Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
April 2008

April 2008

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by Aamader Malda
AAMADER MALDA, the only media of ur hometown n its thoughts. This BENGALI NEWSPAPER, born on 25 March 2002. Here u can share n x-press ur views n thoughts n u'll get here d essence of MALDAIYA CULT. So, hurry up. Come n join with us....................
AAMADER MALDA, the only media of ur hometown n its thoughts. This BENGALI NEWSPAPER, born on 25 March 2002. Here u can share n x-press ur views n thoughts n u'll get here d essence of MALDAIYA CULT. So, hurry up. Come n join with us....................

More info:

Published by: Aamader Malda on Jan 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2013

pdf

text

original

 
 ÷±ùð± Îæù±ûþ üõÇ  ±¿ñߠ۶䱿õþî Û¶ï÷ Î|¿íõþõ±Ñù± Âó±¿Âß Âó¿Sß± 
/
28 ÍäÂS 1414 qSõ±õþ
 õø¸Ç 6 üÑàɱ 1
11 ۿÛ¶ù 2008
4 Âó±î±
 ¿õò±÷Ó  ËùÉ ¿õî¿õþ îÂ
www.amadermalda.com
57ì72
 ëÂ×MËõþõþ ձ߱Ëú ¿üÒðÅËõþ Î÷â 
 ¿õËúø¸ Û¶¿îÂËõðò Ð
 ëÂ×MËõþõþձ߱Ëú Õ±õ±õþÕú±¿™LÃõþ ß±Ëù±Î÷â/ õ±™¦¸  Ëõ áî Îðh ðúËßÂõþ Ý Îõ¿ú ü÷ûþÕú±™LÃý×ÎïËßÂËå  Âó¿}Â÷õ˼õþëÂ× MõþÕÑú/ ßÂÏö±Ëõ, ßÂËõ á¼±õþΦڠ±îÂ Û õþ ±æÉËß  ð¿Âíõ¼ Õ±õþëÂ× Mõþõ˼ ö±á ßÂËõþ¿ðËûþ Ëå î±õþüÅ  ¿ò¿ðÇ  ©† ¿òâÇ  Ké  õù± ýûþî üyÂõ òûþ, ¿ßÂc Ûàò Û¶±ûþ üõþß±¿õþö±Ëõý×Ûý× õ¼ö±áËß Î÷Ëò ÎòÝûþ ± ýËûþËå/ ÷ý±ßÂõþËíõþ à±î±ûþ-ßÂùË÷ ýûþî Ûý×ðÅ  ý×õ˼õþÕ¿™¦¸Q Îòý×, ¿ßÂc ëÂ×Mõþõ¼ ¿õ«¿õðɱùûþ,  ëÂ× Mõþ õ¼ õþ ±©†˜  ÏûþÂó¿õþ õýò – Ûüõ Îî± üõþß±¿õþ ö±Ëõý× ¦¤ÏßÔÂîÂ/  ßÂùß±î± ÎïËß ÷LaÏ-Õ±÷ù±õþ±Ý Õ±Ëüò ëÂ× Mõþõ¼ üôÂËõþ/ ëÂ×Mõþõ˼õþëÂ×i§ ûþËò áêÂò ýËûþËå ëÂ×i§ûþò Âóø¸Çð/ Û õþ±ËæÉõþ ÷LaÏõþ±Ý õËù ï±ËßÂò Û¶±ûþúý×ëÂ×Mõþõ¼ ÕõËý¿ùîÂ/ ÕïDZȠ ü±÷¿áèßÂö±Ëõ ß±áËæ-ßÂùË÷ ÂóÓ íÇ ¦¤ÏßÔ¿î ò± ¿ðËùÝ ÷±ò¿üßÂö±Ëõ ¿ßÂc Õ±÷õþ± Âó¿}Â÷õ˼õþ Ûý×ðÅ  ý× õ˼  ¿õö±æòËß Î÷Ëòý׿òËûþ¿å/Ûõ±õþÎüý× ëÂ×Mõþõ˼õþÕ¿™¦¸Q ¿òËûþ ý×é±ò±ËÂó±ËhÂò/ Õ±¿úõþ  ðúËßÂõþ Îúø¸ ¿ðËß ð±¿æÇ  ¿ùÑ Âó±õÇîÂÉ Ûù±ß± ¿òËûþ Îá±à±Çùɱ`ÂáêÂËòõþ ð±¿õËî Îû Õú±¿™LÃõþ q ýËûþ ¿åù, î±õþ Îõþú äÂùËå  Õ±æÝ/ Âóõþ õîÂÏÇß±Ëù Ûõþ ü˼ Îû±á ýËûþËå Õ±õþÝ ðÅ  ¿é ÂóÔïß õþ±æÉ áêÂËòõþ Õ±Ëj±ùò/ ß±÷î±ÂóÅõþ ÛõÑ î±õþÂóõþ Îáèé±õþÎß±ä¿õý±õþ/ ÎúËø¸õþðÅ  ¿é õþ±æÉ áêÂËòõþð±¿õ Îî± ÛËß ÕÂóËõþ õþ  â±Ëh ëÂ× Ëê ÂóËhÂËå/ Õï±Ç È ÛßÂé± ëÂ× Mõþõ¼Ëß ÎöÂËã ¿îÂò¿é ÂóÔïß  õþ±æÉ áh±õþ æòÉ Õ±Ëj±ùò ÛõÑ Ûý׿îÂò¿é ձËj±ùËòý×qõþ åjé± ¿åù õþÏ¿îÂ÷î ¿ýÑü±RßÂ/ ß±÷î±ÂóÅõþÂóÔïß õþ ±æÉ áh±õþ  æòÉ ß±÷î±ÂóÅ  õþ ¿ÂóÂóùÄ  ü Âó±¿éÇ •Îß ¿Âó ¿Âó— å±hÂ±Ý ÷±Ëê ÎòË÷ÂóËh¿åù ß±÷î±ÂóÅ  õþ ¿ùõ±Ëõþ úò ÕáÇ  ±ò±ý×Ëæÿ úò •Îß Ûù Ý—/  ý× ð±¿òÑ Îß Ûù Ý üLa±üõ±ðÏ üÑáêÂò ¿ýü±Ëõ ¿ò¿ø¸X ÎⱿø¸  î ýËùÝ î±ËðõþàÅ  õ ÛßÂé± ð÷±Ëò± û±ûþ¿ò/Âó±ý±Ëh Îá±à±Çùɱ` ձËj±ùËòõþ æiœð±î± üÅ  õ±ü ¿â¿üÑÛßÂü÷Ëûþ ¿åËùò ß±¿ù¥óÑ, ß±¿úÇ  ûþ±Ñ ÛõÑ ð±¿æÇ  ¿ùËãõþÛßÂBåS  Õ¿ñÂó¿îÂ/ ¿î¿ò û± õùËõò, Îüé±ý× Õ±ý× ò/ Âó±õÇîÂÉ Õ=ÁËùõþ ÕïÇòÏ¿îÂõþ ÛßÂ÷±S ü¥¤ù ÂóûÇéÂò/ ¿ßÂc Îüý× ¿úËŠõþÂó¿õþ ß±ê±Ë÷±Ý ûï±ûïö±Ëõ áËh Îî±Ëù¿ò õþ ±æÉ üõþ ß±õþ/ Ûå±h±  ¿ú±, ¦¤ ±¦š  É, ò±á¿õþ ß Âó¿õþËø¸  õ± üõý׿åù ÕõËý¿ùîÂ/ ðÏâÇ  ¿ðËòõþ Ûý× õ=Áò±Ëß ý±¿îÂûþ ±õþ ßÂËõþ ÂóÔïß õþ ±æÉ Îá±à±ÇùɱË`Âõþ ë±ß ¿ðËûþ ¿åËùò üÅ  õ±ü ¿â¿üÑ/ î±õþÂóõþò±ò± Âóï ÎÂó¿õþ ËûþÛàò ¿â¿üÑ Ã›¶¿îÂZeÏ ýËûþ ëÂ× ËêÂËåò ¿õ÷ù &Ñ/ ÎöÂËã ¿áËûþËå ¿â¿üÑ-Ûõþ ¿æ Ûò Ûù ÛôÂ/ ¿â¿üÑ-Ûõþ ¿ýÑü±Rß ձËj±ùËòõþ ä±ËÂó  õ=Áò±õþÂËî ü±÷±òÉ ÷ù÷ ù±á±Ëò±õþÎ䩆± ýËùÝ, ¿ßÂc Îüý×Î䩆±õþ Ý ¿üÑýöÂ±á ¿áËûþËå ¿â¿üÑ ÛõÑ î±Òõþâ¿ò‡Â üýäÂõþ Ëðõþ  ðàËùý×/ Âó±ý±h õþËûþ ¿áËûþËå î±õþÎüý×ÂóÅ  õþËò± Õõ¦š  ±Ëòý×/  õ=Áò±õþ Ûý× ý׿îÂý±ü qñÅ Âó±ý±ËhÂý×Õ±éÂËß Îòý×, ëÂ× Mõþ õ˼õþ  Õ±ò±ËäÂ-ß±ò±Ëä ß±ò Âó±îÂËùý×Îú±ò± û±Ëõ õ=Áò±õþ ü±îÂß±ýò/ ¿õ¿öÂi§æ±ûþá±õþ ÎîÂù üÑáè ý ßÂËõþ ÛËò õh ¿ÂóùüÅ  æ æ;±ù±Ëò±õþ  ÷î ëÂ×Mõþõ˼õþÕËⱿø¸  î õþ±æñ±òÏ ¿ú¿ù&¿hÂËß äÂßÂÄäÂËß ßÂËõþÎî±ù± ýËùÝ õ±¿ß ÕÑú ÕËòßÂé± ÕgÂß±Ëõþ ý× õþ Ëûþ¿áËûþËå/ Û  ßÂï± Õò¦¤  Ïß±ûÇ , õ±÷ ú±üËòõþ¿îÂòðúß Âóõþ, Û õþ ±ËæÉ Âó=Á±Ëûþ ¿î  õþ ±æ ä±ùÅ ýÝûþ ±õþÂóõþÕgÂß±Ëõþ õþâòQ ÕËòßÂé±ý׿ôÂËß ýËûþ Ëå/ Û¶îÂÉ™Là áè ±÷Ïí Ûù±ß±õþ ÷±òÅ  Ëø¸  õþ Ý Û¶îÂɱú±õþ -¦¤ Ë›Ÿõþæ±ûþá± Æî¿õþ  ýËûþ Ëå ÛõÑ ü÷üɱõþß±õþíÝ ýËûþð±Ò ¿hÂËûþËå Îüé±ý×/ Û¶ûÅ¿Mõþ  ûÅ  Ëá ëÂ× i§ ¿îÂËß Îðà± ÛõÑ Îõ±ç± û±Ýûþ ±ûþ¿òËæËß ò± Âó±Ýûþ ±õþ  ûLaí±ûþ ÷ÅËhÂÝ ÎôÂù± û±ûþ/ Ûý× ¦¤›Ÿ ûLa í±é±Ëß àÅ  Ò ¿äÂËûþ-汿áËûþ àÅ  õ üýËæý×î±Ëß ձËj±ùËòõþ÷ûþ ð±Ëò ÛËò ÎôÂù± û±ûþ/ õ±™¦¸  Ëõ   î±ý× ýËûþ Ëå/ ÂóÔïß ß±÷î±ÂóÅõþ ¿ßÂÑõ± Îáèé±õþ Îß±ä¿õý±õþ õ±Îá±à±Ç  ùɱ`Â î±õþ ý×Âó¿õþí¿îÂ/  õU ö±ø¸± õ± üѦԨ¿îÂõþ ÎðËú ¿õËúø¸ ßÂËõþ ö±õþËîÂõþ ÷îÂáíLa  ß ÎðËú á¿õþˇÂõþ ä±ËÂó ù¿âË©†õþ Û¶±í ݇±áî ýËûþý×ï±ËßÂ/ ôÂËù ù¿â‡Â ÕÑú ñÏËõþ ñÏËõþ ¿õùÅ  ¿lõþ ¿ðËß ۿáËûþ û±ûþ/ Õ¿™¦¸ËQõþ üÑßÂËé Îö±ᱠÛý×üõ üѦԨ¿îÂËß õ±Òä±Ëò±õþ Û¶ßÔ©† ëÂ×Âó±ûþî±Ëðõþ ¦¤±ñÏòö±Ëõ õ±hÂËî ¿ðËûþ S÷ú î±Ëß ÷Ó  ù Φڠ±Ëî  ¿÷¿úËûþÎðÝûþ ±/ ûÅ  Mõþ ±©†˜  Ïûþß±ê±Ë÷±ûþ Ûõþ æòÉ Ã›¶Ëûþ±æËò Îå±é Îå±é õþ±æÉ áêÂòÝ üyÂõ/ ¿ßÂc Ûý× æ±ûþá±ûþÎÂóÌÒåËò±õþ æòÉÛß±¿ñß ÷±Âóß±¿ê õ± ÷±òð` ¿òñ±ÇõþíÝ æ¿õþ/ qñÅ ÛßÂé± ö±ø¸  ±  õ± üѦԠ  ¨¿îÂËß õ±Ò ä±Ëò±õþ ò±Ë÷ ÛßÂé± Å Â^ õþ ±æÉ áêÂòÝ ûÅ  ¿Mü¼î  òûþ/ Û¶±äÂÏòß±Ëù ß±÷î±ÂóÅ  õþõþ ±æÉ ûîÂé± Ûù±ß±æÅ  Ëh ¿õ™¦¸   Ô î ¿åù  îÂîÂé± Ûù±ß± æÅËh ձæËßÂõþ ß±÷î±ÂóÅõþ õþ±ËæÉõþ ð±¿õÝÎß±òÝö±Ëõý× ûÅ¿Mü¼î òûþ/ ß±õþí üÑ¿   −©† Îüý× Ûù±ß±ûþ æòË᱇ÂÏáî õ± üѦԨ¿îÂáî ¿õö±æò Ûàò õU/ ÷Óù æ±ûþá±ÎïËß Û¶±äÂÏò üѦԠ  ¨¿î Ûàò ÕËòßÂé±ý× üËõþ ÛËüËå/ õþ±Ë©†˜õþ îÂõþËô Îæ±õþ ßÂËõþ 䱿ÂóËûþ ¿ðËûþ Îû÷ò üѦԠ  ¨¿îÂËß õþ± ßÂõþ± û±ûþ ò±, ÎîÂ÷òý× ß±÷î±ÂóÅ  õþõþ ±ËæÉõþ ð±¿õð±õþ Ëðõþ 䱿ýð±  ÷î õþ ±æÉ áêÂò ßÂõþËù ëÂ× i§î üѦԨ¿îÂËßÂý× ¿Âóåò ¿ðËß ý±Ò éÂËî  õ±ñÉ ßÂõþ± ýËõ/ Îáèé±õþ Îß±ä¿õý±õþ ¿ßÂÑõ± Îá±à±ÇùɱË`ÂõþÂóÔïß õþ±ËæÉõþ ð±¿õõþ ÎÂËSÝ ÛßÂý× ßÂï± Ã›¶Ëû±æÉ/ õõþÑ ëÂ×i§ûþËòõþ õU÷ÅàÏ õþ±™¦¸± àÅËù ¿ðËûþ, ¦¤±ñÏò üѦԨ¿îÂäÂä±Ǡ õþ, ö±ø¸  ±äÂä±Çõþðõþæ± ëÂ×iœÅ  M ßÂËõþ ý× Ûý×ü÷üɱõþü÷±ñ±ò üyÂõ/
 òîÅÂò ßÂËõþÕ±ú‚±õþ Î÷â 
Ûüõ îÂMWßÂï± î±õþ ± ÷±Ëò ò±, û±õþ±Ã ›¶¿î‡±ò¿õËõþ ±ñÏ ùh±ý× Ëûþ ÎòË÷ Â÷î±õþ ¦¤ ±ð ÛßÂõ±õþ ÎÂóËûþ û±ûþ/ Û ÎÂËSÝ î±õþ ÕòÉï±Îòý×/ Û¶¿î‡±ò¿õËõþ ±ñÏ ùh±ý× ËûþÂ÷î±õþ Ze, Õ±Ëj±ùËòõþ¿ðú±  ¿òËûþ ÷îÂËöÂð, Ûüõ Îû÷ò Õ¿òõ±ûÇ, ÎîÂ÷òý× ÛüËõõþ ÎæËõþ üÑáêÂËò ö±ãòÝ ß±ûÇ  î տòõ±ûÇ ýËûþÝËêÂ/ Âó±ý±Ëh ¿æ Ûò Ûù Ûô ÎöÂËã Îõ¿õþ ËûþÛËüËå Îá±à±Ç æò÷Å  ¿M Î÷±ä±Ǡ ß±÷î±ÂóÅ  õþ  ¿ÂóÂóùÄ  ü Âó±¿éÇ éÅ ÂßÂËõþ ± ýËûþÎõ¿õþ Ëûþ Ëå ß±÷î±ÂóÅ  õþÛ¶Ëáè ¿üö Âó±¿éÇ Â/  ö±ãò ñËõþ Ëå Îáè é±õþÎß±ä¿õý±Ëõþ õþð±¿õËîÂÝ/ Îáè é±õþÎß±ä¿õý±õþ ÎëÂË÷±Sɱ¿éÂß Âó±¿éÇ Â, æò÷Å  ¿M Î÷±ä±ǠÛõÑ ß±÷î±ÂóÅ  õþÛ¶Ëáè ¿üö Âó±¿éÇ ÛõÑ î±õþ üýËû±áÏ áí üÑáêÂò&¿ùõþüðüÉõþ ± òîÅ Âò ßÂËõþ ÜßÂÉõX ýËBå ß±÷î±ÂóÅõþ ÛõÑ Îá±à±Ç  ùɱ`Â Ûý× ðÅ  ý× ÂóÔïß  õþ±ËæÉõþð±¿õÂóÓ  õþËíõþ æòÉ/ Âó±ý±Ëh üÅ  õ±ü ¿â¿üÑËß Â÷î±äÅ ÂÉî  ßÂõþ ±õþ ÷î ðŠЦ¤›ŸËß üôÂù ßÂõþËî Âó±õþ ±ûþ î±ËðõþðÔ ¿©† Û¶ü±¿õþ î ÛõÑ î±õþ ± ëÂ×Èü±¿ýî ÎûÌï Õ±Ëj±ùËò ò±÷ËîÂ/ ü¥x¿î ð±¿æÇ¿ùËã Ûý× ¿îÂò ðù ÛõÑ áí üÑáêÂò&¿ùõþÛ¶¿î¿ò¿ñËðõþ¿òËûþÛß ÆõêÂËß ¿üX±™Là ýËûþËå Âó¿}Â÷õ¼ ÎïËß ëÂ× Mõþ õ¼Ëß ¿õ¿Båi§ßÂõþ Ëî ýËõ ÛõÑ ëÂ×Mõþõ¼ ÎöÂËã ðÅ¿é ÂóÔïß  õþ±æÉ áêÂò ßÂõþËî ýËõ/ ý× ¿îÂ÷ËñÉ Îß±òÄ Îß±òÄ Õ=ÁùËßÂÂó¿}Â÷õ˼õþú±üò ÎïËß Îõõþ ßÂËõþ Ýý× ðÅ  ý×ÂóÔïß õþ ±æÉ áêÂò  ýËõ î±õþ Ý ÛßÂé± ÷ɱÂó Û¶±ï¿÷ßÂö±Ëõ Æî¿õþßÂËõþ Ëåò òîÅ Âò ÎûÌï   Õ±Ëj±ùËòõþÎòîÔÂQ/ Îüý×ü˼ î±Ҡõþ ± ÛÝ æ±¿òËûþËåò î±ҠËðõþ Ûý×Õ±Ëj±ùò ýËõ áíLa  ßÂ/ ¿ßÂc Õ±÷±ËðõþðÅ  ö±ǠáÉ Õ±Ëå Ûý× áíLa  ß ձËj±ùò ßÂÏö±Ëõ ÕáíLaßÂ, ¿ýÑü±|ûþ  Ï ýËûþ ÝËê î± Îðà±õþ/ ÛßÂõ±õþ òûþ, Ûß±¿ñßÂõ±õþ/ î±õþ ëÂ×Âóõþ üÅ  õ±ü ¿â¿üÑ- Ûõþ÷î Âó±ý±hÂÏ ¿õËåËß Â÷î±õþ õÔM ÎïËß ü¿õþËûþÎðÝûþ±õþ ü±ôÂùÉ Ûý×Õ±Ëj±ùËòõþÎòîÔÂQËß ÕýÑß±õþ  Ï ßÂõþËîÂý× Âó±Ëõþ/ ›¶ï÷ ûàò ß±÷î±ÂóÅõþõþ±ËæÉõþ ð±¿õËî ձËj±ùò q ýûþ, îÂàòý×áêÂò ýËûþ ¿åù ß±÷î±ÂóÅ  õþ¿ùõ±Ëõþ úò Õá±Ç  ò±ý× Ëæÿ úò •Îß Ûù Ý—/ î±Ëðõþ ëÂ× ËVúÉ ¿åù ÂóÔïß ß±÷î±ÂóÅ  õþ õþ±ËæÉõþæòÉ  üú¦a ùh±ý×/ ÂóËõþ ÕõúÉ Ã›¶±ï¿÷ß ùÂÉ õðËù ¿áËûþ ð±Òh±ûþΦÚô üLa±ü/ Ûõ±ËõþÝ Îû ÎîÂ÷ò ¿ßÂåÅ ýËõ ò±, Îü ßÂï± Îæ±õþ ¿ðËûþÛàòý×õù± üyÂõ òûþ/ Õ±õþ î±ýËùý×ëÂ×MËõþõþÛý׿üÒðÅ  Ëõþ Î÷â Âó¿}Â÷õ˼ ¿õÂóûÇûþÕ±õþ ðÅËû±ÇËáõþâòâé± õËûþ Õ±òËõ  î±Ëî Îß±òÝ üËjý Îòý×/
 õ±Ñù±Ëðú õò±÷ ö±õþËîÂõþ¿ü Û ¿õ Ûß±ðú
 õ±Ñù±Ëðú ÕòÅ ñTÇ  -15 ¿SËßÂé ðù õò±÷ ö±õþ ËîÂõþ¿ü Û  ¿õ Ûß±ðú/ 1 ۿÛ¶ù úýËõþõþ ¿ë Ûü Û ÷ûþ ð±Ëò æ÷æ÷±é ¿SËßÂé ÷ɱËä ÕõúÉ æûþé± ¿å¿òËûþ ¿òËûþ Îáù õ±Ñù±Ëð¿ú  îŠ¿ßÂÇ  õþ±ý×/ éÂËü ¿æËî õɱé ñõþ ±õþ Î÷±Â÷ ¿üX±˙LÃý× ¿ü Û ¿õ  Ûß±ðúËß ¿ß¿™¦¸  ÷±î ßÂËõþÎðò õ±Ñù±Ëðú ¿éÂË÷õþÕ¿ñò±ûþß  ò±¿æî ձýË÷ð/ 47.3 Ýö±Ëõþ  þ õ±Ñù±Ëðú ÕòÅ ñTÇ  -15 ðù 207 Φ¨±õþà±h± ßÂËõþ/ Ý¿ðËß ÷±S 37.2 Ýö±Ëõþý× 158 õþ±Ëò &¿éÂËûþ û±ûþ ¿ü Û ¿õ Ûß±ðú/ ¿ü Û ¿õ Ûß±ðËúõþ Õ¿ñò±ûþß տöÂËø¸ß õþ÷ò üËõDZBä 38 õþ±ò ßÂËõþò/ õ±Ñù±ËðËúõþ ýËûþüËõ±ÇBä 78 õþ±ò ßÂËõþõþ¿ßÂõ Õ±ýË÷ð ÷ɱò Õõ ðÉ ÷ɱäÂ/
 Õ±Ë÷õþÎõþßÂëÇ ôÂùËòõþüy±õò± 
2008, Û Îæù±ûþÕ±Ë÷õþÕò ý× ûþ ±õþÕï±Ç È ëÂ×ÈÂó±ðò ö±ù  ýÝûþ±õþ Õ±ú±/ Îæù±õþ ëÂ×ðɱòÂó±ùò ðlõþ Û õåõþÕ±÷ ëÂ×ÈÂó±ðËòõþ ùÂÉ÷±S± ñËõþËå 2.5 ù Î÷¿éª ß éÂò/ Ææõ  ä±Ëø¸ Æõ:±¿òß ÂóX¿îÂËî ö±ù æ±ËîÂõþ Õ±Ë÷õþ ëÂ×ÈÂó±ðò õ±hÂËù Îðú-¿õËðËúõþõ±æ±Ëõþ ÷±ùð±õþÕ±÷Ý ¿ôÂËõþÂó±Ëõ   î±õþ ý+î ÎáÌõþ õ, Ûý×Õ±ú±ûþ õÅ  ß ÎõÒ ËñËåò Îæù±õþÕ±÷䱿ø¸  ÛõÑ õÉõü±ûþÏõþ±Ý/
 õø¸ ±Ç  õþÕ±Ëáý× æ±îÂÏûþühÂß ü±õþ ±ý×
 òɱúò±ù ý±ý× ÝËûþÕï¿õþ¿é Õô ý׿`Âûþ±õþý±Ëî ý™¦¸±™Lÿõþ î  ýÝûþ±õþ Âóõþ 34 òÑ æ±îÂÏûþühÂËßÂõþ 437 ¿ß¿÷ õþ±™¦¸  ±•ë±ùËà±ù± ÎïËß õ±õþ ±ü±î— Îô±õþ Îùò ßÂõþ±õþ Âó¿õþߊò±ÎòÝûþ± ýûþ/ Ûý×ß±æ 2009 ü±Ëùõþ ÷ËñÉ Îúø¸ ýÝûþ±õþßÂï± ýËùÝ ÛàòÝ æ¿÷ Õ¿ñáè ýËíõþß±æý×ü¥óÓ íÇ ýûþ ¿ò/ ü¥x¿î  õþ ±ËæÉõþÂóÓ  îÇ Â÷La   Ï ¿¿î Îᱦ¤ ±÷Ï Û Ã›¶ü˼ 汿òËûþËåò, ¿õ¿öÂi§ Îæù±ûþæ¿÷ Õ¿ñáè ýËíõþ ß±æ ÎúËø¸  õþ¿ðËßÂ/ àÅ  õ î±h±î±¿h Ûý× ß±æ Îúø¸ ßÂËõþõø¸±Çõþ Õ±Ëáý×æ±îÂÏûþ ühÂß äÂù±äÂËùõþÎû±áÉ ßÂËõþ Îî±ù± ýËõ/
Îæù±ûþÎßÂfÏûþß±¿õþá¿õþ ¿õ«¿õðɱùûþ
ÎáÌhÂõ¼-¿õ«¿õðɱùËûþõþ Âóõþ Ûõ±õþ Îæù±ûþ ÎßÂfÏûþ ß±¿õþá¿õþ¿õ«¿õðɱùûþ/ ü¥x¿î ÎßÂf üõþß±Ëõþõþ ëÂ×ËðɱËá  ÷±òõü¥óð ëÂ× i§ûþò ÷LaËßÂõþÛß Û¶¿î¿ò¿ñ ðù âÅËõþ ÎáËùò æ¿÷ Âó¿õþðúÇò ßÂËõþ/ Æõøõòáõþ ï±ò± Ûù±ß±ûþ 34 òÑ æ±îÂÏûþühÂËßÂõþ ñ±Ëõþ ý×ü±ëÂ×ï ÷±ùð± ßÂËùËæõþß±Ëå Ûß¿é  æ¿÷ Û¶±ï¿÷ßÂö±Ëõ ÷Ëò±òÏî ýËûþËå/ á¿íà±ò ÎäÂÌñÅ¿õþ ý×k¿é¿éÂëÂ× é Õô ý× ¿?¿òûþ ±¿õþÑ Õɱ` ÎéÂßÂÄ  Ëò±ù¿æËî ձá±÷Ï   æÅ  ù±ý× -ÕáˆÂ ¿ú±õø¸Ç ÎïËßÂý×Âóh±qËò± q ýÝûþ±õþ  üy±õò±/
 ü£Ó˚ G˛úÑ˛
     C    M    Y    K
 
2
 qSõ±õþ
11 ۿÛ¶ù 2008
fied Page 2 BW:Classified Page 07/04/2008 3:25 PM Page 1
 
 ’þyöìëû!îû
 xy Ÿy öì  ˜ îû
    ✒
‘õÑ’ Îá± Õ±÷±õþ...
 õ±ã±¿ù îÂàòÝ ‘õÑ’ ýûþ ¿ò/ Õ±÷õþ ± îÂàòÝ ü±ð±õþëÂ×ÂóËõþù±ù ¿éÂÂó ¿éÂÂó å±Âó   ôèÂß ÎåËh ßÂɱ¿Ã›¶ Âó¿õþ¿ò/ Îúø¸ ÆäÂËSõþ ðÅÂóÅõþ Õ±õþ ¿õËßÂù&Ëù± Õ±Ë÷õþ ÷Å  ßÅ ÂËùõþáËg ÷±î±ù Õ±õþÕ±÷õþ±Ý Îòú±áè Ë™¦¸  õþ ÷î Âó±Ëûþ Âó±ËûþÂóÅ  ¿ð’Îðõþ Îð±îÂù±õþ âËõþ/ òîÅÂò ßv±ü q ýûþ¿ò õËùý× ðÅÂóÅËõþ ¿õþý±ü±Çù/ ÷±Ëûþõþ ö±îÂâÅ÷ û±Ëî ò± ö±Ëã, Îü õÉõ¦š± üûËP ßÂËõþ Âó± ¿éÂËÂó ¿éÂËÂó õ±¿hÂõþÎÂóåËòõþ ðõþæ± ¿ðËûþ ý±Ýûþ±/ Ûß Ûß ßÂËõþ õþ±æ±-Îüò±Âó¿îÂ-ê±ßÅÂõþð±-ÂóÓ  æ±¿õþíÏ üõ±ý× ý±¿æõþ/ òõõËø¸Ç  õþ ¿õËßÂËù Âó±h±ûþô±Ñúò Õ±Ëå Îû¯ ΈÂæ  Âó±õþôÂõþ ÷ɱk õËù ßÂï±/ Õ±õþÛßÂé± ül±ýÝ ÂóÅ  Ëõþ± ý±Ëî Îòý×/ Îæ±õþ ßÂðË÷ ¿õþý±üÇ  ±ù.../ ê±ßÅ Âõþð±õþ Âó±éÇ Âé± îÂ±Ý ÷±Ëç ÷±Ëç öÅ Âù õËù ÎôÂùËå õ¿ò Õ±÷±Ëðõþ ü±Ò Ýù ò±ËäÂõþ áè nÂóé± ÛàòÝ ¿êÂß ýù ò±/ ΈÂËæõþÎÂóåËò ÎéÂòÄúËò ÷Å à ù±ù ßÂËõþÂóÅ  ¿ð   ð±Ò ¿hÂËûþÕ±÷±Ëðõþù±ˆÂ ¿÷¿òé ü±ËæúÄ  ò ¿ðËBå/ õ±õþõ±õþ Û¶¥óéÄ Â ßÂõþ± üËMWÝ ‘ùÂËíõþú¿MËúù’ Îõ÷±ùÅ  ÷ öÅ ÂËù ¿áËûþ‘ÕæÅ  ÇËòõþú¿MËúù’ õËù ¿ðù Î÷±÷¿ð/ ÛîÂ&Ëù± ‘ò±’ îÂõÅ ëÂ×îÂËõþ Îûî±÷ Õ±÷õþ± Û¶¿îÂõåõþý×/ ÛõþÂóõþá¿hÂËûþ ÎáËå Û¶±ûþßÅ¿hÂé± õåõþ/ Õ±÷±ËðõþÎüý× úËàõþ ò±éÂËßÂõþðù ÎöÂËã  ä¿õþSõþ± üõ±ý× ÂóÔ¿ïõÏõþ Ûß Ûß Îß±Ëí ÛËßÂßÂæò/ ü÷Ëûþõþ ü˼ õðùé±ý×Îî± ¿òûþ÷/ÛàòÝ Âóûþ ù± Æõú±à Õ±Ëü/ Îúø¸ ÆäÂËSõþ ðÅ ÂóÅ  õþÕ±õþ¿õËßÂù&Ëù± ß±Ëé  Õ±÷±Ëðõþû±õþ û±õþ ßÂ÷Ç  ¦š  Ëù/ òõõËø¸Ç ò± Îý±ßÂ, ðÅ á±ÇÂóÅÅ  Ëæ±õþ ÷`ÂËÂó õ± ÕòÉ Îß±òÝ ¿ðò Õ±äÂ÷ß± Îðà± ýËûþû±ûþ ß±õþ Ý ß±õþ Ý ü˼/ õÅ¿çÂ, Ûàò Õ±÷õþ±  ûîÂé± õ±ã±¿ù, î±õþ ÎäÂËûþ Îõ¿ú ö±õþ îÂÏûþÕ±õþî±õþÝ ÎäÂËûþ ÕËòß Îõ¿ú   Õ±™LÃæDZ¿îÂßÂ/ Õ±÷õþ± ÛßÂý×ü˼ ÎÂ󱙦¸ Õ±õþ Â󱙦¸± à±ý×, ß±ÂóÅ¿äÂËò±üý  ÕõþßÅ ÂËé ձD± ¿ðý× üËõ±Ç Âó¿õþ, õ±ã±¿ù ÎïËß ‘õÑ’ ýËûþ ¿å/ ý׿ùú-ôÅ ÂéÂõù-  õþ üËá±{¡  ±-Õ±D±-¿÷¿åù Õ±õþ ö±îÂâÅ  Ë÷õþõ±ã±¿ù ßÂòËü›I× ÎïËß àÅõ ^nî  õðËù Õ±÷õþ± ΢− ±õ±ù/ îÂËõ ßÂÏ æ±Ëòò, ÛßÂé± ßÂï± àÅõ ü¿îÂÉ/ ûîÂý× ÎÂ󱙦¸  Õ±õþÂ󱙦¸± ¿÷¿ùËûþ -¿÷¿úËûþà±ý×Õ±õþ ÷ù ßÂòËüË›I×æ¿hÂËûþ û±ý× ò± ÎßÂò, Îß±ï±ûþ Îûò ÛßÂé± õgÂò æ¿hÂËûþý×ÎõþËàËå Õ±÷±Ëðõþ¯ î± ò± ýËù, ü±õþ±Îðú-ðÅ¿òûþ ±ûþßÂî ßÂÏ âËé äÂËùËå, Îüüõ ÎåËh Ûý×Îúø¸ ÆäÂËSõþ ¿õËßÂùé±ûþ Âóûþù± Æõú±Ëàõþ ßÂï± Õ±ù±ð± ßÂËõþö±õËîÂý×õ± õüõ ÎßÂò· ÛËßÂý× Îõ±ñ  ýûþ õËù õÑ-ß±ËòßÂúòÄ ¯Îß±òÝ¿ðò Õ±äÂ÷ß± Îö±õþõþ±Ëî âÅ÷ ÎöÂËã ÎáËù Îä±Ëà-÷Å  Ëà Õ±ùËî± åÅÒ Ëûþ û±ûþÛß çÂùß ê±`± õ±î±ü/ õüË™LÃõþ Îúø¸ Õ±õþ áè  Ï˃õþ qõþ¿ðËß Ûý× Îúø¸  õþ ±ËîÂõþձ߱ú Õ±õþê±`± õ±î±ü àÅ  õ ÛßÂé± ÕËäÂò± òûþ/ õ±î±ü ÛàòÝ  îÂîÂé±  òûþ, õõþÑ Îûò ¿öÂËæ ¿öÂËæ/ Õ±äÂ÷ß± ÷Ëò ÂóËh û±Ýûþ ± ÆúúõËß åÅ  Ò Ëî ä±Ýûþ±õþ ÷Å  ýÓ  îÇ Â&Ëù±õþ ÷îÂý׿öÂËæ ¿öÂËæ/ Îõù± õ±h±õþü˼ ü˼ý× üõ   ¿¦§*î± ëÂ×ñ±Ý/ á±Ëåõþ Âó±î± ÎïËßÂÝ ñÅ  Ëù±õþ ç±ÒçÂÎõËõþ ±ûþ/ Õ±æß±ù üß±ùËõù±&Ëù± æ±ò±ò Îðûþ, Îü  ¿ßÂc Õ±üËå/ îÂËõ ÛàòÝ ¿òöÔÂî ñÏõþ Âó±Ëûþ/ ö±ù ï±ßÂËõò õgÅ Âõþ± üõ/
More on the Web
amadermalda.com
3
 qSõ±õþ
11 ۿÛ¶ù 2008
 տöÂËø¸  ß ç± 
 I 
 
íy’þÅ 
 õø¸  Ç 6 üÑàɱ 1 qSõ±õþ28 ÍäÂS 1414
 òÅ¿h æ±á± ÛßÂé± òðÏà±î¼ ýÒ ± ßÂËõþ ð±Ò ¿hÂËûþÕ±Ëå  ÛßÂé± õɱËõþ æ¼ á±Ëûþ æù Îå±Âó Îå±Âó ð±á¼ õɱËõþ ËæõþÝÂó±Ëõþ ÛßÂé± ðÅõ¿ù-Âó±î¿ù òðϼ ý× ø¸ È üõÄ  Ëæ æù¼ ÛßÂé± ö±㱠Âó±ý×Âó ¿ðËûþ æù Îõ¿õþ Ëûþ Õ±üËå¼ ðÅ’æò ÷±çÂõûþ üÏ ÷¿ýù± ÷á ý±Ëî õËü¼ î±Ëðõþ ä±õþÂó±Ëú Û¶äÅ Âõþ ›   −±¿ˆÂËßÂõþÎì±Âó¼  ýùÅ  ð, ù±ù, òÏù, üõÅæ¼ Ýûþ ±é±õþ Âó±ßǼ æËùõþ Îô±ûþ±õþ±ûþäÅ ÂÂóäÅÂËÂó ¿öÂËæ ðÅý×  îÂí-îÂíϼ üÓ  ËûÇõþÕ±Ëù±ûþ çÂßÂÄçÂß±ËBå î±Ëðõþ â±ËhÂõþß±Ëåõþ¿õjÅ ¿õjÅ æù¼  ëÂ×ÂóËõþ õþ å¿õ&Ëù±õþ Îô±Ëé±Ëæ¿òßÂËòËüõþ õɱßÂEËÂó ÛßÂé± Îõú õh áËm± õþËûþ Ëå¼ äŠ¿õþõþáËm±¼ õvÅ  -Î᱋   õþ ±ý±æ±¿òõþáËm±Ý õù± ÎûËî Âó±Ëõþ¼ Îá±ð± õ±Ñù±ûþ  æËùõþ ßÂËÂó±Ç  Ëõþ éÂÏßÂõþí¼ Õï±Ç È æù ¿òËûþ ÎõÝü±¼ áËm±é± ÎßÂò· ëÂ×Mõþ é± àÅ  õ Îü±æ±¼ ¿õ«õɱ˂ÂõþÕòÅ  ÷±ò ÕòÅû±ûþÏ æËùõþ ¿õ«õ±¿íæÉ  Õ¿äÂËõþ ý×800 ¿õ¿ùûþ ò ëÂù±Ëõþõþ¿úŠËÂËS Âó¿õþíî  ýËõ ÛõÑ ÕðÓõþ ö¿õø¸  ÉËîÂý×Ûý× Õ‚Â ù±ô ¿ðËûþÎå±ÒËõ Ûß ¿éª ¿ùûþ ò •Ûß ù Îß±¿é— ëÂù±õþ¼ üÅ  îÂõþ ±Ñ... Âó±¿ò ¿õ¿ßÂ-¿ß¿ò¼ î±ýËù· äÂù, æù’Îß äÂù¼ ÎéÂ`±õþ ÎëÂËß ÎëÂËß ¿õ¿S q ýù üõõþ ßÂ÷ æËùõþ¼ Õ±õþæù ¿õ¿Sõþ  õýõþ ÎðËà Îû Îß±òÝ ÷±ò¿õßÂ-Îõ±ñü¥ói§ ÷±òÅËø¸  õþ ¿ÂóËù äÂ÷Ëß ÎûËî õ±ñɼ ¿îÂõò™LÃÂóÅ  õþ Ë÷õþ ß±Ëå  ß±¿?Ëß±hÄ Â ¿úŠ±=ÁËù öÓ ÂáËöÇÂõþæù Îî± Îß±ò å±õþ,  ÷±ûþ õÔ ¿©†õþæùÝ Îõüõþ ß±¿õþ ¿õ¿òËûþ ±Ëáõþ¿òûþLa  Ëí   ¿òËûþ û±Ýûþ±õþßÂï± Îâ±ø¸ í± ßÂõþ± ýËûþ Ëå¼ å¿MúáËh Ûß¿é ձ™¦¸ òðÏ ¿úëÂ× ò±ïËß ‘Îõþ¿ëÂûþ ±ü Ýûþ ±é±õþ  ¿ù¿÷ËéÂëÂ’ ò±Ë÷ Ûß Îõüõþ ß±¿õþüѦš  ±õþß±Ëå ÎõËä ÎðÝûþ ± ýËûþ Ëå¼ õ±õÅËðõþqñÅ î±ËîÂý×÷ò öÂËõþ¿ò Îüý× üѦš±õþ ß±å ÎïËß ßÂ¥ó±ùÄ  ü±¿õþ ¿ù æù ÎßÂò±Ý ýûþ¼ Õ±õþÛý× æù ÎßÂò±-Îõä±õþà¿îÂûþ±ò ÎâÒËé  õõÇ  õþîÂ÷ Îû ús¿é Âó±Ýûþ ± û±ËBå î± ýù ‘æù  õÉõý±õþ ßÂõþÏ ü¿÷¿îÂ’¼ Îûò æù õÉõý±õþßÂõþ ±õþ  Õ¿ñß±õþÂóûþü± ÎôÂËù ÕæÇ  ò ßÂõþËî ýËõ¼ Ûé± Îûò  ¿ßÂåÅ Îù±ËßÂõþõÉ¿Máî տñß±õþ, Õ±õþ õ±¿ßÂõþ ±· î±Ëðõþ ¿æöÂ-áù± q¿ßÂËûþß±ê Îý±ßÂ, îÂàò ü¿÷¿îÂõþ üðüÉõþ± Ýûþ ±é±õþ Âó±ËßÇ Â æùËß¿ùËî Î÷Ëî ï±ßÅ Âß¼  òÏù õþÑ öÂÏø¸ í ¿Ã›¶ûþî±ý×...  î± æù õÉõü±é± ¿ßÂåÅ  ËîÂý× ÷±ï±ûþ ìÅÂßÂËå ò± ¿ßÂåÅ ‘áÒ ±Ýûþ±Ëõþ õþ’¼ îÂÒ ±õþ ± îÂÒ±ËðõþÎáÒ ±ûþ±õþ-ÎáÒ±ü± ¿òËûþ î±h±   ßÂõþ Ëùò ÛõþßÂ÷ Ûß æù-Îä±õþ Ëß¼ Îä±õþ é± öÂÏø¸ í  Âó¿õþ ¿äÂî ò±÷, ¿õ«õɱ˂Âõþ Îæ÷üÄ Îö±ùËôÂòúļÎßÂõþ±ù±ËîÂÝ Û÷òý׿ßÂåÅ ‘á±Ò Ýûþ±õþ’ Î߱߱-Îß±ù±õþ  æù-䊿õþõþ¿õËX î±ҠËðõþ üÏ¿÷î Â÷î± ¿òËûþÕüÏ÷   ú¿Mñõþ ßÂËÂó±Ç  Ëõþ ËéÂõþ ü±Ëï ùh±ý×ßÂËõþ ÛõÑ ßÂÏ   Õ±}Âûǯ ¿æËîÂÝ û±ûþ¯¯¯ Õ±õþÛý×Îå±é Îå±é  ùh±ý× &Ëù±õþÎß±ù±Ëæ áËh ëÂ×ËêÂËå ‘õv  Å ›   −ɱËòé Û¶Ëæ"’– æùËß Î÷Ì¿ùß տñß±Ëõþõþ¦¤   ÏßÔ¿îÂõþ  ð±¿õËî¼ Îðà± û±ßÄÂ, ßÂÏ ýûþ...
 ßÔÂîÂ:î± ¦¤  Ïß±õþÐ
‘õv  Å Î᱋’, ÷Éðõ±õþËù±, é¿ò ßv±ßÇÂ, ÎùôÂéÄ Ýûþ ±‹Ç õÅ  ßÂü ‘ù±ËöÂõþæù Îù±ËöÂõþæù’, ¿Âó ü±ý×ò±ï Ý ÕòɱòÉ,  ÷òô¿ßÂõþ ±, ‘ôèÂKéÂù±ý× ò’, ‘ðÉ ¿ýjÅ ’ ÛõÑ ëÂõv  Å ëÂõvÅ   ëÂõvÅ .ý× ¿`Âûþ ±ˆÂɱéÂ.ßÂ÷Ä 
 ãú Üv˛¸yˆÏFäÈ
‘äÂù 
 ò± Îá± Âó±ý±Ëh ¿ßÂ¥¤ ± ü÷Å  Ë^/ ý× ûþ ±õþÛ¿`ÂÑ-Û Û¿õþûþ±Ëõþ õþ ¿ßÂåÅ é±ßÂ±Ý ý±Ëî ÎÂóËûþ¿å/ ¿õDÅ ÂõþÝ Âóõþ  Ï± Îúø¸/  ü±õþ±é± õåõþÎî± à±h± õ¿h Îï±h ձõþÎï±h õ¿h à±h±/’ üÅ  ¿ðÑ ÝËûþð±Ëûþ¦¤ ±÷Ïõþ‘õü™Là æ±áè î ÷Ëò’/  ¿ßÂc Ý ÂóËÂõþ áù± àhÂà¿hÂËûþëÂ×êÂù – ‘Õ±÷±õþÛ¿ðËß ÷õþ±õþ ü÷ûþÎòý×/ ÷±ñÉ¿÷ßÂ-ëÂ× BäÂ÷±ñÉ¿÷ËßÂõþ à±î± Îðà± ¦Å    ¨Ëùõþ ÕɱòÅ  ûþ±ù ÂóõþÏ±õþà±î± î±õþ Îõþæÿ±ŒÂ Æî¿õþ õþ ü±î üËîÂËõþ ± ç±Ë÷ù± Õ±õþÎî±÷±õþ Îî± Îðà¿å   üËàõþÛ¶±í áËhÂõþ÷±êÂ/’ÂóùËß ¦¤ ±÷Ïõþ ÷Å à Õ±÷¿ü/ õɱéÂõù ¿òËûþ ÎûËî ÎûËî ¿õDÅÂõþ :±òõ±íÏ, ÷±Ëûþ õþ ¦Å    ¨ù Âóõþ  Ï± à±î±... õ±õ± ÷  ¿ò¿}ÂË™Là ï±ßÂ/ Õ±÷±Ëðõþ Õ±õþ Îõh±Ëò± ÎéÂõþ±Ëò± ýËõ ò±/ ÕîÂÐÂóõþEÂó¿¦Âò – âõþ ÕgÂß±õþ/ Õ±÷±ËðõþÎåËùËõù±ûþ24 ¿ëÂËü¥¤ õþ¿åù ÛßÂé± ¿õþ ÷±ËßÇ ÂõÄ  ù ÎëÂ/ ÛßÂõþ ±ú ¿úõþ Ä  ¿úõþ ±¿ò, Îõþ ±÷±=Á,  Õ±î‚ ¿òËûþÎüý×Îõþ æÿ ±ŒÂ Õ±ëÂ× ËéÂõþ ¿ðòé±õþÕËÂó± ßÂõþî±÷/ î±õþÂóõþ õh¿ðËòõþ åÅ  ¿é ýý× -  UË{¡±h ձòj/ ü¥ói§õþ ± ëÂ× ¿éÂ, ¿ü÷ù±, õþ ±æ¦š  ±ò/ Õ±÷±Ëðõþ ÎðÌh õhÂËæ±õþßÂùß±î±/  ü¥x¿î q ýËûþ Ëå ü±õþ±õåõþñËõþý×ëÂ× ¿òé ÎéÂˈÂõþ¿ý¿õþßÂ/ Âóõþ  Ï± õÉõ¦š±ûþ áêÂò÷Ó  ùß Âó¿õþ õîÇ Âò ýËîÂý×Âó±Ëõþ, ÛËî å±S-¿úÂß ü÷Ä  õÈüõþüäÂù ï±ËßÂ/ ¿ßÂc  ÕüÅ  ¿õñ±é± Ûý×à±Ëòý×/ ۿÛ¶ù ÷±Ëü ûàò ¦Å    ¨ù&Ëù±õþÕɱòÅûþ±ù ÂóõþÏ±, î±õþ  ßÂ’¿ðò Õ±Ëá õ± ¿êÂß Îüý× ü÷ûþ Îõ±ËëÇ Âõþ÷±ñÉ¿÷ß Âóõþ  Ï± Õ±õþß±ëÂ× ¿kËùõþ  ëÂ× BäÂ÷±ñÉ¿÷ß Âóõþ  Ï±/ Ûüõ Âóõþ  Ï±&Ëù± ¦Å    ¨ù&Ëù±Ëî Û¶±ûþÛßÂý×ü÷ËûþäÂËù/ ÛßÂý×ü˼ ¿îÂò¿é ÂóõþÏ±õþ à±î± ÎðàËî ýûþ/ Ûõþ ÷ËñÉ Îá±ÒËðõþ ëÂ×Âóõþ ¿õø¸  Ëô±Ҡh±õþ÷î ý× ûþ ±õþÛò¿ëÂÑ-Ûõþý× òß±÷ éÂɱË'õþ¿ýËüõ, ¿Âó ÛôÂ-Ûõþ¿ýËüõ-  ¿òËßÂú/ ¿úÂßÂ-¿ú¿Âß±áí ùɱËæ-Îá±õËõþ, ÎýËëÂõþ Îýë Âó±áù Õ±õþÕ¿ôÂü ˆÂ±ôÂÝ ò±Ëæý±ù/ û¿ð ÂóÅõþËò± Îüý× ¿ðËòõþ ßÂï±ûþ ¿ôÂËõþ û±ý× Õ±÷õþ±, î±ýËù· ñõþ± û±ßÂ, Õɱß±Ëë¿÷ß Îüüò q ýù æ±òÅ  ûþ±¿õþ ËîÂ/ ý×ëÂ× ¿òé Î鈠û±ý×ï±ß ձéÂé± Õïõ± Âó±ÒäÂé± î±Ëî ձÂó¿M Îòý×, ¿ßÂc æ±òÅûþ ±¿õþËŠ   ¨ù&Ëù±Ëî ÕɱòÅ  ûþ±ù Φó±éÇ ÂüÄ ßÂõþËî  ýûþ/ ÎôÂõè nûþ ±¿õþ Ëî üõþ ¦¤ îÂÏ ÂóÅ  Ëæ±õþÕ±òËj ö±Ëü å±S-å±SÏõþ ±/ î±õþÂóõþ23 æ±òÅ  ûþ ±¿õþ, 26  æ±òÅûþ±¿õþ – õåËõþõþ qËî Ûý×üõ ÕòÅ  ‡Â±ò ¿ò¿õÇ  Ëâ® ÷ý±òËj ßÂËõþ ÎôÂù± û±ûþ/ î±õþÂóõþÎæ±õþßÂðË÷ Âóh±qËò±/ ÛËßÂõþ Âóõþ Ûß ý×ëÂ׿òé ÎéˆÂ, áõþË÷õþ åÅ¿é ðú¿ðò, ðÅ  Ëá±Ç Èüõ ü±î¿ðòÎðÝûþ ±¿ù ü±î¿ðò/ ü±ßÅ ÂËùÉ 65 ¿ðò Îî± åÅ¿é Âó±Ëõ/ Îî±÷±õþÂó±Òê± îÅ¿÷ ùɱËæý×ß±é ձõþ ÷Å  Ëh±ËîÂý×/ õh¿ðËòõþ  åÅ¿éÂé± û¿ð ü±î¿ðò ¿òËûþ ÎôÂù, ¿ÂóËêÂÂóÅ¿ùËî úÏîÂé± Õ±Ëûþ Ëüý× ß±ËéÂ/ ¿ôÂËõþÎûËî ä±ý×æ±òÅ  ûþ ±¿õþÎïËß ¿ëÂËü¥¤ Ëõþ õþ Ûɱß±Ëë¿÷ß ÎüüËò/ ¿ôÂËõþÎûËî ä±ý× 24 ¿ëÂËü¥¤ËõþõþÎõþæÿ±ŒÂ  Õ±ëÂ× ËéÂ/ Îß±òÝ ÂóõþÏ±õþ â±Ëh Îß±òÝ ÂóõþÏ± ÂóhÂËõ ò± î±ËîÂ/ ¦Å    ¨ËùõþÂóh±qËò±õþ ¿ðò&Ëù± ÂóÅ  Ëõþ±ÂóÅ  ¿õþõÉõý±õþ  ßÂõþ± û±Ëõ/ üßÂËùõþ ý× ý+ðûþ-÷ò ÃàÅ¿ú àÅ¿ú/ ý×ëÂ× ¿òé ÎéÂˈÂõþ ¿ý¿hÂß ü±÷ËùÝ ¦Å    ¨ù&Ëù± üÅ  ‡Å Âö±Ëõý×äÂùËõ/
 ¿úÛ¶± õü±ß ÎöÂÌ¿÷ßÂ,
Û¶ñ±ò ¿ú¿Âß±, Õ±ý× Ëý±¸ ëÂ× BäÂîÂõþ ÷±ñÉ¿÷ß õ±¿ùß± ¿õðɱùûþ, ÷±ùðý 
 üËõ÷±S
 ßv±ü ô±ý×Ëö ëÂ× Ëê¿å/ æ±òÅ  ûþ±¿õþËî òîÅÂò Îüüò q ýËûþ Ëå/ Õ‚Â ßÂõþ ¿å, 1 ßÂh± ÎÂó±ûþ ±á`±, ðÅ  ý× ßÂh±  Õ±ñ±á`± ý× îÂɱ¿ð/ Ûõþý× ÷ËñÉ Ûù òîÅÂò ßÂËõþ ðú¿÷ËßÂõþÕ‚Â Îúà±õþÂó±ù± ø¸±ËéÂõþðúËßÂ/ Îüý×ÎïËßÂ Õ±æ   õûþ ËüõþÕñÇ  úîÂß ÎÂó¿õþ ËûþÛËü, õùËî Âó±¿õþÛËßÂõþÂóõþÛß ¿üËùõ±ËüõþÂó¿õþõîÇ Âò-Âó¿õþ õñÇ  ò âËéÂËå/ Ûý× ö±Ëõý× 80-õþ ðúËß ¿ú±õø¸  Ç Âó±ËŒÂ ýù 1Î÷ ÎïËß 30ۿÛ¶ù ÂóûÇ  ™LÃ/ î±õþÂóõþÎïËß ձæ ÂóûÇ™Là Ûý׿ú±õø¸  Ç  Ëß ¿òËûþ  ò±ò± õ±ßÄ Â-¿õîÂ`± äÂùËåý×/ Îú±ò± û±ËBå, Õ±õ±õþæ±òÅûþ±¿õþ ÎïËß Îüüò q ýËõ/ Âî±ýËù Û¶÷±¿íîÂ, æ±òÅûþ ±¿õþ-  ¿ëÂËü¥¤õþ¿ú±õø¸  Ç¿éÂý× ü¿êÂßÂ/ Õ±¿÷ Ûý׿ú±õø¸  ÇËß ¦¤ ±áî æ±ò±¿Bå/ ðÅ’¿é ¿ú±õø¸Ç  ËßÂý× å±SÏ ÛõÑ ¿ú¿Âß± ¿ýü±Ëõ ÎðËà¿å/ Û¶îÂÉ տöÂ:î±ûþ û± ÕòÅ  öÂõ ßÂËõþ¿å... ö±õþËî Âó±}±îÂÉ ¿ú±õþÕáèðÓ  î ¿ú±¿õðÄ ¿õðɱùûþ Âó¿õþðúÇ  ß ¿õðɱü±áõþ ÷ý±úûþ,  ö±õþ îÂõËø¸  ÇõþîÂï± õ±Ñù±õþ Õ±õý±Ýûþ ±Ëß ùÂÉ ÎõþËà, å±S-å±SÏËðõþ ßÂï± ÷Ëò ÎõþËà áèσß±ùÏò Õõß±Ëúõþ Îû ÂóX¿î ä±ùÅ ßÂËõþ Ëåò Õ±æÝ Îüý×骠ɱ¿ëÂúò  ü÷±Ëò äÂËùËå/ æ±òÅ  ûþ±¿õþËî Îüüò ä±ùÅ ýËù å±S-å±SÏËðõþ üÅ¿õñ±ý× ýËõ/ õý×ÂóËSõþ î±¿ùß± ۶߱ú ÛõÑ ÎßÂò±ß±¿é 15 æ±òÅ  ûþ ±¿õþõþ ÷ËñÉý× Ã›¶±ûþÎúø¸ ýËûþ  û±ûþ/ æ±òÅ  ûþ ±¿õþ ÎïËß Î÷ ÛßÂé±ò± Ûý×ðÏâÇ Âó±Ò äÂ÷±ü, Û¶ßÔÂîÂö±Ëõ å±S-¿úÂß ÛõÑ Âó±êÂÉÂóÅ  ™¦¸ËßÂõþü˼ Îû±á â¿éÂËûþ¿ú±õþ ÷±ò õ±hÂËõý×/ Î÷-÷±Ëü ¿ú±õø¸Ç q ýËîÂý×, áèÏ˃õþ åÅ¿é æÅ  ò ÎïËß q/ Õ¿ñß±Ñú ÎÂËSý× Âó±êÂÉõý×-Ûõþ ü˼ Âó¿õþäÂûþýÝûþ ±õþ ý× üÅ  Ëû±á ýûþ ò±/ ÛõþÂóõþ æÅù±ý×÷±Ëü ¦Å    ¨ù Îà±ù±õþ Âóõþ ÎïËß ÎüË›I×¥¤ Ëõþõþ  þ ÷ËñÉý×ðÅá±ÇÂóÓ  æ±õþ  õ±æò± ÛõÑ ÖËðõþåÅ  ¿éÂ/ Âóh±qò±õþ ¿îÂÂóÓ  õþí Õ±õþ üyÂõ ýûþò±/  óÅËæ±õþ åÅ  ¿éÂõþÂóËõþý×ÎòË÷ Õ±Ëü úÏËîÂõþ ÎåÒ±Ýûþ±/ úýËõþ õþ¦Å    ¨Ëùõþ ßÂï± Õ±ù±ð±, áè±Ë÷õþ¦Å¨ù&Ëù±Ëî úÏîÂõ˦a  õþ Õö±Ëõ ý±¿æõþ ± ßÂ÷Ëî ï±ËßÂ/  ÷±äÇ Â-ۿÛ¶ù •ÆäÂS-Æõú±à— ÷±Ëü õ±Ñù±ûþÛ¶äÂ` áõþ ÷ ý±Ýûþ± ‘ùÅ ’ õûþ/ Ûý×ü÷ûþ ÕɱòÅ  ûþ ±ù ÂóõþÏ± ÎðÝûþ ± å±S-å±SÏËðõþß¿êÂò ýËûþ ÂóËhÂ/ æ±òÅ  ûþ ±¿õþ Ëî Îüüò ýËù Ûý×Âóõþ  Ï±é± ýËõ   òËöÂ¥¤õþ -¿ëÂËü¥¤ Ëõþ/ ÷±ñÉ¿÷ß ÛõÑ ëÂ× äÂäÂ÷±ñÉ¿÷ß äÓ Âh±™Là ÂóõþÏ± ðÅ ’¿é û¿ð æ±òÅ  ûþ±¿õþ -ÎôÂõènûþ±¿õþËî ýËûþû±ûþ, îÂËõ üõÇ  ö±õþîÂÏûþ™¦¸Ëõþ  Õ±ý×Ûü ¿ü ÛõÑ ¿ü ¿õ Ûü ¿ü-õþü˼ý×Âóõþ  Ï± ÎðÝûþ ± üyÂõ ýËõ/ ý× ¿?¿òûþ±¿õþÑ ÛõÑ ë±M±¿õþ õþ÷î ¿õø¸  ËûþÂóh±õþ  üÅËû±Ëáõþ Îß±òÝ ÕüÅ¿õñ± ýËõ ò±/ Âóõþ  Ï±-¿òõþ  Ï± ÕËòß ýËûþ Ëå/ Ûàò Ûß¿é ¦š  ±ûþ  Ï ¿ú±õø¸  Ç æ±òÅ  ûþ±¿õþÎïËß  ¿ëÂËü¥¤õþÂóûÇ  ™Là ýÝûþ± ðõþß±õþ/
 ¿÷ò¿î ðM ¿÷|
, Û¶ñ±ò ¿ú¿Âß±, Õ±õþ ±ÂóÅ  õþ Îæ±î ¿éÂÂó±æ±¿ò ձʱ¿ðòÏ Îâ±ø¸ ëÂ× BäÂ-õ±¿ùß± ¿õðɱùûþ, ÷±ùðý 
 ¦¤ õþ+ Âó ÎÂó± V± õþ
áî 27 ÷±äÇ ¿õ« ò±éÂÉ¿ðõü ëÂ×ÂóùËÂÉ ¿õËõß±òj SÏh±äÂËSõþ Û¶±¼Ëò ÕòÅ  ¿‡Âî ýËûþ Îáù Ûß¿é ò±éÂÉügÂɱ/ û±õþ ÷Óù ëÂ× ËðɱM± ¿åù ‘÷±ùð± ¿ïËûþ é±üÇ ›− É±éÂôÂ÷Ç ’/ Ûå±h± ÕòɱòÉ üýËû±áÏ üѦš  ±&¿ù ¿åù – ÷±ùðý ÷±ù=Á, ÷±ùð± E±÷±¿éÂß ßv±õ, ÷±ùð± üÔ æò, ¦ójò ÷±ý×÷ Ûß±Ëë¿÷/ Õ±÷¿Laî Îæù±õþ Û¶±ûþ üõ ò±éÂÉðùý× î±Ëðõþ ¿ò榤 ÕòÅ  ‡Â±ò Âó¿õþä±ùò± ßÂËõþ ¿åù/ ÕòÅ  ‡Â±ËòõþüÓ  äÂò± ßÂËõþ ò ‘÷±ùð±  ¿ïËûþé±õþ ›   −ɱéÂôÂ÷Ç’ ‘÷ýÏËòõþ &íßÂÏîÇ Âò’•¿îÂò Âóûþ ü±õþÂó±ù± ò±éÂß— ÛõÑ ‘᱿栠ü±ËýËõõþ¿ßÂüÄ  ü±’ ¿ðËûþ/ Û¿ðò ‘÷±ùð± ¿ïËûþé±üÇ ›   −ɱéÂôÂË÷Çõþ æÍòß üðüÉ ‘¿õ« ò±éÂÉ ¿ðõü’ ü¥óËßÇ õùËî ¿áËûþ æ±ò±Ëùò, 1961 ü±ËùÛ¶ïË÷ Îýù¿ü¿‚ ÛõÑ ÂóËõþ ¿öÂËûþò±Ëî ձ™LÃæ±Ç  ¿îÂß ò±éÂÉ üÑËâõþ òõ÷ üË¥œùËò27 ÷±äÇ ¿ðò¿éÂËß ‘¿õ« ò±éÂÉ ¿ðõü’ ¿ýü±Ëõ Âó±ùò ßÂõþ±õþ ßÂï± Ã›¶™¦¸  ±¿õî ýûþÛõÑ Âóõþ õîÂÏÇ  ß±Ëù õþ ±©†˜ üÑËâõþ ü±Ñ¦Ô   ¨¿îÂß  üÑáêÂò ý×ëÂ×Ëò˦¨±’õþ Z±õþ± Û¶™¦¸±õ¿é ÕòÅ  Ë÷±¿ðî ýûþ/ ÕòÅ  ‡Â±òËß ÎßÂf ßÂËõþ Îû &íÏæËòõþ Õ±üõþõËü¿åù, î±ҠËðõþ ÕËòËßÂý×Õ±õÔ ¿M   ßÂËõþò ÛõÑ ÕíÅ  -ò±éÂßÂ&¿ùËî ÕÑú áè ýí ßÂËõþ ò/ ‘¦ójò ÷±ý× ÷ Ûß±Ëë¿÷’õþæÍòß  üðËüÉõþ õMÔ  î±õþ÷±ñÉË÷ ÕòÅ  ‡Â±Ëòõþ ÷Ó  ù Îû õ±îǠ±¿é ü÷±Ëæõþß±Ëå ÎÂóÌÒËå ÎðÝûþ± ýù î± ýù ‘ò±éÂß ÷±òõ ü÷±ËæõþðÂóÇ í/Ûõþ ÷±ñÉË÷ý×÷±òÅ  ø¸  Ëß õðù±Ëò± û±ûþ/’
 ¿õ« ò±éÂÉ ¿ðõü 
Ûý×ßÂù÷ ü¥óËßÇ ձÂóò±õþ ÷î±÷î üõþ±ü¿õþ æ±ò±ËîÂÎ÷ù ßÂò
newseditor@amadermalda.com
IV (Admn.)
 -
VIII (Sc.), IX - XII
Bio-SC.
 õ±¿h ¿áËûþ “ ÛËü ûP  üýß±Ëõþ Âóh±ý×/
M.Sc., B.Ed. (1stClass), Phone :
253710
Âóh±Ëî ä±ý× ßÂ÷Ç౿ù 
A Kolkata based reputed
concern‘SUNFLAME’ needsMarketing Executives for Malda.Apply with Photo to PO Box No.4,HPO, Malda - 732101
 ü Ñ ¦Ô  ¨ ¿îÂ
¿ú±õø¸Ç Îý±ß æ±òÅûþ±¿õþ ÎïËß ¿ëÂËü¥¤õþ
 îÂàò õh¿ðËòõþåÅ  ¿éÂõþ ¿ðò&Ëù±õþÛßÂé± ÷±Ëò ¿åù/ åÅ  ¿éÂõþÕ±Ëáý× Îõþ æÿ ±ŒÂ  Õ±ëÂ× éÂ î±õþÂóõþ òîÅ Âò ßv±ü Õ±õþòîÅ Âò õý×-Ûõþ áËg õÒ   Åð ýËûþÎßÂËé Îûî õ±¿ß ¿ðò&Ëù±/ ÛõþÂóõþÂó±ù±õðù æ±òÅûþ ±¿õþ-¿ëÂËü¥¤ õþ¿ú±õø¸Ç õðËù Ûù Î÷- ۿÛ¶ù/ ß±õþí ÂóÅ  õþ Ëò± ¿ú±õËø¸Ç ò±¿ß ¿ú±¿ðõü ûË渚   ¿åù ò±/ ¿ßÂc Õ±õ±õþõåõþߊ¿h ÂóËõþ¿ôÂËõþäÂù ÂóÅõþ Ëò±õþé±Ëò ÕïÇ  ±È æ±òÅ  ûþ ±¿õþ-¿ëÂËü¥¤ õþ ¿ú±õËø¸Ç  ÎôÂõþ ±õþßÂï± õùËåò ÎßÂëÂ×ÎßÂëÂ×/ Ûõ±Ëõþõþ  üÑàɱûþ î±ý× ÷Å  Ëà±÷Å  ¿à Õ±Ëù±äÂò±ûþ õËüËåò...

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 hundred reads
Farhana Jesmin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->