Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KASİDE‐İ ERCÛZE İmam Ali Kerrema’llâhü veche

KASİDE‐İ ERCÛZE İmam Ali Kerrema’llâhü veche

Ratings: (0)|Views: 377 |Likes:
Published by Şule_naz
KASİDE‐İ ERCÛZE
İmam Ali
Kerrema’llâhü veche
KASİDE‐İ ERCÛZE
İmam Ali
Kerrema’llâhü veche

More info:

Published by: Şule_naz on Jan 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
 
KAS
İ
DE
‐İ
ERCÛZE
 İ
mam
 
Ali
 
Kerrema’llâhü
 
veche
 
(Tam
 
Metin)
 
İ
hramc
ı
zâde
 
Hac
ı
İ
smail
 
Hakk
ı
 
ALTUNTA
Ş
 
 
B
İ
R
 
KÜLTÜR
 
H
İ
ZMET
İ
D
İ
R
 
PARA
İ
LE
 
SATILMAZ
 
İ
SBN:
 
ismailhakkialtuntas@gmail.com
 
http://ismailhakkialtuntas.com
 
Dizgi
 
:
 
H.
İ
smail
 
Hakk
ı
 
Altunta
ş
Kapak
 
:
 
Bask
ı
Cilt
 
:
 
 
 
KAS
İ
DE
‐İ
ERCÛZE
 
Hz.
İ
mam
ı
 
Ali
 
kerrema'llâhü
 
veche
 
taraf 
ı
ndan
 
bahr
ı
 
recez
 
vezni
 
üzere
 
yaz
ı
lan
 
ve
 
istikbalden
 
haber
 
veren
 
me
ş
hur
 
kasidedir.
 
1
 
Bu
 
haberleri
 
hakk
ı
nda
 
Bediüzzaman
 
kaddese’llâhü
 
s
ı
rrahu’l
 
azîz
 
Hazretleri
 
kasidesi
 
için
ş
öyle
 
demektedir.
 
"O
 
Ercuzenin
 
mevzuu
 
ve
 
içindeki
 
maksad
ı
 
aslî;
İ
smi
 
A'zam
ı
 
tazammun
 
eden
 
alt
ı
 
ismin
 
ehemmiyetini
 
beyan
 
etmek,
 
hem
 
o
 
münâsebetle
 
istikbaldeki
 
bir
 
k
ı
s
ı
m
 
umur
u
 
gaybiyeye
 
ve
 
te'sis
i
İ
slâmiyette
 
bir
 
k
ı
s
ı
m
 
mücâhedât
ı
n
ı
 
i
ş
âret
 
etmektir.
 
Evet,
 
Hz.
İ
mâm
 
Üstâd
ı
 
olan
 
Habibullah'dan
 
Rasûlüllah
 
sallallâhü
 
aleyhi
 
ve
 
sellemden
 
ald
ı
ğ
ı
 
dersin
 
bir
 
k
ı
sm
ı
n
ı
 
i
ş
arî 
 
bir
 
surette
 
zikrediyor.”
 
2
 
Seneler
 
önce
 
buldu
ğ
umuz
 
bir
 
nüsha
 
ile
 
tercümesini
 
yapmaya
 
çal
ı
ş
m
ı
ş
t
ı
k.
 
Fakat
 
tercüme
 
yaparken
 
toplu
 
manaya
 
gidilince
 
ister
 
istemez
 
tahrifat
 
ve
 
birçok
 
yanl
ı
ş
lar
 
yapm
ı
ş
oldu
ğ
umuzu
 
bir
 
zaman
 
sonra
 
gördük.
 
Osmanl
ı
ca
 
olarak
 
elime
 
geçen
 
bir
 
tercümeyi
 
inceledi
ğ
imde
 
yapt
ı
ğ
ı
m
 
hatalar
ı
 
ve
 
noksanl
ı
klar
ı
 
görünce
 
düzeltmek
 
ve
 
merakl
ı
lar
ı
 
için
 
tekrar
 
haz
ı
rlamak
 
i
ş
tiyak
ı
 
içimizde
 
do
ğ
du.
 
Elimize
 
geçen
 
Osmanl
ı
ca
 
nüsha
 
tercümesi
 
Mecmuat
ül
 
Ahzab’taki
 
metne
 
sad
ı
k
 
olmas
ı
 
nedeniyle
 
güzel
 
bir
 
çal
ı
ş
ma
 
idi.
 
Tercümeyi
 
Risâle
i
 
Nur
Ş
akirdlerinden
 
biri
 
oldu
ğ
u
 
yaz
ı
 
üslûbundan
 
anla
ş
ı
l
ı
yordu.
 
Fakat
 
ad
ı
n
ı
 
gizlemi
ş
olan
 
bu
 
alim
 
karde
ş
imiz
 
için
 
duac
ı
 
olarak
 
istifade
 
edilmi
ş
ve
 
gerekli
 
ilaveler
 
ile
 
zenginle
ş
tirilme
 
sa
ğ
lanarak
 
yeniden
 
haz
ı
rlamaya
 
gayret
 
1
 
Ahmed
 
Ziyâeddin
 
Gümü
ş
hânevî,
 
Mecmuat
ül
 
Ahzab,
 
s.
 
582.
 
597
 
2
 
Hz.
 
Ali
 
kerrema'llâhü
 
veche
 
Ercüze
 
Kasidesi'nde
 
istikbâle
 
dair
 
baz
ı
 
haberler
 
de
 
vermi
ş
tir.
 
(18.
 
Lem'a
 
için
 
bkz.
 
Sikke
i
 
Tasdik
i
 
Gaybî,
 
s.
 
132
141.
 
Osmanl
ı
ca
 
esas
 
nüsha)
 

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ahmetulas liked this
Şule_naz liked this
Şule_naz liked this
ahmetulas liked this
Şule_naz liked this
Şule_naz liked this
Şule_naz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->