Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Selectia Evaluarea

Selectia Evaluarea

Ratings:
(0)
|Views: 62|Likes:
Published by Daniela Crisan

More info:

Published by: Daniela Crisan on Feb 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2011

pdf

text

original

 
Considera
ii privind selec
ia, formarea
ş
i evaluarea personalului în activitatea de lucru sub tensiune
The Selection, Training And Evaluation Of Staff In The Live Working Field
Autori:
Ing. Marius OlteanIng. Ioan Sevastre
 
Rezumat
:
 
As in any other activity which implies humanagent existence, live-working in electric installations is anactivity that depends on the quality of this agent.Therefore, the selection training and evaluation of thestaff involved in this activity (LST) are extremelyimportant and must be established on a scientific basis.
 
Key words
: -live working; -selection; -training; -evaluation; -authorizing; -competence; -tests;
Descriptori: -lucru sub tensiune; -selec
ie; -instruire; -evaluare; -autorizare; -competen
e; -teste;
Nota
ii:
LST –lucru sub tensiune; LEA- linie electric
ă
aerian
ă
 
Contribu
ii
Lucrarea prezint
ă
modul de abordare al selec
iei,form
ă
rii
ş
i instruirii personalului implicat în activitateade LST. Contribu
ia autorilor const
ă
în actualizarea,aplicarea
ş
i dezvoltarea acestui sistem în cadrul SCSmart SA, precum
ş
i la centrul de instruire din Sibiu.
1. Generalit
ă
i
Ca în orice activitate care presupune prezen
afactorului uman, activitatea de lucru sub tensiune(LST) în instala
iile energetice este condi
ionat
ă
decalitatea acestui factor. Din acest motiv selec
ia,instruirea
ş
i evaluarea personalului implicat înactivitatea de LST devine extrem de important
ă
 
ş
itrebuie desf 
ăş
urat
ă
pe baze
ş
tiin
ifice.
 Lucrul sub tensiune
 
este orice activitate care implic
ă 
 unul sau mai mul
  
i lucr 
ă 
tori care intr 
ă 
în contact sause aproprie (dincolo de zona interzis
ă 
) de un conductor care este sub tensiune
. Zona interzis
ă
este spa
iul sauregiunea care inconjoar
ă
un conductor sub tensiuneaflat
ă
în afara distan
ei de siguran
ă
(distan
ă
careprotejaz
ă
lucratorul de consecin
ele producerii unorgesturi involuntare).
2. Selec
ia personalului LST
Selec
ia personalului const
ă
în evaluarea
ş
i alegereaangajatului potrivit dintr-un num
ă
r de candida
i caresatisfac cerin
ele postului. Selec
ia personalului pentruLST se poate face având în vedere atât candida
i dininteriorul firmei cât
ş
i candida
i din exterior.Cele mai importante caracteristici ale procesului deselec
ie sunt:-elementele cererii de angajare (formulare, CV-uri,scrisori) dac
ă
e cazul-interviul-testele de selec
ie precum
ş
i elementele auxiliare (cumar fi recomand
ă
rile)Atunci când trebuie selecta
i angaja
ii pentru LST,trebuie utilizat un sistem de filtrare simplu, dup
ă
cumurmeaz
ă
. În principiu, doar persoanele preg
ă
tite
ş
icompetente în domeniul electrotehnicii au voie s
ă
 presteze o activitate LST.Trebuie luate în considerareaspectele legate de evolu
ia lucr
ă
torilor în func
iitrecute
ş
i prezente
ş
i doar aceia care au dovedit timp de
iva ani c
ă
, din punct de vedere profesional, suntresponsabili, au sim
ul datoriei
ş
i sunt de incredere potfi candida
i pentru aceast
ă
activitate. De asemenea suntimportante aspectele legate de abuzul de substan
e(alcool sau droguri), privite ca p
ă
r
i ale autocontrolului
ş
i sim
ului responsabilit
ă
ii individului.Inainte de a începe evaluarile pentru selec
ie estenecesar s
ă
fie cunoscute competen
ele necesare pentrua încadra angajatul în categoria potrivit
ă
. Asfel:
 practicant (lucr 
ă 
tor)
- este în general un meseria
ş
, darpoate fi
ş
i un tehnician sau inginer, care poate ficapabil s
ă
execute munca fizic
ă
efectiv
ă
sub tensiune.
Ş 
ef de echip
ă 
-
o persoan
ă
care are studii
ş
i cunostin
e,priceput
ă
 
ş
i cu experien
ă
în munca depus
ă
. Cel careconduce
ş
i controleaz
ă
o echip
ă
de lucr
ă
tori, fiinddirect responsabil
ă
de ace
ş
tia.
Coordonator/ specialist-
o persoan
ă
cu studiisuperioare, priceput
ş
i cu experien
ă
în LST; persoan
ă
 care este capabil
ă
s
ă
în
eleag
ă
caracteristicile tehnice
ş
ilimit
ă
rile sculelor, echipamentelor
ş
i dispozitivelor
ş
is
ă
dezvolte proceduri de lucru sigure sau care poatesf 
ă
tui sau instrui
ş
efii de echip
ă
sau lucr
ă
torii.
 Instructor-
persoan
ă
priceput
ă
 
ş
i cu vaste cuno
ş
tin
e
ş
iexperien
ă
practic
ă
, capabil s
ă
instruiasc
ă
 
ş
i antrenezepersonalul în toate aspectele LST
 Directorul (managerul) LST-
persoana care conduceactivitatea LST
ş
i este responsabil pentru men
inereacelor mai înalte standarde de securitate de-a lungul întregului sistem de LST.Interviul
ş
i testele de selec
ie trebuie s
ă
edificeangajatorii asupra urmatoarelor aspecte:
 
-Studii
ş
i experien
ă
 -certificate
ş
i diplome-preg
ă
tire specific
ă
pe post-experien
ă
profesional
ă
 -evolu
ia în cariera profesional
ă
 -Capacit
ă
i-competen
e specifice-motiva
ie profesional
ă
 -locuri de munc
ă
anterioare-loc de munc
ă
actual-ambi
ii-Rela
ii cu oamenii-cu superiorii-cu subordona
ii-cu colegii-altele-Circumstan
e personale-familiale-mobilitate-starea de s
ă
n
ă
tate-domenii de interes-vârsta/sex-Compatibilitate în materie de
inut
ă
 -
inut
ă
 -mod de exprimare-maniereExtrem de importante,
inând cont de condi
iile loculuide munc
ă
, sunt testele de selec
ie din punct de vederemedical
ş
i psihologic. Odat
ă
cu introducerea LST înRomânia, în anul 1981 au fost elaborate “Criteriimedico-psihologice de selec
ie a electricienilor dinsectorul energetic, ce lucreaz
ă
în instala
ii electrice de joas
ă
 
ş
i inalt
ă
tensiune, sub tensiune”, lucrare elaborat
ă
 de un grup de medici de la Institutul de Cercet
ă
ri
ş
iProiect
ă
ri Tehnologice în Transporturi. În anul 1985 afost elaborat
ă
“Metodologia de selec
ie a personaluluipentru lucr
ă
ri sub tensiune pe LEA 110-400kV, dinpunct de vedere al criteriilor psihologice’’ de c
ă
tre ungrup de cercet
ă
tori de la IRE Cluj.Avizul medical
ş
i psihologic de aptitudine suntobligatorii pentru cei care î 
ş
i desfa
ş
oar
ă
activitatea înaria LST. S-au determinat astfel câteva caracteristicispecifice LST, care constituie o baz
ă
de plecare pentrua determina cerin
ele medicale
ş
i psihologice care seimpun lucr
ă
torilor:-lucr
ă
rile sub tensiune se realizeaz
ă
la în
ă
l
ime
ş
i presupun mi
ş
c
ă
ri cu un înalt grad deechilibru-momentul punerii la poten
ial al lucr
ă
toruluinecesit
ă
din partea acestuia putere de decizie, curaj,st
ă
pânire de sine-lucr
ă
torii trebuie s
ă
aib
ă
o reprezentarepermanent
ă
a pozi
iei corpului
ş
i s
ă
-
ş
i supraveghezeatent mi
ş
c
ă
rile pentru a evita p
ă
trunderea în zoneinterzise-lucr
ă
rile sub tensiune se realizeaz
ă
în echip
ă
 
ş
i fiecare gest al unui membru al echipei trebuieobservat
ş
i în
eles de colegi, impunându-se astfel unspirit de echip
ă
foarte dezvoltat-condi
iile în care se desf 
ăş
oar
ă
LST sunt stresante pentru lucr
ă
tori
ş
i necesit
ă
un comportamentadecvat acestor solicit
ă
ri specifice.Examenul medical se efectueaz
ă
în unit
ă
i sanitare
ş
isunt supuse avizului medicului de medicina muncii.Examinarea medical
ă
const
ă
din anamneza, examenclinic general, de specialitate (medicin
ă
intern
ă
,neurologie, chirurgie, ORL, oftalmologie), precum
ş
iexamene auxiliare (func
ionale, radiologice
ş
i delaborator).a.
 
anamneza (analiza antecedentelor)Se pune accentul în special pe afec
iuniale sistemului nervos central, ale organelor de sim
, asistemului cardio-pulmonar, sistemului locomotor
ş
itulbur
ă
rile psihice.b.
 
examinarea general
ă
clinic
ă
cuverificarea:-acuit
ă
ii vizuale-perceperii culorilor-auzului-echilibrului-verificarea rezisten
ei la stat în picioarec. examene de laborator
ş
i explor
ă
rifunc
ionale-examen sumar de urin
ă
 -glicemie-radioscopie gastro-duodenal
ă
 -electrocardiogram
ă
 -electroencefalogram
ă
 -radioscopie pulmonar
ă
 -examen vestibular cu probe provocate-examen ORL-examen fund de ochi-examen câmp vizual.Afec
iunile care sunt incompatibile cu desf 
ăş
urareaactivit
ă
ii LST sunt în numar extrem de mare, suntgrupate pe specialit
ă
i medicale
ş
i cuprind întreagagam
ă
a posibilit
ă
ilor de imboln
ă
vire. Pentru lucrul la în
ă
l
ime sunt contraindicate persoanele în vârst
ă
depeste 45 de ani. Pentru liniori este contraindicat
ă
 dep
ăş
irea greut
ă
ii corporale fiziologice cu mai mult de15kg.Din punct de vedere psihologic, exeminândpsihograma, cinci sunt factorii aptitudinali carecaracterizeaz
ă
structura electricianului indicat pentruLST,
ş
i anume:a. factorul de vigilen
ă
(V)b. factorul de spa
ialitate (S)c. factorul de gândire (G)d. factorul de inteligen
ă
tehnic
ă
(IT)d. factorul de motricitate (M)Fiecare factor reprezint
ă
o structur
ă
a c
ă
rei elementesunt definite calitativ
ş
i cantitativ de suma unoraptitudini. Astfel factorul V este o rezultant
ă
a aten
ieiconcentrate, a aten
iei distributive
ş
i a spiritului de
 
observa
ie. Factorul S reprezint
ă
sinteza capacit
ă
ii dereprezentare spa
ial
ă
plan
ă
, tridimensional
ă
 
ş
i dereprezentare spa
ial
ă
combinatorie. Factorul G înseamn
ă
capacitatea de in
elegere verbal
ă
, capacitateade intui
ie. Factorul M se refer
ă
la motricitateageneral
ă
a corpului
ş
i membrelor, la coordonareageneral
ă
a mi
ş
c
ă
rilor
ş
i la precizia mi
ş
c
ă
rii manuale.Pe lâng
ă
ace
ş
ti factori aptitudinali, electricianul LSTmai are nevoie de o mare capacitate de adaptare
ş
iinv
ă
are, o rezisten
ă
deosebit
ă
la oboseal
ă
, efort fizic
ş
i psihic
ş
i tr
ă
s
ă
turi pozitive de comportament
ş
ipersonalitate.Astfel la evaluarea angajatului pentruocuparea posturilor în echipa LST, la testareapsihologica se evalueaz
ă
aptitudinile pentru posturilerespective
ş
i structura de personalitate
ş
i respectivinser
ie social
ă
. Testarea psihologic
ă
se realizeaz
ă
printeste standard, verificate de-a lungul timpului.
3. Formarea personalului LST
Problema form
ă
rii personalului apare imediat ce s-a încheiat procesul de selec
ie al acestuia. Formareapersonalului se face continuu (în timpul preg
ă
tiriilucr
ă
rilor
ş
i chiar a lucrului propriu-zis), programat (laintervale regulate de timp), precum
ş
i neprogramat (cuocazia apari
iei unor tehnologii noi sau a unorinstruc
iuni noi).Prima instruire a personalului LST de la Sibiu s-aefectuat in 1979 în RD Germana, odat
ă
cu importareaprimelor tehnologii
ş
i a sculelor de LST. În momentulde fa
ă
instruirea forma
iilor se execut
ă
în conformitatecu procedurile sistemului calit
ă
ii. La Sibiu exist
ă
deasemenea un centru de instruire, în sistemulFORMENERG, prin care se poate efectua instruirea
ş
ireinstruirea altor forma
ii de LST.Ce este instruirea (trainingul) ?-procesul de schimbare sistematic
ă
a comportamentului
ş
i atitudinii angaja
ilor cu scopul de a cre
ş
te eficien
alor în cadrul organiza
iei. Instruirea este
ş
i o form
ă
deasigurare a st
ă
rii
ş
i siguran
ei electricienilor la locul demunc
ă
. Instruirea cre
ş
te performan
a
ş
i poten
ialul deperforman
ă
.Ce factori trebuie lua
i în considerare pentru formareapersonalului?În primul rând factori care
in de cuno
ş
tin
e,aptitudini
ş
i experien
ă
:-nivelul de responsabilitate-aplicarea cuno
ş
tin
elor-d
ă
ruirea
ş
i nivelul de experien
ă
 -calitatea
ş
i standardele muncii depuse-grija de sine-adaptabilitatea la schimbare-gândirea analitic
ă
 
ş
i comunicareaÎn al doilea rând factori care
in de comportament-aten
ia la detalii-comunicarea-munca metodic
ă
 -încrederea de sine-autocontrolul-autoconducerea-sim
ul responsabilit
ă
ii-munca în echip
ă
 -grija pentru sineAvantajele instruirii:-“echipeaz
ă
“ angaja
ii cu abilit
ă
ile necesarerealiz
ă
rii sarcinilor-cre
ş
te flexibilitatea
ş
i stabilitatea angaja
ilor-îmbun
ă
t
ă
e
ş
te satisfac
ia pe post-cre
ş
te perspectivele de promovare aangaja
ilor, asigurând succesiunea pe posturiUn program de instruire include o succesiune deactivit
ă
i:-identificarea nevoilor de instruire-formularea obiectivelor
ş
i alegerea resurselor-alegerea tehnicii
ş
i con
inutului instruirii (pecine, cine, când
ş
i ce instruie
ş
te)-desf 
ă
urarea instruirii propriu-zise-evaluarea instruirii pe baza criteriilor stabilite în prealabil.
inând cont c
ă
instruirea echipelor LST este o instruirefolosit
ă
în sprijinul dobândirii de aptitudini, trebuie s
ă
 ne punem dou
ă
intreb
ă
ri importante:-ce se intelege prin aptitudine ?-este relevant sî împ
ă
r
im aptitudinile încategorii primare
ş
i secundare?Termenul de aptitudine se refer
ă
la capacitatea de aaplica în mod practic
ş
i demonstrabil cuno
ş
tin
eledobândite. Aptitudinea este rezultanta a doi factoriprincipali:-bagajul de cuno
ş
tin
e al persoanei-atributele persoanei în cauz
ă
(calit
ă
i înn
ă
scute), grad de maturitate, motiva
ie etc).Practica are în general darul de a îmbun
ă
t
ă
iaptitudinile. De altfel exist
ă
mai multe metode dedezvoltare a aptitudinilor profesionale:-Aptitudinile manuale:-instruirea pe post-“furatul meseriei”-instruirea cu scoatere din produc
ie-Aptitudinile intelectuale:-exerci
ii pe studii de caz-exerci
ii de rezolvare a problemelor-formularea în scris a întreb
ă
rilor-lucrul în proiecte-Aptitudinile de comunicare
ş
i sociale:-scenarii cu interpretare de roluri-discu
ii în grup-exerci
ii de conducere a echipeiDupa cum am ar
ă
tat formarea trebuie s
ă
se desf 
ăş
oarecontinuu
ş
i cum practica (repeti
ia) are darul de aimbun
ă
t
ă
i aptitudinile seful ierarhic direct areobliga
ia s
ă
urm
ă
reasc
ă
, s
ă
controleze permanent
ş
i s
ă
 evalueze periodic, performan
ele ob
inute de fiecare

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->