Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zeolit u ishrani zivine (1)

Zeolit u ishrani zivine (1)

Ratings: (0)|Views: 639|Likes:
Published by segrt

More info:

Published by: segrt on Jan 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2011

pdf

text

original

 
PRIMENA ZEOLITA MINAZELA I MINAZELA PLUS U ISHRANIŽIVINE
Vera Radović
*
Uvod 
Poslednjih godina, kada se govori o proizvodnji hrane, bilo da su u pitanju proizvodi biljnog ili životinjskog porekla, sve češće se koristi izraz “zdrava hrana”, odnosno“biološki vredna hrana”. To je krajnji cilj, kako agronomske tako i veterinarskenauke i prakse. Proizvoditi što više, ali proizvode što boljeg nutritivnog kvaliteta.Ishrana veoma utiče na kvalitet animalnog proizvoda. Najznačajniji u ishrani ljudisu: mleko, meso i jaja, pa se njihovom kvalitetu poklanja naročita pažnja. Zakonski propisi sve većeg broja zemalja u svetu zahtevaju da ovi proizvodi ne sadrže rezidue pesticida, sulfonamida, antibiotika, mikotoksina ili bilo kojih drugih materija kojenanose štetu zdravlju ljudi.Mikotoksini su sekundarni metaboliti plesni. Otrovni su za domaće životinje ičoveka. Kancerogeni su. Resorbovani toksini dospevaju u mleko, meso i jaja, pa suopasni po zdravlje ljudi koji ih konzumiraju.S obzirom na to da u sastav potpunih hranjivih smeša fabričke proizvodnjeza ishranu živine uzali do 15 hraniva, realna je pretpostavska da je stepen njihovehigijenske ispravnosti varijabilan. Ovu pretpostavku često potvrdjuju rezultatihemijskih, mikrobioloških i mikotoksikoloških analiza.Zato je cilj ovog rada da se ispita uticaj prirodnih zeolita (klinoptiolita) podtrgovačkim imenom Minazel i Minazel Plus, primenjienih u vidu aditiva, krmnimsmešama u različitim koncentracijama na nosivost i kvalitet jaja za konzum kodkokoši nosilja, kao i na proizvodne performanse ćuraka u tovu.
 Materijal i metodi 
Uticaj dodatnog zeolita u potpune hranjive smeše za kokoši nosilje jaja za konzumna proizvodne rezultate i kvalitet jaja izvršen je ogledom ishrane. U ispitivanju su bile kokoši nosilje Isabrown SSL. Kokoši su držane u baterijskom sistemu. Ogledishrane je trajao 210 dana . U momentu postavljanja ogleda kokoši su bile u 46-ojnedelji uzrasta i 26-oj nedelji proizvodnje. U ogledu je bilo 1000 kokoši podeljenihu 4 grupe: kontrolna i tri ogledne grupe (po 250 kokoši u grupi). Kokoši u kontrolnoj(K) i sve tri ogledne grupe (O-I,O-II i O-III) hranjene su smešom istog sirovinskogsastava. Razlika je bila samo u nivou dodatog zeolita u hranu: K-0.0; O-I-0.2%; O-II-0.3% i O-III-0.5% zeolita.Za ogled je upotrebljen zeolit (klinoptiolit) pod trgovačkim nazivom “Minazel”
* Prof. dr Vera Radović, Agronomski fakultet, Čačak 
 
 proizvedi u Institutu za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina uBeogradu.U toku trajanja ogleda kod ispitivanih grupa praćena je: konzumacija hrane,nosivost, konverzija hrane, kvalitet jaja, belog i crvenog mesa, jestivih iznutrica,kvalitet kostiju, rezidue zeolita u proizvodima. U toku ogleda vršene su hemijske,mikrobiološke i mikotoksikološke analize hrane.Uzorci jaja za ispitivanje uzeti su 5 puta u toku trajanja ogleda. Ispitivanjespoljašnjih i unutrašnjih osobina kvaliteta jaja izvršeno je na ukupno 300 jaja (po 75 jaja iz svake grupe).Efekte primene “Minazela Plus” (novog mineralnog adsorbenta mikotoksina)u ishrani ćuraka u tovu pratili smo ogledom ishrane. U ogledu su bile ćurke (hibridBigg 6), ukupno 100 grla. Ćurke su podeljene u dve grupe (po 50 grla): kontrolna (K)koja hranom nije dobijala “Minazel Plus” i O-I grupa sa 0.2% dodatnog “MinazelaPlus”. Ogled ishrane trajao je tri meseca.
 Rezultati i diskusija
Rezultati istraživanja izvedeni ogledom ishrane kokoši nosilja koje su hranomdobijale različite nivoe zeolita u trajanju 210 dana prikazani su u tabeli 1 a odnosise na nosivost kokoši, kako je uz konverziju hrane, najzančajniji kriterijum za ocenuefikasnosti proizvodnje.
Tabela 1. Nosivost kokoši tokom ispitivanog periodaOSOBINEGRUPA KOKOŠIKO-IO-IIO-IIIBroj kokoši na početku ogleda250250250250Prosečan broj nosilja245246247247.50Ukupna proizvodnja jaja43826439084429945034Jaja po useljenoj kokoški175.30175.63177.19180.14Jaja po prosečnoj kokoški178.88178.48179.06181.95 Nosivost % prosečna85.2084.9085.4088.60Jaja po kokoši dnevno0.8520.8490.8540.886
Dobijeni rezultati su pokazali da je dodatka zeolita u hranu za kokoši nosiljeuticao povećanje nosivosti. Najveću prosečnu nosivost po prosečnoj kokoši ostvarila je O-III grupa 181.95, zatim O-II grupa 179.06 K grupa 178.88 jaja i najmanju O-Igrupa 178.48; nosivost po useljenoj kokoši bila je: O-III grupa 180-14, O-II grupa177.19, O-I grupa 175.63 i K grupa 175.30 jaja. Prosečna nosivost iznosila je: O-III
 
grupa 88.6%, O-II grupa 85.4%,O-I grupa 84.9% i K-grupa 85.2%. Nosivost jaja po kokoši dnevno bila je kod O-III grupe 0.886, kod O-i grupe 0.854 kod O-I grupe0.849 i kod K grupe 0,852. Dalje, kokoši O-III grupe u toku celog perioda ispitivanja proizvele su više: od K grupe 1208; O-I grupe 1126; O-II grupe 735 jaja.
Tabela 2. Utrošak hrane za jedinicu proizvoda (g)
Osobine GrupekokošiProsečan broj grla245.00100246100.41247100.82247.50101.02Broj dana proizvodnog perioda210210210210Utrošak hrane u kgza ceo period7279.601007227.2099.287180.398.637122.6597.84Prosečno po grluu kg34.6610034.4199.2834.1998.6433.9297.86Dnevna konzumacijahrane po prosečnojkokoši u gr 141.47100139.9098.89138.4297.84137.0496.87Utrošak hrane za proizvodnju jednog jajeta166.10100164.5999.09162.0897.58158.1695.23Broj proizvedenih jaja od 1 kg hrane6.021006.07100.836.17102.496.32104.98
Efekti primene zeolita u ishrani ćuraka u tovu pokazuju da je ogledna grupaćuraka (O-I) koja je hranom dobijala 0.2% Min-a-zela Plus, postigla bolji prirast, bolje prosečne završne telesne mase (18.36 kg() , za (0.670 g po ptici) i imala manjukonverziju hrane (3.16) u odnosu na kontrolnu K-grupu bez dodatog Min-a-zela Plushrani (završne telesne mase 17.69 kg. konverzija 3.44 kg/kg prirasta).
Tabela 3. Proizvodni rezultati tokom eksperimentaGrupaPeriod ishraneTelesna masa(kg)Dnevni utrošak hrane (g)Dnevni prirast(g)Konverzija(kg/kg)K-grupa15.08.7.805n=5015.08.-13.0910.45031288.173.5414.09.-13.1013.8753571143.1314.10.-13.1117.6934651273.66Prosek17.693378109.673.44O-I grupa15.08.7.697n=5015.08.-13.0911.0543141122.8014.09.-13.10.14.8083581252.8614.10.-13.1118.3604501183.81Prosek18.360374118.333.16
Iz podataka tabele 3. uočavamo, da je po prikazanim periodima ishrane O-I

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->