Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
3CAPITOLUL II. CONTABILITATEA LICHIDARII

3CAPITOLUL II. CONTABILITATEA LICHIDARII

Ratings: (0)|Views: 121|Likes:
Published by calinb25

More info:

Published by: calinb25 on Jan 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

 
LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALELichidarea societatii comerciale ca urmare a dizolvarii
O societate comerciala dispare ca entitate economica, sociala si juridica odata cu dizolvarea silichidarea ei.Lichidarea unei sociatati comerciale consta dintr-un “ansamblu de operatii care, dupa dizolvareasocietatii, au ca obiect realizarea elementelor de activ (transformarea activului in bani) si plata creditorilor, invederea partajului activului net ramas intre asociati”.Dupa cum rezulta din aceasta definitie, lichidarea este precedata de dizolvarea societatii comerciale.Desi legiuitorul nu face precizari exprese privind definirea dizolvarii si a lichidarii unei societati comerciale,intre cei doi termeni exista o anumita diferentiere. Aceasta se refera la statutul juridic al societatii comerciale.In cazul dizolvarii, calitatea de persoana juridica a societatii comerciale se mentine (subzista) numai pentru oanumita perioada, in vederea lichidarii, pe cand lichidarea marcheaza disparitia definitiva a persoanei juridice.Cauzele dizolvarii sunt multiple:unele sunt comune tuturor societatilor comerciale, altele suntspecifice doar pentru o anumita forma de societate comerciala.Astfel, au ca efect dizolvarea societatii si dau dreptul fiecarui asociat sa ceara dizolvarea acesteia,urmatoarele cauze:-expirarea termenului stabilit pentru durata societatii;-realizarea sau imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;-decizia asociatilor (hotararea adunarii generale);-lichidarea judiciara (falimentul);-daca pierderea atinge jumatate din marimea capitalului social sau daca micsorarea capitalului s-afacut sub minimul legal, fara ca asociatii sa decida completarea lui;-reducerea numarului actionarilor sub cinci, in cazul sociatatilor pe actiuni, daca au trecut maimult de sase luni de la reducerea lui si nu au fost completari;-alte cauze specifice fiecarei forme de societate comerciala.Hotararea de dizolvare apartine asociatilor sau este luata de justitie. Aceasta are ca efect interdictiade a efectua operatii comerciale noi, altele decat cele destinate lichidarii. Societatea fiind dizolvata,„administratorii trebuie sa inceapa Procedura de lichidare...”Totusi, desi dizolvarea precede lichidarea, nu totdeauna o societate dizolvata este lichidata. Estecazul modificarii societatii (de exemplu: schimbarea obiectului de activitate,fuziunea cu o alta societate etc.),cand aceasta va supravietui cu o alta configuratie decat cea initiala.Toate documentele emise de societatea aflata in lichidare trebuie sa poarte o mentiune despre stareasocietatii (sa arate ca este in lichidare). Patrimoniul social apartine, in continuare, societatii, ca subiect dedrept distinct.Dupa aprobarea hotararii de lichidare, adunarea asociatilor procedeaza la numirea lichidatorilor si lastabilirea competentelor acestora pentru realizarea lichidarii. In cazul cand lichidatorii nu au putut fi numiti prin hotararea adunarii asociatilor, numirea acestora se face de catre instanta judecatoreasca, la cerereaoricaruia dintre administratori sau asociati.Lichidatorii sunt persoane insarcinate cu executarea operatiilor de lichidare a societatii comerciale.Poate avea calitatea de lichidator orice asociat, asociat comanditar, administrator sau o alta persoana strainade societate.Activitatea lichidatorilor este controlata de cenzori, iar la societatile in care nu exista cenzori,controlul se exercita de catre asociati.Alaturi de puterile conferite de catre asociati, lichidatorii mai au si alte competente, stipulate expresde lege (Lg.31/1990):-sa dea in judecata si sa fie actionati, in interesul lichidarii;-sa execute si sa termine operatiile de comert referitoare la lichidare (pentru operatiile comercialenoi, intreprinse de lichidatori si care nu servesc lichidarii, acestia raspund personal si solidar deexecutarea lor);-sa vanda, prin licitatie publica, imobile si orice avere mobiliara a societatii (este interzisavanzarea bunurilor in bloc);-sa faca tranzactii care servesc lichidarii;-sa lichideze si sa incaseze creantele societatii, chiar in caz de falimental debitorului, eliberandchitanta;-sa contracteze obligatii cambiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa indeplineasca orice alteacte de comert necesare lichidarii.Dupa intrarea lichidatorilor in functiune, acestia procedeaza, impreuna cu administratorii societatii,la efectuarea unui inventar si intocmirea unui bilant de lichidare care „sa constate situatia exacta a activului si pasivului societatii si sa le semneze”. Acest bilant prezinta situatia patrimoniului inainte de realizareaactivelur si plata datoriilor.1
 
Dizolvarea societatii comerciale, desi conserva personalitatea juridica, are drept consecintaintreruperea activitatii economice normale a intreprinderii (din intentie sau din obligatie). Sub aspect contabil,aceasta semnifica abandonul principiului ontinuitatii activitatii si intocmirea documentelor contabile desinteza in valori lichidative (valori de lichidare).Valoarea de lichidare poate fi definitiva ca valoarea care se obtine din vanzarea fortata aintreprinderii, intr-un termen limitat. Valoarea de lichidare este, de regula, mai scazuta decat valoarea de piata(actuala). Astfel, bunurile care, in conditii normale (continuitatea activitatii), au o valoare actuala (de piata),in cazul lichidarii intreprinderii, valoarea acestora suporta o reducere sensibila, deoarece pot sa nu aibaaceeasi utilitate pentru cel care le achizitioneaza sau datorita faptului ca vanzarea lor antreneaza anumitecheltuieli. La acestea se adauga si psihologia vanzarii fortate, intr-un anumit termen.Abandonul principiului continuitatii exploatarii antreneaza incidente asupra actiunii celorlalte principii contabile, evaluarii activelor si pasivelor si prezentarii informatiei contabile. Astfel, renuntarea laipoteza continuitatii activitatii atrage anularea integrala a principiilor permanentei metodelor si independenteiexercitiilor si o aplicare partiala a principiului prudentei.Starea de necontinuitate a exploatarii, deci de lichidare certa, implica evaluarea in valori lichidative,chiar daca sunt numai estimate sau aproximate, deoarece numai ele pot oferi o imagine fidela asupra situatieifinanciare, patrimoniului si rezultatului intreprinderii. Intr-un astfel de caz, activul bilantier este evaluat invalori de realizare (lichidare), iar in pasiv se vor constata si toate datoriile generate de incetarea activitatii.Sub aspectul prezentarii informatiei contabile, anexa trebuie sa mentioneze principiile si metodeleretinute pentru valuarea in conditii de lichidaresi sa explice motivele abandonarii anumitor principii generalesi influenta acestui abandon asupra prezentarii si evaluarii conturilor anuale.Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii, altfel spus, eo raspund pentru gestiuneaoperatiilor legate de lichidarea societatii. Prin lege, ei sunt obligati sa primeasca si sa pastreze patrimoniulsocietatii cat si registrele si alte documente care li s-au incredintat de catre administratori.Operatiile efectuate de lichidatori sunt inregistrate, in ordine cronologica, intr-un registru jurnal aloperatiilor de lichidare.In situatia cand operatiile de lichidare se prelungesc peste durata exercitiului financiar, lichidatoriisunt obligati sa intocmeasca bilantul anual.Trebuie remarcat faptul ca lichidatorii nu pot plati asociatilor nici o suma in contul partilorce li s-ar cuveni din lichidare, inaintea achitarii creditorilor societiatii. Daca lichidatorii constata, pe baza bilantilui delichidare, ca fondurile de care dispune societatea nu sunt suficiente sa acopere pasivul exigibil, acestia trebuiesa ceara, sumele necesare de la asociatii care raspund nelimitat sau de la cei care nu au efectuat integralvarsamintele, dupa caz.Dupa efectuarea operatiilor de lichidare (realizarea activeor, adica vanzarea si incasarea lor si platadatoriilor), lichidatorii trebuie sa intocmeasca un bilant final de lichidare si un proiect de repartizare aactivului net intre asociati, care se aduc la cunostinta asociatilor.Bilantul final de lichidare reflecta marimea activelor si pasivelor societatii, in urma opratiilor delichidare (realizarea activelor si plata datoriilor). El constata eventualul activ net al soccetatii, in situatia incare valoarea activelor realizate este excedentara datoriilor care au fost angajate de societatea comercialasupusa lichidarii.Activul net obtinut din lichidare serveste pentru rambursarea aporturilor asociatilor la capitalulsocial. Daca lichidarea se soldeaza cu un castig din lichidare, acesta trebuie repartizat intre asociati, proprtional cu participarea la capitalul social.In baza proiectului de repartizare aprobat, asociatii incaseaza sumele de bani care li se cuvin dinactivul net, in schimbul unei chitante de primire.Dupa aprobarea bilantului final de lichidare si repartizarea activului net intre asociati, lichidatoriisunt eliberati, altfel spus, are loc descarcarea gestiunii si ridicarea mandatului lor.In materie de fiscalitate, lichidatorii au obligatia de a calcula su varsa catre buget impozitele, taxelesi contributiile care cad in sarcina societatii comerciale supuse lichidarii.Daca din operatiile de lichidare rezulta un profir, acesta va fi taxat cu impozitul pe profir, iar dividendele obtinute de actionari sau asociati, vor suporta impozitul pe dividende.Radierea societatii comerciale din Registrul comertului, ca urmare a lichidarii, nu se face decat inmomentul cand lichidatorii au prezentat dovada platii integrale a obligatiilor fiscale.In plan juridic, lichidarea nu elibereaza pe asociati si nu impiedica declararea starii de faliment asocietatii comerciale.
Lichidarea juridica a societatii comerciale
Societatea comerciala, care nu mai poate face fata datoriilor sale exigibile, poate cere tribunaluluilichidarea sa judiciara (falimentul).Legiuitorul roman instituie o faza prealabila lichidarii judiciare, si anume, reorganizarea societatiicomerciale, in scopul asigurarii redresarii financiare a societatii aflate in dificultate. Daca nu se urmeaza procedura de reorganizare, se trece la lichidarea judiciara a societatii insolvabile (debitorul).2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->