Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Marketing w Praktyce - kłopoty z regulaminem. Czyim? Przecież wiadomo :)

Marketing w Praktyce - kłopoty z regulaminem. Czyim? Przecież wiadomo :)

Ratings: (0)|Views: 363|Likes:
Published by Bartek Brzoskowski

More info:

Published by: Bartek Brzoskowski on Jan 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2013

pdf

text

original

 


 
TEMAT NUMERU
  m  a  r   k  e   t   i  n  g  w   p  r  a   k   t  y  c  e
25
   l  u   t  y   2   0   1   1
zia
ł
ania na
Facebooku staj
ą
si
ę
 
u
nas jednym z
elementów kszta
ł
-
towania wizerunku
rmy i
prób
ą
 
osi
ą
gni
ę
cia zysków na
polu social mediów.
Problemem nie do przej
ś
cia dla wielu
osób jest jednak liczba regulaminów oraz
to,
ż
e
nie s
ą
dost
ę
pne w
 j
ę
zyku polskim.W
Polsce przypadki usuni
ę
cia przez
Facebook strony marki lub
rmy na
razie
liczymy w
 jednostkach. Na
razie, ponie-
wa
ż
z
biznesowego punktu widzenia Pol-
ska nie stanowi dla serwisu Zuckerberga
g
ł
ównego „rynku zbytu”. To
 jednak mo
ż
esi
ę
do
ść
szybko zmieni
ć
w
stosunku doroku poprzedniego zasi
ę
g Facebooka nad
Wis
łą
urós
ł
o
ponad 100
proc. (NK.pl
o
oko
ł
o 7
proc.). Polska b
ę
dzie stawa
ć
si
ę
 
dla Facebooka warto
ś
ciowym graczem,szczególnie,
ż
e
to
pi
ą
te najwi
ę
ksze pa
ń
-
stwo w
UE. Wraz z
wzrastaniem wagi
poprawia
ć
si
ę
b
ę
dzie „higiena” pracy 
i
o
usuni
ę
tych kontach oraz fanach b
ę
-dziemy s
ł
ysze
ć
coraz cz
ęś
ciej. Facebook  ju
ż
zatrudni
ł
Polaków i
mo
ż
na spodzie-wa
ć
si
ę
,
ż
e
w
najbli
ż
szym czasie odsetek 
polskoj
ę
zycznych pracowników serwisu
b
ę
dzie wzrasta
ł
. Wraz z
nim wzro
ś
nieilo
ść
dzia
ł
a
ń
niezgodnych z
regulami-nem, które wy 
ł
apie i
zablokuje serwis
dlatego warto wiedzie
ć
, co
mo
ż
na,
czego nie mo
ż
na, a
czego po prostu niewypada robi
ć
.

Podstawowym elementem dzia
ł
a
ń
ma-rek na
Facebooku s
ą
fan page (strona)oraz aplikacje. To
zarazem pole do po-pisu zarówno pod k 
ą
tem kreatywno
ś
ci
 jak i
ł
amania standardów Facebooka.
Pracownicy serwisu s
ą
bardzo wyczuleni
na
golizn
ę
(której prezentowania zabrania
zreszt
ą
regulamin Facebooka). Z
golizn
ą
  jest jednak tak,
ż
e
nie ka
ż
de go
ł
e zdj
ę
cieto
pornogra
a. Na
w
ł
asnej skórze prze-konali si
ę
o
tym administratorzy strony 
Seks To
Zdrowie (121PR), którzy mog
ą
 
pochwali
ć
si
ę
najwi
ę
ksz
ą
liczb
ą
„banów”w
Polsce. Facebookowi trudno odró
ż
ni
ć
 
porno od zdj
ę
cia ilustracyjnego, zwi
ą
zane-go z
edukacj
ą
seksualn
ą
. Efektem jest wiele
maili wymienianych z
pracownikami gi-
ganta oraz pojawianie si
ę
i
znikanie strony.
O
tym, w
 jaki sposób dzia
ł
a Facebook,
przekona
ł
a si
ę
równie
ż
przytaczana jako
przyk 
ł
ad w s
ą
siednich artyku
ł
ach
rma
Obsessive, producent bielizny erotycznej.
Serwis usun
ął
stron
ę
bez ostrze
ż
enia, za
ś
 
marka musia
ł
a zbudowa
ć
spo
ł
eczno
ść
 
od pocz
ą
tku. Niemniej jednak Obsessivenale
żą
si
ę
brawa –
znakomicie wykorzy-
sta
ł
a usuni
ę
cie fan page’a
i
zainteresowanie
mediów Facebookiem. W
sieci szybko
pojawi
ł
a si
ę
informacja o
„kolejnej marce
zbanowanej przez Facebook”. Przygotowa-
no specjalne gra
ki, w
której „spor(n)e”
cz
ęś
ci cia
ł
a modelek opatrzono ta
ś
m
ą
 
z
napisem „fejsban”… a
potem obserwo-
wano, jak strona si
ę
rozrasta i
korzystano
z
darmowego publicity.





                                                                                                                                         
 
TEMAT NUMERU

 

  m  a  r   k  e   t   i  n  g  w   p  r  a   k   t  y  c  e
26
   l  u   t  y   2   0   1   1
Powy 
ż
sze przypadki –
mimo
ż
e
podobne
ż
ni
ą
si
ę
jednak znacz
ą
co. Strona Seks
To
Zdrowie pojawia si
ę
i
znika. Czasami
usuwane s
ą
niektóre zdj
ę
cia i
wpisy, ale ist-
nieje ci
ą
g
ł
o
ść
komunikacji. Strona Obsessive
znikn
ęł
a nieodwo
ł
alnie. Dlaczego? Tego
mo
ż
na si
ę
tylko domy 
ś
la
ć
, poniewa
ż
Face-book nie musi t
ł
umaczy 
ć
, jakie s
ą
powody 
usuni
ę
cia fan page’a, lub jakie zakazane tre
ś
ci
nale
ż
y usun
ąć
, aby strona dzia
ł
a
ł
a zgodnie
z
regulaminem. Niemniej jednak pro
le
prowadzone przez agencje maj
ą
przewag
ę
 
nad pro
lami prowadzonymi niezale
ż
nie
agencja posiada swojego accounta, któ-ry reprezentuje jej interesy w
Facebooku.
W
razie trudnych sytuacji kontakt jest wi
ę
c
znacznie u
ł
atwiony. Nie oznacza to
oczy-wi
ś
cie,
ż
e
dzi
ę
ki accountowi mo
ż
na robi
ć
 co
si
ę
chce –
istnieje jednak strona, która
w
danym przypadku jest w
stanie pomóc.
Kilka miesi
ę
cy temu w
ś
wiecie social
media by 
ł
o g
ł
o
ś
no o
usuni
ę
ciu fan page’a
 
Komunikacyjnej Trepanacji Czaszki, nale-
żą
cego do Jacka Gadzinowskiego. W
tymprzypadku powodem usuni
ę
cia jest jedno
z
najcz
ęś
ciej spotykanych na
Facebooku
narusze
ń
fa
ł
szywe konto osobowe. Ka
ż
dy,
kto czyta
ł
regulamin dotycz
ą
cy tego tematu,
wie,
ż
e
konto osobowe mo
ż
e b
ć
tylko jed-no, zawieraj
ą
ce prawdziwe imi
ę
i
nazwisko
oraz prawdziwe zdj
ę
cie posiadacza konta
w
awatarze. Warto pami
ę
ta
ć
o
tym, aby 
wszystkimi dzia
ł
aniami zwi
ą
zanymi z
obec-
no
ś
ci
ą
marki na
Facebooku administrowa
ć
 z
autentycznego konta osobowego, za
ł
o
ż
o-
nego i
dzia
ł
aj
ą
cego zgodnie ze wszystkimi
regu
ł
ami. Tak samo musz
ą
dzia
ł
a
ć
wszyscy 
administratorzy danej strony. Je
ś
li oka
ż
e
si
ę
,
ż
e
w
ś
ród nich znajduje si
ę
fa
ł
szywy 
pro
l, Facebook mo
ż
e zawiesi
ć
nie tylko
sam
ą
stron
ę
, a
lecz równie
ż
pro
le osobowewszystkich jej administratorów –
niewa
ż
ne,
czy spe
ł
niaj
ą
warunki regulaminu czy nie.

Tak zaczyna si
ę
poka
ź
na cz
ęść
konkur-
sów na
Facebooku. Niektóre
rmy i
marki
(w
tym np. znane marki odzie
ż
owe) przyj
ęł
za
pewnik,
ż
e
tablica fan page’a
s
ł
u
ż
y do
organizowania konkursów, których na-
czeln
ą
zasad
ą
jest wpisywanie propozycji
rozwi
ą
zania na
tej tablicy. W
wersji bardziej
rozbudowanej uczestnicy konkursu mu-
sz
ą
równie
ż
zebra
ć
pod swoj
ą
propozycj
ą
 
odpowiedni
ą
liczb
ę
„lajków”, lub wklei
ć
 
zdj
ę
cie. Tymczasem regulamin promocji
 jasno mówi,
ż
e
dzia
ł
ania promocyjne mog
ą
 
by 
ć
prowadzone tylko za
pomoc
ą
aplikacji
promocyjnej, na
stronie danej aplikacji, lub
w
zak 
ł
adce powi
ą
zanej z
aplikacj
ą
. Innymi
s
ł
owy: chcesz dzia
ł
a
ć
zgodnie z
regulami-nem Facebooka –
musisz dzia
ł
a
ć
poprzezaplikacj
ę
.
Cz
ęść
marek stosuje wi
ę
c pewien wy-
bieg, który mo
ż
na umiejscowi
ć
gdzie
ś
 
na
granicy zgodno
ś
ci z
regulaminem.
Facebook dopuszcza bowiem mo
ż
liwo
ść
 komunikacji konkursu bez przygotowy-wania aplikacji. Dlatego te
ż
szczególnie

 


 
TEMAT NUMERU
  m  a  r   k  e   t   i  n  g  w   p  r  a   k   t  y  c  e
27
   l  u   t  y   2   0   1   1
kiedy czas goni (np. kiedy pomys
ł
poja-wia si
ę
nagle lub nagroda ma charakter
ś
ci
ś
le zwi
ą
zany z
dan
ą
dat
ą
/
ś
wi
ę
tem itp.)
na
fan page’ach mo
ż
na spotka
ć
komu-nikaty w
stylu „Odpowiedzcie na
pyta-nie XYZ i
wy 
ś
lijcie odpowied
ź
na
adres
ab@c.pl”. W
bardziej rozbudowanej wersji
(i
nieco bardziej bezpiecznej) tekst jestzast
ę
powany gra
ą
w
zak 
ł
adce.
Ł
amaniem zasad regulaminu jestrównie
ż
informowanie o
zwyci
ę
stwie
w
konkursie na
tablicy fan page’a
lub po-
przez system wiadomo
ś
ci na
Facebooku.
Znacznie bezpieczniej jest zawiadamia
ć
 
zwyci
ę
zców poprzez aplikacj
ę
lub po
prostu wysy 
ł
aj
ą
c informacj
ę
na
adresy 
mailowe.Zasada dzia
ł
ania sprowadza si
ę
jednak 
do wspólnego mianownika: konkurs odby-
wa si
ę
poza Facebookiem, za
ś
w
serwisie
komunikowane s
ą
jedynie jego zasady. Pod-
sumujmy ten fragment: regulamin mówi,
ż
e
w
ramach promocji nie mo
ż
na wymóc
na
u
ż
ytkowniku
ż
adnych innych dzia
ł
a
ń
 
w
obr
ę
bie fan page’a
ni
ż
do
łą
czenie do gro-
na fanów. Dlatego te
ż
wszelkie konkursy 
w
stylu „napiszcie na
tablicy” i
„wklejcie
zdj
ę
cie” –
 jako wymagaj
ą
ce od fanów in-
nego rodzaju interakcji –
s
ą
niezgodne
z
regulaminem Facebooka. A
w
zwi
ą
zku
z
tym serwis ma prawo zawiesi
ć
stron
ę
 
marki, która dzia
ł
a w
ten sposób.

O
ile dzia
ł
ania na
tablicy s
ą
 
ś
ci
ś
le ograni-
czone i
wykluczaj
ą
konkursy, o
tyle w
apli-kacjach panuje du
ż
a dowolno
ść
.
Ś
wiadczy 
o
tym samo zró
ż
nicowanie charakteru
aplikacji, gdzie u
ż
ytkownicy mog
ą
odpo-
wiada
ć
na
pytania, uk 
ł
ada
ć
puzzle, szuka
ć
 
elementów obrazków, wysy 
ł
a
ć
wirtualne
prezenty do znajomych i
wiele innych.
Oczywi
ś
cie nie oznacza to,
ż
e
w
aplika-cjach wolno wszystko, poniewa
ż
stosuj
ą
 si
ę
do nich zarówno regulamin serwisu,
 jak i
regulamin promocji oraz warunkitworzenia aplikacji. Aby wszystko by 
ł
o
zgodne z
prawid
ł
ami sztuki, aplikacja
przed wystartowaniem –
powinna zo-
sta
ć
zatwierdzona przez pracowników
Facebooka. Poniewa
ż
jednak trwa to
do
ść
 
d
ł
ugo, znaczna cz
ęść
 
rm omija ten wy-móg. Warto jednak o
nim pami
ę
ta
ć
.
Przed wykonaniem jakichkolwiek dzia-
ł
a
ń
aplikacja musi uzyska
ć
zgod
ę
u
ż
yt-
kownika. Nie mo
ż
na wi
ę
c publikowa
ć
 
informacji na
tablicy u
ż
ytkownika, zapi-sywa
ć
zdj
ęć
w
 jego albumach lub –
tymbardziej –
pobiera
ć
i
przechowywa
ć
da-
nych osobowych, je
ś
li u
ż
ytkownik nie wy-
ra
ż
a na
to
zgody. Bardzo restrykcyjna jest
równie
ż
polityka zwi
ą
zana z
nawi
ą
zaniami


Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
pamu3 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->