Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
P. 1
Korintusi I levél kapcsolódó igékkel

Korintusi I levél kapcsolódó igékkel

Ratings: (0)|Views: 334|Likes:
Published by BővítettBiblia

More info:

Published by: BővítettBiblia on Jan 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2012

pdf

text

original

 
 
 Szerkesztette: dr Gy. Mária.
 
http://bovitettbiblia.blogspot.com/ 
 1
Korinthusiaknak írt I. levél
 
1Kor 1. Címzés és üdvözlet
 
1Kor. 1,1
Pál, (
kis vagy kicsi
) [
hivatala szerint 
] Krisztus Jézusnak Istenakaratából elhívott
 
apostola [apostolos:
Meghatalmazott, teljhatalmú megbízott,aki Jézus Krisztus hatalmával szól,és cselekszik] és Sosthenes
1
 
[
az erőmegtartója
] a testvér,
1Kor. 1,2 [
írják e levelet 
] az Isten [
kihívott 
] gyülekezetének, [
eklézsiájának 
]amely Korinthusban [
 jóllakott
] van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek 
2
 
[
hivatalos
(
elhívott 
)
szenteknek 
 
(
(h)agiosz
 
= akik már kapcsolatba kerü
ltek Istennel
)]
azoknak, akiket ő elhívott és saját népévé tett.
 
Mindazokkal együtt, akik a miUrunk Jézus Krisztus nevét, az ő Uruk és a mi Urunk nevét
 
[(
onomá
)
= hatalmáttekintélyét
] bárhol [
mind az ő helyükön
[(
 toposz
 
= helyzetükben, körülményeikben
)]
 ,
mind a miénken
] segítségül hívják 
3
 
1 Kor. 1,3 Kegyelem
 
[(
 kharisz
)
=
 
Isten jótéteménye, amely örömet vált ki
] néktek és békesség
 
[
vagyis
:
az az állapot, amelyben minden a maga helyén van: épség; jóegészség; jólét, a veszély érzetétől való mentesség; boldogság, boldogulás, mégpedigmind az egyén, mind a közösség vonatkozásában
] Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
1Kor. 1,4
Hálát
 
adok [
 szüntelenül 
] értetek Istennek mindenkor, azért akegyelemért, [
az Isten ama ajándékáért 
] amely nektek a
Krisztus Jézusban
adatott.
 
1Kor. 1,5
Mert a vele való közösségben [
Őbenne
] mindenben
meggazdagodtatok, minden beszédben
 
[
logosz
 ):
 
az Igében
] és minden
ismeretben
 
[
 gnószisz):
Istenismeretben
,
tudományban
]
1
 
Őt Pál apostol merítette be, és ő új nevet nyert Krisztusban
: 
Krispus (
göndör, hullámos
)
 pedig, a zsinagógának feje hűn az Úrban egész háznépével egybe; a Korinthusbeliek közül is sokan hallván, hisznek vala, és bemerítkeznek vala”
(Csel. 18,8)
 
Erről az apostol is bizonyságot
tesz:
„Hálákat adok az Istennek, hogy senkit sem merítettem be közületek, kivéve Krispust ésGájust 
(
földi
)”
(1 Kor. 1,14)
2
 
Hogy kik a megszenteltek, és ez által szentek, arról így tesz bizonyságot Isten Igéje:
 
„Júdás… az elhívottaknak, akik az Atya Istentől megszenteltettek, és Jézus Krisztustól megtartattak”
(Júd. 1,1)
 
„Akik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint,
a
Szellem megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre…”
(1
 Pét. 1,
 2)
 
„Amely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, a Jézus Krisztus testének megáldozása által”
(Zsid. 10,10)
Aki:
„… egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette amegszentelteket”
(Zsid. 10,14)
 
3
 
Mert beteljesedett a prófécia, amely így
hangzott: 
„De mindaz, aki az Úrnak ( 
Jehovának 
)
nevét hívja segítségül, megmenekül [üdvözül]. Mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben
(
a békemegalapozása
,
Krisztus
 ) lészen a szabadulás [a menedék a menekültek számára], amint megígérte az Úr ( 
 Jehova
 ), és a megszabadultak [megmaradtak] közt lesznek azok, akiket elhívaz Úr ( 
 Jehova
 )!”
 Jóel. 2,32
 )
 
 
 
 Szerkesztette: dr Gy. Mária.
 
http://bovitettbiblia.blogspot.com/ 
 2
1Kor. 1,6 [
abban a mértékben
] amint a Krisztus
ról való bizonyságtétel
 
[
tanúságtétel 
] megerősödött
 
[
megszilárdult 
] bennetek 
4
 
1Kor. 1,7
Azért nincs hiányotok [
nem szűkölködtök 
]
5
 
semmiféle kegyelmiajándékban [
 khariszma):
 
a kegyelem megnyilvánulása. Győzelmi ajándék, jutalom (agyőztes
 
hadvezértől, a Szellem megnyilvánulása
]
6
 
miközben a mi Urunk JézusKrisztus megjelenését [
kinyilatkozását; lelepleződését 
] várjátok,
 
[
 sóvárogva; feszülten
]
7
 
1Kor. 1,8
aki meg is erősít (
 szilárdít 
) titeket mindvégig, hogy feddhetetlenek 
[
kifogástalanok 
] legyetek a mi Ur
unk Jézus Krisztus [
eljövetele
] napján
8
 
1Kor 1,9
Hűsége
s
az Isten, aki által meghívást kaptatok Fiának, JézusKrisztusnak, a mi Urunknak közösségébe [(
koinónia
):
az Ővele való eggyéválásra
]
9
 
1Kor. 1,10 [
azonban
] A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek [
buzdítlak 
]
titeket testvéreim, [
atyámfiai
] hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok.
[
egyféle beszéd legyen mindnyájatok ajkán
] és ne legyenek közöttetek szakadások 
 
[
hasonlások 
]. »
(
szkhiszmá
):
Szétválás, összekülönbözés, meghasonlás
«.
hanem [
legyetek teljesen
 
egyek;
(
egybekötöztettek 
)] ugyanazzal az érzéssel
 
4
 
Isten tesz bizonyságot az apostolokkal együtt a Krisztusról, hogy megerősödjenek Őbenne:
 
„Aki pedig minket ti veletek egybe Krisztusban megerősít és megken minket, az Isten az”
(2 Kor. 1,21)
 
A bizonyságtétel módjáról, pedig így ír az Írás:
„Velük együtt bizonyságot tevénarról az Isten, jelekkel meg 
 
csodákkal és sokféle erőkkel s a Szent Szellemnek közléseivel az ő akarata szerint”
(Zsid. 2,4)
 
5
 
Mert bár:
 Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek; de akik az Urat keresik, semmi jót semnélkülöznek”
 
(Zsolt. 34,11)
6
 
Mert megcselekedték Isten igéjét, Aki azt mondta:
„… Térjetek meg és merítkezzetek bemindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára; és veszitek a
Szent Szellem
ajándékát”
(Csel. 2,38)
 
Ezért vették a szent Szellemet ajándékul:
„És megtelnek mindnyájanSzent Szellemmel, és kezdenek szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniok 
(Csel. 2,4)
 
Aki meg is nyilvánult úgy, ahogyan Ő akarta:
„Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a Szellem által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Szellem szerint; Egynek hit ugyanazon Szellem által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egySzellem által; Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás;némelyiknek pedig szellemeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása”
(1 Kor. 12,8-10)
 
7
 
Minden gyülekezetet és minden egyes hívőt így bátorít az apostol, egyben az is kijelentést
nyer, hogy ki a mi
Istenünk:
mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi
nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus
 
dicsőségének megjelenését”
(Tit. 2,13)
 
Aki
: „Amikor (tűznek lángjában)
eljő majd, hogy megdicsőíttessék az ő szenteiben
 , és csodáltassék mindazokban,
akik 
hisznek (mivelhogy a mi tanúbizonyságunknak hitele volt ti nálatok) ama napon”
 
(2 Thess.1, 8.10)
8
 
Ezt kéri Urunktól az apostol:
„És azért imádkozom, hogy…” „A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket…ő maga tegyentökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká” „Aszerint, amint magának kiválasztott minket Őbenne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Őelőtte szeretet által”
(Fil. 1,9;
 
1 Pét. 5,10; Eféz.
1,4)
Aki:
„… a békességnek Istene (Ő) szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind szellemetek, mind testetek 
(
szóma=énetek 
)
 feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére”
 
(1 Thess. 5,23)
 
9
 
És hogy ez megtörténhessen, arról Isten maga gondoskodik:
 Hű az, aki elhívott titeket és ő meg is cselekszi azt”
(1 Thess. 5,24)
 
 
 
 Szerkesztette: dr Gy. Mária.
 
http://bovitettbiblia.blogspot.com/ 
 3
[
 gondolkodással;
 
értelemmel 
].(
görögül:
núsz:
 
szellemi értelem; a szív /
a
benső/értelme
). 
És ugyanazzal a meggyőződéssel [
 felfogással; és ugyanazonvéleménnyel;
(
ítélettel; szándékkal 
] igazodjatok egymáshoz
[(
kátártidzó
): Itt:
„ugyanabban az értelemben és meggyőződésben teljességre jutva
]
10
 
1Kor. 1,11
Mert azt a hírt kaptam
[
megtudtam
] rólatok, testvéreim, [
atyámfiai
]
Klóé
 
[
fiatal hajtás
] embereitől, [
háza
-
népe közül valóktól 
] hogy viszálykodások 
[
versengések,
 
veszekedések, viták 
] vannak közöttetek [
 pártokra szakadtatok 
]
11
 
1Kor. 1,12
Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél [
nyilatkozik;
] köztetek: ÉnPálé vagyok, [
 Pálhoz tartozom
] én Apollósé,
 
én Kéfásé,
 
én pedig Krisztusé
12
 
1Kor. 1,13
Hát részekre szakítható
-e [
meg van osztva
] Krisztus? Talán Pálfeszíttetett meg [
lett kínoszlopra vonva
] értetek, vagy Pál nevére meritkeztet
ek be?1Kor 1,14
Hálát adok Istennek, hogy senkit sem merítettem be közületek, csak 
Krispust [
göndör
] és Gájust [
földi
]1Kor. 1,15
nehogy azt mondhassa valaki, hogy az én nevembe merítekeztetek 
be.
10
 
Az apostol így figyelmezteti a szenteket:
 
„Mert szükséges, hogy legyen közöttetek szakadásis, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek közöttetek”
(1 Kor. 11,19)
 
De: „
 Kérlek pedig titeket atyámfiai, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat 
 
[egyenetlenséget;széthúzásokat; meghasonlásokat támasztanak]
és botránkozásokat okoznak 
 
[kelepcéketkészítenek]
a tudomány körül,
[az ellenkezőjét tanítják 
annak]
melyet tanultatok; és azoktól 
hajoljatok el.
 
[Kerüljétek őket; Térjetek ki előlük]”
(Róm. 16,17)
 
„Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon”
(Fil. 2,15).
 
Így legyünk tökéletesek:
„Valakik annakokáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk. És ha valamiben másképpenértetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni néktek. Csakhogy amire eljutottunk, ugyanabban egy szabály szerint járjunk, ugyanazon értelemben legyünk… egyet akarva ugyanarratörekedjetek:
(
Más értelmezés szerint: az egységre törekedjetek 
)
Semmit ne tegyetek önzésből, sehiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál” „És akik e szabály szerint élnek, békesség és irgalmasság azokon, és az Istennek Izráelén”
(Fil. 3,15-16; 2,2-3; Gal. 6,16)
 
11
 
És én:
 
„… félek, hogy amikor megérkezem, nem olyanoknak talállak titeket, mint  szeretnélek, és ti is olyannak találtok engem, amilyennek nem szeretnétek. Félek, hogyviszálykodás, irigység, harag, önzés, rágalmazás, vádaskodás, felfuvalkodás, pártoskodás leszközöttetek”
(2Kor. 12,20)
 
És ez azért van:
„mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irigység és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok 
-
e, és nem emberi módon viselkedtek 
-
e?”
(1Kor. 3,3)
 
Ez pedig nem Istentől van, mert:
„Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi,testi és ördögi. Mert ahol irigység van, és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található”
(Jak. 3,15.16)
 
Ennek a következménye lesz, hogy a szeretet helyett a szeretetlenséggyőz:
„Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok: el ne emésszétek egymást!”
(Gal. 5,15)
 
12
 
Ez is a test cselekedeteihez tartozó dolog:
„... Még testiek vagytok; ... Mert mikor egyik ezt mondja: Én Pálé vagyok; a másik meg: Én Apollósé; nem testiek vagytok 
-
é? Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek, és pedig amint kinek 
-
kinek az Úr adta. Én plántáltam, Apollós öntözött; de az Isten adja vala a növekedést. Mert Istenmunkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok” „... Senki se fuvalkodjék fel az egyik tanítóval, dicsekedve a másik ellen”
(1 Kor. 3,3-4.5.6.9; 4,6)
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->