Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
oncetus.com_TUSEM-2011-N-3-klinik

oncetus.com_TUSEM-2011-N-3-klinik

Ratings:
(0)
|Views: 384|Likes:
Published by oncetus
TUSEM 2011 nisan / ilkbahar dönemi tus hazırlık 3. deneme sınavı klinik bilimler soruları ve açıklamalı cevapları
TUSEM 2011 nisan / ilkbahar dönemi tus hazırlık 3. deneme sınavı klinik bilimler soruları ve açıklamalı cevapları

More info:

Published by: oncetus on Jan 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2012

pdf

text

original

 
www.tusem.com.tr 
KLİNİK BİLİMLER - A KİTAPÇIĞI2011 - 01 - TUSEM - KTBT
43
KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR1. Patolojik nabızlardan pulsus liformis aşağıdaki durumlardan hangisinde görülür?
A)AortDarlığıB)AortYetmezliğiC)ŞokD)HipertrokKardiyompatiE)Kalpyetmezliği
1 - C 
Patolojik nabızlar Pulses bisferiens:
 AY ve hipertrok KMP’de görülen sistol sırasındaki çift tepeli nabızdır.
Pulses alfernans:
Nabız şiddetinde değişiklik, bir güçlü bir zayıf vuru olmasıdır. Nabız araları eşittir. Sol kalp yetersiz 
-
liğinde ve venöz dönüşün azaldığı durumlarda görülür.
Pulses parvus et tardus:
 Amplitudü ve basıncı düşük nabız (zayıf ve geç gelen nabız): Aort stenozu, bazen MS dagörülür.
Dikrotik nabız:
Hem sistol hem diyastol de palpe edilebilen nabız dalgasıdır. Sol ventrikül yetmezliğinde ve dilate KMP de görülür. Sol ventrikül vurusunun zayıamasına ve aort kapağının kapanmasına bağlıdır.
Pulsus altus (magnus) et celer:
Büyük ama çabuk kaybolan nabız. Aort yetmezliği, hipertiroidi, anemi, paget, PDA’dagörülebilir.
Corrigan nabız (sıçrayıcı nabız, St. Vitus dansı):
 AY, AV blok, ciddi sinüsal bradikardi 
Pulsus bigeminus:
Bigemine ventriküler ekstrasistoller 
Pulse dest:
 Atrial brilasyonda görülür. Kalp tepe atımı ile periferik nabız sayısı arasındaki farklılıktır.
Pulsus liformis:
Şokta görülen zayıf amplitüdlü hızlı nabızdır.
2. Aşağıdaki EKG’ye göre hastada düşündüğünüz tanı ve tanıya yönelik tedavi aşağıdakilerden hangisidir? Tanı Tedavi
 
A)1.dereceAVblokİzlemB)2.dereceAVblokmobitztip-1İzlemC)2.dereceAVblokmobitztip-2AcilkalppilitakılmaD)2.dereceAVblokmobitztip-1AcilkalppilitakılmaE)2.dereceAVblokmobitztip-2İzlem
2 - B
2. İkinci derece atriyoventriküler blok:Mobitz tip 1 (Wenckebach):
Bir vuru atlayana kadar PR’de uzama olmasıdı, sıklıkla inferiyör iskemiyi takiben oluşur.Tedavi gerektirmez, sadece izlenir. Atriyal hız ventrikül hızından biraz daha yüksektir.
 
44
www.tusem.com.tr 
2011 - 01 - TUSEM - KTBTKLİNİK BİLİMLER - A KİTAPÇIĞI
3. Graham steel üfürümünün mekanizması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Akutromatizmalateş’demitralvalvülitebağlıgelişendiastoliküfürümdür B)Mitralvalvprolapsusubağlıgeçsistoliküfürümüdür C)AortyetmezliğiduyulanrolatifMitralyetmezliküfürümüdür D)PulmonerHipertansiyon’abağlıPulmoneryetmezliküfürümüdür E)Trüküspityetmezliğinebağlıpansistoliküfürümdür 
3 – D
Graham-Steel üfürümü:
Pulmoner HT’a bağlı PY’ye bağlı erken diastolik üfürümdür.
(Not:MD’ın Graham Steel üfürümü pandiastoliktir) Austin-Flint üfürümü:
 AY’de duyulan rölatif MD üfürümü 
(AY’de geri kaçan kan akımının mitral kapağı mid-diastolik ve pre-sistolik dönemde erken kapatması sonucuoluşur)Carey-Coombs üfürümü:
 Akut Romatizmal Ateş’de mitral valvülite bağlı kısa mid-diastolik üfürüm.
MVP üfürümü:
Mid-geç sistolik klik + mid-geç sistolik üfürüm
4.
Otuzyaşındakadınhastasolbacağındaşişlikşikayetiylebaşvuruyor.Hastanınoralkontraseptifilaçlarkullandığıöğreniliyor.Busıradaanidispne,göğüsağrısıvehipotansiyongelişiyor.BusıradakangazlarıpH:7.46pCO2:29pO2:50olaraktespitediliyor.Pulmoneranjiogradegenişsantraldolmadefektiembolilehinedeğerlendiriliyor.
 Bu hastanın en uygun tedavisi aşağıdakilerden hangisidir?
A)ivStreptokinazB)ivHeparinC)CerrahiembolektomiD)VenakavaligasyonuE)Venakavayaltrekonması
 
4 - A
 
Hastanın kliniği ve anjio bulgusu pulmoner emboli ile uyumludur. Tedavide asıl olan antikoagülandır ancak pO2’nin60’ın altında olması ciddi hipoksi varlığına işaret eder, bu durumda trombolitik tedavi ön planda düşünülmelidir.
5.
Ellibeşyaşındabayanınhastaidraryollarıenfeksiyonunun,kronikobstruktifakciğerhastalığınınveastımınınol-duğuhikayedenanlaşılıyor.Hastanınçekilenakciğergrasindebilateralinltrasyonlarsaptanıyor.Kandaeozinoldüzeyininarttığıbulunuyor.
Bu hasta için en az olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)NitrofurantoinebağlıeosinolikpnömoniB)BronkopulmoneraspergilozC)AncylostomaduedonaleD)StrongloidesstercoralisE)HipersensitivitePnömonisi
5 - E 
İdrar yollarında kullanılan nitrofurantoin eosinolik pnömoniye yol açabilir. Bronkopulmoner aspergiloz, Ancylostomaduedonale, Strongloides stercoralis, eosinolik pnömoniye yol açabilir. Hipersensivite pnömonileri ise periferde eosi 
-
noliye yol açmaz.
6. Booster fenomeni aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde açıklanmıştır?
A)BağışıklığıbaskılanmışkişidePPDtestininnegatifçıkmasıB)MiliertbcdePPD’ninnegatifçıkmasıC)BellekhücrelerintbcantijeniniunutmasısonucuilkPPD’nin(-)birhaftasonrakiPPD’nin(+)çıkmasıD)BağışıklığıbaskılanmışkişilerdePPD’nin5mmveüzerinde(+)kabuledilmesiE)PPD’ninyalancı(+)liği
 
www.tusem.com.tr 
KLİNİK BİLİMLER - A KİTAPÇIĞI2011 - 01 - TUSEM - KTBT
45
6 - C 
Booster Fenomeni (Hatırlatma Fenomeni): Uzun süre tüberküloz antijeniyle karşılaşmayan bellek hücreleri antijeni unutur. Yapılan ilk PPD (-), bir hafta sonra ki PPD (+) çıkar.
7. Glomerüler ltrasyon hızının belirlenmesindeki en duyarlı endojen madde aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kreatinin
B) Üre
C)İnülinD)SodyumE)SistatinC
7 - E 
Sistatin C; tüm çekirdekli hücrelerden salgılanan düşük molekül ağırlıklı bir proteindir, glomerüllerden serbestçe süzü 
-
lür ve tamamı tübüllerde katabolize olur. Serum düzeyleri, glomerüler ltrasyon hızını belirlemede kreatininden dahaduyarlıdır. Glomerüler ltrasyon hızını belirlemede en duyarlı endojen madde; sistatin C, en duyarlı eksojen madde iseinülindir.
 
8. Aşağıdakilerden hangisi böbrek naklinde rejeksiyon riski yüksekse kullanılır?
A)AntitimositglobulinB)Anti-CD25C)Anti-CD3D)Anti-CD52E)Anti-CD20
8 - B
Renal transplantasyonun en önemli konularından biri immünsüpresif tedavidir. Proleksi (kortikosteroid, siklosporin A,azotioprin) veya rejeksiyon riski yüksekse CD25 antikorları (basiliximab, dasilixumab) kullanılır. Anti-CD25, indüksiyonamacıyla kullanılmasına rağmen belirgin lenfosit azaltıcı etkide bulunmaz.
9. Aşağıdakilerden hangisi böbrek transplantasyonu yapılan bir hastada gelişebilecek hiperakut rejeksiyo-nun başlıca sorumlusudur?
A)AlloreaktifTlenfositler B)Dendritikhücreler C)MakrofajlarD)NKlenfositler E)AntidonörMHCantikorlar 
9 - E 
Böbrek nakli sonrası oluşan rejeksiyonlar 4 gruba ayrılır;
Hiperakut rejeksiyon;
hastanın kanında vericinin HLA antijenine karşı sitotoksik antikorlar vardır. Greft takıldığındahemen gelişir. Tedavisi yoktur, greftin hemen çıkarılması gerekir.
 Akselere rejeksiyon;
dolaşan antikorlara (anti-donör T hücre antikoru) bağlı ilk 1 haftada gelişir. Nadiren yüksek doz steroidlere veya poliklonal-monoklonal antikorlara cevap verebilir.
 Akut rejeksiyon;
en sık rastlanılan tiptir. Sıklıkla ilk 3 ay içerisinde görülürsede transplantasyondan sonra herhangi bir zamanda görülebilir. Patogenezde hücresel faktörler, humoral veya vasküler faktörler rol oynayabilir.
Kronik rejeksiyon;
immünolojik veya non-immünolojik (iskemi) sebeplere bağlı olarak gelişen yavaş nefrosklerozlakarakterizedir.
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
fatullahdonie liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->