Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
March 2008

March 2008

Ratings: (0)|Views: 7 |Likes:
Published by Aamader Malda
AAMADER MALDA, the only media of ur hometown n its thoughts. This BENGALI NEWSPAPER, born on 25 March 2002. Here u can share n x-press ur views n thoughts n u'll get here d essence of MALDAIYA CULT. So, hurry up. Come n join with us....................
AAMADER MALDA, the only media of ur hometown n its thoughts. This BENGALI NEWSPAPER, born on 25 March 2002. Here u can share n x-press ur views n thoughts n u'll get here d essence of MALDAIYA CULT. So, hurry up. Come n join with us....................

More info:

Published by: Aamader Malda on Jan 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2013

pdf

text

original

 
 Õ±ËüÇ  ¿òß ÷ÅM ÷±ùð±Â
 Õ±á±÷Ï 2010 ü±Ëùõþ÷ËñÉ Û õþ ±æÉËß ձËüÇ  ¿òß ÷Å  M ¿ýËüËõ Îâ±ø¸ í± ßÂõþ Ëõ   õþ ±æÉ üõþß±õþ/ õþ ±ËæÉ Ûý×Û¶ßÂËŠõþæòÉ õõþ ±V 2200 Îß±¿é é±ß±õþ÷ËñÉ 75  úî±Ñú ¿ðËûþËå áè±Ë÷±i§ûþò ðôÂîÂõþ/ ü¥x¿î õþîÅÂûþ ±ûþ òõ¿ò¿÷Ç  î Âó±òÏûþ æùÛ¶ßÂËŠõþ Âó¿õþðúÇËò ÛËü æò¦¤±¦šÉ Ý ß±¿õþá¿õþ ðlËõþõþ ö±õþÛ¶±l ü¿äÂõ Ã›¶õÏõþßÅÂ÷±õþ ðM æ±ò±ò, õþ±ËæÉ Õ±é¿é Îæù±ûþ 79¿é õvËßÂõþ 6 ý±æ±õþ áè ±÷ Õ±ËüÇ  ¿òß ßÂõ¿ùîÂ, î±õþ ÷ËñÉ ÷±ùð± Õ±ËüÇ  ¿òß ÷ÅM õËù ÎⱿø¸  îÂ/
 õþ ¿ãò ÷±å ä±Ëø¸ ëÂ×Èü±ýÏ ÷ÈüÉ÷La  Ï 
 ü¥x¿î ÷±ùð±ûþ ðÅ¿é Û¶ßÂËŠõþ ëÂ×ËZ±ñËò ÛËü¿åËùò õþ±ËæÉõþ ÷ÈüÉ÷LaÏ  ¿ßÂõþí÷ûþ òj/ ¿î¿ò 汿òËûþ Ëåò, ëÂ×Mõþ õ˼õþ Îæù±&¿ùËî õþ ¿ãò ÷±å ä±Ëø¸  õþ  ëÂ×ÂóõþÎæ±õþ ¿ðËBå õþ±æÉ ÷ÈüÉ ðlõþ/ ÛæòÉ õþ¿ãò ÷±Ëåõþ õ±æ±õþ ÛõÑÂó¿õþ ß±ê±Ë÷± áËh Îî±ù±õþëÂ×ÂóËõþÝ Îæ±õþ ¿ðËûþËåò ¿î¿ò/ õþ ¿ãò ÷±å ä±ø¸ õ±hÂËù  î±õþ¿õ¿Sõþõ±æ±õþÝ Æî¿õþ ßÂõþ± ýËõ õËùý׿î¿ò Õ±«±ü ¿ðËûþ Ëåò/ ÷±ùð±ûþ 19¿é ÷¿ýù± ¦¤¿òöÇÂõþÎ᱇ÂÏ õþ ¿ãò ÷±å ä±Ëø¸ Û¿áËûþ ÛËüËå/ ÛËðõþ13¿é ðùËß Û¶±ûþ 1ù é±ß± ÷?ÅõþßÂËõþ Ëå æ±îÂÏûþü÷õ±ûþ ëÂ× i§ûþ ò ¿õß±ú ¿òá÷/
 òîÅ Âò Îæù± ¿òõ±ÇäÂò Õ±¿ñß±¿õþ ßÂ
ÿòõ±Ç  äÂò ß¿÷úËòõþ¿òËðÇËú òîÅ Âò Îæù± ¿òõ±Ç  äÂò Õ±¿ñß±¿õþ ËßÂõþÂóËð õý±ù  ýËùò îÅ Âø¸±õþ ß±¿™Là ¿õ«±ü/ ¿õáî ¿îÂòõåõþÝý× ÂóËð ¿åËùò ÕÑq÷±ò Õ¿ñß±õþ  Ï/ Ûõåõþàõþõ± ¿õñ±òüö± ëÂ×Âó¿òõ±Ç  äÂËò Û¶ï÷õ±õþ Âóõþ  Ï±÷ÓùßÂö±Ëõ ä±ùÅ ýËBå   ÷±ý× ËS± Õõæÿ ±õþ ö±õþ/ ëÂ× Ë{¡ àÉ, 12 ۿÛ¶ËùõþÛý׿òõ±Ç  äÂËò 201¿é ÎßÂËf Î÷±é 1 ù 61 ý±æ±õþ95 æò Îö±éÂð±î± Îö±é ÎðËõò/ Õ±á±÷Ï 5 ۿÛ¶ù ÂóûÇ™Làü¿äÂS Âó¿õþäÂûþÂóS ÎðÝûþ± ýËõ/
 ¿òõ±ÇäÂò ¿õ¿ñËî õ±¿îÂù ëÂ× i§ ûþ Ëòõþ ëÂ× ËZ±ñò
 ü¥x¿î ¿òõ±Ç  äÂò ß¿÷úò Îâ±ø¸ í± ßÂËõþ Ëåò Õ±á±÷Ï 12 ۿÛ¶ù àõþ õ± ¿õñ±òüö±  ëÂ×Âó¿òõ±ÇäÂËòõþ ¿ðò ¿¦š  õþ ýËûþËå/ Îæù±æÅ  Ëh ¿òõ±ÇäÂòÏ Õ±äÂõþí ¿õ¿ñËî ձéÂËß Îáù û±õîÂÏûþ ëÂ× ËZ±ñò, ëÂ× i§ ûþ ËòõþßÂ÷Ç  üÓ  äÂÏ/ õ±¿îÂù ýËûþ Ëå ¿îÂòæò ÎßÂfÏûþ÷La   Ïüý  Îà±ð ÷ÅàÉ÷La   Ïõþ Îæù±üôÂõþ/ ëÂ×Âó¿òõ±Ç  äÂËòõþ ÎáËõþ ±ûþÕ±éÂËß Îáù Îæù± üðõþ  ý±üÂó±î±ù äÂQËõþ Îæù± ¦¤ ±¦š  ÉË÷ù±õþ Õ±òÅ  ‡Â±¿òß ëÂ×ËZ±ñò, õþ îÅ Âûþ ±ûþÕ±ËüÇ  ¿òßÂ÷Å  M  Âó±òÏûþ æù Û¶ßÂËŠõþ ëÂ×ËZ±ñò, ßÔ¿ø¸ ô±Ë÷Çõþ ù±Ëá±ûþ± æ¿÷Ëî Û¶™¦¸±¿õî òîÅÂòÎáÌhÂõ¼ ¿õ«¿õðɱùËûþõþ¿úù±òɱü, Û¶™¦¸±¿õî õþ îÅ Âûþ± Έ¿ëÂûþ ±Ë÷õþ¿ö ձý׿Âó   õv ËßÂõþ ëÂ×ËZ±ñò, ý¿õþ }ÂfÂóÅ  Ëõþ Û¶ñ±ò÷La   Ï áè±÷-ühÂß Îû±æò±õþÕñÏËò ßÂòÅûþ±- ÎðÌùîÂòáõþ ühÂËßÂõþ ëÂ×ËZ±ñËòõþ ÷î ÛßÂ&Bå ëÂ×i§ûþò÷Óùß ßÂ÷Ç  üÓ  äÂÏ/ Û¿ðËß ðÏâÇ  ¿ðò ÂóËõþ÷Å àÉ÷La   ÏõþÎæù± üôÂËõþ õþÛ¶d¿î ¿åù ü¥óÓ íÇ / Æî¿õþýËûþ ¿åù Õ¦š±ûþ  Ï  Îý¿ùÂóɱëÂ, ü±õþ ±ý× ýËûþ ¿åù õþ ±™¦¸  ±Ý/ Îæù±ú±üß ¿äÂMõþ?ò ð±ú 汿òËûþ Ëåò, Îö±é Îâ±ø¸ í± ýËûþû±Ýûþ±ûþ¿òõ±Ç  äÂò ß¿÷úËòõþ¿òËðÇ  Ëú ¿úù±òɱü ÛõÑ ëÂ× ËZ±ñò ÕòÅ  ‡Â±ò Îß±òÝé±ý×ßÂõþ ± û±Ëõ ò±/ Õ±á±÷Ï Î÷ ÷±ü ÂóûÇ  ™Là Ûß±¿ñß Û¶ßÂËŠõþ ß±æ Õ±éÂËß  û±Ýûþ±ûþ Âó=Á±Ëûþî ¿òõ±Ç  äÂËòõþ Õ±Ëá Õß±ù ëÂ×Âó¿òõ±ÇäÂËòõþ Îâ±ø¸í±ûþðÅ  ¿}™Lñûþ  ë±ò-õ±÷ üßÂËùý×/
úýËõþ Õ±æ±ðÏ Û'ËÛ¶ü õþ±÷ßÔÂø ¿÷úò ëÂ× Bä ÷±ñÉ¿÷ß öÂõËòõþ üÓäÂò±  ÷ý±òj± Ûàò ä±Ëø¸ õþæ¿÷ üõþß±¿õþà±÷±ËõþäÂùËå õ±ëÇ  Â ôv  Å ß±¿ùÑ  õü™Là ëÂ× ÈüËõ ÷±Ëî±ûþ±õþ± Îå±Ëé±õþ± 
 å¿õ Ð ÷ÅßÅÂù ýßÂ
 ÷±ùð± Îæù±ûþ üõÇ  ±¿ñߠ۶䱿õþî Û¶ï÷ Î|¿íõþõ±Ñù± Âó±¿Âß Âó¿Sß± 
/
12 ÍäÂS 1414, õÅ ñõ±õþ 
 õø¸  Ç 5 üÑàɱ 8
26 ÷±äÇ Â 2008
4 Âó±î±
 ¿õò±÷Ó  ËùÉ ¿õî¿õþ îÂ
www.amadermalda.com
56ì71
 ¿ò榤 Û¶¿î¿ò¿ñ Ð Îõþ ú÷ ÷±ùð± Îæù±  ÕïÇòÏ¿îÂõþ ÕòÉîÂ÷ ¿ö¿M¼ Û¶¿î õåõþÎæù±ûþ Û¶±ûþ ߊ¿h ý±æ±õþ ÛßÂõþ æ¿÷Ëî îÅ ÂÒËîÂõþ ä±ø¸ ýûþ¼ Õ±õþ î± ÎïËß Îõþú÷   ëÂ×ÈÂói§ ýûþÛ¶±ûþ ÛßÂËú± Î÷¿éªß éÂËòõþ ÷î¼ ¿ßÂc Ûõ±õþ ¿õ¿ñ õ±÷¼ Û¶¿îÂßÓÂù  Õ±õý±Ýûþ± Ûõåõþ Îõþú÷ ëÂ×ÈÂó±ðËò  õɱÂóß Û¶ö±õ ÎôÂùËõ õËù Õ±ú‚±  ßÂõþ Ëå Îæù± Îõþú÷ ðlõþ¼ Õ±õý±Ýûþ ±õþ  ö±õþü±÷ÉýÏòî±õþ ôÂËù ÷±ùð± Îæù±õþ ¿ßÂåÅ ¿ßÂåÅ Õ=ÁËù •÷Ó  ùî ß±¿ùûþ ±äÂËß— Îõþú÷ ä±ø¸ à±¿òßÂé± ÷±õþ ÎàËûþËå¼Îæù± Îõþú÷ ðlËõþõþ ëÂ×ÂóÕ¿ñßÂî±Ǡ ¿õæòßÅ Â÷±õþ ÷`ÂËùõþ õMõÉ ÕòÅû±ûþÏ, Õ±õý±Ýûþ ±ý× ÷Óùî ð±ûþ  Ï ÛõåõþÎõþú÷   ä±Ëø¸ ÎûéÅÂßÅ Â ¿î ýËûþËå î±õþ æòɼ ÷õþqË÷õþ qËîÂý× õɱÂóß ê±`±, î±õþÂóõþ ê±`±-áõþ÷ Õ±õý±Ýûþ±õþ üË/  çÂhÂ-¿úù±õÔ ¿©† üõ ¿÷¿ùËûþ ëÂ× øî±õþÂó±õþ ð ÷±õþ±Rß Ýê±ò±÷± ßÂõþ±ûþ Îõþú÷  ä±Ëø¸ ¿î ýËûþ Ëå¼ û¿ðÝ Îæù± Îõþ ú÷   ðlËõþõþ üË/ ¿ßÂåÅé± ýËùÝ ÂóÅËõþ±ÂóÅ  ¿õþÛßÂ÷î òûþ Îæù±õþ Îõþ ú÷ 䱿øõþ ±¼Îæù±õþ Îõþú÷ 䱿ø¸Ëðõþ õMõÉ, ¿õõþ +Âó Õ±õý±Ýûþ ±õþüË/ ¿ò¥§  ÷±ËòõþÂóùÅ  ÎÂó±ß±õþ ¿ëÂ÷Ý Îõþú÷ ä±ø¸ ÷±õþà±Ýûþ ±õþ æòÉ ÕËòß±ÑËúý×ð±ûþ  Ï¼ ð¿Âí ö±õþ î ÎïËß Îß±ù±õþË᱋ ۶汿îÂõþ ÂóùÅ ÎÂó±ß±õþ¿ëÂ÷ Ûõþ ±ËæÉ Õ±ò± ýûþ¼ Õ±õþÛý׿ëÂ÷ õÉõý±Ëõþõþ ôÂËùý×ûî ¿õÂó¿M¼Ûõåõþ Îõþú÷&¿é ձûþîÂËòÝ Îå±é ýËûþËå ÕòÉõ±Ëõþõþ îÅÂùò±ûþ¼ ôÂËù  ¦¤  ±ö±¿õß ß±õþ Ëíý×Îõþ ú÷ ä±ø¸ ÷±õþ à±Ëõ   õËù 䱿ø¸Ëðõþ Õ¿öÂ÷î¼ Õ±õý±Ýûþ±õþÛ¶Ëß±Âó ÛõÑ ¿ò¥§  ÷±Ëòõþ ¿ëÂË÷õþ¿Z¿õñ  Õ±S÷Ëí ¿õËâõþÂóõþ ¿õËâ æ¿÷Ëî îÅ ÂÒ î  ä±ø¸ ÷±õþ±RßÂö±Ëõ ¿îÂõþ ü¥œÅ àÏò  ýËûþËå¼ ò©† ýËûþ ÎáËå ÂóùÅ ÎÂó±ß±õþ Õæ¦Ú ¿ëÂ÷¼ ôÂËù ßÂÂó±Ëù õþ  Ï¿îÂ÷î öÂ±Ò æ  ÂóËhÂËå ÷±ùð±õþÎõþ ú÷ 䱿ø¸Ëðõþ¼Îüý× üË/ Õ±ú¿‚Âî Îõþ ú÷ õÉõü±ûþÏõþ ±Ý¼
 ¿õËúø¸ ›¶¿îÂËõðò Ð
 õûþü ßÂî ձõþ ýËõ¯ 12-13 õ± 17-18 ýËõ/ òîÅ Âò ÂóÔ¿ïõÏËß Îðà±õþ ü÷ûþ Îî± Ûé±ý×/ ¿ßÂc òîÅÂò ¿õ«Ëß òîÅÂò ßÂËõþ Îðà±õþ Îòú±ûþ ¿òËæõþ Õæ±Ë™LÃý× ßÂàò Îû ÕîÂù ÕgÂß±Ëõþ î¿ùËûþû±ûþ Ûý×õûþüé± î± Îõ±ç±ý×û±ûþ õhÂüh ñ±!± à±Ýûþ±õþÂóõþ/ ÷±ùð±õþ ü˼ õ±Ñù±ËðËúõþüÏ÷±™Là ÕËòßÂ౿ò ö±á±ö±¿á ßÂËõþÎòÝûþ± Õ±Ëå/ Ûß õ±Ñù±õþ ëÂ×Mõþ±¿ñß±õþÏ ýÝûþ± üËMWÝ Õ±æ  Õ±ù±ð±/ õþ±æÍò¿îÂß ß±õþËíý×/ îÂËõ Õ±õþÝ Õ±ù±ð± ßÂËõþ ÎðÝûþ± ýËBå ðÅ  ý×ÎðËúõþ üÏ÷±Ë™Là ß±Ҡé±î±Ëõþ õþ Îõh± ¿ðËûþ/ îÂËõ ¿õ«æÅ  Ëh  üLa±üõ±Ëðõþ õþ ÷õþ ÷±Ý ÛõþÕòÉîÂ÷ ß±õþí/ üLa±ü ÎêÂß±ËîÂ, üLa±üÏ  ÎêÂß±Ëî ß±Òé±î±Ëõþõþ Îõh±/ ¿ßÂc Îüý× Îõh± ¿ðËûþÝ ¿ß ձËðÌÎêÂß±Ëò± û±ËBå üLa  ±üËß· ¿ðò õðËùõþü˼ ü˼ üLa  ±ËüõþÝ õ¿ýõþ Ë¼õþÂó¿õþ õîÇÂò âËéÂËå/ Ûàò qñÅ Îõ±÷±-õjÅ  ß ¿ðËûþý×üLa  ±ü ýûþ ò±/ ÎðËúõþ ÕïÇ  òÏ¿î -  üѦԠ  ¨¿î ÎöÂËã üLa  ±üõ±ËðõþòîÅ Âò òîÅ Âò õþ +Âó Îðà± û±ËBå/ ÎðËúõþ  üÏ÷±™LÃõîÂÏÇ Îæù± ýÝûþ ±õþüÅõ±Ëð ÷±ùð±Ý üLa  ±Ëüõþ¿úß±õþ ýËBå  ÛõÑ Û üLa  ±ü àÅ  õ Îá±ÂóËò, òÏõþËõ ö±ãËå ÛËðËúõþ, õþ±ËæÉõþ,Îæù±õþ Î÷ð`Â/ õ±Ñù±Ëðú ÎïËß æ±ù é±ß± Âó±ä±Ëõþ õþ, ÷±ðßÂÂó±ä±Ëõþõþß¿õþëÂõþ ýËûþ ëÂ× êÂËå ÷±ùð±/ ÛÝ Ûß ñõþ ËíõþüLa  ±ü/  æ±ù é±ß±õþ÷±ñÉË÷ ÎðËúõþ ÷Ó  ù ÕïÇòÏ¿îÂõþÎ÷ð`Âé±ËßÂý×ÎöÂËã ÎðÝûþ± ýËBå/ àÅõ Îá±ÂóËò, Âó¿õþߊò± ßÂËõþý× ÛËðËú Õ±üËå  æ±ùËò±éÂ/ ëÂ×Mõþ-Âó¿}ÂË÷ Âó±¿ß™¦¸±ò, ëÂ×Mõþ-ÂóÓ  ËõÇ ÎòÂó±ù ÛõÑ õ±Ñù±Ëðú ¿ðËûþ÷Ó  ùî ÛËðËú ìÅ ÂßÂËå æ±ù é±ß±/ ÎðËú æ±ù é±ß±õþ Âó¿õþ÷±í Îû ¿êÂß ßÂîÂ, î±õþ Îß±òÝ ¿ýü±õ Îß±òÝ ÎðËúõþ üõþ ß±Ëõþ õþ ß±Ëåý×Îòý×/  ö±õþ î ¦¤ ±ñÏò ýÝûþ±õþ ÂóõþÎïËßÂý× ÛËðËúõþ ¿¦š¿îÂúÏùî±Ëß  ö±ã±õþ æòÉ Î䩆± ßÂËõþÕ±üËå Îû ßÂûþ¿é Îðú î±õþ÷ËñÉ ÕòÉîÂ÷ Õ±Ë÷¿õþß± ÛõÑ Âó±¿ß™¦¸±ò/ õþíËßÂÌúùáî ¿ðß ÎïËß Ûý× ðÅý×ÎðËúõþ ÷ËñÉ üàÉ ûË渚ý× áöÂÏõþ/ 1952 ü±Ëù Õ±Ë÷¿õþß±õþ &läÂõþ¿õöÂ±á ¿ü Õ±ý×Û Ûß ðÏâÇ  Ë÷ûþ ±¿ð Âó¿õþߊò± ý±Ëî Îòûþ/ Îüý× Âó¿õþߊò± ÕòÅû±ûþÏ ò±ò±ö±Ëõ ÎðËúõþ ëÂ×Mõþ-ÂóÓõ±Ç=ÁùËß ¿õ¿Båi§ ßÂõþ±õþ Î䩆± q ýûþ/ qñÅ ¿ýÑü± òûþ, ÷±ðß ÛõÑ æ±ù é±ß±õþ ÷±ñÉË÷ Û Õ=ÁËùõþÕïÇòÏ¿îÂ Ý üѦԠ  ¨¿îÂËß õɱÂóß ձâ±îÂÎðÝûþ±õþ ß±æ Û¶ñ±òî Ûàò ÎïËßÂý×q/ ÷±çÂà±Ëò õUõåõþÎßÂËé ¿áËûþËå, ¿ßÂc Îüý× Âó¿õþߊò±õþ Îõþú ÛàòÝ äÂùËå/ ÛàòÂó±¿ß™¦¸±Ëòõþ&läÂõþüѦš  ± Õ±ý×Ûü Õ±ý× î±Ëðõþ ¿òËæËðõþ Îðú  ÎïËß õËéÂý×, ÎòÂó±ù Ý õ±Ñù±Ëðú ÎïËßÂÝ ü÷±òö±Ëõ ü¿Sûþ/ÛßÂé± ü÷Ëûþ Âó¿}Â÷õ˼õþ ëÂ×Mõþ±=ÁËùõþ Û¶îÂÉ™Là Îæù±Îß±ä¿õý±õþ, ÛõÑ ð¿Âí±=ÁËùõþ ëÂ×Mõþ 24 Âóõþáí±, òðÏûþ± Ý ÷Å¿úÇð±õ±ð ¿åù Ûý× Îä±õþ±ä±ù±ò äÂËSõþ Û¶ñ±ò â±Ò¿éÂ/ ¿ßÂcÂóõþõîÂÏÇß±Ëù, Îá±Ëûþj± ¿õþËÂó±éÇ ÕòÅû±ûþÏ õåõþ ä±Ëõþß ձËá  ðÅ  ©Ô   ¨îÂÏõþ± ÷±ùð±ËßÂÝ î±ËðõþßÂ÷ÇËÂËSõþÕòÉîÂ÷ æ±ûþá± ¿ýü±Ëõ  ÎõËå Îòûþ/ ÷±ùð± ¿ðËûþö±õþ Ëî Îì±Ëß ÷Ó  ùî æ±ù Îò±é ÛõÑ ÷±ðß  ^õÉ/ ÛßÂü÷Ëûþ ëÂ×iœÅM üÏ÷±Ë™LÃõþ üÅ  Ëû±á ¿òËûþ Õõ±Ëñ Îä±õþ ±ß±õþ õ±õþ äÂùËùÝ ÂóËõþ ß±Ҡé±î±Ëõþ õþ Îõh±õþæòÉ á¿î ¿ßÂåÅé±  ý˜ ±ü Âó±ûþ/ î±å±h± üÏ÷±Ë™Là õþÂÏõ±¿ýòÏõþéÂýùð±¿õþ Ý õ±ñÉ ßÂËõþ Îä±õþ±ä±ù±òß±õþÏ, üLa±üõ±ðÏËðõþ ßÂ÷Ç ÂóX¿î õðù±ËîÂ/ ÷±ùð±õþ üÏ÷±Ë™LÃõþÕËòß±ÑËúý×ß±Ҡé±î±Ëõþ õþ Îõh± Îòý×, Îüý× üõ æ±ûþá±ËßÂý×  ÷Ó  ùî ÎõËå ÎòûþÂó±ä±õþß±õþÏõþ ±/ î±å±h± ß±Ҡé±î±Ëõþõþ ÝÂó±Ëõþ ÷Ó  ù  üÏ÷±™Là ÎïËß ÎðhÂËú± áæ ÂóûÇ  ™Là ö±õþîÂÏûþ õü¿î ï±ß±õþ üÅËû±áÝÎòûþðÅ  ©Ô   ¨îÂÏõþ ±/ Îõh±õþ ÝÂó±Ëõþß±æ ßÂõþËî û±Ýûþ± ö±õþ îÂÏûþËðõþ  ÷±ñÉË÷ý× ¿ðËòõþ ÎúËø¸ ÛÂó±Ëõþ Õ±üî ¿ò¿ø¸X ^õɱ¿ð/ ÛàòÂó±ä±õþ ß±õþÏõþ± ÎõËå ¿òËBå ßÂËùËæõþÂóhÓ Âûþ±Ëðõþ/ î±Ëðõþ÷±ñÉË÷  æ±ù é±ß±, ¿ò¿ø¸X ÷±ðß ձüËå ö±õþËîÂõþ ÷Óù öÓÂàË`Â/ ü¥x¿î ß±¿ùûþ ±äÂËß Ûß ¦Å¨ùå±SËß ÂóÅ  ¿ùú Îáè ôÂî±õþ ßÂËõþ  î±õþß±å ÎïËß 70 ý±æ±õþ é±ß±õþ æ±ù Îò±é ÎÂóËûþËå/ Îüý× ü˼  î±Ëß Îæõþ± ßÂËõþÎÂóËûþËå Õ±õþÝ ä±=ÁùÉßÂõþ Ý äÂ÷ßÂÛ¶ð îÂïÉ/áî ÃÛß õåËõþõþ÷ËñÉ ÷±ùð± Îæù±õþß±¿ùûþ ±äÂß ï±ò± Ûù±ß±ûþ ÂóÅ  ¿ùú Ý Îá±Ëûþ j± ¿õö±á Û¶±ûþ7 ù 20 ý±æ±õþé±ß±õþ æ±ù Îò±é ձéÂß ßÂËõþËå/ Ûý× ¿ýü±õ 2007 ü±Ëùõþ 17 æ±òÅ  ûþ±¿õþÎïËßÂ Û õåËõþ õþ 9 æ±òÅ  ûþ±¿õþÂóûÇ  ™LÃ/ îÂ±Ý Ûý׿ýü±õ æ±ù Îò±ËéÂõþ  õhÂõh Âó¿õþ ÷±í ñËõþ/ ðÅ ’õ±õþðÅ ’ù±à é±ß± ßÂËõþ, ÛßÂõ±õþÛ¶±ûþÛß  ù±à é±ß±, ÛßÂõ±õþ 70 ý±æ±õþé±ß± ÛõÑ ¿îÂòõ±õþ50 ý±æ±õþ é±ß± ßÂËõþ/ Ûå±hÂ±Ý Ûõþõ±ý× Ëõþ Ý Îå±éÂà±é Âó¿õþ ÷±Ëí æ±ù Îò±é Âó±Ýûþ± ¿áËûþËå/ Ûý×üõ æ±ù Îò±ËéÂõþ Û¶±ûþ üõé±ý× ÛËðËúõþ ò±á¿õþ ßÂËðõþß±å ÎïËßÂý× Âó±Ýûþ ± ¿áËûþ Ëå/ ¿ßÂc Ûý׿ýü±õ Îî± ñõþ± Âóh± æ±ù é±ß±õþÂó¿õþ÷±Ëíõþ/ ü±ñ±õþíö±Ëõ ¿ò¿ø¸X ^õÉ ñõþ ± Âóh±õþ Õ±Ëá-ÂóËõþ ¿õÂóÅ  ù Âó¿õþ ÷±í ÂóíÉ Âó±ä±õþýËûþû±ûþ/ Îüý× üÓ  S ñËõþ ý× ßÂîÂé± ìÅ ÂËßÂËå î±õþ ¿ýü±õ Îòý×/  ¦Å    ¨ù Âóh³Âûþ±Ëðõþ ÷±ñÉË÷ Îä±õþ ±ß±õþõ±õþ Û Õ=ÁËù àÅõ Îõ¿ú ÂóÅõþËò± òûþ/ ß±Òé±î±Ëõþõþ Îõh±õþ ÝÂó±Ëõþõüõ±üß±õþÏ ö±õþ îÂÏûþÂó¿õþõ±Ëõþ õþ¦Å    ¨ù Âóh³ Âûþ ±õþ± ÷Ó  ù öÓ ÂàË` Õõ¿¦š  î ¦Å    ¨Ëù ÂóhÂËî ձü±õþ  ü÷Ëûþ ¿òËæËðõþÕæ±Ë™LÃý׿ò¿ø¸X ^ËõÉõþ ßÂɱ¿õþ ûþ±õþýËûþ û±ûþ/  î±å±h± î±Ëðõþ ý±Ëî ¿ßÂåÅ é±ß± &ÒËæ ¿ðËùý× î±õþ± ü±òËj  õýòß±õþ  ÏõþöӠ¿÷ß± ¿òËî ¿Zñ± ßÂËõþò±/ ¿õËúø¸ ßÂËõþ ëÂ× ê¿î õûþ Ëü, Ûàòß±õþ ¿ðËò Îðà±õþ-Îö±á ßÂõþ±õþ õU ¿ßÂåÅ õþËûþËå û± Õ±¿ïÇ  ßÂö±Ëõ Âó}±ðÂóð áè ±÷ Ûù±ß±õþ ÎåËùËðõþß±Ëå Õñõþ± õþ Ëûþ  ¿áËûþËå/ Îüý× üõ å±SËðõþÛ¶ùÅt ßÂõþ ± àÅ  õ üýæ/ ÛßÂù±à æ±ù Îò±é ö±õþ îÂÏûþÛ¶±ÂóËßÂõþ ¿êÂß±ò±ûþ ¿êÂßÂ÷î ÎÂóÌÒËå ¿ðËî Âó±õþ Ëùý×  ßÂhÂßÂËh ðÅ’ý±æ±õþ é±ß± Âó±¿õþ|¿÷ß ¿÷Ëù û±ûþ/ õþÑ-ÎõõþÎãõþ æáËîÂ Û üÅËû±Ëáõþ Îù±ö Îð¿àËûþÛß¿ðËß Îû÷ò Îæù±õþîÂï±ÎðËúõþ ÕïÇòÏ¿îÂõþ üõÇ  ò±ú âé±Ëî ä±ý× Ëå ÎîÂ÷òý×ÎðËúõþö¿õø¸ÉÈ  Ûý× üõ ¿ò©ó±Âó ÷ò&Ëù±Ëß ÕgÂß±õþæáËîÂõþ ¿ðËß ÎêÂËù ¿ðËBå/áî 9 æ±òÅ  ûþ ±¿õþß±¿ùûþ±äÂËßÂõþ¦Å    ¨ù Âóh³ Âûþ ± ÎáÌõþ ±¼ ßÂ÷Çß±õþ Ý ýûþ Ûß õþ ¿ãò ¦¤›Ÿ ¿ßÂÑõ± ý±Ëî ¿ßÂåÅ é±ß± ÎÂóËù úà Î÷é±Ëò±õþ æòÉÛý×ô±ÒËð Âó± Îðûþ/ Îü ¦¤  Ïß±õþßÂËõþ Ëå Îû Îü Ûß± òûþ, î±õþ÷î  Õ±õþ Ý ßÂËûþ ßÂæò Ûý×ß±Ëæõþ ü˼ æ¿hÂîÂ/ Ûý×Û¶õíî±é±ý×Îî± öÂûþ‚Âõþ/ ß±Òé±î±ËõþõþÎõh±õþÝÂó±Ëõþ ¿áËûþ  ß±æ ßÂõþËî ¿áËûþ ÎôÂõþ ±õþü÷ûþÎá±õþ à±õ±õþ â±Ëüõþü˼ äÂËù  Õ±üËå ÷±ðËßÂõþ ÂóÅ  ¿õþ ûþ±/ ÛËÂËSÝ õÉõý+î ýËBå õU ÆßÂËú±õþ/ ÂóõþõîÂÏÇ  ß±Ëù ÕÂóõþ±ñÏõþÕ±Ò îÅ Âh âõþýËûþð±Ò h±ËBå Ûý×üõ Ûù±ß±/  ß±Òé±î±Ëõþõþ Îõh±õþ ÝÂó±Ëõþ Û¶±ûþ Îß±òÝ æ±ûþá±ËîÂý× üÏ÷±Ë™LàüÏ÷±Ëõþà± Îòý×/ ðÅý×Îðú Îüà±Ëò Õõ±ñ/ Îüý×üõ æ±ûþá± ¿ðËûþ ÕÂóõþ ±ñ ÛõÑ ÕÂóõþ ±ñÏ õ±hÂËå ^nîÂ/ Ûý× üõ âéÂò±ûþ ÷±ùð± Îæù± ÛõÑ ÂóÅ¿ùú Û¶ú±üò ûË渚ý× ëÂ×ðÄ  ¿õ¢Ÿ/ üÏ÷±™Là õþÂÏ õ±¿ýòÏõþÛßÂÂó𦚠տôÂü±ËõþõþßÂï±ûþî±Òõþ ±Ý ÕËòßÂé±ý× Õüý±ûþ/ üÏ÷±™LÃõþ ÂÏ   æÝûþ±òËðõþ üÑàɱ ßÂ÷ ï±ß±õþ ðò ¿õú±ù Õõþ¿Âî üÏ÷±ò±Ûù±ß±õþ òæõþð±¿õþ ä±ù±Ëî î±Òõþ±Ý ¿ý÷¿ü÷ à±ËBåò/ Îß±òÝÎß±òÝ Ûù±ß±ûþî±ËðõþÕòÅ Â󿦚  ¿îÂõþüÅ  Ëû±Ëá ÝÂó±õþÎïËß ÛÂó±Ëõþ  åÅÒËh ÎôÂù± ýËBå ÷±ðËßÂõþ ÂóɱËßÂéÂ, æ±ù Îò±ËéÂõþ õ±¿`Âù/Î÷±õ±ý× Ëùõþ÷±ñÉË÷ ÂóÓõÇ Âó¿õþߊò± ÕòÅû±ûþ  Ï Îüüõ äÂËù û±ËBå  Ã›¶±ÂóËßÂõþ ý±ËîÂ, Õ¿î üýËæý×/ ßÂÂó±ù à±õþ ±Âó ï±ßÂËù ßÂàòÝ ñõþ ±ÂóËh û±ûþ/ Õ±õ±õþ ßÂàòÝ Õ±õþ Ý õh çÅÂÒ ¿ß ¿òËî ÛõÑ Ã›¶ú±üËòõþ òæõþ âÅ¿õþËûþ¿ðËî ý×ËBå ßÂËõþý×ñ¿õþËûþÎðÝûþ ± ýûþ/
Îõþú÷ ä±Ëø¸ 
 Õ¿ò}Âûþî± 
 æ±ù Îò±é Âó±ä±Ëõþõþ ß¿õþëÂõþ ÷±ùð± 
Ûàò Âó±ä±õþß±õþÏõþ± ÎõËå  ¿òËBå ßÂËùæ óhÓÂûþ±Ëðõþ¼ î±Ëðõþ ÷±ñÉË÷ æ±ù é±ß±, ¿ò¿ø¸  X ÷±ðß ձüËå  ö±õþËîÂõþ ÷Óù öÓ ÂàË`¼
 
2
 õÅñõ±õþ 
26 ÷±äÇ Â 2008
 
 ¿SËßÂé õò±÷ ¿SËßÂé¼ ¿õËò±ðò õò±÷ ¿õËò±ðò¼ qñÅ Îàù± òûþ, õɱéÂ-ÂóɱËëÂõþô±Ҡß áËù ÎùáˆÂ±Ë¥óõþ¿êÂß ÷±ç±÷±¿ç õùé± äÅ Â÷Å ÎàËûþÎõ¿õþ ËûþÎáËùý×òûþ, òûþÎõ±ù±Ëõþ õþ  ÷±ï±õþ ëÂ×Âóõþ ¿ðËûþõùé±Ëß áɱù±¿õþ õþ ¿ðËß éÅÂü¿ß Î÷Ëõþ ëÂ× ¿hÂËûþ ¿ðËùݼ ö±õþ îÂÏûþ¿SËßÂËéÂõþ òûþ± Î÷ßÂõþ Ëíõþ ÂóõþÎàù±é±   Õ±õþ22 áËæ ÎïË÷ Îòý×¼ 22 áËæõþÂó±Ëú ÷¿™¦¸ ß± ›−ɱéÂôÂ÷Ǽ üò±îÂò ¿çÒ¿çÒ Îàù±õþü±¿MWß ձý±Ëõþ÷úù± ¿÷ËúËù ߊ¿ä  ßŠ¿ä ÷±Ñü, ü±ý× Ëß±Ëë¿ùß Îç±ù, ౿òßÂé± àɱ àɱ ¿üõþ ±Âó, Õ±™¦¸ Õ±ý× ËéÂ÷ Îõþ ±ˆÂ Õ±õþúõþ  Ïõþ  Ï ß±æÅ , Õ±ð±, Îá±ù÷¿õþ äÂ, ùõ/¼  õËùõþüË/¼ Îõ¿õëÂù Õ±õþõɱËéÂõþüË/¼ ÂóÅ  ¿üßÂɱé ¿ôè¼ Õ±ý׿ü Ûù ò± Õ±ý׿Âó Ûù, Ûý׿õîÂËßÂÇ  õþü÷±ñ±Ëòõþõþ ±™¦¸  ± Îà±Ò æ±é±  Îòý±îÂý×Õ±ý±¥œ¿ß ýËõ, ß±õþí ü÷±ñ±Ëòõþ Îî± Îß±òÝ ðõþ ß±õþ ý×Îòý×¼ ý±ËîÂõþü±÷Ëò û± Âó±Ýûþ ± û±ûþ Õ±÷õþ ± î±ý×ÎäÂËéÂÂóÅ  Ëé ÎàËî ÕöÂÉ™¦¸ ¼ Õ±õþ¦¤±ð õðùÝ Îî± ðõþ ß±õþ¼ ßÂî ¿ðò Õ±õþ ¿SËßÂé â±Ëü ÷Å à ¿ðËûþ äÂùËõ õùÅ  ò Îî±·  ¿ßÂåÅ ¿ðò Õ±Ëáý×Õ±ý× ¿ü ÛËùõþ÷ɱä äÂù±ß±ùÏò ö±õþ ËîÂõþÛ¶±Mò ¿õ«æûþÏ Õ¿ñò±ûþ ß ÷™LÃõÉ ßÂËõþ¿åËùò, ¿SËßÂËé Ûý×  ëÂ× ËMæò±é± ðõþ ß±õþ¿åù¼ Ûõþ Õ±Ëá ß¿äÂß±Òä±õþ ± Û÷òö±Ëõ Õ±™LÃæDZ¿îÂß ¿SËßÂé±õþ Ëðõþ üË/¼ Îàù±õþ üÅ  Ëû±á Âó±ûþ ¿ò¼ Õ±ý×  ¿Âó ÛËù ¿SËßÂé±õþ Ëðõþ¿òù±÷ ¿òËûþðÅ ’ßÂï± Îú±ò±ËîÂÝ å±ËhÂò¿ò ¿î¿ò¼ ü¿îÂÉý×Îî±, ÛàòÝ û±Ò Ëðõþ÷±Ëê ðúÂó±ËßÂõþð÷ Õ±Ëå,  î±ҠËðõþ Û÷ò Õɱ¿KéÂß ¿ÂóüÄ õ±¿òËûþ Îù±ô±ùÅ  ¿ô ßÂõþËù ò±Ëß ág Îî± ù±áËõý×¼  Õ±ý׿Âó ÛËùõþ¿ßÂÑ ü±ý× æ ÂóɱËßÂæ ¿òËûþ ¦¤  ûþÑ ¿ßÂÑ à±ò ûàò ÷Ë=Á, îÂàò Îô±ß±¿üî ¿SËßÂËéÂõþßÂhÂä± òîÅÂò ßÂËõþ Îùà±   ýËî õ±ñɼ ä¿`ÂáËh ձý× ¿ü ÛËùõþ ÕòÅ  ‡Â±Ëò ÛË!Âõ±Ëõþà±Âó Îà±ù± Î÷±Båõ¼ ÷Å  Ëà-õÅ  Ëß ¿ç¿ù¿÷¿ù &Ò Ëh± Î÷Ëà ¿ßÂ÷ ú÷±Çõþ Îü Ûß ÕòÉ Îàù±¼ ¿ßÂc Ýûþ ±ò ý× æÿòé Ûò±ô¼ öÂ±æ± öÂ±æ± îÂòÅ ¿òËûþ ü÷Ïõþ ± Îõþ ¿DÂÝ ý±¿æõþ¼ ¿ð¿õÉ ÎßÂËé õù± û±ûþ,  ðúÇ  ßÂõþ±ý×qñÅ òò, ðÅ ’ÛßÂé± ౿ù ÎäÂûþ±õþ Ý ÎâË÷ËòËûþÛßÂü±...¼ é±ò± Âó=Á±ú, ïÅ  ¿hÂ-ߊ¿h Ýö±õþÎðÌËh ù±¿ôÂËûþ, ç±ҿÂóËûþ,  ¿äÂÈß±õþ ßÂËõþÝ ¿SËß¿éÂûþ±üÇõþ ± Õɱûþ ü± â±÷Ëî Âó±Ëõþ¿ò¼ å!±-Âó±?±õþÛý×à±Ëòý×Îúø¸ òûþ¼ ÎE¿üÑË÷ ñÓ  ÷±¿ûþî Îòý± ñÅ  ¿Âóûþ±,  ß¿õþò± ßÂÂóÓ  õþ îÂîÂÂËí Îõþ¿ë¼ ÷±Ëê õÔ ¿©† ò±÷Ëù Îàù± Â󙦸  ±Ëõ ò±¼ ÛÒ Ëðõþ á¿÷ÇËî ¿âùÅ Õõ¿ñ q¿ßÂËûþ û±ûþ, Îî± æù Îß±ò   å±h¼ ß±ò±âÅ  Ëø¸±ûþÎú±ò± Îáù Õ±¿÷õþ à±ò ò±¿ß Û¶äÅ ÂõþÕïÇ ù¿¢Ÿ ßÂõþËåò Õ±ý× ¿ü ÛËù¼ ßÂîÂé± ü¿îÂÉ, Õ±õþ ßÂîÂ&Ëù± úÓ  òÉ  Îüý׿ýËüõé± ÕõúÉ Âó±Ýûþ ± û±ûþ ¿ò¼ îÂËõ ÎûéÅ ÂßÅ Â Âó±Ýûþ ± ¿áËûþËå î±ý×õ± ßÂ÷ ßÂÏ· õ¿ùëÂ× Ëë ûàò Õ±¿÷õþÕ±õþú±ýËàõþ  ÷ËñÉ îÅ Âùò± é±ò±ý×ýûþ, îÂàò ¿SËßÂé ÷±ËêÂý× õ± é±ò± ýËõ ò± ÎßÂò· Õ±õþÎüý×îÅÂùò±õþÎæõþé±òËî é±òËî ÎàËù±ûþ ±hÂõþ±ý×  S÷ú üËõþ ÎáËùò ÷±ËêÂõþ ñ±ËõþÕ±õþ÷±çÂ÷±Ëê äÂËù Ûù Õ±ý× ¿Âó Ûù-Õ±ý׿ü ÛËùõþZe¼ Ûß¿ðËß ß¿Âóù Îðõ ¿òà±? ûàò   üÅ  ö±ø¸  äÂËfõþöÂõþ ü±ûþÎæ±õþáù±ûþõùËåò, ö±õþ îÂÏûþ¿SËßÂËéÂõþîÔÂí÷Óù ™¦¸  ËõþÝ Õ±™LÃæ±Ç¿îÂß ÷Å  ¿kûþ ±ò± ÎÂóÌÒËå ¿ðËî ä±ò, îÂàò   ÕòÉ¿ðËß ձý׿ü ÛùËß ձéÂß±Ëî Îõ±ëÇÂÝ ÷±Ëê ò±¿÷Ëûþ¿ðËûþËå ö±õþËîÂõþ Îý¿öÂÝËûþ é ò±÷&Ëù±Â¼ ¿SËßÂé qñÅ  ý׿SËßÂé ï±Ëß¿ò, ýËûþ ¿áËûþ Ëå ‘¿SßÂËéÂý× òË÷KéÂ’¼ Ûà±ò ÎïËßÂý× Îàù± q, Õ±õþ Ûà±ò ÎïËßÂý×Îàù± Îúø¸¼ Õ±¿õ©¨±Ëõþ õþ Û¶Ëûþ±æò   ÕõúÉý×Õ±Ëå, ¿ßÂc Îüý× Õ±¿õ©¨±õþ Û¶Ëûþ ±Ëáõþæ±ûþá±ý×û¿ð ò± ï±ËßÂ, î±ýËù Ûý×áËõø¸ í±õþ÷ÓùÉý× õ± ßÂîÂé± ï±Ëß Îüý×ÃÛ¶Ÿ   ¿ßÂc ëÂ× êÂËîÂý×Âó±Ëõþ¼  ö±õþîÂÏûþ¿SËßÂËé Ûàò ¦ó©† ðÅ ’Ëé± Î÷¼ Õ±õþÛý×ðÅý×Î÷õþ ÷±ËçÂý×üÏ÷±ýÏò õõþô¼ Âó±õþ ¦ó¿õþß ü¥xÏ¿îÂõþ õ±î±Ǡýûþî  õõþô áù±ËùÝ áù±Ëî Âó±Ëõþ, ¿ßÂc Îûà±Ëò æÅËh û±ûþ õÉõü±¿ûþ ß ¦¤±ïÇ , Îüà±Ëò ÛîÂé±ý׿ß Îü±æ±, ëÅÂËõ± Âó±ý±Ëh ñ±!± ò±  ÎàËûþÕ±õ±õþüŦš úõþ  ÏËõþÂóÅ  õþËò± æ±ûþá±ûþ¿ôÂËõþ û±Ýûþ ±· ùh±ý× é± qñÅý×Îû üÅ  ö±ø¸  äÂf Õ±õþ Îõ±ËëÇ Âõþ ÷ËñÉ ÎïË÷ Îòý×, î±  Îä±Ëà Õ±ãÅ  ù ¿ðËûþ Îðà±Ëò±õþÛ¶Ëûþ ±æò Îòý×¼ ö±õþ ËîÂõþ÷î Ûî õh ¿SËßÂé õ±æ±Ëõþù±ËöÂõþ&h ÎåËh ¿ðËî ß±õþý×õ± ý×Bå±   ßÂËõþ· î±ý×Îü±æ±ü±›I×± ðù ö±á±ö±¿áõþ÷îÂý× ö±á±ö±¿á ýËûþÎáù ¿SËßÂé Û¶ú±üò¼ ö±õËî Õõ±ß ù±Ëá, Îûà±Ëò Îðú-   ß±ù-üÏ÷±ò±õþ á¿` ÷Å  Ëå ¿ðËî Âó±ËõþÛßÂé± Îàù±, Îüà±Ëòý× Õ±õ±õþ ¿SËßÂéÂËß ÎßÂf ßÂËõþÛßÂý×ÎðËúõþ¿öÂîÂËõþ ö±á ýËûþ  û±ûþ¿SËßÂé Û¶ú±üò¼ õÉ¿Máî Îá±Ò ü±õþÎõþ ±áé± Îúø¸  Ë÷ú å±hÂù ò± ¿SËßÂéÂËßÂݼ Õ±ý׿Âó ÛËù-Õ±ý׿ü ÛËù, ¿õËò±ðò ÂóÅ  Ëõþ ±   ÷±S±ûþ ýù ¿ßÂò±, Îüé± ¿õä±ûÇ òûþ¼ ß±õþí qñÅ  ý׿õËò±ðËòõþ÷±Âóß±¿êÂËî Îàù±ñÓ  Ëù±Ëß ÷±Âó± û±ûþ ò±¼ ß±õþí Îàù±õþ ü˼ý×  æ¿hÂËûþ ï±Ëß ÎðËúõþ ÎáÌõþõ Õ±õþü¥œ±òݼ ö±õþËîÂõþæ±îÂÏûþ ðËù Ûõþ ¿ß Îß±òÝ Ã›¶ö±õ ÂóhÂËõ· ëÂ× MõþÎðÝûþ ±é± üýæ òûþ¼  ß±õþí ëÂ× MËõþõþ ¦¤ ÂóËÂ Ý ¿õÂóË ý±æ±Ëõþ ± ÷î±÷î ï±ßÂËõ¼ î±ý×ÎôÂù±Ý ß¿êÂò Õ±õ±õþ Îáù±Ý üýæü±ñÉ òûþ¼ qñÅ æ±îÂÏûþ  ðùý×õ± ÎßÂò, Õ±=Á¿ùß ¿SËßÂËéÂÝ ¿ß Ûõþ Û¶ö±õ ÂóhÂËõ ò±· Õ±ý׿Âó Ûù õ± Õ±ý× ¿ü ÛËùõþ÷ɱä äÂù±ß±ùÏò ëÂ×Âóß±õþÝ ÛßÂé± ýËõ¼ Îüé± üõ±õþ òæõþ Û¿hÂËûþ ¿áËûþ Ëå¼ òý× Ëù   ¿õø¸  ûþé±õþÎà±ùòùËä àÅËù, î± Õ±õ±õþ ù±¿áËûþ ¿ä¿õËûþ Îå±õh± ßÂËõþ ÎôÂùî ¿õ:±Âóò ¿ò÷±Çî±õþ±¼ ¿ô ÷ɱËä ÕËßvÂËú õ±¿hÂËî Îû õ±Ýûþ ±ùé± ù±áîÂ, Ûõ±õþÎïËß Îüý×õ±Ýûþ±ùé± õg ýËõ¼ ÛßÂõ±¿é ¿ßÂú¿÷ú ¿òËûþäÅ ÂÂó äÅ ÂÂó Îü±ô±ûþ ëÅ Âõ¼ ¿é¿öÂËî îÂàò  ÛßÂé± å!±õþÂóõþ á±õÄ&õ±Ëò± Õ±Ëù±ûþ å±Òý×ûþ ± å±Ò ý× ûþ±¼ ÛßÂé± õþ ±ò Õ±ëÂ× ËéÂõþ ÂóõþüüÉ-ü Îß±÷Ëõþ õþîÅ Âùß±ù±÷ ü±÷ù±Ëî  ü±÷ù±Ëî ù±ù-Îç±ù ÎéÂËò ¿òËûþÎß±òÝõþßÂË÷ õù±, ‘Ûý×ò± ýËù ôÂɱ¿÷¿ù ÂóɱËßÂæ¼’ ÷±-õ±õ±õþ ± Ûý×ÎðËàý×ýûþî ձõþÝ ÛßÂõ±õþëÂ× Ëê ÂóËh ù±áËõò õ±ÂóñòËðõþ¿SËßÂé±õþõ±ò±Ëî¼ Õ±™LÃæ±Ç¿îÂß ™¦¸Ëõþ ÎàùËîÂý× ýËõ, Û÷ò Îî± Îß±òÝ ßÂï± Îòý×¼  ¿é¿öÂËî ò±ËäÂõþô±ÒËß ô±ÒËß ÛßÂéÅ Â ÎàËù ÎðÝûþ±õþ ÷î Îû±áÉî± ï±ßÂËùý×ýù¼ Îúø¸ ÎÂó±ûþ ±õ±Ëõþ± ýËîÂÝ õ±¿ß ï±ßÂËõ ò±,  ûàò òõõËø¸  Çõþõþ ±ËîÂ, ¿÷MËùõþ ò±¿îÂõþ÷Å  Ëàö±Ëî ձòËjõþ Îä±Ëé õ±ûþ ò± Âó±Ëõò ¿SËßÂé±õþ õþ±, ‘õ±¿hÂõþùËò Âó±Òä Ýö±Ëõþ õþ ÷ɱä ÎàùËî ßÂî ÎòËõò·’
Ûý×ßÂù÷ ü¥óËßÇ Â Õ±Âóò±õþ ÷î±÷î üõþ ±ü¿õþ æ±ò±Ëî ùáÄ ý×ò ßÂò 
www.amadermalda.com
Ûõþ ÎáˆÂõÅËß¼
 ’þyöìëû!îû
y Ÿy ö˜ îû
    ✒
 Ý Î÷Ëûþ, ö±ù ÎïËß± 
 ß±õþ Ý Îúø¸ ýûþ¿òõ±Ç  üËòõþ æÏõò, ß±õþÝ õ± ýûþò±/ ¿ßÂc ÎüÝ Îî± ¿ôÂõþËî  ä±ûþ î±õþÆúúËõõþ Âó±ËûþäÂù± ÂóËïõþÎ÷ËûþËõù±õþ ëÂ× îÂù ý±Ýûþ ±ûþ ñÓËù± Ýh± Îüý×æiœöÓ¿÷ËîÂ/ ¦ó©†ö±ø¸  ±ûþ ¿òËæõþßÂï± õùËî ¿áËûþâÅ  Ëõþ Îõh±ËBå Îü  ü±õþ± ÂóÔ¿ïõÏ/ ÷±òõî±õ±ð Õ±õþò±õþÏ ¦¤ ±ñÏòî±õþßÂï±ûþõ±õþõ±õþ çÂh ëÂ× ËêÂËå   ðÅ  ¿òûþ ±ûþ/ îÂËõ ¿ß ò±õþ  Ïõþ¿ò榤Îß±òÝ ßÂï± Îòý×· Û÷òßÂÏ ï±ßÂËî Îòý×î±õþ  ¿ò榤ÎðúÝ· î±ýËù ¿ß ¿òõ±Ç  ¿üî ò±õþÏõþ Îß±òÝ Îðú Îòý×· Î÷ËûþËõù±õþ  ëÂ×îÂù ý±Ýûþ ± ¿ß î±õþ äÅ ÂËù õÅ  ¿ùËûþÎðËõ ò± ÎäÂò± Âóõþ ú·  ßÂîÂ&Ëù± õåõþÂó±õþýËûþ¿áËûþËå, ¿òËæõþÎß±òÝ Îðú Îòý× î±õþ/ æiœöӠ¿÷  î±¿hÂËûþ Ëå Îî± ßÂÏ ýËûþ Ëå· ö±õù, ‘Õ±÷±õþÂóÅ  õ Îòý×Îî± ßÂÏ ýËûþ Ëå, Âó¿}Â÷ Îî± Õ±Ë寒 ¿ßÂc Îüý×Âó¿}Â÷Ý Îî± ßÂï±ûþ -ßÂï±ûþõÅ  ¿çÂËûþÎðûþ, Îä±Ëà Õ±ãÅ  ù  ¿ðËûþ òhÂËî ò± ä±Ýûþ± éÂòßÂà±ò± ò±¿hÂËûþ¿ðËûþß±Ëòõþß±Ëå õËù û±ûþ, ‘÷  ¿õËð¿ú’/ î±õþÂóõþÛß¿ðò ü¿îÂÉ ßÂËõþõËùý×õüù, ‘ÕËòß ý’ù, Ûõ±õþ  î¿ŠîŠ± &¿éÂËûþÂóï ÎðËà±/’ îÂËõ Îß±ï±ûþû±Ëõ· ¿õËðú· Îü Îî± ¿õËðúý×/  ¿õËðúËß ‘Îðú’ ßÂËõþ ¿òËî û±õþ± ÎÂóËõþËå, î±õþ± ÎÂóËõþËå Îü Âó±Ëõþ¿ò/ ýûþ î õ± õÅ  ËßÂõþ÷ËñÉ ü±õþ ±æÏõò ‘õ±Ñù±’ ÂóÅ  Ëø¸ õþ ±Ëà õËùý×Âó±Ëõþ ¿ò, õ±Ñù±õþ Îâ±ËõþÎõù± Âó±õþ ßÂËõþõËùý×Âó±Ëõþ¿ò/  î±õþ ¿Ã›¶ûþ ÎðËú Õ±æ Îü Ûß ¿ò¿ø¸X ò±÷, ¿ò¿ø¸X ÷±òÅ  ø¸ , ¿ò¿ø¸  X õý×/ î±Ëß  ëÂ×Bä±õþí ßÂõþ± û±Ëõ ò±, Îå±ÒÝûþ± û±Ëõ ò± Õ±õþ Âóh± Îî± Õ±Ëáý× ¿ò¿ø¸XÂ/ ëÂ×Bä±õþí ßÂõþ Ëù ¿æö ÕÂó¿õS, åÅ  ÒËù ý±î Îò±Ñõþ±, ÂóhÂËù á± ¿õþ-¿õþßÂõþËõ Ûý× õþ ßÂ÷ý×Îî± Îü – Îü ¿ß ձæ ÎïË߯ àÅ  {¡  ÷àÅ  {¡± Õ±RæÏõòÏ Îùà±õþ  ß±õþËí õ±õþõ±õþ à¿`Âî ßÂõþ ± ýËûþËå î±õþ ¦óñ±Ç/ î±ýËù ¿ß ձRæÏõòÏ Îùà±é±ý×ÕÂóõþ±ñ· Õ±RæÏõòÏõþ Û¶ñ±ò úîÇÂý× Îî± æÏõËòõþüõ&Ëù± Âó±î±Î÷Ëù ñõþ± Îà±ù± ձ߱Ëúõþ òÏËäÂ/ û± ¿ßÂåÅ Îá±Âóò, û± ¿ßÂåÅ Õæ±ò± – î± õù±õþæòÉý× Îî± Õ±RæÏõòÏ, ü±¿ýîÂÉ ò±ý×õ± ý’ù/ Ûý× úîÇÂé±ý×üîÂî±õþ  ü˼ Îü ÷±òËùÝ Û÷ò ðÅ  ¿õÇ  òÏî ձäÂõþí Îù±Ëß ÷±òËõ ÎßÂò· Û÷ò ¦óñ±Ç  Îî± Îß±òÝ Î÷ËûþËßÂý× ÷±ò±ûþ ò±/ Ý Î÷Ëûþ¯ õh Îõ÷±ò±ò îÅ¿÷ Ûý× ¿ÂóîÔÂLa  ß ü÷±Ëæ/ ûîÂÂí Î÷Ëûþ¿é ÕîÂɱ䱿õþîÂ, Õüý±ûþÝ ðÅ  õÇù ÛõÑ ûàò î±õþ ðÅ Ðü÷ûþ,  îÂîÂÂíý× î±õþ æòÉ ÷±ûþ± æ±Ëá, Î÷Ëûþ¿éÂËßÂÝ ö±ù ù±Ëá/ ¿ßÂc Îûý× ÎüÎ÷Ëûþ Õ±õþ Õüý±ûþ -ÕîÂɱ䱿õþî òûþ, Î÷ð` úM ßÂËõþ ¿òËæõþÕ¿ñß±õþÛ¶¿î‡±õþùh±ý× Ëûþü±¿÷ù ýûþ, ¿òËæõþúõþ  Ïõþ -÷Ëòõþ¦¤ ±ñÏòî±õþæòÉ ü÷±Ëæõþ  ò©† ¿òûþ÷&Ëù± ö±Ëã... üõ ÷±ûþ ± Õ±õþüý±òÅ  öӠ¿î ëÂ×Ëh ¿áËûþâÔí± Õ±Ëü Âó¿õþ õËîÇÂ/ îÂõÅ ö±ù ï±ßÂËî ýûþ î±ËßÂ/ üßÂù áÔ ý ý±õþ ±ûþ û±ûþ, Îü Îî± Ûàò  ¿õ«æÅ  ËhÂý×Âóõþ õ±Ëü/ Ý Î÷Ëûþ, ö±ù ÎïËß± îÅ¿÷/ Îõþ±Ëð-õÔ¿©†ËîÂ, Î±ËöÂ-¿õË±Ëö üÅËà-ÕüÅ  Ëà ö±ù ÎïËß±/ Îî±÷±õþ ü˼ Îðà± Îý±ß õ± ò± Îý±ßÂ, îÂõŠ÷ ö±ù ÎïËß±/ Ûý× Îðú, Ûý× ü÷ûþ, Ûý× õ±Ñù±Ëß öÅ ÂËù ÎûËî ý× ËBå ßÂËõþû¿ð, öÅ ÂËùý×ÎûÝ ò±  ýûþ, îÂõÅ îÅ¿÷ ö±ù ÎïËß±/ âÔí± ßÂõþËî ä±ý×ËùÝÎß±Ëõþ±, îÂõÅ îÅ¿÷ ö±ù ÎïËß±/ Ý Î÷Ëûþ, ö±ù ÎïËß±/
I
 
íy’þÅ 
More on the Web
amadermalda.com
3
 õÅñõ±õþ
26 ÷±äÇ Â 2008
ÎßÂfÏûþ üÑõ±ð ÂóS Îõþ¿æË©†˜úò  ¿òûþ ÷±õ¿ùõþ•1956— 8 ñ±õþ± ÕòÅ  û±ûþ  Ï   ¿ò¥§  ¿ù¿àî :±îÂõÉ ¿õø¸  ûþ۶߱¿úî ýù 
Âó¿Sß±õþ ò±÷ Ð
 ’±˜±Àı˛ ·ı«, ’±˜±Àı˛ ’±˙± - ’±˜±Àı˛˜±˘± 
›¶ß±úßÂ, ÷Å  ^ßÂ, Ý ¦¤MW±¿ñß±õþ  Ï Ð
 ’øÚèX¬ ±˙&l, ˆ¬±ı˛ Ó¬œ˚ 
  ˛
 ü¥ó±ðß Ð
 ¿äÂõþ|Ï ð±ú&l 
Ã
›¶ß±úß±ù Ð
 ó±¿ÂßÂ
 ¿êÂß±ò± Ð
 Î¬◊˝◊ À˜k fl¬À˘Ê Œı˛±Î¬, ø¬ÛÀı˛±Ê¬Û≈ı˛, ˜±˘±,
 ¿Âóò 
732101,
 ó¿}Â÷õ/ 
 Õ¿òX ð±ú&l, Îâ±ø¸ í± ßÂõþ ¿å Îû, ëÂ×ÂóËõþ õþ  îÂïɱ¿ð Õ±÷±õþ:±ò Ý ¿õ«±ü ÷Ëî üîÂÉ/
 ’øÚèX¬ ±˙&l õ∂fl¬±˙fl¬
Îâ±ø¸ í± 
26.03.2008
MARKETING OFFICER
AMADER MALDA requiresMale Graduates with apleasing personality andability to convince people.Aracve Salary Package.Apply with Bio-data & Photo-graph to : AM-MO, AmaderMalda, Post Box No.04, HPO,Malda 732101, WB.
ÂóÅ  Ëø¸±M÷ Âó¿GÂîÂ
õ¿ù ‘ÎõþéÂ’ ßÂî·
÷ɱhÂ÷ɱËh á±å&Ëù± õþ±î±õþ±¿î Îö±ù õðËù ù±ù-ýùËð-Îõá¿òËî åûþù±Âó Õ±õþ ð¿àò±õþôÅ ÂõþôÅÂõþ±¿ò Îø¸ ±ù  ÎïËß ø¸±é üõT±ý×Ëß ÎßÂ÷ò ÛßÂé± üÅ hÂüÅ ¿hÂËûþ ¿ðËBå... Û÷ò ÷ò ëÂ× ä±éÂò ¿ðËò õþã ¿òËûþÛ¶ßÔ¿îÂõþ ýɱÑù±¿÷Ëî ü±¿÷ù Õ±÷õþ±Ý...
Õ÷Ôî± üõþß±õ 
  þ
 õü™Là æ±áè î Z±Ëõþ...
 âÅ  ÷ ö±ãî òîÅ Âò ¿Âóä¿ß¿õþ -Õ±¿õõþ-ß±áËæõþ 銿ÂóõþáËgÂ/ äÂÝh± Îá±Ò ËôÂõþ  òÏËä õhÂß±ßÅ ÂõþäÂÝh± ý±¿üé±ý×õËù ¿ðîÂ, ‘Õ±æ Õ±õþÂóËh éÂËh ßÂ±æ  Îòý×, õþã Î÷Ëà öÓ Âî ýÝËá û±Ý/’ îÂËõ ÷ôÂЦ¤Ëùõþ ÷ñÉ¿õM Âó±h±ûþÂóÅ  ÒäÂËßÂËðõþ Îð±ù õùËî ÎßÂõù õhÂËðõþÂó±Ëûþ Õ±¿õõþ Õ±õþéÅ ÂÂóÅ  ü ÎÂói§ ±÷/  öÂûþ‚Âõþ üõ¸ õþã Æî¿õþ õþ Âó¿õþߊò±Ý ÎßÂõù ÷±ï±õþ¿öÂîÂËõþ ý×âÅ  õþÂó±ß ÎàËî ÎàËî ôÅ ÂüÄ ßÂËõþ ëÂ×Ëõ ÎûîÂ/ ¿òõþ  Ïý   Õ±¿õËõþõþÎïËß ÕËòß Îõ¿ú Âóåjüý× ¿åù ¿õéÄ ÂËßÂËù õ±Ò ðÅ  Ëõþõþã/ îÂËõ Îß±ï±Ý ÛßÂé± üÅ¿õñ± ßÂõþËî ò± Âó±õþ±õþ ðò ß¿äÂß±Òä±Ëðõþ ûî õþã Õ±õþ Î±ö æ÷± ýî Îõä±õþ± Îå±hÂð±ðÅõþ ÷±ï±ûþ ÛõÑÛ¶¿îÂõåõþ Îð±Ëùõþ Îúø¸ ¿õËßÂËùõþ Îúø¸ ÎôèÂ÷–Îå±éÂÄ ê±ßÅ Â÷±õþ ¿åòÄ  ¿åËò ëÂ× Bä¿ßÂî  ßÂùîÂù± Õ±õþ ÷ÅËà ßÂɱõù± ßÂɱõù± ÕÛ¶dî ý±¿ü ¿òËûþ æËùõþ ñ±õþ±õþ òÏËä ÷±ï± ÎÂóËî ÎõþËàËå Îå±hÂð±ðÅ Õ±õþ Õ±÷±Ëðõþ ÕÂûþ õÒ ±ðÅËõþ õþã î±õþæùÝûþ ± Îð¿àËûþ Õ¿õõþù ñ±õþ±ûþ ‘ç¿õþËå, ç¿õþËå, ç¿õþËå/’
Û õÉï± ¿ß Îû õÉï±...
 ¿ÂóäĠ¿ß¿õþ¿ðËûþÂóÅäÄ ÂÂóÅ  äÄ ßÂËõþ õþã Îåé±õ±õþÎàù± ûàò Îæ±Ëù± ù±áËî  q ßÂËõþËå Õï±Ç È Îð±Ëùõþ÷Ô ðÅ ÷Ô ðÅ ðÅ  ùÅ  ¿ò ûàò Û¶±ûþÛ¶¿îÂõåõþöӠ¿÷ßÂË¥ó  ÂóûÇõ¿üî ýËBå ÷±Ëò ûàò ‘¿öÂîÂËõþ-õ±¿ýËõþÕ™LÃËõþ-Õ™LÃËõþ’ ÎßÂõùý× ÷ñÉ¿ú± Âóø¸Ç  ð îÂàò õ±õþ±j±ûþõËü ðÅ  Ëù ðÅ  Ëù õ±Ñù± ü±¿ýËîÂÉõþ ý× ¿îÂý±ü  ÷Åচ Õ±õþæÅ  ùæÅ  Ëù Îä±Ëà õþ ±™¦¸  ±ûþ ¿õ¿äÂS õòÉËðõþü÷±Ëõú Îðà± ÛõÑ  õþã ÎàùÅ  ËhÂËðõþ¿õ¿äÂS ÎÂó±ø¸  ±ß ÛõÑ õ¿íÇ  ù ð™LÃõþ ±¿ú Îä±à Îé¿õþ Ëûþ ¿ðîÂ/
 ÝËõþ Û¶¿îÂËõúÏ Îà±ù Z±õþ Îà±ù...
 ôŠ¿éÂô±é± ßÂÂó±Ëùõþô±ҠßÂáËù üÅ  h³ ÂÈ ßÂËõþ Îð±ù áËù ÎûËî ÎûËîÂÝ, ÷±Ëç  ÷±Ëç õõþ ±î Îæ±ËõþÕ±éÂËß ÎáËùý×ÎõËýË™¦¸ ÎÂóÌÒËå Îûî±÷/ ü±õþ±é± õåõþ  æ±òù±õþ ô±ҠßÂËô±ßÂËõþâ±h Îü±æ± Îõþ Ëà Îä±Ëàõþ ò±ò±ò Û'±õþü±ý× æ   ßÂõþËî ßÂõþ Ëî û±Ëß Îðà±õþðÅ  õþ +ý Î䩆±ûþÎæõþ õ±õþýËûþ ý×  äÂËù¿å, Âóõþc éÅ ÂËë õ±h¿î ßÂò¿ôÂËëÂËk õÅ  ß Îõ±ç±ý×, üé屄 Âó±Ëúõþ õ±¿hÂõþ ðõþæ±ûþ ðõþ±æ áù±ûþ, ‘Z±õþÎà±ù’/ Õ±õþ ß±ÒÂó± ß±ÒÂó± ý±Ëî ßÂM¿ðËòõþ¿ðù ä±ýÄ  î±  ýɱûþ á±ù ðÅËé±Ëî õþã ÷±à¿å Õ±õþ ¿ü¿XÂ-¿é¿XÂõþ õ±ù±ý× å±h±ý× Âó±ËûþõþòÏËä ‘Îð±ù’-‘Îð±ù’- ðÅùÅ  ¿ò/
 û¿ð î±Ëõþò±ý× ¿ä¿ò Îá±...Îü ¿ß ձ÷±ûþÎòËõ ¿äÂËò¯
 ò±ò± õþã ÷±à± üãÄËðõþ ÎäÂò±õþ Îß±òÝ Õ¿õ«±üÉ Õß±õþí Î䩆±õþßÂï± õù± ýËBå ò±/ ‘ô±‰Å  òÏ-鱉Š òÏ’  ûàò õUß±ù Õ±ËáýבõþËäÂ’ Îúø¸ ÷±Ëò Îå±éÂà±é üõÇ  ò±ú-éÂõÇ  ò±ú&Ëù± ûàò ù±¿ôÂËûþ ¿ë¿ãËûþ ô±ý×ò±¿ù öÂûþ±òß üõÇ  ò±úé± ‘Û¶ýõþ ÎúËø¸ õþ±ã± Õ±Ëù±ûþ’ ß±õþÎä±Ëà ðÔ ©† ýùý×, æ±ò± Îáù, ¿î¿ò õUî üÑËõðòúÏù  ÷Ëòõþ ü˼ ü˼ ÕîÂÉ™Là üÑËõðòúÏù QËßÂõþÝ Õ¿ñß±õþÏ/ üÅîÂõþ±Ñ õüË™LÃõþ ûî õþ±¿ú õþ±¿ú Âóù±¿úûþ± õþã ðÅý±Ëî åÅ  ÒËûþ û±Ýûþ±õþ, Î÷ËàÎòÝûþ±õþ õþ ¿¼ù± ý× ËBå õþ±¿úßÔÂî ýËûþ¿åù Îü&Ëù±Ëß Ûß ôÅ ÂÒ Ëûþ ëÂ× ¿hÂËûþ Ûàò ÎßÂõù ÷Ëòõþ¿öÂîÂõþõþ±ã± õþ±ã± üß±ù-¿õËßÂù ¿òËûþ Îõþ±æ Îõþ ±æ   õþã-õþã Îà¿ù/
Û ÎßÂ÷ò Îð±ù±äÂù 
 Õ¿öÂËø¸ß ç± 
Îð±ù, &ëÂôè±ý×Ëë ձõþ ýæõþî ÷ý¥œËðõþ æiœ¿ðËòõþñ±÷±ß±ð±õþÛýɦóËúÇ  õþ¿ðò¿éÂËî ձËõþ ß¿é Âóõþ õ ¿åù û± Âó±õ¿ùßÂ-Âóõþõ òûþ/ Æý-ý{¡  ± ¿õýÏò Âóõþõ¿éÂõþ ò±÷, Õ±™LÃæ±Ç  ¿îÂß ß¿õî± ¿ðõü/ îÂËõ Âóõþ õé± Âó±¿ùî ýù Û úýËõþÎú±-Îß¿üÑ-ÛõþÕ±òÄüɱäÅÂËõþËéÂë ôÂɱéÄÂËß õæÇò ßÂËõþ‘¿õߊ’ ÛõÑ ‘Õ±õÔ¿M Âó¿õþ ø¸  ð’- ÛõþÎûÌï Û¶ûþ ±Ëü  ü±ò±ëÂ× {¡  ±ý ÷Ë=Á ‘ß¿õî±õþ ÷Å  ýÓ  ËîÇ Â’ ò±Ë÷ Ûß ÕòÅ  ‡Â±Ëò/ Îü¿ðò ß¿õî± ¿õø¸ûþ ß ձD±Ëß ÎßÂËf Îõþ Ëà âÅ  õþÂó±ß Îàù ü÷Ëõî ձõÔ ¿M, |n¿îÂò±éÂßÂ, ß¿õõ±üõþ, õ±ëÂ×ùá±òÛõÑ ¦¤áÏÇûþ ¿S¿ðõ &Ëlõþ ¦œõþËí ۶߱¿úî Ûß¿é ß¿õî±-Îô±‹±õþ/21 ÷±äÇ Â, ügÂɱûþß¿õî±õþÕ±D±ûþ¿õø¸ûþ ýÝûþ±õþßÂï±  ¿åù Õ±ñÅ  ¿òß õ±Ñù± ß¿õî±ûþÛ¶Ëûþ ±á Ý Ã›¶±¿l/ î± Ûß¿é  ¿õø¸ûþ ñËõþý× Õ±D± ÛËá±Ëõ, Û ÕùÏߠߊò±ËßÂÎü¿ðòÝ ßŠò±õþ ™¦¸  Ëõþ Îõþ Ëà ÎðÝûþ ±õþ æòÉ ß¿õ ÎïËß  õ±¿äÂß ¿úŠÏ Û¶ËîÂÉËßÂõþý×Î䩆± ¿åù Õ±™LÿõþßÂ/ Õ±õþ ý±h¿Âó¿M æ;±ù±Ëò± Û¶Ÿ ÎïËß q ßÂËõþ ðúÇßÂËðõþÝ Õ±D±õþ ÕÑú ßÂËõþ ÎòÝûþ±õþ ÷ËñÉ ü=Á±ùß ձõþÝÛßÂõ±õþç±ù÷Å  ¿h¿á¿õþËî î±õþ ßÂɱÂó± Îð¿àËûþ Ëåò/ ‘Õ¿÷îÂõ±õÅ ß¿õî± ÎßÂò·’ Îü¿ðËòõþ Õ±D±ûþÎõþ¿ëÂ-Îü¿ëÂ-Îá± ¿åù Ûé±ý×/ ÷Ë=Á Îü¿÷-ü±ËßÇÂù ôÂ÷Ç ßÂËõþï±ß± Ûá±Ëõþ±-õ±Ëõþ±æËòõþ ¿ä™Lñ Ý ö±ø¸± ¿õ¿ò÷ûþ Õ±÷±ËðõþÕ±õþ Ý ÛßÂõ±õþ汿òËûþ¿ðù Îû Õ±÷±õþ¿öÂîÂËõþ Îû ÕòÉ ‘Õ±¿÷’ õþËûþËå î±õþ ä±õþÂó±ú Z±õþ± •ð±ûþõXÂÎïËß õ± ò± ÎïËß— Û¶ö±¿õî ýËûþÂó±êÂËßÂõþü˼ åj÷ûþ ús ¿ðËûþ Îû±á±Ëû±á ßÂõþËî ä±ý×Ëù ß¿õî± Âó±ûþ Õ±õþÎüý×ús&Ëù±Ëß åj÷ûþ ëÂ× Bä±õþ Ëí ÎõÒ Ëñ Î|±î±õþß±Ëò ÎÂóÌÒËå ÎðÝûþ±õþ ¿äÂh¿õh±¿ò ÎïËß ձõÔ ¿M Âó±ûþ/ Õ±D±õ±æËðõþ ÷îÂËöÂð ¿òËûþßÂï± ä±ù±ä±¿ù Õ±D±Ëß‘ձËù±äÂò±’ ™¦¸Ëõþò± ¿òËûþ û±Ýûþ ±ûþñòÉõ±ð/
 ß¿õî± ÎßÂò·
Ûß¿é ձDÂÏûþ Û¶ûþ±ü
 fl¬˜« ‡±ø˘ 
Âó±Ò ä ÎÂó¿õþ Ëûþåûþ... Îß±òÝ ¦¤›Ÿ õ±™¦¸õ±ûþ Ëòõþ ÎúËø¸   æòü÷Ë Û¶ß±¿úî ýËù ÷Ó  ùɱûþËòõþÝ ü÷ûþ ÛËü û±ûþ/ 2002 ü±ËùõþÎüý× òîÅ Âò Âó±êÂßÂ, Õ±òËß±õþ ± Îùàß î±õþòîÅ Âò ÷±ñÉË÷ Õ±æ Îõú ÂóÅ  õþËò± ÛõÑ  õù±ý× õ±UùÉ Âó¿õþ¿äÂîÂÝ/ ðÅ’õþã± ÎïËß õþ¿ãò ðÅ ’Âó±î± ÎïËß 12 Âó±î± ÷ô¦¤ ù ÎåÒËß ûàò Õ±ú Î÷Ëé¿ò, îÂàò î±õþß±õþ Îà±Ò Ëæ õþ ±æñ±òÏ - ßÂàòÝ ßv±¿™Là Îå±Ò ûþ ¿ò î±ËßÂ/ Õ±Âóò±õþ ± Õ±Ëåò õËùý×Õ±æ  ‘Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±’ Îæù±õþ Û¶ï÷ ü±¿õþËîÂ/ î±õþ ¿úŠÏËðõþ æ±ò±ý×ßÔÂîÂ:î±/ Õ±æ ø¸‡Â æiœ¿ðËò ü±÷±òÉ õþ +Âó±™LÃõþ ... Ûàò ÎïËß ÷±¿üß Âó¿Sß±¿é Âó±¿Âß Âó¿Sß±õþ +ËÂó Û¶¿î ÷±Ëü ¿ò¿ðÇ©† 10 Ý 25 õþ Ëà ÎÂóÌÒ Ëå û±Ëõ Õ±Âóò±õþ ß±Ëå, ü˼ ü¿êÂß üÑõ±ð Ý üŦš ü±Ñ¦Ô   ¨¿îÂß ռÏß±õþ ¿òËûþ/ ü¥x¿î ‘Õ±÷±Ëðõþ Âó¿Sß±ûþ’ ۶߱¿úî Ûß¿é ¿õ:±Âóò Õú±ùÏò ý׿¼îÂõ±ýÏ ýÝûþ±ûþ Õ±÷õþ± ¿õ:±Âóò¿éÂõþ ۶߱ú õg ßÂËõþ¿ðËî õ±ñÉ ýËûþ¿å/۶߱¿úî ¿õ:±Âóò¿éÂõþ æòÉ Âó¿Sß±õþ îÂõþËô ձ÷õþ± Õ±™Lÿõþ ßÂö±Ëõ Â÷±Ã›¶±ïÏÇ /
– ۶߱úßÂ

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->