Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GAYB’IN DİLİ TÂCÜ’L-EVLİYÂ ve BURHÂNÜ’L ESFİYÂ ABDÜLKÂDÎR GEYLÂNÎ (K.S.) MENKÎBELERİ HİKMETLİ SÖZLERİ

GAYB’IN DİLİ TÂCÜ’L-EVLİYÂ ve BURHÂNÜ’L ESFİYÂ ABDÜLKÂDÎR GEYLÂNÎ (K.S.) MENKÎBELERİ HİKMETLİ SÖZLERİ

Ratings: (0)|Views: 1,114|Likes:
Published by Şule_naz
GAYB’IN DİLİ
TÂCÜ’L-EVLİYÂ ve BURHÂNÜ’L ESFİYÂ
ABDÜLKÂDÎR GEYLÂNÎ (K.S.)
MENKÎBELERİ
HİKMETLİ SÖZLERİ
GAYB’IN DİLİ
TÂCÜ’L-EVLİYÂ ve BURHÂNÜ’L ESFİYÂ
ABDÜLKÂDÎR GEYLÂNÎ (K.S.)
MENKÎBELERİ
HİKMETLİ SÖZLERİ

More info:

Published by: Şule_naz on Jan 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
-1-
GAYB’IN D
İ
L
İ
 
TÂCÜ’L-EVL
İ
 YÂ ve BURHÂNÜ’L ESF
İ
 YÂABDÜLKÂDÎR GEYLÂNÎ (K.S.)MENKÎBELER
İ
 H
İ
KMETL
İ
SÖZLER
İ
 KADR
İ
TAR
İ
KATI ve EVRADITAVS
İ
 YE ETT
İĞİ
NAMAZ ve DUALAR
E
ş
-
Ş
eyh Muhammed
Ş
ehâbî’y-üs Sâdî TercümeSEYY
İ
D HÜSEY
İ
N FEVZ
İ
PA
Ş
A
 
-2-
DEVRÂN
İ
LÂHΠ
Cem oldu â
şı 
klar 
ı 
pîrîm Abdü’I-Kâdir’inYolunda sâd 
ı 
klar 
ı 
pîrîm Abdü'I- Kâdir’inElim verdim eline kurban oldum dilineCan
ı 
m feda yoluna pîrîm Abdü'I Kâdir’inSana derim ey ki 
ş
i ç 
ı 
kar dilden te
ş
vi 
ş
î Oda yanmaz dervi 
ş
i pîrîm Abdü'l Kâdir’in Ar 
ı 
s
ı 
ı 
m bal 
ı 
ı 
m bahçesinin gülüyümBa
ğı 
n
ı 
n bülbülüyüm pîrîm Abdû'l-Kâdir'inHakk kat 
ı 
nda uludur iki cihan doludur 
ş
refzâde kulundur pîrîm Abdü'l-Kâdir’in
E
ş
refzâde Rûmî 
Not:
Bu ilâhî Kadrî Dergâhlar 
ı
nda Devrân ad
ı
verilen Toplu Zikre ba
ş
lamadanevvel müridlerin ayakta okuduklar 
ı
 
İ
lâhî 
’dir. (Mütercim)
Bu
ı 
ymetli eser; Seyyid Hüseyin Fevzî pa
ş
a ile bu kitaba ve bununnevînden olan eserlerin tümüne eme
ğ 
i geçen, insanlar 
ı 
gerçek 
İ 
SLÂM D
İ 
İ 
 konusunda uyarmaya çal 
ış
an bu kutsal vazifeye kendini adayan âriflere ithâf olunmu
ş
tur.
K
İ
TSAN
Ş
. GÖKNAR
 
-3-
Bölüm: 1
 YAYINEV
İ
N
İ
NÖNSÖZÜ VE ESER
İ
N TANITIMI
Elinizde bulunan bu eserin asl
ı
Farsça'd
ı
r.E
ş
-
Ş
eyh Muhammed Sad
ı
k-ül Kâdirî'y-ü
ş
 
Ş
ehâbî'y-üs Sadi Hz.leri taraf 
ı
ndanFarsça'dan Arapça'ya; «Menâkibi Tâc-ül Evliya ve Burhan-ül Esfiya, El-Kutbür Rabbani Vel Gavsüs Samedânî Es-Seyyid Abdül-kâdîr-ül Geylânî (k.s.)» ismikonularak tercüme edilmi
ş
tir.Arapça'ya tercüme edilerek bas
ı
lan eserin isminin bulundu
ğ
u risaleninalt
ı
nda,
ş
u
ı
klama bulunmaktad
ı
r ki, cidden irfan ehlince bu sat
ı
rlar çok derinledünnî mânalar 
ı
(
İ
lâhî s
ı
rlar 
ı
) aç
ı
klamaktad
ı
r:
«Hüvel kitâb-ül müsemmâ bîtefrih-ül Hat 
ı 
rü tercüme-tü
ş
eyh Abdulkâdîr El kadiri 
İ 
bni Muhiddin-ül Erbili.»
 Yukarda ki beyîtte ünlü mütercim bu gibi eserlerin gönüllere ferahl
ı
kverdi
ğ
ine i
ş
aret buyurmaktad
ı
r ki, cidden öyledir.Tasavvufa âit bütün eserler, gönülleri ferahland
ı
ı
r. Zâten bu sebepledir ki,
Ş
eyh-ül Ekber Muhyiddîn ibn'ül Arabî (r.a.)
ş
öyle buyurmu
ş
lard
ı
r:— «Öyle zaman gelecektir ki, hasbel icâb ve zaman zahir olamayanmü'minler, bu gibi tasavvuf! eserleri okuyarak, ALLAH'
ı
n sevdiklerindenolabileceklerdir.»Eserin bas
ı
ld
ığı
yer hakk
ı
nda, ise eser'in asl
ı
nda
ş
u bilgiler verilmektedir:
« 
İş
bu eser 
İ 
sâ Matbaas
ı 
nda, Haleb kap
ı 
s
ı 
nda, M 
ı 
s
ı 
r'da bas
ı 
lm
ış
ı 
r.»
İş
te elinizde bulunan bu k
ı
ymetli eser de bu Arapça olan eserin Arapça'danda Türkçe'ye Seyyid Hüseyin Fevzi Bey taraf 
ı
ndan tercüme edilmesi ilehaz
ı
rlanm
ış
t
ı
r.Eser'in ilk bas
ı
m
ı
nda sadele
ş
tirmesini A. Kadîri ve B.Uluç
ı
nar yapm
ış
lard
ı
r. Yay
ı
nevimiz naçizane olarak sahas
ı
nda çok k
ı
ymetli olan bu eseri, yenidentertib ettirerek ayr 
ı
ca eser'in içersine KAD
İ
R
İ
EVRADINI ve Gavsü'l-Âzâm'mmüridlerine tavsiyeleri olan hikmetli sözlerini «EY O
Ğ
UL!»'u ayr 
ı
bölüm halindealarak siz k
ı
ymetli okurlar 
ı
m
ı
za sunmaktan Cenab-
ı
Hakk'a sonsuz
ş
ükranduymaktad
ı
r...Zira;
ş
una kesinlikle inanmaktay
ı
z ki ilmi ledünnü (HAK
İ
LM
İ
) ve tasavvuf erbab
ı
n
ı
n hallerini anlatan kitaplar 
ı
yay
ı
nlamak ve bu kitaplardanfaydalanabilmek her 
ş
eyde oldu
ğ
u gibi TAKDÎR-Π
İ
LÂHÎ'dir.Ve
ş
una da kesinlikle inanmaktay
ı
z ki bu ilme hizmet etmek çok k
ı
ymetliolan bir lütfü ilâhîdir...Bizler de bu ilme ummanda bir damla kadar hizmet edebiliyorsak bizlere nemutlu...
Ş
una da eminiz ki; Her 
ş
eyin do
ğ
rusu ancak CENAB-I HAKK (c.C.) bilir!..

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
maskican liked this
Şule_naz liked this
Ljatif Abaz liked this
bahriumman liked this
Şule_naz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->