Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
August 2008

August 2008

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by Aamader Malda

More info:

Published by: Aamader Malda on Feb 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2013

pdf

text

original

 
     C    M    Y    K
61ì76
Îæù±ûþ Õ±÷ä±Ëø¸ òîÅ Âò ëÂ× Ëðɱá 
ÂÕ±÷-¿ùäÅ Â ÛõÑ ÎùõŠ䱿ø¸  ËðõþëÂ×Èü±ý ¿ðËî Îæù±õþ ëÂ× ðɱòÂó±ùò ÛõÑ à±ðÉ Ã›¶¿Sûþ ±ßÂõþí ðlõþ ÛßÂ&Bå òîÅ Âò ßÂ÷ÇüÓ  ¿ä ý±Ëî ¿òËûþËå/ Û Ã›¶ü˼ Îæù±õþÕ±÷  ëÂ× i§ ûþ ò Õ±¿ñß±¿õþ ß ü÷Ëõþ fò±ï à±Ò h± 汿òËûþ Ëåò, üËõ±Ç  Bä ü±Ëh ü±î¿õâ± æ¿÷Ëî  òîÅÂò õ±á±ò ßÂõþËùý×䱿ø¸  õþ± öÂîÅ ÂÇ  ¿ß Âó±Ëõò ÛõÑ üËõ±Ç  Bä 22,500 é±ß±õþä±õþ ±,  ü±õþ å±hÂ±Ý ÕòɱòÉ ëÂ×ÂóßÂõþí 䱿ø¸Ëðõþ ¿õò±÷Ó  ËùÉ üõþõõþ ±ý ßÂõþ ± ýËõ/ ÷Ó  ùî  Õ±¥ÚÂó±¿ù, ÷¿{¡ß±, ùÂíËö±á, ¿ý÷ü±áõþ ÛõÑ ùɱÑh± Õ±Ë÷õþ õ±á±ò Æî¿õþ õþ ëÂ×ÂóËõþ ý× Îæ±õþ ÎðÝûþ± ýËõ/ Ûå±hÂ±Ý 1000 é±ß± ÷ÓËùÉ Ææõ Îõþ ±áò±úß ݠßÂÏéÂò±úß üõþ õõþ ±ý ßÂõþ ± ýËõ ¿õò±÷Ó  ËùÉ üõ õv ËßÂõþÕ±÷䱿ø¸  Ëðõþ ý×/ òÓ  ÉòîÂ÷ 1 ¿õâ±  æ¿÷ ï±ßÂËùý× ¦š±òÏûþ䱿ø¸õþ± ¦š  ±òÏûþ Âó=Á±Ëûþ î ü¿÷¿î Õïõ± áè±÷ Âó=Á±ËûþËîÂõþ  ÷±ñÉË÷ 31 ÕáˈÂõþ ÷ËñÉ Õ±Ëõðò ßÂõþËî Âó±õþ Ëõò/
 ¿ò¿ø¸XÂÂó{¡ÏËî Û¶õý÷±ò ¿ú±ËßÂf
ÎûÌòßÂ÷ÏÇ  Ëðõþ üÑáêÂò ðÅ  õ±Çõþ -÷¿ýù± ü÷i¤ ûþü¿÷¿îÂõþ ÷±ùð± ú±à±õþ ðÏâÇ¿ðËòõþ  ð±¿õ ÂóÓõþ Ëí Ûõ±õþ úýËõþ õþ ¿ò¿ø¸  XÂÂó{¡   ÏËî q ýËî äÂËùËå Û¶õý÷±ò ¿ú±ËßÂf/ Ûý×õɱÂó±Ëõþ Îæù± Û¶ú±üò Ý ÂóÅ  õþüö± ÎïËß üõõþßÂ÷ ü±ý±ËûÉõþÕ±«±ü ÎðÝûþ±  ýËûþËå/ Ûý× Õ=ÁËùõþ õ±¿üj±õþ± ÕËòËßÂý× ¿òõþÂõþýÝûþ ±ûþÆðò¿jò æÏõËòõþ  ¿õ¿öÂi§ÎÂËS î±Ëðõþò±ò± ÕüÅ  ¿õñ±õþü¥œÅàÏò ýËî ýûþÛõÑ ü±÷±¿æß ß±õþ Ëí Ûù±ß±õþÎûÌòßÂ÷ÏÇËðõþ ÎåËù-Î÷Ëûþ õþ± ÕòÉ ¦Å    ¨Ëù Âóh±õþ üÅ  Ëû±á Âó±ûþ ò±/ ðÅ  õ±Ç  Ëõþõþ  ÷±ñÉË÷ Û ¿õø¸  Ëûþ î±õþ ± Îæù± Û¶ú±üËòõþ Z±õþ¦š ýËù ÕõËúËø¸ Ã›¶ú±ü¿òß ™¦¸  Ëõþ Ûà±Ëò Ûß¿é ¿ú±ËßÂËfõþÕòÅË÷±ðò Âó±Ýûþ ± ¿áËûþËå/ Õ±Âó±îÂî ðÅ  õ±Çõþ÷¿ýù±  ü÷i¤ ûþ ü¿÷¿îÂõþ Õ¿ôÂüâËõþ ý× ÛýצŠ   ¨ù ä±ùÅ ýËBå/ Û Ã›¶ü˼ ü¿÷¿îÂõþüðüÉËðõþ  ð±¿õ, ¿ú±õþÕ±Ëù± Ûà±Ëò ÛËù ü±÷±¿æßÂö±ËõÝ Ûý×Ûù±ß±õþ¿ßÂåÅ ëÂ× i§ ¿î üyÂõ/
 ö±ãò äÂùËåý×÷±ùð±ûþ
Â
á¼±õþ æù™¦¸õþS÷ú õ±hÂËå/ Îæù± ÎüäÂðlõþ ý× ¿îÂ÷ËñÉý× Îõú ¿ßÂåÅ Ûù±ß±ûþ ù±ù üÑËßÂî 汿õþ ßÂËõþ Ëå/ ö±ãò Û¶¿îÂËõþ±Ëñõþ ß±æ äÂù±ß±ùÏò ôÂõþ±!± ÎïËß ÷±¿òßÂäÂß ÂóûÇ™Là Îæù±õþ¿õ¿öÂi§ æ±ûþá±ûþ á¼±õþ ö±ãò äÂùËåý×/ ÷±¿òßÂäÂß õvËßÂá¼±õþëÂ×ÂóËõþZÏÂó öÓ Âî¿ò-¿ðûþ ±õþ ± Îî± Ûàò õþ  Ï¿îÂ÷î տ™¦¸  ËQõþüÑßÂËéÂ/ ¿îÂò¿é áè ±÷ Âó=Á±Ëûþ î ¿òËûþ Æî¿õþÝý×ZÏÂó S÷úý× Îå±é ýËûþ Õ±üËå/ Û Ã›¶ü˼ Îæù± Îüä  ðlËõþ õþ õMõÉ, öÓ Âî¿ò ZÏËÂóõþ Âó¿}Â÷±Ñú Îõú ¿ßÂåÅé± ¿ò¿}Âý ýËù ÷±¿òßÂäÂËßÂõþ ¿ò¥§à±î ÎïËß ö±ãËòõþ ä±Âó Îõú ÕËòßÂé±ý× ßÂË÷ û±Ëõ/ Û¶ü¼î ëÂ×Ë{¡ àÉ, ÷±¿òßÂäÂËßÂõþò±õþ ±ûþíÂóÅõþ ÛõÑ ÷±¿òßÂäÂß â±é üÑù¢Ÿ Ûù±ß± ÎïËß ¿ò¥§à±Ëî Û¶±ûþ Âóұ䠿߿÷ Ûù±ß± ö±ãòÛ¶õí õËù ¿ä¿ýîÂ/ ÛõþÎõú ¿ßÂåÅ ÕÑËú ôÂõþ ±!± õɱËõþ æ   ßÂîÔÂÇÂó ¦š  ±ûþ  Ï ÛõÑ Õ¦š  ±ûþÏ ö±Ëõ ö±ãòËõþ ±Ëñõþß±æ ßÂËõþ äÂËùËå/
úýËõþ¿õþ ßÄÂú±ö±h± õ±hÂËåÂ
 úýËõþ ¿õþßÄ Âú±ö±h±õþ ÂóÅò¿õÇ  òɱüüý Îõ-Õ±ý׿ò Ý õ¿ýõþ ±áî ¿õþ ßÄ Âú±õþ ð±Âóé  àËî Îõú ¿ßÂåÅ ÂóðËÂÂó ¿òËûþ Ëå ý×Ñ¿ùúõ±æ±õþ ÂóÅ  õþüö±/ ÂóÅ  õþËò± ¿õþ ßÄÂú±ö±h±õþ  ëÂ×Âóõþ 40 úî±Ñú õ±h±Ëò± ýËûþ Ëå/ ý×Ñ¿ùúõ±æ±õþ ÂóÅõþ üö±õþ ¿õþßÄ Âú±&¿ù ¿ä¿ýî  ßÂõþËî Îü&¿ùËî àËûþ ¿õþ -ü±ð± õþ Ëãõþß±ËêÂõþ õ¿ë ßÂõþ Ëî ýËõ/ û±SÏËðõþüÅ  ¿õñ±ËïÇ   ðÅ Âó±Ëú ýɱË`Âù õþ ±àËî ýËõ/ õþ±ËîÂõþúýËõþ äÂù±äÂËùõþæòÉ ÂóÅ  õþüö±õþ Âó ÎïËß Û¶¿î¿é ¿õþ ßÄ Âú±ûþ õɱ鱿õþ ä±¿ùî ձËù±õþõÉõ¦š± ßÂËõþ ÎðÝûþ± ýËõ/ úýËõþ õþû±òæé  ßÂ÷±Ëî ÕòÉ Ûù±ß±õþ ¿õþßÄ Âú±õþ ý×Ñ¿ùúõ±æ±õþ Ûù±ß±ûþ Û¶ËõËúõþ ÎÂËSÝ ¿òËø¸ ñ±:± 汿õþ ßÂõþ± ýËõ/ ÎüËÂËS úýËõþõþÎõú ßÂËûþ ß¿é Õ=ÁËù ¦š  ±ûþÏ EÂóËáé  Æî¿õþ ßÂõþ± ýËõ/ Âó±ú±Âó±¿ú ¿õþßÄ Âú±ä±ùßÂËðõþæòÉ Æî¿õþýËõ ü¿äÂS Âó¿õþ äÂûþÂóS/ ÂóÅõþ üö±õþÛ¶ú±ü¿òß Âó¿õþß±ê±Ë÷±Ý î±ý× òîÅ Âòö±Ëõ ü±æ±Ëò± ýËBå/
 ü£Ó˚ G˛úÑ˛
1 ö±^ 1415 Îü±÷õ±õþ 
 õø¸  Ç 6 üÑàɱ 5
18 ÕáˆÂ 2008
6 Âó±î±
 ¿õò±÷Ó  ËùÉ ¿õî¿õþîÂ
 ÷±òü õþ±ûþ
‘üõ±õþæòÉ ¿ú±’ ‘üõ ¿úqËß ¿ú±õþÕ±¿ãò±ûþ¿òËûþÕ±üËî ýËõ’ ý× îÂɱ¿ð Î− ±á±Ëò ûàò Îæù± ÷Å à¿õþîÂ, õÅ¿òûþ±¿ð ¿ú± ß±ê±Ë÷±õþ Âó±ú±Âó±¿ú äÂùËå üõÇ¿ú± Õ¿öÂû±Ëòõþ ü÷±™LÃõþ ±ù ßÂ÷Ç  üÓ  äÂÏ ¿êÂß îÂàòý׿ßÂc Ûý×Îæù±õþ Û¶±ï¿÷ß ¿ú±õÉõ¦š±ûþõhÂüh âÅ íËÂó±ß±õþÎàÒ±æ  Âó±Ýûþ± Îáù/ û± Âó¿õþ ¿¦š¿î î±Ëî Ûàòý×^nîÂî±õþ ü˼ õÉõ¦š  ± ò± ¿òËù ýêÂ±È Ûß¿ðò Îðà±  û±Ëõ Îæù±õþüõþ ß±¿õþ Û¶±ï¿÷ß ¿ú±õÉõ¦š± ÷Å à ïÅ  õËh ÂóËh ձËå/  ÷±ùð± Îæù±ûþ üõþß±¿õþ Û¶±ï¿÷ß ¦Å¨Ëùõþ üÑàɱ 1887¿éÂ/ Ûõþ ÷ËñÉ ðÅý× ÂóÅõþüö±Ûù±ß±õþ 73¿é ¦Å¨ù õ±ð ¿ðËù õ±¿ß üõý× áè ±Ë÷/ å±S- å±SÏõþüÑàɱ Û¶±ûþ4 ùÂ/ Õ±õþ¿úÂß· Û õåËõþ õþÎá±h±õþ  ¿ðËß ¿åËùò Û¶±ûþ5400 æò/ ¿ßÂc Û¶¿îÂ÷±Ëüý×Ûî ¿úÂß Õõüõþ¿òËBåò Îû Ûý× ÷ÅýÓËîÇ ¿êÂß ßÂî ¿úÂß ձËåò, õùËî Âó±Ëõþò¿ò Îæù± Û¶±ï¿÷ß ¿ú± üÑüËðõþüö±Âó¿î ëÂ. ëÂ× M÷ üõþ ß±õþ Ý/ îÂËõ ¿î¿ò 汿òËûþ Ëåò 2009 ü±Ëùõþ  ÷±ç±÷±¿ç ÂóûÇ  ™Là ¿úÂß ÕõüõþÎòÝûþ ±õþÂó¿õþ ÷±í îÂÏõèý±Ëõþ ï±ßÂËõ/ îÂî¿ðËò òîÅ Âò ¿úÂß ¿òËûþ ±á ßÂõþ Ëî ò± Âó±õþ Ëù  ¿úÂß üÑàɱ õîÇÂ÷±Ëòõþ ÕËñÇß ýËûþ ð±Òh±Ëõ/ Îæù±õþÛ¶±ï¿÷ß ¦Å    ¨Ëù Îúø¸ ¿úÂß ¿òËûþ ±á ýËûþ¿åù 2005 ü±Ëù/ ÛõþÂóõþ 3300 ¿úÂß ¿òËûþ±ËáõþæòÉ òîÅ Âò ßÂËõþÛ¶¿Sûþ ±  q ýËûþ¿åù 2006 ü±Ëù/ ¿ßÂc ÛàòÝ ÂóûÇ  ™Là ¿òËûþ±á ßÂõþ± û±ûþ¿ò/ î±õþ ß±õþí ¿ýËüËõ  ëÂ. üõþß±õþ Õ±ð±ùËîÂõþ ÷±÷ù±ËßÂý× ð±¿ûþßÂõþËåò, û¿ðÝ ÕËòËßÂý× Ûõþ æòÉ üõþß±¿õþ ëÂ× ð±üÏòî±, Îö±é õþ ±æòÏ¿îÂËßÂý×ðÅ  ø¸  Ëåò/ Îæù±õþ¦Å¨Ëù ¦Å    ¨Ëù ¿úÂËßÂõþ ձ߱ù Õïä üõþ ß±¿õþä±Âó å±S õ±h±Ý/ ôÂËù ¿õõþ M õU   ¦Å    ¨ù ¿úÂßÂ/ ¿úÂß üÑáêÂò&Ëù±õþÂó ÎïËß Û¶±ï¿÷ß ¿ú± üÑüËð Û¶™¦¸  ±õ ÎðÝûþ ± ýËûþ Ëå  Âó¿õþ¿¦š¿î ü±÷ù±õ±õþæòÉ Îû ¦Å¨Ëù ðÅ  ý× -ÛõþÎõ¿ú ¿úÂß ձËåò, Îüà±ò ÎïËß ÛßÂæòËß  ÕòÉ ¦Å    ¨Ëù õð¿ù ßÂõþËî ýËõ/ ¿ßÂc õU ü±ñ±õþí ¿úÂËßÂõþý× Õ¿öÂËû±á î± Îòî±Ëðõþ õþ±æòÏ¿îÂ/ Îà±Ò æ ¿òËù Îðà± û±Ëõ ¿úÂß üÑáêÂò&Ëù±õþ Â÷î±õþÎÂóåËò õþ Ëûþ Ëåò Û÷ò  ¿úÂßÂõþ ±ý×, ûÒ±õþ± îÂÒ±Ëðõþ üÅ  ¿õñ±÷ŨËù ¿öÂh ßÂËõþ Õ±Ëåò/ Û¶ú±üò ä±ý×ËùÝ òh±Ëî Âó±õþËõ ò±/ ¿úÂËßÂõþձ߱ù Û÷¿òËîÂý× ¦Å    ¨ù&Ëù±Ëî ÂóêÂò-Âó±êÂËòõþ Îõý±ù ðú± äÂùËå  ¿ßÂc îÂõÅ ßÂË÷¿ò ß±áæ-ßÂùË÷õþ æ¿éÂùî±/ ß±¿ùûþ±äÂËßÂõþ Û߿頦ŨËùõþ ¿úÂß îÂÒ±õþ Õ¿öÂ:î±õþ ßÂï± õù¿åËùò – ‘Âóh±qËò±õþ ßÂï± Õ±õþõùËõò ò±/ ðÅæò ¿úÂß 250 å±S î±õþ ëÂ×Âóõþ¿÷ë Îë ¿÷Ëùõþç±Ë÷ù±/ Õ±æ Ûý×Î骠¿òÑ, ß±ù Ýý× Î骠¿òÑ, ý±æ±õþ õþßÂ÷  ß±áæÂóS ü±÷ù±Ëò±... Âóh±qò± ýËõ ßÂÏ ßÂËõþ õùÅ  ò Îî±·’Îæù±õþ¦Å    ¨ù&Ëù±õþ Ûý×ü÷üɱõþÂóÅ  Ëõþ±é±ý×æ±Ëòò ÛõÑ Îõ±ËçÂò Îæù± Û¶±ï¿÷ß ¿ú± üÑüËðõþ üö±Âó¿î ëÂ. ëÂ×M÷ üõþ ß±õþ/ îÂÒ±õþõMõÉ ÕòÅ  û±ûþ  Ï, Îæù±õþÎõú ¿ßÂåÅ Ûù±ß±ûþ  òîÅÂò ¦Å    ¨ù ßÂõþ± ðõþ ß±õþ, Îû÷ò ß±¿ùûþ ±äÂßÂ/ Ýà±Ëò Îß±òÝ Îß±òÝ ¦Å    ¨Ëù 400-õþÎõ¿ú ¿ú±ïÏÇ / Õïä ¿úÂß ÛßÂæò,  õUðÓõþÎïËß ¿ú±ïÏÇËðõþÕ±üËî ýûþ/ õ±hÂËå EÂó Õ±ëÂ× éÂ/  ¿ßÂc òîÅ Âò ¦Å    ¨Ëùõþ ßÂï± ö±¿õ ßÂÏ ßÂËõþ, Îûà±Ëò õîÇÂ÷±ò ¦Å    ¨ù&Ëù±ËîÂý׿êÂßÂ÷î ß±æ ä±ù±Ëò± û±ËBå ò± ¿úÂËßÂõþ Õö±Ëõ/ üõþß±¿õþ Û¶±ï¿÷ß ¿õðɱùûþ&Ëù±Ëî Ûý×Âó¿õþ ¿¦š  ¿îÂõþ üÅ  Ëû±á ¿òËûþý×qñÅ úýõþÎßÂò ÕæÂÂó±h±á±ÒËûþÝ  ¿òîÂÉòîÅ Âò ¿ßÂ`±õþá±ËéÇ Âò á¿æËûþ ëÂ×êÂËå/ û±Ëðõþýûþ î ¿êÂßÂ÷î Âó¿õþ ß±ê±Ë÷±Ý Îòý×/ áè ±Ë÷õþ ÛßÂé± ¿ðò÷æÅõþ Ý ä±ý× Ëåò, î±õþ õ±Bä±Ý ¿ßÂ`±õþá±ËéÇ ÂËò Âóh³ ÂßÂ/ Ûý× Âó¿õþ ¿¦š  ¿î ü¥óËßÇ Â ëÂ.  üõþß±Ëõþ õþ õMõÉ, Îõüõþ ß±¿õþ ¦Å    ¨ù&Ëù±Ëî ÎûËî ձ÷õþ ± ¿òËø¸ ñ ßÂõþ Ëî Âó±¿õþò±/ Õ±÷õþ ±  û± Âó±¿õþ, î± ýù Õ±÷±Ëðõþ üõþ ß±¿õþ¦Å    ¨ù&Ëù±õþ ÷±ò õ±¿hÂËûþ ¿ú±ïÏÇ-Õ¿öÂö±õßÂËðõþðÔ¿©†  Õ±ßÂø¸Ç í ßÂõþËîÂ/ ¿ßÂc ü÷üɱ Îî± Îá±h±ËîÂý×, ¿úÂß Îß±ï±ûþ· Ûý× ¿òËûþý×Î䩆± äÂùËå/
 âÅíËÂó±ß±õþ ß±÷h Û¶±ï¿÷ß ¿ú±ûþ
 ðÅ  æò ¿úÂßÂ, 250 å±S î±õþ ëÂ×Âóõþ¿÷ë Îë ¿÷Ëùõþ ç±Ë÷ù±  Õ±æ Ûý×Î骿òÑ, ß±ù Ýý× Î骠¿òÑ ý±æ±õþõþßÂ÷ ß±áæÂóS ü±÷ù±Ëò±...
¿ò榤 Û¶¿î¿ò¿ñ Р
 ÷±ùð±ûþÕ±÷ õþ±æËQõþÛßÂBåS Õ±¿ñÂóîÂÉ ¿ßÂåÅé± ýËùÝ àõÇ  ßÂõþËî äÂËùËå Õ±Ëõþß üŦ¤±ðÅ ôÂù, Õ±ò±õþ ü¼ ý× ¿îÂ÷ËñÉý×ëÂ× MõþõË/ Õ±ò±õþ ü   ëÂ×ÈÂó±ðËò ¿ú¿ù&¿hÂ Ý î±õþ Âó±«ÇõîÂÏÇ  Õ=Áù àɱ¿î ÕæÇò ßÂËõþËå¼ Õ±ò±õþü  ä±Ëø¸ ëÂ×MõþõË/õþ ßÔÂø¸ßÂËðõþ ëÂ×Èü±¿ýî ßÂõþ Ëî ÎßÂfÏûþüõþ ß±õþ¿ú¿ù&¿hÂËß ¿âËõþ  Õ±ò±õþü Îæÿ ±ò áh±õþÂó¿õþߊò± ¿òËûþËå¼ ¿ßÂc Ûàò Õ±õþ¿ú¿ù&¿h òûþ, Ûõ±õþ Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±ËîÂý× Õ±ò±õþ ü ëÂ×ÈÂó±ðò  ëÂ×Ë{¡àËû±áÉ ý±Ëõþ õÔ¿X Âó±ËBå¼ ÷±ùð± Îæù±õþ õ±Ñù±Ëðú üÏ÷±™Là ù±Ëá±ûþ±  õ±÷òËá±ù± õv ËßÂõþÕ™LÃáÇî ò±ù±Ëá±ù±ûþ ¿îÂòõåõþñËõþ Õ±ò±õþü ä±ø¸ ßÂõþËåò  òõZÏÂó Îðõò±ï¼ ò±ù±Ëá±ù±õþ ý×õ±¿üj±  òõZÏÂóõ±õÅ æ±ò±Ëùò, ðÅ  ý× ÛßÂõþ æ¿÷Ëî ¿î¿ò Õ±ò±õþü ä±ø¸ ßÂõþ Ëåò¼ îÂËõ Õ±ò±õþ ü   ä±Ëø¸ õÉõý+î æ¿÷õþ Âó¿õþ÷±í õ±h±Ëò±õþ ý×ËBå õþËûþËå î±Òõþ¼ Ûõ±õþ ôÂùò ö±ù  ýÝûþ±ûþ ù±ËöÂõþ Õ‚Âé± Î÷±é±ý×ýËõ õËù  î±Ҡõþ ñ±õþí±¼ äÂù¿î õåËõþÛ¶¿î ÛßÂËõþ60  ý±æ±õþé±ß± ßÂËõþÎ÷±é 1 ù 20 ý±æ±õþ é±ß± õÉûþ ýËûþ Ëå¼ ÷±ùð± Îæù± ëÂ× ðɱòÂó±ùò Õ±¿ñß±¿õþ ß ü÷Ëõþfò±ï à±Òh± æ±ò±Ëùò, Îæù±ûþ õ±÷òËá±ù± õv ËßÂý×Û¶ï÷ Õ±ò±õþ ü ä±ø¸ q  ýûþ¼ òɱúò±ù ý¿éÇÂß±ùä±õþ±ù ¿÷úËòõþ Õ±¿ïÇß üý±ûþ î± ÎðÝûþ± ýËûþËå Îæù±ûþ Õ±ò±õþ ü ä±Ëø¸õþæòɼ Ûõåõþ ôÂùò õÔ¿XÂÎÂóËûþËå¼ &í÷±òÝ ûË渚 ö±ù¼ ¿õâ± ›¶¿î Û¶±ûþ18-20 ý±æ±õþ é±ß± ù±ö ýûþÛý×ä±Ëø¸ ¼ îÂËõ Õ±ò±õþ ü ä±ø¸ ßÂõþËî Û¶±ûþ 18 ÷±ü ü÷ûþ ù±Ëá¼ Õï±ÇÈ ÕòɱòÉ  ä±Ëø¸õþ ÎïËß ձò±õþü ä±ø¸ ûË渚  ü÷ûþ ü±ËÂó¼ ¿ßÂc ù±ËöÂõþ ÷±S± ö±ù  ýÝûþ±ûþ ý× ¿îÂ÷ËñÉ ÕËòËßÂý× ëÂ×Èü±¿ýî ձò±õþü ëÂ×ÈÂó±ðËò¼ ÷±ùð± Îæù±ûþëÂ×ÈÂó±¿ðî ձò±õþ Ëüõþ õ±æ±õþ ÷Óùî ð¿ÂíõË/ý×¼ Ûà±Ëò  ëÂ×ÈÂó±¿ðî ձò±õþËüõþ ßÂðõþ ðÅá±ÇÂóÅ  õþ, Õ±ü±òËü±ù õ± õñÇ÷±Ëòõþ õ±æ±Ëõþ Îõú  ö±ùý×¼ ÷±ùð± Îæù±ËîÂý×ÕõúÉ  ëÂ×ÈÂó±ðËòõþ ÛßÂé± õh ÕÑú ¿õ¿S ýËûþ û±ûþ¼ á±æù õ± ý×Ñ¿ùúõ±æ±Ëõþþ Û¶äÅÂõþ Õ±ò±õþü Îðà± û±ûþ¼ Õ±ò±õþü ä±ø¸ ÎßÂf ßÂËõþ Îæù±õþ ÕïÇòÏ¿îÂËß ¿ßÂåÅ  é± ä±/± ßÂõþ±õþ Û¶ûþ±ü  ýËîÂý× Âó±Ëõþ¼ qñÅ Õ±ò±õþü ëÂ×ÈÂó±ðËò  üÏ÷±õX ò± ÎïËß ձò±õþ ü Û¶¿Sûþ ±ßÂõþ Ëíõþ  ÷±ñÉË÷Ý ÅÂ^ ôÂùËß¿fß ¿úŠ ý× ëÂ׿òéÂÎæù±ûþ ¦š±Âóò ßÂõþ± ÎûËî Âó±Ëõþ¼ ÛËî ßÂ÷Ç  üѦš  ±ò õ±hÂËõ¼ îÂËõ Û õɱÂó±Ëõþ ÕáèíÏ   öÓ¿÷ß± ¿òËî ýËõ Û¶ú±üòËßÂý×¼
 
 õ  y  ú  î  y Ó    ˚
 x  y ò  y Ó    ˚¢
  î  !    « ˛ ˆ    Ïí
 
 fl¬˜« ‡±ø˘ 
 ’±ÀıÚ 
 Ú±˜ì Ûıœ ¬Ûøı˛ ıÓ« ¬Ú 
 ø˙é±  ø˙é±  fl¬ø•Û 
 Î¬◊ È¬±ı˛
 fl¬ø•Û 
 Î¬◊ È¬±ı˛
¬Û±Sœ ‰¬±˝◊
 Î¬◊»¸ı - ’Ú≈ᬱڠ
ŒÊ…±øÓ¬¯∏
3/1152-BS-17/24
 Î¬– ’À˙±fl¬ ˙±¶aœ 
 ÷±ùð±ûþ ßÂùß±î±õþÎæɱ¿îÂÇ  ¿õð ëÂ×Â󿦚î ï±ßÂËõòÛ¶¿î ül±Ëýõþ õþ ¿õ, Îü±÷ Ý ÷¼ùõ±õþ •üß±ù 11 é±ÎïËß ügÂɱ 6 é± ÂóûÇ  ™L× ð¿Âí± 200 é±ß±/Îû±á±Ëû±á ßÂò æÅ¿õùÏ Îõþ±ëÂ, ëÂ×Ð õ±ùÅäÂõþ, ÷±ùð±,Îô±ò Ð 257434/ Ûà±Ëò ¿êÂßÅ ÂæÏ, ßŇÂÏ Ã›¶dî ßÂõþ ± ýûþ/
0003-HO
Œı˛ ˘ 
 ’Ú≈  ¸g¬±Ú 
131“266000
 øı˛ Ê±Àˆ« ¬˙Ú 
138“266944
 ı±¸ 
¬Û±ıø˘fl¬
252032
¤Ú. øı. ¤¸. øȬ. ø¸ 
252700“252295
 ’±¬Û±»fl¬±˘œÚ ¬Ûøı˛ À¯∏ ı± 
¬Û≈  ø˘˙ 
100“252001/
 ˝±¸¬Û±Ó¬±˘ 
 üðõþ252947“252099ÎõþùÝËûþ266004/
 ’ø'ÀÊÚ 
ÎúŒ±õþ Õô ÷±ùð± 94341 54314 ý× ëÂ×ï ßv±õ 253118/
 ıv ±Î¬ ı…±Ç¬
221427/
 ı˛ ±ÀÓ¬ı˛›¯∏≈ Ò 
 ¿ßÂÝõþ250923“221630 Õ±ý×. Û÷. Û 254100/
 ’…±•§   ≈  À˘k 
252947/
 ù¨˙±Ú 
248393/
 Ê˘ ¸±õ≠±˝ 
   × 252560/
 ı˛ ±iß  ±ı˛·…±¸ 
 ø¸È≈ ¬ ·…±¸ 
266181
 ’ø˜Ó¬ ·…±¸ 
266999
 ˜± ·…±¸ 
255359
 Î¬◊ Mı˛Ì·…±¸ 
268896
 Ê˚˛¿ ·…±¸ 
256958
ŒÈ¬ø˘ÀÙ¬±Ú ’øˆ¬À˚±· 
198“252911“266111
 ˜fl¬˘ 
 ˜±˘± 
101“252054,
 ‰¬“  ±‰¬˘ 
03513-255101
 ˝◊ À˘fl¬øȬ™ø¸øȬ
 ˜fl¬˜¬Û≈  ı˛
252055
 Ù≈ ¬˘ı±øh¬
266520
 ı˛Ôı±øh¬
266099
 øÚ˜±˝◊¸ı˛± 
266376
 ˜±˘± 
•Û.ý×— 253455
 Ú±ı˛ ±˚˛ Ú¬Û≈  ı˛
260157
 ›ã ˜±˘± 
260228
Œ‚±h¬±¬Ûœh¬
266238
 ˜±øÚfl¬‰¬fl¬
272324
õ∂˙±¸Ú 
 øά. ¤˜ 
252381
¤. øά. ¤˜ ïøÊó
252351
¤. øά. ¤˜ ïøάó
253049
¤¸.øά.› ï¸ı˛ó
252733
¤¸.øά.›  ¬±‰¬˘ó
253362
 øά. ø¬Û. ¤˘. ›
252083
¤¸. ø¬Û 
252520
¤¸. ø¬Û ï’øÓ¬øı˛ Mêó
252661
 øά.¤¸.ø¬Û 
252148
 ø¸.’±˝◊ï¸ı˛ó
252018
 ø¸.’±˝◊ ¬±‰¬˘ó
252224
 ø¸.’±˝◊ï·±Àʱ˘ó
235338
 øά.’±˝◊.›
252349
 Û≈  ø˘˙ fl¬ÀKC±˘ 
252001“252951
 Û≈  ø˘˙ ˘±˝◊Ú 
252386
¬ Û≈  ø˘˙ ›˚˛ ±ı˛ À˘¸ 
252310
Œ˜±ı±˝◊ ˘ ¬Û≈  ø˘˙ 
94342 06708
¬Û≈  ø˘˙ Œà¬˙Ú 
 ˝◊—Àı˛ Êı±Ê±ı˛
252071
 ı˛Ôı±øh¬
266223
 ˜±˘± 
260222
 Δı¯ûıÚ·ı˛
224530
 ı±˜ÚÀ·±˘± 
266324
 ‰“ ¬±‰¬˘ 
252256
·±Àʱ˘ 
235327
Œ·±˘±¬Û·?
242660
 ˝øıı¬Û≈  ı˛ 
252664
 ˝øı˛ }¬f¬Û≈  ı˛
255215
 fl¬±ø˘˚˛±‰¬fl¬
244310
 ˜±øÚfl¬‰¬fl¬
272333
Œ˜±Ô±ı±øh¬
248655
ŒÊ˘± ¬Ûøı˛ ¯∏ 
255038“258725
 ¸ˆ¬±øÒ¬ÛøÓ¬
252684
 ¸˝ ¸ˆ¬±øˆ¬¬ÛøÓ¬
252683
¬Û≈  ı˛ ¸ˆ¬± 
 ˝◊—Àı˛ Êı±Ê±ı˛
ÎäÂûþ±õþ÷ɱò 252324 ö±ý× ü ÎäÂûþ±õþ÷ɱò 252029
 ›ã ˜±˘± 
ÎäÂûþ±õþ÷ɱò 260235 ö±ý× ü ÎäÂûþ±õþ÷ɱò 260643
Readers are recommended tomake appropriate enquiresand seek appropriate advicebefore sending money incur-ring any expenses, acting onmedical recommendations orentering into any commitmentin relation to any advertise-ment published in this publi-cation. The Newspaper doesnot vouch for any claimsmade by the Advertisers of products and services. ThePrinter, Publisher, Editor andOwner of the Amader Maldashall not be held liable for anyconsequences, in the eventsuch claims are not honoredby the Advertisers.
2
Îü±÷õ±õþ 
18 ÕáˆÂ 2008
 Õ±÷±ËðõþáõÇ, Õ±÷±ËðõþÕ±ú± -
 Õ±÷±Ëðõþ÷±ùð± 
¬¿ ˙Ǭı˛ ‰¬SêıM«   œ 
 ßÂùß±î±õþ¦¤ ò±÷ñòÉ Îæɱ¿îÂø¸  ü¥Ú±éÂ Ý ý™¦¸  Ëõþ౿õ𠕦¤íÇ Âóðß Û¶±l— ›¶¿î ý×Ñõþ ±æÏ   ÷±Ëüõþ2 - 8 ÛõÑ 20 - 24 î±¿õþà ÷±ùð±ûþ òéÂõþ±æ Îý±ËéÂËù •õþõÏf Û¿ö¿òëÂ× ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ ð¿Âí±201 é±ß±/ Îô±ò Ð220281“9434139871/ Ûå±h± 9-19 Ý25-01 õþà ÂóÓ  õÇ ëÂ×ðûþ õþ ±æÂóÅõþ, ÷ñÉ÷áè ±÷ •ÂóÓ  õÇ  ±äÂù—  ßÂùß±î±-129 ëÂ×Â󿦚îÂï±ËßÂò/ ü÷ûþ üß±ù 9 é±ÎïËß ügÂɱ 7 é±/ Îô±ò Е033— 25268652/
 ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…  ı…±ı¸± - ı±øÌÊ… 
 fl¬˜« ‡±ø˘ fl¬˜« ±ø˘ ¬˜« ‡±ø˘ 
ÎüÌõþ¿õðÅÉÈ ä±¿ùîÂ
(Exide)
 ü±÷áè  Ï ¿õSËûþ õþæòÉ
SalesExecuve (3000-7000 +Incenve)
 Õ¿ôÂüßÂ÷ÏÇ •ß¿¥óëÂ×é±õþ— ä±ý×/ÎüÌõþú¿M, 1 òÑ áöÂРßÂËù±òÏ, ÷±ùð± - 9434731961 “ 645123
1211-HO 2/12
 Õ±Âó¿ò ¿ß ßÂ÷Ç  ä±¿õþàÅ  Ò æËåò 
 - ðÂ, Õ¿öÂ: ßÂ÷Ç  ä±¿õþÂó±Ëõò/Îô±ò ßÂò 9733151892“ 03512-290801
 ßÂ÷Ç¿òËûþ±á 
 ß¿¥óëÂ×é±õþ æ±ò± Õ¿ôÂü 
 Õɱ¿üˆÂ±Ké ä±ý×/ õ±Ñù± é±ý×Âó  æ±òËî ýËõ/ õ±Ëûþ±ë±é± üý 20 Õ±áˆÂ, ’08 Ûõþ ÷ËñÉÎû±á±Ëû±á ßÂò,
IIBS
, ëÂ× ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ÷±ùð±/ Îô±ò Ð 9832474034
¤‡Ú Œ|øÌıX¬ øı:±¬ÛÚ  ˜±S 30 Ȭ±fl¬± √õ∂øÓ¬ ˘±˝◊ Ú 
 ¿õ:±ÂóËòõþ æòÉ Îô±ò ßÂò
92327 90070 / 98517 80088
ÂóÐ õÐ üÅ  õíÇõ¿íß 32“ 6
Û÷¿õÛ, ¿ð{¡   ÏËî ձ¿ðîÂÉ ¿õhÂù± áènËÂó üÐ ÷ɱËòæ±õþ,ÎõîÂò õ±¿ø¸Çß ä±õþ ùÂ, ÷±ùð±ûþ ¿òæ õ±¿hÂ, üÅ  |Ï, ôÂü±Ç , ¿¦¡  ÷, ¿õ Û Õò±üÇ“ Û÷Û •ý×ГßÂ÷±üÇ— ÕáèáíÉ, ð±¿õýÏò üГ ÕüÐ äÂùËõ/5
3
’’
 ëÂ×ËXÇ Â/ Îô±ò Ð 9475092557“03512-251574 •õþ ±¿S 8-10é±—/
Wanted femalecandidates, first aid / redcross trained, staff nurseanm / gnm. for
SheshrajNursing Home
Gabgachhi, N.H. 34, Malda,Ph : (03512) 258115
 Õ±¿÷ õþâÅ  ò±ï ð±ü, ¿Âóî± 
 ¦¤áÏÇ  ûþ ÷¿ùõþ±÷ ý±ùð±õþ, áîÂ02-04-2008 õþà ýý× Ëî ÷±ùð± Îò±é±¿õþÂó±õ¿ùß Îß±ËéÇ ÂõþÛ¿öÂËë¿öÂé õËù õþâÅò±ï ý±ùð±õþ õþ+ËÂó Âó¿õþ¿äÂî ýý× ù±÷/
 Õ±ý× ¿ò Âóõþ±÷úÇ 
 ô%  ˆÏãy  ¢ÇÖƒyÎ˚  !ÓKy˛ôò 
 ãõy ˆîÁÎ˚ yÓ˚ ˆü°Ïì˛y!Ó˚Ö 
2 ˆ¢ˆÏ  ≤Wz ¡∫  Ó˚2008
 
3
Îü±÷õ±õþ 
18 ÕáˆÂ 2008
 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ , Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± -
 Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->