Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
(Και) τα δικά μας φουσάτα ΑΥΓΗ, 19-9-2010

(Και) τα δικά μας φουσάτα ΑΥΓΗ, 19-9-2010

Ratings:
(0)
|Views: 1|Likes:
Published by Petros Iosif

More info:

Published by: Petros Iosif on Feb 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2011

pdf

text

original

 
(Και) τα δικά μας φουσάτα
 
Σάςοσ Κωςτόπουλοσ,
Πόλεμοσ και εθνοκάθαρςη. Η ξεχαςμζνη πλευρά μιασδεκαετοφσ εθνικήσ εξόρμηςησ (1912 – 
1922)
, Ββλόραμα, Ακινα 2007, ς. 319
 
«Μα μζρα είπαμε: “Πάμε  εμείσ”. Ο πόλεμοσ μασ πιρε ςτο ολαςμζνο του ςοφν *…+Μπροςτά ςτα λαμπαδαςμζνα τουροχρα, μπροςτά ςτουσ ςαγμζνουσ γζρουσ, τσξεολαςμζνεσ γυναίεσ, μζςα ςτα ουρλαχτά των γυναν α τσ τςρίδεσ των παδν,κυμόμουνα πάντα τα λόγα του δευκυντι μασ: “ο ευγενισ ελλθνόσ ςτρατόσ… οπρόδρομοσ του πολτςμοφ
 
…”
.
΢άπο, ουρελιδεσ, ψεραςμζνο, αγνρςτο  απ’ τθγυναία μασ  απ’ τθ μάνα μασ, γυρίςαμε υνθγθμζνο»
.
1
 
Μετά από μα εργδθ ατάδυςθ ςε ποίλεσ α δάςπαρτεσ αρχεαζσ πθγζσ, ο γνωςτόσδθμοςογράοσ Σάςοσ Κωςτόπουλοσ παρουςάηε ςτο ςυγερμζνο ββλίο ρυμμζνεσπτυχζσ μασ μζχρ ςιμερα λογορμζνθσ εόνασ των βαοτιτων τθσ ςυνολισ περόδουμζςα ςτθν οποία ετυλίςςετα θ εδαι επζταςθ του ελλθνοφ α των υπόλοπωνβαλανν ρατν ζναντ τθσ αταρρζουςασ Οκωμανισ αυτορατορίασ. Μασ
 
εόνασ
 
ρίθσ που περλαμβάνε δολοονίεσ, ετελζςεσ, βαςμοφσ, πυρπολιςεσ ολόλθρωνχωρν, μαηζσ ετοπίςεσ πλθκυςμν
-
το μόνο ζγλθμα των οποίων ιταν ότ βρζκθαν ςεεδάθ που αταλικθαν προςωρνά ι μόνμα από άποον από τουσ «αλλοεκνείσ» (ςεςχζςθ με αυτοφσ) αντίπαλουσ
 
ςτρατοφσ. ΢το επίεντρο
 
τθσ μελζτθσ
 
τίκετα
 
«θ βία πουςυνόδευςε τθ ςυγρότθςθ των ςφγχρονων εκνν ρατν που δαδζχτθαν εδαά τθνπάλα ποτζ Οκωμανι Αυτορατορία με επζντρωςθ τθσ αιγθςθσ ςτουσ δαδοχοφσπολζμουσ τθσ ρίςμθσ δεαετίασ 1912
-
1922. Η ζμαςθ δίνετα ςτα εγλιματα α τσεκνοακαρτιρεσ επδόςεσ του ελλθνοφ ςτρατοφ, χωρίσ υςά να αποςωποφντα οαντίςτοχεσ αγρότθτεσ των ατά αροφσ αντπάλων του
:
μα τζτοα παράλεψθ καςυςότηε άλλωςτε τθν πραγματότθτα, δθμουργντασ με τθ ςερά τθσ βάςθ γα νζεσμυκοπλαςίεσ (ς. 16
-
17). Κεντρι δζα του ββλίου αποτελεί θ δαπίςτωςθ ότ ζνα μεγάλομζροσ τθσ βίασ ςε βάροσ «αλλοεκνν» αμάχων από τουσ αντμαχόμενουσ ςτρατοφσ δενπροζυψε ςαν «παράπλευρεσ απλεεσ» (ατά τον ευθμςμό που ακζρωςαν οπρόςατο νατοϊοί βομβαρδςμοί τθσ ΢ερβίασ) οφτε οελόταν ςε εγγενι τθνωδία των
1
 
Γ. Ζ. «Από τα χαραματα ςτθ
΢ωτθρία
», Ρηοςπάςτθσ 16
-11-
1934 (ςτο ββλίο: ς. 153).
 
 
εμπολζμων. Αποτελοφςε αντίκετα αναγαίο ςυςτατό ςτοχείο των εατζρωκεν«απελευκερωτν» εξορμιςεων, προεμζνου θ επζταςθ τθσ εκνισ επράτεασ ναςυνοδεφετα από τθν επκυμθτι πλθκυςμαι ομοογζνεα» (ς. 18).Ο Κωςτόπουλοσ προςπακεί να γράψε μα δότυπθ «Μαφρθ Βίβλο» των βαλαννεκνοακάρςεων. Ιδότυπθ, δότ ςε αυτιν δεν ενδαζρετα να παρακζςε περγραζσραλεοτιτων ενόσ μόνο από τα αντίπαλα ςτρατόπεδα, όπωσ ζπρατταν ο ςφγχρονεσ τωνγεγονότων επίςθμεσ α ανεπίςθμεσ «Μαφρεσ Βίβλο», ο οποίεσ αποςοποφςαν ςτοναποτροπαςμό των αναγνωςτν, α, δά του αποτροπαςμοφ, ςτθν προπαγάνδα τωνκζςεων α των δεδιςεων ενόσ ράτουσ. ΢οπόσ του είνα θ δθμουργία μασ ςυνολισεόνασ τθσ βίασ εναντίον αμάχων, ανεξαρτιτωσ εκνισ αταγωγισ. Όπωσ οπαραδοςαζσ «Μαφρεσ Βίβλο», όμωσ, επλζγε  αυτόσ τθ μζκοδο τθσ εονογράθςθσ.Κ εδ υπάρχε άτ ςτο οποίο κζλω να ςτακ.
 
Πζρα από ηθτιματα «εκνισ αυτοςυνεδθςίασ ι «εκνισ αυτολογορςίασ», το ηιτθματθσ βίασ πάνω ςτθν οποία δομικθε άκε εκνό ράτοσ, από το δωγμό των εβραίων ατων μουςουλμάνων τθσ Ιςπανίασ μζχρ τον πόλεμο τθσ Γουγοςλαβίασ κζτε  ζναδαίτερο πρόβλθμα γα άκε ερευνθτι, ακσ αυτόσ, ςτθν προςπάκεά του ναπαρουςάςε, με ατανοθτό τρόπο τθ βία (αν όχ τθ ρίθ) που αποτελεί ςυςτατόςτοχείο τθσ άκε εκνογζνεςθσ, είνα υποχρεωμζνοσ να
 
τθν
 
ςτοροποιςε: αγνασδμζτωποσ, αοφ από τθ μα μερά ζχε να αντμετωπίςε
 
τθν ατθγορία τθσ υπευγισ ιτθσ μερισ αποςπθςθσ, αναλογηόμενοσ
 
α
 
τσ δομζσ ψυχισ απκθςθσ τωναναγνωςτν, δίωσ ςε ονωνίεσ όπου θ βία κεωρείτα ότ ζχε εξοβελςτεί ςτο πεδίο τθσαπόλυτθσ εξαίρεςθσ ι τθσ
 
ατομισ εγλθματότθτασ. Από τθν άλλθ,
 
ζχε να αντμετωπίςε
 
τον ίνδυνο
 
θ αιγθςι του να τθν παρουςάςε ωσ άτ ονότοπο
-
ι, αντίκετα αλλά με το ίδο αποτζλεςμα, ωσ μα «πορνογραία των ςαγμζνων ςωμάτων».
 
Σο πρόβλθμα ζχετεκεί ζντονα δίωσ από τουσ
 
ςφγχρονουσ ςτοροφσ του Ολοαυτματοσ,  ζχε προτακείωσ πο ενδεδεγμζνθ μζκοδοσ αυτι τθσ παρουςίαςθσ τθσ βίασ δά τθσ εξιγθςθσ α τθσερμθνείασ του ςυνολοφ ανομζνου α τθσ όςο το δυνατόν λγότερθσ εονογράθςθσςυγερμζνων ραςτν ςυμβάντων, τα οποία δεν προςζρουν τίποτε ςτθν ςτοριγνςθ
.
Μζςω τθσ εξαντλθτισ παράκεςθσ αρχεαν δεδομζνων που αοροφν βαότθτεσ οΚωςτόπουλοσ προςπακεί να απαντιςε ςτθν επλετι ανάγνωςθ
-
αν όχ ςτθναποςπθςθ ι α πλαςτογράθςθ τθσ ελλθνισ Ιςτορίασ: «Αυτό που επρατεί, τόςοςτθν επίςθμθ ςτορογραία όςο α ςτο επίπεδο τθσ λαϊότερθσ «δθμόςασ ςτορίασ» των
 
ΜΜΕ, είνα ζνα αθγθματό ςχιμα, ςφμωνα με το οποίο ο «ελλθνςμόσ» υπιρξε ατάανόνα το κφμα α ουδζποτε (ι ζςτω ςπανίωσ α ςυμπτωματά μόνο) ο κφτθσ» (ς. 13).Επτυγχάνοντασ να αποδείξε με πλθκρα παραδεγμάτων ότ ο ελλθνόσ ςτρατόσ υπιρξετόςο εγλθματόσ όςο α ο βουλγάροσ, ο ςζρβοσ, ο οκωμανόσ ι ο εμαλόσ,απαντά ςτθν «πτωματολογία» των επαγγελματν εκνςτν με
 
μα «πτωματολογία» πουδεν υπολογίηε τθν εκνι προζλευςθ των δολοόνων ι των κυμάτων. Ωσ αναγνςτθσκζλω να ατακζςω ότ, από άποα ςτγμι α μετά, ςυνζλαβα τον εαυτό μου να δατρζχεβαςτά
 
όλεσ αυτζσ τσ ραςτζσ περγραζσ που αλφπτουν το μεγαλφτερο μζροσ τουββλίου. Αντίκετα, το ενδαζρον μου επανιλκε όταν ζταςα
 
ςτουσ ςτατςτοφσ πίναεσ,
 
ςτο δεφτερο α το τρίτο παράρτθμα
 
(ς. 213
-273).
Ο
 
ςυγγραζασ παρουςάηεπλθκυςμαά δεδομζνα των
 
βλαετν α των ςαντηαν
 
τθσ Μαεδονίασ, τθσ Θράθσα τθσ Μράσ Αςίασ
 
(ς. 157
-
176), δείχνοντασ αενόσ τθν επρατοφςα εκνοτιπανςπερμία  αετζρου τα αρκμθτά όρα των ελλθνοχρςτανν ονοτιτων
-
πουπολφ απζχουν από αυτά που παρουςάηοντα, αόμα α ςιμερα, από επίςθμουσοργανςμοφσ
 
του ελλθνοφ ράτουσ
 
ι θμεπίςθμεσ οργανςεσ του ευρφτερου«πατρωτοφ»,  όχ μόνο,
 
χρου. ΢το δεφτερο παράρτθμα ςαγραείτα ςφντομα θγενοτονία των Αρμενίων (ς. 213
-
217) ωσ αντίςτξθ με τθν, νομοκετά κεςπςμζνθγενοτονία των ελλινων του Πόντου α τθσ Μράσ Αςίασ
 
(τρίτο παράρτθμα, ς. 219
-273).
Ο ςυγγραζασ κεωρεί ότ
 
ςτθν περίπτωςθ των ελλινων
 
δεν πρόετα γα γενοτονία αλλάγα εκνοάκαρςθ, ζχοντασ δςε γα τθν τελευταία ζναν ορςμό, ςτθν εςαγωγι τουββλίου: «το ενδάμεςο εείνο ςτάδο μεταξφ αντανταρτοπολζμου α γενοτονίασ, τοοποίο ςυνίςτατα ςτθ βίαθ (α ςυνικωσ προςχεδαςμζνθ) εδίωξθ ενόσ αλλοεκνοφσπλθκυςμοφ από τσ πατρογονζσ του εςτίεσ χωρίσ ακολό λουτρό αίματοσ» (ς. 18
-
19). Ηεκνοάκαρςθ, ζνασ νεολογςμόσ που εμανίηετα ςτσ
 
δυτζσ γλςςεσ ςτσ αρχζσ τθσδεαετίασ του 1990, είνα μα ζννοα που μπορεί, ςφμωνα με τον Κωςτόπουλο, ναςτεγάςε τόςο τσ βαότθτεσ εναντίον αμάχων των βαλανν πολζμων, όςο α τθναταςτροι των ελλινων του Πόντου α τθσ Μράσ Αςίασ. Εδ ζχω να ατακζςω άλλθμα
 
αντίρρθςθ
-
ωσ προσ τον ορςμό. Η δάρςθ μεταξφ εκνοάκαρςθσ α γενοτονίασ δεμπορεί να ςυνίςτατα, ατά τθ γνμθ μου, ςε μα δαορά ποςοτιτων χυμζνου αίματοσ.Πρόετα γα δυο δαορετζσ προςχεδαςμζνεσ επδξεσ μασ εντρισ εξουςίασ ι τωνεπεαλισ ενόσ ςτρατεφματοσ: θ (προςχεδαςμζνθ) αταςτροι, θ ςαγι ι θ βίαθμεταίνθςθ, λχ, του πλθκυςμοφ ενόσ αρκμοφ χωρν
 
που ατοοφντα
 
από μα εκνιομάδα δαορετι από εείνθ των (πρόςαρων ι μόνμων) υρίαρχων του εδάουσ ςτοοποίο εντάςςοντα τα χωρά
-
αυτό κα μποροφςε να κεωρθκεί εκνοάκαρςθ. Η
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Eugenia Natsoulidou liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->