Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SHAFEE MADHAB

SHAFEE MADHAB

Ratings: (0)|Views: 1,215|Likes:
Published by mujeebcrc9112
www.hidaya.do.am islam kerala malayalam
www.hidaya.do.am islam kerala malayalam

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: mujeebcrc9112 on Jan 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

 
1
ssss\ \\ \`t`t`t`tIIII jumujumujumujumu1111 ____ jma18jma18jma18jma18\ \\ \ `pmazNLilUef`pmazNLilUef`pmazNLilUef`pmazNLilUef 
s\`tIk]6\ p-iyi} Epayi jumu1 jma18ukLi} pefu6uvanu- 1numti n}kiyt\ 1l|ahuvie[R RsU}<s>yaz\ . nURukz6inhxIsukLi} 1t\ vYk\tmaz\
 
ﺎ ﺎﺎ ﺎ ََََﻙﻙﻙﻙِِِِﺌ ﺌﺌ ﺌـ ــ ـٰٰٰٰ 
ﹶﹶﹶﹶﻟﻟﻟﻟ
ﻭﻭﻭﻭ
ْْْْ
 
ﺃﺃﺃﺃُُُُ
ﺂ ﺂﺂ ﺂ 
ﻬ ﻬﻬ ﻬ 
ﺒ ﺒﺒ ﺒ 
ِِِِ
ﺍﺍﺍﺍ
ﺨ ﺨﺨ ﺨﹶﹶﹶﹶ ﻲ ﻲﻲ ﻲ ﻰ ﻰﻰ ﻰٰٰٰٰ 
ََََﻌ ﻌﻌ ﻌ 
ََََﺴ ﺴﺴ ﺴ 
ََََﻭﻭﻭﻭ
 
ُُُُﻪ ﻪﻪ ﻪ 
ُُُُﻤ ﻤﻤ ﻤ 
ﺴ ﺴﺴ ﺴ 
ْْْْ
 
ﺎ ﺎﺎ ﺎ 
ﻬ ﻬﻬ ﻬ 
ﻴ ﻴﻴ ﻴ 
 
ََََﺭﺭﺭﺭ
ﹶﹶﹶﹶﻜ ﻜﻜ ﻜ 
ﺫﺫﺫﺫ
ﹾﹾﹾﹾ
 
ﻴ ﻴﻴ ﻴ 
ُُُُ
 
ﻥﻥﻥﻥ
 
ﻪ ﻪﻪ ﻪ 
ِِِِ ﻠ ﻠﻠ ﻠﱠﻟﻟﻟﻟﭐََََﺩﺩﺩﺩِِِِﺠﺎ ﺠﺎ ﺠﺎ ﺠﺎﺴ ﺴﺴ ﺴََََ ﻤ ﻤﻤ ﻤََََ 
ََََﻊ ﻊﻊ ﻊ 
ﹶﹶﹶﹶﻨ ﻨﻨ ﻨ 
ﻤ ﻤﻤ ﻤ 
 ْْْْﻥﻥﻥﻥﻤ ﻤﻤ ﻤﱠ ﻤ ﻤﻤ ﻤِِِِ 
ﻡﻡﻡﻡ
ُُُُ
ﹶﹶﹶﹶﻠ ﻠﻠ ﻠﻅﻅﻅﻅﹾﹾﹾﹾ
ََََﺃﺃﺃﺃ
 
ﻥﻥﻥﻥ
ْْْْ
 
ََََﻤ ﻤﻤ ﻤ 
ََََﻭﻭﻭﻭ
 
ٌٌٌٌﻡﻡﻡﻡ
ﻴ ﻴﻴ ﻴ 
ﻅﻅﻅﻅ
ِِِِ
ﻋﻋﻋﻋ
ََََ 
ٌٌٌٌﺏﺏﺏﺏ
ﺍﺍﺍﺍ
ﺫﺫﺫﺫ
ﹶﹶﹶﹶ
ﻋﻋﻋﻋ
ََََ ِِِِﺓﺓﺓﺓََََﺭﺭﺭﺭِِِِﺨﻵﭐﺨﻵﭐﺨﻵﭐﺨﻵﭐ
ﻲ ﻲﻲ ﻲ 
 
ﻡﻡﻡﻡ
ْْْْ
 
ﻬ ﻬﻬ ﻬُُُُ
ﹶﹶﹶﹶﻟﻟﻟﻟََََﻭﻭﻭﻭ
ٌٌٌٌﻱﻱﻱﻱ
ﺯﺯﺯﺯ
ْْْْ
ﺨ ﺨﺨ ﺨِِِِ 
ﺎ ﺎﺎ ﺎ 
ﻴ ﻴﻴ ﻴﻨ ﻨﻨ ﻨ 
ﹾﹾﹾﹾ
 
ﺩﺩﺩﺩ
ﻟﭐﻟﭐﻟﭐﻟﭐ
ﻲ ﻲﻲ ﻲ 
 
ْْْْﻡﻡﻡﻡﻬ ﻬﻬ ﻬُُُُ
ﻟﻟﻟﻟ
 
ﻥﻥﻥﻥ
ََََ
ﻴ ﻴﻴ ﻴ 
ﻔ ﻔﻔ ﻔ 
ﺌ ﺌﺌ ﺌ 
ِِِِ ﺂ ﺂﺂ ﺂ  
ﻻﻻﻻﻻ
ﺇﺇﺇﺇ
ِِِِ 
ﺂ ﺂﺂ ﺂ 
ﻫﻫﻫﻫ
ََََ 
ﻭﻭﻭﻭ
ﹸﹸﹸﹸﻠ ﻠﻠ ﻠ 
ﹸﹸﹸﹸﺨ ﺨﺨ ﺨ 
ﺩﺩﺩﺩ
ْْْْ
 
ﻴ ﻴﻴ ﻴ 
ََََ
ﻥﻥﻥﻥ
 
ْْْْﻡﻡﻡﻡﻬ ﻬﻬ ﻬُُُُ
ﻟﻟﻟﻟ
ﹶﹶﹶﹶ 
ََََﻥﻥﻥﻥ
ﺎ ﺎﺎ ﺎ 
ﻜ ﻜﻜ ﻜ 
ﹶﹶﹶﹶ 
nbi
َ
 
وَ
 
ِْ
 
َ َ 
 
 ﻝا
 
َ
 
k}i6u9u. 
1)
1l|ahuvie[R xasikeL <s\`tIkeL> niN] 1l|ahuvie
[
 ﻝ
R
ا
 
ِ
p

-
 
 
 i
k
 ﻝ
L
ا
 
 i
ء
}
َ 
n
إ
 
ا
 i
9
 ُَ ْ
uM
َ 
 
ﻝ
 
tfyrut\ 
1l|ahuvie[R k}n 1nusri6aet, 1l|ahuvie[RRsUlie[R
k}n
1nusri6aet p-ikLi} nms\6ri6a[vru9 ep¡uNeL tfyu9v[1ti`kmkariyaz\.
nbi<s>yuef k}n6\ viru¤mayi s\`tIk]6\ p-iyi} Epayi jumu1jma18ukLi} pefu6u9t\ hRamaez9\ pRyu9v[ nbi<s>6\4tir\ ni}6u9vnaz\. 
. 
2s2s2s2s\ \\ \lamilamilamilamikkkk EvWEvWEvWEvWMMMM Xric/Xric/Xric/Xric/\ \\ \ ,,,, sugnsugnsugnsugn\ \\ \XXXXMMMM pUwaetpUwaetpUwaetpUwaet ADMbrmil|aetADMbrmil|aetADMbrmil|aetADMbrmil|aet,,,, 2s2s2s2s\ \\ \lamikmalamikmalamikmalamikmayyyy skskskskllll mrYaxkLuMmrYaxkLuMmrYaxkLuMmrYaxkLuM palic/palic/palic/palic/\ \\ \ ssss\ \\ \`tIk`tIk`tIk`tIk]]]] pppp----iyi iyi iyi iyi}}}} jumujumujumujumu1111 jma18i}jma18i}jma18i}jma18i}pefu6u9tpefu6u9tpefu6u9tpefu6u9t\ \\ \ 1t1t1t1t\ \\ \ 1nuvxnIymaEza...???1nuvxnIymaEza...???1nuvxnIymaEza...???1nuvxnIymaEza...???::::
 
2
2)
2b\nuhj{ 1s\Klani <R> pRyu9t\ kazuk:
2O hxIsi} sub\h\ nms\6arM 1tie[R smy8\te9 X~tie7\ ni{v/hi6laz\ su9e89uH\. 1t\Epael s\`tIk] ra`tiyi} nms\6ar8i9\ pefu6a[ EvHi p-iyiEl6\ puRef} 1nuvxnIymaez9uH\. pkliel nms\6ar8i}pefu6uva[ puRefu9t\ 1nuvxnIymayiri6a[ kUfut}1{hmaez9uM 2ti} ni9\ `ghi6aM. karzM pkliEn6a]sMwy8in\ saXYtyu-t\ ra`tiyilazEl|a............2b\nuhj{ 1s\Klani<R>Pthu}bari : @ 
1l|ahuvie[R xasikeL <s\`tIkeL> niN] 1l|ahuvie[R p-ikLi}ni9uMtfyrut\ 49az\. nirvXi hxIsuk] 2EtviX8iluH \.
3)
niN] s\`tIk]6\ p-ikLiEl6\ Epaka[1nuvaxM Ecaxic/a} niNLvertfyrut\ _ 49\ nbis> pRQt\ qa[ Ek7i7ueH9\ 2b\nu 3m{ <R>pRQEa] bila} 49\ Epru- 1Eh8ie[R mk[ pRQu. 1l|ahuvaezstYM, niw\cyM qNLver tfyu9taz\ _ 1Ea] 2b\nu3m{ <R>, mke[R EnertiriQ\ 1ven vLer Em|Cmay nil6\ wkaric/u. 2tuEpael 1EHmwkari6u9t\ qa[ Ek7i7il|. EwWM 1EhM pRQu. qa[ nbi<s> yi} ni9\hxIs\ 3¤ric/\ sMsari6u9u., nIyake7, 1l|ahuvaez stYM, qNLvertfyuem9\ pRyu9U mus\liM !#% , !$)_ _ _ __ 1tu karzM 1b\nu 3m{ <R> 1v[ <mk[> mri6u9t\ vEr6uM1vEnaf\ sMsari6ukyuHayil|.
(
1h\mx\ !##!
)4)
niN] s\`tIk]6\ ra`tiyi} p-ikLiEl6\Epaka[ 1numti n}kuvi[ 49\RsU}<s> pRQtayi 2b\nu 3m{ <R> pRQEa] vaKix\ 49\ Epru-1Eh8ie[R mk[ pRQu. 1EaSvrtu kuS8i9u karzma6uM _ 2b\nu3m{ mke[R en¶i} 2fic/u. EwWM pRQu. qa[ nbi<s> yi} ni9\ hxIs\3¤ric/\ sMsari6u9u., nI pRyu9U vifiel|9\.
(
mus\liM !#*
)
 
3
2O hxIsiell|aM s\`tIkeL tfyu9ver 1fic/uM cI8 pRQuM,nbiyuefk}ney Xi6ri6u9ver sVhab8\ 1XiE=pi6u9tayi7az\nmu6\ kaza[ kSiyu9t\. 2O sVhIhay hxIsuk] v9i7u-t\sVhIh\ mus|imf6mu- 39tmay ki8abukLilaz\ 1t\ mR6H.
5)
kitab\ 30i} 2maM waPi2O<R> pRyu9t\ kazuk:jumu13Ep=i6} 1nuvxnIymay puruW[mari} ni9\ 2Lvuk]3-vruM,1fim,ssss\ \\ \`tIk],`tIk],`tIk],`tIk],ku7ik] 49ivruM 2mam\ jumu1yi}ni9\ piriQEwWml|aet 1ti9\ mu[p\ Luh{ nms\6ri6u9t\qaniW\fe6fu9il|.........karzM 1v{6\tfs\sN] nINijumu1yi} pefu6a[ kSiQa} 1v{6tazjumu1yi} pefu6a[ kSiQa} 1v{6tazjumu1yi} pefu6a[ kSiQa} 1v{6tazjumu1yi} pefu6a[ kSiQa} 1v{6taz\ \\ \ 5RRvuM5RRvuM5RRvuM5RRvuM38mmayi7u38mmayi7u38mmayi7u38mmayi7u----tttt \ 1} 30\ ! _ !()
6)
§ÎÞ¢ ÖÞËß(ù) Äæa dÉØßiÎÞÏ ¥W ©NßW dÉØñÞÕßAáKÄíµÞÃáµ: Éáøá×zÞøᢥ¿ßε{ᢠµáGßµ{á¢å¼áÎÞ ÈÎØíAÞøJßKíØá·tdÆÕc¢ ©ÉçÏ޷ߺîí ÉæC¿áAáKÄßæÈÏÞÃí ¾ÞÈß×í¿æM¿áKÄí.®KÞW dØñàµZ Øá·tdÆÕc¢ ©ÉçÏ޷ߺîí¼áÎÞ ÈÎØíAÞøJßWÉæC¿áAáKÄßæÈ ¾ÞX §×í¿æM¿áKßÜï. ÖøàøJßæÜ ÆáV·tBZÖøßAí ÈàBáKÄáÕæø¥Õ¥Õ¥Õ¥ÕZZZZ ÖøßÏÞÖøßÏÞÖøßÏÞÖøßÏÞÏÏÏÏ ÈßÜAÈßÜAÈßÜAÈßÜAí íí í µâ{ߺîµâ{ߺîµâ{ߺîµâ{ߺîí íí í ÖáißÏÞÏßÖáißÏÞÏßÖáißÏÞÏßÖáißÏÞÏßÉæC¿áAáKÄßæÈÏÞÃÉæC¿áAáKÄßæÈÏÞÃÉæC¿áAáKÄßæÈÏÞÃÉæC¿áAáKÄßæÈÏÞÃí íí í ¾ÞÈß×í¿æM¿áKÄí¾ÞÈß×í¿æM¿áKÄí¾ÞÈß×í¿æM¿áKÄí¾ÞÈß×í¿æM¿áKÄí....§Èß ¾ÞX ¥ÕZAíæÕùáAáK Øá·t dÆÕcBZ ©ÉçÏ޷ߺîáæµÞIí ¥ÕZ ÈÎØíAÞøJßKíÕKÞW ¥ÕZ ¼áÎá¥: ÈÎØíAÞø¢ οAß ÈÎØíAøßçAIÄßÜï ( ¥W©Ní ÕÞ{c¢_1 çɼí 175)
7)
 
30U 1tViy/ <R> yi} ni9uM niEvxnMA{8vkarikeLyuMmziyRyi} 2ri6u9 s\`tIkeLyuM rH\ epru9a] nms\6arNLiEl6\puRefuvi6uva[ nbi<s> yi} ni9uM qN]6\k}pn lBic/iru9u. 1Nien As\`tIk] mus|INLuef jma18iluM `pa{nyiluMpefu6uM A{8vkarik] nms\6ars\Tl8uni9uM vi7uni}6uM _  orus\`tI Ecaxic/u. ya RsUlul|ah\, qNLi} oruv]6 p{yiel|i} 4Æuecy/uM ? _ nbi<s> pRQu : 1v]6\ te[R sEhaxri1vLuefp{yi} ni9\ o9\ Xri6a[ n}ke7 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Sajir Mowanchery liked this
Noushad Ali liked this
Valanchery Ummer liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->