ı
rk
ı
örnekleri tamamen birbirlerinden farkl
ı
 olsalar da bu iki ar 
ı
genotipinin ayn
ı
kaynaktan geldikleri dü
ş
ünülmektedir.
Anahtar Kelimeler:
bal ar 
ı
s
ı
,
Apis mellifera
, alt tür, genotip, önkanat damar aç
ı
lar 
ı
, morfometri, morfoloji, Türkiye
 
 The Importance of Forewing in Morphological Discrimination of Caucasian
(
A m caucasica
G.)
and Carniolan
(
A m carnica
P.)
Honeybees Subspecies
 
Abstract:
The purpose of this study was to compare forewing characteristics of Caucasian and Carniolan honeybeesubspecies and Thrace region honeybee genotype, to determine the key characters and their standard norm values indiscrimination of subspecies, and to investigate the morphological similarities between Carniolan and Thrace regionhoney bee. Total 75 worker bee samples that collected from different part of Turkey and from Germany were used. Onthe standard and most commonly used forewing vein angles (A
4
, B
4
, D
7
, E
9
, G
18
, J
10
, J
16
, K
19
, L
13
, N
23
and O
26
), forewinglength, width and cubital index for every forewing were biometrically measured. The results of step-wise discriminateanalysis method revealed that wing A
4
angle, wing length and cubital index characters were sufficiently discriminatedthe samples from different subspecies of honey bees subjected to study. Forewing A
4
, B
4
and cubital-index charactersof standard-norm values of Caucasian and Carniolan honeybee subspecies were 32-33
˚
, 104-105
˚
and cubital indexwere 2.3-2.4, respectively. Based on the norm values, the ranges of real and observed agreement were 0.93-0.77 and0.89-0.65 to discriminate unknown Carniolan and Caucasian honeybee samples. Structure of third cubital cell cansuccessfully be used in morphological discrimination of Carniolan and Caucasian honeybee subspecies. AlthoughThrace region honey bee and Carniolan samples were overlapping in low percentage with each other, it might probablecome from same genetic origin.
Keywords:
honey bees,
Apis mellifera
, subspecies, genotype, forewing angles, morphometrics, morphology, Turkey
 
 Giri
ş
 
Morfolojik karakterlerden daha çok ar 
ı
 
ı
rklar 
ı
n
ı
ntan
ı
m, s
ı
n
ı
fland
ı
rma, birbirlerinden ay
ı
ı
m
ı
nda,
ı
slah
ı
nda ve safl
ı
ğ
ı
n
ı
n denetiminde yararlan
ı
l
ı
(Rinderer ve ark., 1993). Daha önceden morfolojikolarak tan
ı
mlanm
ı
ş
 
ı
rk ve ekotiplerinin yenidende
ğ
erlendirilmesi yerine bu
ı
rklar 
ı
n sahip olduklar 
ı
 ve onlar 
ı
güvenilir ve aç
ı
k bir 
ş
ekilde ay
ı
rt edeceközelliklerinin ortaya konmas
ı
daha büyük önemta
ş
ı
maktad
ı
r (Ruttner, 1988; Kauhausenkeller veark., 1997). Çünkü ço
ğ
u ar 
ı
 
ı
rklar 
ı
böyle anahtar niteli
ğ
inde ay
ı
rtedici morfolojik karakterleresahiptirler. Bu ay
ı
rtedici yap
ı
 
ı
slah ve yeti
ş
tiriciko
ş
ullar 
ı
nda uygulanacak seleksiyonçal
ı
ş
malar 
ı
nda büyük kolayl
ı
klar sa
ğ
lar. Nitekim bukonudaki en iyi örnek Bat
ı
Avrupa bal ar 
ı
s
ı
(
A mmellifera
)’n
ı
n verim dü
ş
üklü
ğ
ü sebebiyle Karniyol(
A m carnica
)
ı
rk
ı
na dönü
ş
türülmesi sürecinde vedaha sonraki dönemde ya
ş
anm
ı
ş
t
ı
r. Bat
ı
Avrupabalar 
ı
s
ı
 
A m mellifera
 
ı
rk
ı
renk ve di
ğ
er birçokmorfolojik karakter yönünden Karniyol
ı
rk
ı
nabenzerlik gösterir. Bu iki
ı
rk
ı
n ay
ı
ı
m
ı
n
ı
sa
ğ
layacakkubital indeks karakteri geli
ş
tirilmi
ş
ve bir lensyard
ı
m
ı
yla bu iki
ı
rk
ı
n seleksiyonunda ba
ş
ar 
ı
l
ı
 olunmu
ş
tur (Goetze, 1940; DuPraw, 1965; Cornuetve ark., 1975). Moritz (1992) 40 y
ı
l sonra Bat
ı
 Avrupa’dan ald
ı
ğ
ı
örneklerde kanat aç
ı
lar 
ı
vekubital indeks karakterlerini de
ğ
erlendirerekKarniyol ve Bat
ı
Avrupa
ı
rklar 
ı
n
ı
n saf vemelezle
ş
me düzeyini, DuPraw (1965) Avrupa’dankendisine gönderilen ar 
ı
örneklerini kanat damar 
ı
lar 
ı
ve kubital indeks karakterlerindenyararlanarak örneklerin geldikleri
ı
rklar 
ı
, Güler veBek (2002) Türkiye’deki ar 
ı
 
ı
rklar 
ı
n
ı
kanat damar 
ı
lar 
ı
ndan yararlanarak birbirlerinden ay
ı
ı
m ves
ı
n
ı
fland
ı
ı
lmas
ı
n
ı
diskriminant analiz yöntemiuygulayarak do
ğ
rulukla saptayabilmi
ş
lerdir. Ruttner (1986) kanat damarlanma
ş
ekil ve aç
ı
lar 
ı
n
ı
nAnadolu ar 
ı
genotiplerinin ve özellikle de Kafkas ve
 
 
Ar 
ı
 
ı
rklar 
ı
n
ı
n morfolojik ayr 
ı
m
ı
nda kanat organ
ı
 
   
332
Karniyol
ı
rklar 
ı
n
ı
n ay
ı
ı
m ve tan
ı
mlanmas
ı
ndaönemli olduklar 
ı
n
ı
vurgulam
ı
ş
t
ı
r.Trakya Bölgesi ar 
ı
populasyonu hep Karniyol
ı
rk
ı
 olarak bilinir. Bodenheimer (1942) ve Adam (1983)bu bölge ar 
ı
s
ı
n
ı
Karniyol
ı
rk
ı
olarak tan
ı
mlarkenRuttner (1988) bu bölge ar 
ı
s
ı
n
ı
Anadolu
ı
rk
ı
(
A manatoliaca
) olarak tan
ı
mlam
ı
ş
t
ı
r, Güler ve Bek(2002) bu bölge ar 
ı
s
ı
n
ı
n kanat damar aç
ı
lar 
ı
 yönünden
A m anatoliaca
ile bir benzerli
ğ
ininolmad
ı
ğ
ı
n
ı
bildirmi
ş
lerdir.  Ancak Smith ve ark.,(1997) ve Palmer ve ark., (2000) yapt
ı
klar 
ı
mtDNAçal
ı
ş
malar 
ı
nda Trakya Bölgesi ar 
ı
s
ı
n
ı
ı
k ve netbiçimde Karniyol
ı
rk
ı
olarak tan
ı
mlam
ı
ş
lard
ı
r.Türkiye’ye ithali s
ı
n
ı
rl
ı
da olsa son y
ı
llarda Karniyol
ı
rk
ı
na büyük talep oldu
ğ
u ve her geçen gün butalebin artt
ı
ğ
ı
görülmektedir. Bir çok karaktercebirbirlerine benzeyen Kafkas ve Karniyol
ı
rklar 
ı
n
ı
 morfolojik özellikler üzerinde biyometrik ölçümalmadan birbirlerinden ay
ı
rmak çok zordur (Ruttner, 1988).Bu çal
ı
ş
mada; Kafkas ile Karniyol ar 
ı
 
ı
rklar 
ı
n
ı
temsileden örnekleri kanat organ
ı
üzerinde mevcutstandart karakterler yönünden kar 
ş
ı
la
ş
t
ı
rarak bu iki
ı
rk
ı
n ay
ı
ı
m
ı
n
ı
sa
ğ
layacak ay
ı
rt edici niteliktekikarakteri tespit etmek, bu karakter veyakarakterlerin bu ar 
ı
genotipleri için norm de
ğ
erlerinibelirlemek ve Trakya Bölgesi ar 
ı
s
ı
n
ı
n hangidüzeyde Karniyol
ı
rk
ı
ile benzerlik gösterdi
ğ
inisaptamak amaçlanm
ı
ş
t
ı
r.
Materyal ve Metot
Türkiye’de Kafkas ar 
ı
 
ı
rk
ı
(
A m caucasica
) da
ğ
ı
l
ı
mbölgesi olan Artvin ve Ardahan illerinin farkl
ı
 yörelerinden 60 ve Karniyol bölgesi olarak bilinenTrakya Bölgesi Tekirda
ğ
ilinden 8 adet i
ş
çi ar 
ı
 örne
ğ
i 1999 ve 2000 y
ı
llar 
ı
Temmuz ay
ı
ndatoplanm
ı
ş
t
ı
r. Ayr 
ı
ca Almanya’dan bir özel yeti
ş
tiricitaraf 
ı
ndan getirilmi
ş
Karniyol
ı
rk
ı
ana ar 
ı
lar 
ı
nkazand
ı
ı
ld
ı
ğ
ı
7 adet koloniden 2000 y
ı
l
ı
Temmuzay
ı
nda örnek al
ı
nm
ı
ş
t
ı
r. Çal
ı
ş
mada toplam 75 i
ş
çiar 
ı
örne
ğ
inden yararlan
ı
lm
ı
ş
t
ı
r.
İş
çi ar 
ı
sa
ğ
önkanatlar 
ı
slayt cam
ı
üzerine hoyer s
ı
v
ı
s
ı
ilesabitle
ş
tirilmeleri sa
ğ
lanm
ı
ş
t
ı
r.Her kanatta standart olarak kabul edilen kanat A
4
,B
4
, D
7
, E
9
, G
18
, J
10
, J
16
, K
19
, L
13
, N
23
ve O
26
damar 
ı
lar 
ı
(
o
olarak ) ile ön kanat uzunlu
ğ
u (Fl),geni
ş
li
ğ
i (Fb, mm olarak) ve kubital indeks (CI, oranolarak) olmak üzere toplam 14 karakterinbiyometrik ölçümleri al
ı
nm
ı
ş
t
ı
r (DuPraw, 1965;Ruttner ve ark., 1978; Moritz, 1992; Güler ve Bek,2002). Aç
ı
ölçümleri çizim tüp ataçmanl
ı
 mikroskopta yap
ı
lm
ı
ş
t
ı
r. Her kanat üzerindeki 11
ı
y
ı
ölçmek amac
ı
yla mikroskop okullerinde kanatüzerinde kanat damarlar 
ı
n
ı
n birle
ş
ti
ğ
i noktalar çizimtüpünde ka
ğ
ı
t üzerine 18 ayr 
ı
nokta koymaksuretiyle yerleri i
ş
aretlenmi
ş
tir. Daha sonra her 
ı
y
ı
olu
ş
turan bu noktalar çizgi çizilerekbirle
ş
tirilmi
ş
ler ve damarlar 
ı
temsil eden bu çizgiler aras
ı
ı
de
ğ
erleri derece cinsinden aç
ı
ölçer ileölçülmü
ş
lerdir (Moritz, 1992).Yap
ı
lan de
ğ
erlendirme ve elde edilen sonuçlar 
ı
ş
ı
ğ
ı
nda çal
ı
ş
ma farkl
ı
amaçlar 
ı
ve de
ğ
erlendirmeyöntemlerini içeren üç a
ş
amada tamamlanm
ı
ş
t
ı
r.Birinci a
ş
amada genotipleri temsil eden örneklerinbirbirleriyle ili
ş
kileri, s
ı
n
ı
fland
ı
ı
lmalar 
ı
,
ş
tükleribölgeleri, ay
ı
ı
m ve ay
ı
rtedici karakterlerinibelirlemek amac
ı
yla her birinde 15 ve toplam 1125i
ş
çi ar 
ı
y
ı
ihtiva eden 75 örne
ğ
e ait ortalamade
ğ
erlere Diskriminant analizi stepwise yöntemiuygulanm
ı
ş
t
ı
r (DuPraw, 1965; Cooley ve Lohnes,1978; Ruttner, 1988).
İ
kinci a
ş
amada stepwise analiz yöntemi sonucundabelirlenen ay
ı
rt edici nitelikteki karakterlerden kanatA
4
ve bununla yüksek düzeyde negatif ili
ş
kisibulunan B
4
damar aç
ı
s
ı
ile kubital indekskarakterlerinin Kafkas ve Karniyol ar 
ı
 
ı
rklar 
ı
içinnorm veya ay
ı
ı
m için geçi
ş
s
ı
n
ı
rlar 
ı
de
ğ
erlerinibelirlemenin gerekli oldu
ğ
u
ş
ünülmü
ş
tür. Bunusaptamak için de Kafkas ve Karniyol
ı
rklar 
ı
na aitörneklerden Kafkas
ı
rk
ı
nda kanat A
4
damar aç
ı
s
ı
 için 961, B
4
damar aç
ı
s
ı
için 985 ve kubital indeksiçin 375 ve Karniyol
ı
rk
ı
nda kanat A
4
ve B
4
damar 
ı
lar 
ı
ile kubital indeks için 240 i
ş
çi ar 
ı
bireyine aitkanatta biyometrik ölçümler al
ı
nm
ı
ş
t
ı
r. Bireylere aitbu verilerin de
ğ
erlendirilmesinde Ay
ı
ı
m
İ
çin E
ş
ikDe
ğ
er Bulma (Set Cut-Off Value) istatistikyönteminden yararlan
ı
lm
ı
ş
t
ı
r(Beth ve Trapp, 1994).Üçüncü a
ş
amada ise bu iki ar 
ı
 
ı
rk
ı
na ait olupbilinmeyen örneklerin veya bireylerin, kanat A
4
veB
4
damar aç
ı
lar 
ı
ile kubital indeks karakterleri içinbelirlenecek norm de
ğ
erleri esas al
ı
narak yap
ı
lacakay
ı
ı
m
ı
n ne kadar do
ğ
ru olabilece
ğ
ini tespitetmenin gerekli oldu
ğ
u görülmü
ş
tür. Bunun içindeKafkas
ı
temsil eden 10 ve Almanya’dan getirilmi
ş
 Karniyolu temsil eden 7 örnek bir ba
ş
ka enstitüdekibir ara
ş
t
ı
ı
c
ı
ya gönderilmi
ş
tir. Ara
ş
t
ı
ı
c
ı
dan buörneklerden her birinde 12’
ş
er adet i
ş
çi ar 
ı
önkanad
ı
olacak
ş
ekilde örnek haz
ı
rlamas
ı
ve buörneklerin hangi genotipe ve hangi ar 
ı
örneklerineait olduklar 
ı
n
ı
kaydedip bunun sadece kendisitaraf 
ı
ndan bilinmesi istenmi
ş
tir. Her preparattatesadüfi yerle
ş
tirilmi
ş
12 kanattan 10 adedi Kafkasveya Karniyola di
ğ
er iki kanat ise yine tesadüfiyerle
ş
tirilmi
ş
Kafkas veya Karniyol genotiplerine aitolmu
ş
tur. Yani hangi preparat
ı
n veya her preparattaki hangi kanad
ı
n hangi genotipe aitolduklar 
ı
bilinmemi
ş
tir. Her birinde 12 kanat olmaküzere 17 preparatta toplam 204 bireye ait sa
ğ
önkanat yeniden de
ğ
erlendirilmi
ş
tir. Kanatlarda A
4,
veB
4
damar aç
ı
lar 
ı
ile Kubital indeks (CI)karakterlerinin ölçümleri al
ı
nm
ı
ş
ve standart normde
ğ
erleri ile kar 
ş
ı
la
ş
t
ı
ı
larak Kafkas ve Karniyol
ı
rkay
ı
ı
mlar 
ı
yap
ı
lm
ı
ş
t
ı
r. Ayr 
ı
ca, bu kanatlardaherhangi bir ölçüm yapmadan mikroskopta sadeceIII. kubital hücre
ş
ekline bakarak kanad
ı
n hangi
ı
rkaait olduklar 
ı
saptanmaya çal
ı
ş
ı
lm
ı
ş
t
ı
r. Ay
ı
ı
mamaçl
ı
bu farkl
ı
yöntemlerden hangisinin dahagüvenilir ve önemli oldu
ğ
unu belirlemek için deUyum Test (Test of Agreement) yöntemindenyararlan
ı
lm
ı
ş
t
ı
r (
Le, 2001; NCSS ve PASS
).
 
 
Ar 
ı
 
ı
rklar 
ı
n
ı
n morfolojik ayr 
ı
m
ı
nda kanat organ
ı
 
   
333
Bulgular 
Irklar 
ı
n kanat özelliklerine ili
ş
kin ortalama vestandart hata de
ğ
erleri Çizelge 1’de sunulmu
ş
tur.Kanat A
4
, B
4
, D
7
, E
9
, G
18
, J
16
, K
19
ve N
23
damar 
ı
lar 
ı
, kanat uzunlu
ğ
u (Fl) ve kubital indeks (CI)karakterleri (P<0.001) ile kanat J
10
, ve L
13
ı
lar 
ı
 yönünden (P<0.05)
ı
rklar aras
ı
nda farkl
ı
l
ı
klar belirlenirken, kanat O
26
ı
s
ı
ve kanat geni
ş
li
ğ
i (Fb)yönünden farkl
ı
l
ı
k görülmemi
ş
tir. Kafkas ar 
ı
s
ı
kanatA
4
, D
7
ve G
18
karakterlerince en büyük, kanat B
4
,E
9
, J
16
ve K
19
ı
lar 
ı
ve kubital indeks (CI)karakterlerince en küçük, Karniyol
ı
rk
ı
ve Trakyaar 
ı
s
ı
kubital indeks (CI), B
4
, E
9
, J
16
ve kanatuzunlu
ğ
u (Fl) karakterlerince en büyük, A
4
ve D
7
 
ı
karakterleri yönünden ortalama en küçük vebenzer de
ğ
erleri alm
ı
ş
lard
ı
r. Almanya Karniyolu ileTrakya ar 
ı
s
ı
14 morfolojik karakterden sadecekanat K
19
damar aç
ı
s
ı
ile kanat uzunlu
ğ
u (Fl)karakterlerince birbirlerinden farkl
ı
di
ğ
er tümkarakterlerce birbirlerine benzer de
ğ
erler alm
ı
ş
lard
ı
r. Almanya orijinli Karniyol ar 
ı
s
ı
n
ı
ndi
ğ
erlerine göre daha uzun kanat yap
ı
s
ı
na sahipoldu
ğ
u görülmü
ş
tür.  Kafkas ve Almanya Karniyol
ı
rklar 
ı
ise sadece kanat J
10
damar aç
ı
s
ı
yönündenbenzer bulunurken di
ğ
er tüm karakterler yönündenise farkl
ı
bulunmu
ş
lard
ı
r (Çizelge 1).Stepwise yöntemiyle her karakter çifti aras
ı
ili
ş
kibelirlenmi
ş
tir. Kanat B
4
ile E
9
ve kanat A
4
ile D
7
 damar aç
ı
lar 
ı
aras
ı
nda s
ı
ras
ı
yla r=0.613 ve r=0.318düzeyinde pozitif, kanat A
4
ile B
4
aras
ı
nda r=0.533,kanat L
13
ile N
23
aras
ı
nda r=0.461 ve D
7
ile N
23
 aras
ı
nda r=0.447 düzeyinde negatif ili
ş
kisaptanm
ı
ş
t
ı
r. Irklar 
ı
temsil eden örneklerin ay
ı
ı
m
ı
n
ı
 öncelik s
ı
ras
ı
na uygun
ş
ekilde sa
ğ
layan karakterler ve bu karakterlerin tolerans düzeyleri, F önem vewilks lambda test de
ğ
erleri Çizelge 2’desunulmu
ş
tur. De
ğ
erlendirilen 14 morfolojikkarakterden önem ve öncelik s
ı
ralamas
ı
na görekanat A
4
damar aç
ı
s
ı
, kanat uzunlu
ğ
u (Fl) ve kubitalindeks (CI) karakterleri bu
ı
rklar 
ı
n ay
ı
ı
m
ı
nda yeterlive önemli bulunmu
ş
lard
ı
r.Tan
ı
mlama fonksiyonlar 
ı
n
ı
n ikisi de ay
ı
ı
mdaönemli bulunmu
ş
ve ilk fonksiyon populasyoniçerisindeki toplam varyasyonun %91.6’ni ikincifonksiyon ise %8.4’nü izah etmi
ş
lerdir (Çizelge 3).Bu üç ar 
ı
genotipi bu üç karakter ve iki diskriminantfonksiyonu yard
ı
m
ı
yla %100 düzeyindetan
ı
mlanabilmi
ş
tir (Çizelge 3).Irklar 
ı
temsil eden örneklerin diskriminant analizyöntemiyle yap
ı
lan s
ı
n
ı
fland
ı
ı
lmas
ı
nda Kafkas
ı
rk
ı
n
ı
temsil eden toplam 60 örnekten 58’i (%96,7)kendi orijinal, 2 örne
ğ
in (%3.4) her biri (%1.7)Karniyol ve Trakya genotipi, Karniyol
ı
rk
ı
n
ı
 (Almanya) temsil eden 7 örnekten 6 adedi (%85.7)kendi orijinal 1 adedi (%14.3) Trakya genotipi(Karniyol) ve Trakya ar 
ı
s
ı
n
ı
temsil eden 8 örnekten7 adedi (%87.5) kendi orijinal 1 adedi (%12.5)Karniyol (Almanya)
ı
rk
ı
örnekleri bölgesindekümelenmi
ş
lerdir. Üç ar 
ı
genotipine ait yetmi
ş
be
ş
 örne
ğ
in üç morfolojik karakter üzerinden do
ğ
rugruplama düzeyi %97,3 olarak saptanm
ı
ş
t
ı
(Çizelge 4).Kafkas ve Karniyol
ı
rklar 
ı
için belirlenen normde
ğ
erleri Çizelge 5’de sunulmu
ş
tur. Kanat A
4
ve
 
B
4
 damar aç
ı
lar 
ı
ile kubital indeks (CI) karakterlerininbu iki
ı
rkta kesi
ş
im s
ı
n
ı
rlar 
ı
veya norm de
ğ
erleris
ı
ras
ı
yla 32-33
0
, 104-105
0
ve 2.3-2.4 olarakbelirlenmi
ş
tir. Kanat A
4
damar aç
ı
norm de
ğ
eri 32
o
 ve alt
ı
nda örne
ğ
in Karniyol, 33
o
ve üzerindeKafkas, kanat B
4
damar aç
ı
s
ı
104
o
ve alt
ı
ndaKafkas 105
o
ve üzerinde Karniyol
ı
rk
ı
na ait oldu
ğ
u%95 güvenle söylenebilir. Ancak bu karakterlerinalt ve üst ay
ı
ı
m s
ı
n
ı
rlar 
ı
n
ı
n duyarl
ı
l
ı
k düzeyineba
ğ
l
ı
de
ğ
i
ş
ebildi
ğ
i görülmü
ş
tür. Bu iki
ı
rkta kanatA
4
, B
4
ve kubital indeks karakterlerinin alt ve üstay
ı
ı
m s
ı
n
ı
rlar 
ı
n
ı
n ise s
ı
ras
ı
yla 29-42 ve 25-37
0
,88-110 ve 96-122
0
ve 1.5-2.8 ve 1.8-3.2 aras
ı
ndade
ğ
i
ş
ebilece
ğ
i belirlenmi
ş
tir.Her ne kadar öncelik s
ı
ralamas
ı
nda bu üç karakter yeterli ve önemli bulunmu
ş
larsa da kanat B
4
damar 
ı
karakterinin de ay
ı
rtedici nitelikte oldu
ğ
ugörülmü
ş
tür. Çünkü kanat A
4
damar aç
ı
s
ı
ile B
4
ı
s
ı
aras
ı
nda önemli negatif ili
ş
ki belirlenmi
ş
tir.Kanat A
4
ve B
4
damar aç
ı
s
ı
ile kubital indekskarakterleri III. kubital hücre üzerinde bulunurlar.Karniyol
ı
rk
ı
nda kanat A
4
damar aç
ı
s
ı
küçük B
4
damar aç
ı
s
ı
büyük iken, Kafkas
ı
rk
ı
nda kanat A
4
ı
s
ı
büyük B
4
damar aç
ı
s
ı
küçüktür. Bu
ı
rklardakanat A
4
ve B
4
damar aç
ı
karakterlerinin farkl
ı
 olmas
ı
, III. kubital hücre
ş
eklinin farkl
ı
yap
ı
daolmas
ı
ndan kaynaklanmaktad
ı
r. Çünkü III. kubitalhücrenin Karniyol ar 
ı
 
ı
rk
ı
nda dar ve uzun, Kafkas
ı
rk
ı
nda ise geni
ş
ve k
ı
sa yap
ı
da oldu
ğ
ugörülmü
ş
tür. Bu yap
ı
sayesinde mikroskopyard
ı
m
ı
yla bu iki
ı
rka ait bilinmeyen kanatlar 
ı
 birbirinden ay
ı
rmak  mümkün görülmektedir. Önemaral
ı
ğ
ı
de
ğ
erleri küçük bulunmas
ı
na ra
ğ
men(kappa=0.53; 0.48) gerçek gözlenen uyumde
ğ
erleri daha büyük (0.85 ve 0.80) belirlenmi
ş
tir.Nitekim, toplam 204 adet bilinmeyen kanatiçerisinde Kafkas
ı
rk
ı
na ait 114 kanattan 100 veKarniyol
ı
rk
ı
na ait 90 kanattan ise 71 adedininay
ı
ı
m
ı
do
ğ
ru yap
ı
lm
ı
ş
t
ı
r. Bu çal
ı
ş
mada kanat B
4
 damar aç
ı
s
ı
Karniyol ar 
ı
 
ı
rk
ı
ve kanat A
4
damar 
ı
s
ı
Kafkas ar 
ı
 
ı
rk
ı
için en önemli ay
ı
rt edicikarakterler olarak belirlenmi
ş
tir. Karniyol
ı
rk
ı
içinkanat B
4
ve Kafkas
ı
rk
ı
için kanat A
4
damar aç
ı
 norm de
ğ
erleri esas al
ı
narak toplam 204bilinmeyen ar 
ı
kanad
ı
içerisinde Karniyol ar 
ı
 
ı
rk
ı
naait 90 kanattan 86 adedi ve Kafkas
ı
rk
ı
na ait 114kanattan 103 adedinin ay
ı
ı
m
ı
do
ğ
ru yap
ı
lm
ı
ş
t
ı
r. Busonucu gözlenen uyum (0.93 ve 0.89) ve önemaral
ı
ğ
ı
(0.77 ve 0.65) de
ğ
erlerinden de görmekmümkündür.
  

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->