Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5538, 1.2.2011]

Dnevni avaz [broj 5538, 1.2.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 548|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
ANALIZA
Administracija SAD o Balkanu
Dodik vi{e nije najve}i krivac
Mi znamo {ta Bo{njaci ne}e, no,znaju li makar bo{nja~ki lideri {ta ho}e, pita se jedan zvani~nik 
B
osna i Hercegovina sta-bilno se nalazi na petommjestu interesa ameri~-ke vanjske politike nazapadnom Balkanu. Jedna od pr-vih stvari koje u Va{ingtonu mo-`ete ~uti je da nikome ne pada napamet da se ponovo upu{ta u no-ve avanture poput aprilskog ilibutmirskog paketa.Odbijanje ponu|enog, za {takrive ponajvi{e bo{nja~ke poli-ti~ke lidere, otupilo je `elju Va-{ingtona za bilo kakvom inicija-tivom.
 2. strana
Sindikat:Burna sjednica Glavnog odbora


Eurosong 2011.:Na{a numera se finalizira

P{enica:Selimovi}i tra`ili 20.000 tona

[okantno:Dok ~eka odluku pravosu|a


   2   3 .  s   t  r  a  n  a
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
utorak, 1. 2. 2011.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5538
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI



   3 .  s   t  r .
 
EUROBASKET
BiH protivtradicijeu Litvaniji
4. strana
Na ulicama Kaira250.000 ljudiNa ulicama Kaira250.000 ljudi
Narod se ne da zavarati Mubarakovim potezimaNarod se ne da zavarati Mubarakovim potezima
 Zenica: Kobi} tra`io `eljezo zajedno sa sinom
(Foto: A. D`onli})
Nesre}a 
Dok se borio da prehrani porodicu
Sabita zatrpao otpad
15. strana
   2 .  s   t  r .   8 .  s   t  r .   1   4 .  s   t  r  a  n  a
SARAJEVO
Ba~enabomba na’Telemach’
   6   0 .  s   t  r .
SAFET SU[I]
D`eko }eblistati idu}esezone
 57. strana
 
Dnevni avaz, utorak,1. februar/velja~a 2011.
2
aktuelno
Pregovori „Klasa“ i Vla-de Kantona Sarajevo o po-zajmici 4.500 tona p{eniceovoj kompaniji u vlasni{tvuHilme i Muje Selimovi}apropali su.Iz „Klasa“ su ju~er sa-op}ili da odustaju od dogo-vora jer nisu dobili tra`enupozajmicu p{enice iz ro-bnih rezervi u koli~ini tro-mjese~nih potreba kompa-nije koja iznosi oko 20.000tona. Isti~u da Direkcijarobnih rezervi KS-a ne ra-spola`e ni pribli`no dovo-ljnim koli~inama p{enice teda Federalna direkcija ro-bnih rezervi ne raspola`e nidovoljnim koli~inama nikvalitetnom p{enicom.Premijer Vlade KS Fi-kret Musi} sino} je bio za-te~en ovom informacijom.On navodi da ne zna zaovakvu odluku „Klasa“.- Iz „Klasa“ nismo dobi-li nikakvu obavijest i te{komi je komentirati ne{to {toprvi put ~ujem. No, mogupotvrditi da „Klas“ od nasnikad nije tra`io 20.000 to-na p{enice niti smo im mito obe}ali. Dogovor je bioda im pozajmimo 1.000 to-na iz na{ih robnih rezervi te3.500 iz federalnih i ovakvetvrdnje iz „Klasa“ za menesu iznena|enje - kazao namje Musi}.Dodaje da je „Klas“ odVlade KS prvobitno tra`ioda im omogu}i kupovinu10.000 tona p{enice koju suve} rezervirali u Sloveniji.- No, mi se nismo htjelizadu`ivati i mogli smo impomo}i samo tako da im da-mo na{u p{enicu koja se ve}nalazi uskladi{tena u njiho-vim silosima te onu koju bi-smo posudili od Federalnedirekcije robnih rezervi.Odluka o pozajmici „Klasu“bila je ~isto na{a dobra voljajer mi nismo bili du`ni inte-rvenirati na taj na~in - navo-di Musi}.
 M. A.
Selimovi}i tra`ili 20.000 tona p{enice
Propali pregovori
„Klasa“ i Vlade KS
Dogovor je bio da im pozajmimo4.500 tona, ka`e premijer Musi}
 Musi}: Zate~en informacijom
Pekari s podru~ja KSpotvrdili su nam da su imiz „Klasa“ prije raskidadogovora s Vladom KSponudili bra{no proizve-deno od p{enice iz ro-bnih rezervi, ali kao ku-pcima.- To bi zna~ilo da }emoimati pristup robnim reze-rvama, ali ako damo pare„Klasu“, {to mi ne `elimoi na to nikad ne bismo pr-istali - kazali su nam uUdru`enju pekarskih obr-tnika FBiH.
Pekari odbili da kupuju bra{no od „Klasa“
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
Osnovne namirnice u 2010: Poskupjela sva hrana
- Morali bismo se ugledati na Tu-nis i Egipat. Kada pomislimo daneki indolentni narodi ne}e nika-da ustati protiv korupcije, siro-ma{tva, bezna|a, eto desi se i to i padnu vlade. Na-dam se da i na{i gra|ani imaju granicu strpljenja, jerhrana je bespotrebno skupa, rije~ je o klasi~nojplja~ki.
(Zdravko Bo{njak)
PORTAL - komentar dana
 P{enica iz robnih rezervi ne}e biti pozajmljena
ANALIZA
Administracija Baraka Obame ima ve}e brige
BiH na petom mjestuprioriteta na Balkanu
Dodik vi{e nije najve}i krivac
Mi znamo {ta Bo{njaci ne}e, no, znaju li makar bo{nja~ki lideri {ta ho}e - pita se jedan zvani~nik 
(Specijalno za „Dnevni avaz“ iz Va{ingtona)
Bosna i Hercegovina stabi-lno se nalazi na petom mjestuinteresa ameri~ke vanjske po-litike za zbivanja na podru~juzapadnog Balkana.Svi oni koji se bave regi-onom bili su fokusirani naAlbaniju, koju su nedavnopotresale demonstracije.
Kosovski lideri
Poslije nje na listi priorite-ta je Crna Gora. Milo\ukanovi} povukao se izizvr{ne vlasti, a naslijedio ga jeIgor Luk{i}. Amerikanci se pi-taju kakav }e mu biti u~inak.U Stejt departmentu }evam, u neslu`benim razgo-vorima, re}i da i Luk{i} i\ukanovi} znaju {ta (ne) tr-ebaju raditi. Luk{i} ima svojposao i \ukanovi} se ne bitrebao mije{ati.Onda na red dolaze Ko-sovo i Srbija. Nema lijepihrije~i za kosovske lidere. Ko-rupcija i kriminal su dvijenaj~e{}e rije~i kojima ih opi-suju. Srbijanski zvani~nici seportretiraju malo manje ta-mnim bojama, ali je i za njihklju~ni test - otvaranje dijalo-ga s kosovskim liderima.Onda dolazi na red BiH. Jedna od prvih stvari ko-je u Va{ingtonu mo`ete ~utije da nikome ne pada na pa-met da se ponovo upu{ta unove avanture poput onih uformi aprilskog ili butmir-skog paketa.Odbijanje ponu|enog, za{ta krive ponajvi{e bo{nja~kepoliti~ke lidere, otupilo je`elju Va{ingtona za bilo ka-kvom inicijativom.Ako bilo koga u vlasti vo-de}e sile svijeta, ali i u nevla-dinom sektoru, pitate ho}e lise Va{ington upetljati u formi-ranje vlasti, dobit }ete vrlo kr-atak i jasan odgovor - ne}e!- Jedno je kada admini-stracija nudi pomo} u pro-mjenama ustava zemlje. To jevelika stvar, ogroman je po-sao u pitanju i mo`e se za toanga`irati i dr`avni sekretar,njegov zamjenik, pomo}ni-ci... Formiranje vlasti jene{to sasvim drugo. To poli-ti~ari u BiH moraju sami na-praviti.Zamislite da se oni sadapozovu u Va{ington i dogo-vori se koalicija. Ho}emo limi morati ubrzo nakon togazvati bh. strana~ke lidereopet u Va{ington ili - jo{vjerovatnije - i}i svakom odnjih ponaosob na noge kakobi se sazvala sjednica vlade?[ta je, onda, sljede}e?Kle~anje na koljenima dase sazovu izbori - pita se je-dan zvani~nik, dobar po-znavalac bh. prilika.U nevladinom sektoru su~ak i o{triji. Prema bh. lide-rima, naravno. Korumpirano-st, nesposobnost, nisudr`avnici... samo su neki odepiteta koji im se pri{ivaju.Posebno je o{tra kritika pre-ma bo{nja~kim liderima ko-ji nikako da razumiju situaci-ju u kojoj su svijet i BiH.Kao rijetko kada ranije, iu vladinom i u nevladinomsektoru postoji jedinstvo uodnosu prema BiH. Nakonpunih 15 godina ~ak niVa{ington vi{e nije spremanstalno priticati u pomo} BiH.U administraciji vlada ~vrstouvjerenje da je vrijeme da seproblemi po~nu rje{avati do-govorom, kompromisima...- U jednom trenutku u`ivotu roditelj mora odlu~itida je vrijeme da dijete samouzme ka{iku i jede, a ne daga se stalno mora hraniti. Jeli te{ko? Jeste. Ho}emo li do-pustiti da „dijete“ umre a nenau~i koristiti ka{iku?Ne}emo! Ali BiH morapo~eti sama rje{avati svojeprobleme. Mora se preki-nuti s praksom da sve te`eodluke neko drugi donosiumjesto njih - re~eno nam jeu Stejt departmentu.
Dobri momci
Va{ington je okrenuo no-vu stranicu u odnosima pr-ema BiH. U Sarajevu toga jo{nisu svjesni.Zanimljivo, za sva ka{nje-nja i neuspjehe Dodik nije na-jve}i krivac. Ako je suditi pokuloarima Stejt departme-nta, Dodik bi se, i u ovomslu~aju, mogao na}i na stranina kojoj su „dobri momci“.Ili, barem, oni manje lo{i.Niko jo{ nije spremanuprijeti prstom ni u koga, alise posebno bo{nja~kim lide-rima zamjera isklju~ivost.- Mi znamo {ta Bo{njacine}e. No, znaju li makarbo{nja~ki lideri {ta ho}e - pita sejedan zvani~nik.
Sead NUMANOVI]
Nadalje, u nizu sastana-ka i razgovora u Va{ingto-nu susreli smo se s veomamnogo pitanja u vezi saslu~ajem „Reket“ i ulogomZlatka Lagumd`ije u to-me.Postavljana su nam bro-jna pitanja o tome je li istr-aga gotova, za{to Lagu-md`ija nije prozvan, kadabi istraga mogla rezultiratiodbacivanjem prijave ilipodizanjem optu`nica...
Interes za slu~aj „Reket“
S pa`njom se izVa{ingtona prati {ta dono-se razgovori koji se s bh. str-ana~kim liderima odvijajuu Berlinu. Ono {to uredkancelarke Angele Merkelradi ima o~itu punu po-dr{ku Va{ingtona.O~ekivanja su minima-lna, skoro nikakva. Ali sva-ki pomak je dobrodo{ao,mada se prije svega ra~unana jo{ jedan zapadni neu-spjeh u razgovorima s ne to-liko tvrdoglavim koliko ne-kompetentnim bh. lideri-ma, zabavljenim isklju~ivovlastitim interesima.
Merkel ima podr{ku Va{ingtona
„Vidim da ste ve} formiralivlast neke muslimanije“
- Bojim se da }e se BiH raspasti. Vi ve} imate fakti~ko stanje po-djele i nije mi jasno kako bo{nja~ki politi~ari pristaju na to. Vidimda ste ve} formirali vlast neke „muslimanije“ u ~etiri kantona. Do-dik ima svoje. Tamo gdje ^ovi} dr`i kontrolu, niko nije u stanju na-praviti pomak da se nova vlast izabere... Kako Bo{njaci gledaju napona{anje svojih lidera i njihovu javnu nebrigu za dr`avnu vladu -bez imalo uvijanja pita jedan odli~ni poznavalac bh. situacije,anga`iran u nevladinom sektoru.
Va{ington: Prva briga je stanjeu Albaniji 
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,1. februar/velja~a 2011.
3
 Pi{e: Husein ORAHOVAC (huseino
@
 avaz.ba)
Jaloviprijedlog
Za{to predsjednik Hrvatske poku{ava reanimiratineu~inkovito Me|udr`avno vije}e za suradnju
Predsjedni{tvo BiH od ju~er boravi u Zagrebu. Ve} su razgovar-ali s predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovi}em, a danas }e se susr-esti s ~elnikom Sabora Lukom Bebi}em i predsjednicom Vlade Ja-drankom Kosor.Nadati se i vjerovati da }e nakon ovog posjeta Predsjedni{tva BiHZagrebu mnogo toga, po gra|ane obiju dr`ava, biti bolje.No, stanovitu dozu sumnje na realni optimizam za mogu}e pobo-lj{anje bilateralnih odnosa Sarajeva i Zagreba baca izjava predsjedni-ka Josipovi}a.Naime, on cijeni da su „otvorena pitanja izme|u BiH i Hrvatske re-zultat raspada SFRJ i da je njihovo rje{avanje u ingerenciji Vlade Hr-vatske i Vije}a ministara BiH“ te da bi „`elio s kolegama iz BiH dati ja-san politi~ki podsticaj njihovom br`em zatvaranju i da zajedno pozovuna sastanak Me|udr`avno vije}e za suradnju ~im to bude mogu}e“.Me|udr`avno vije}e za suradnju izme|u BiH i Hrvatske je, vi{eje nego sigurno, najjalovije tijelo koje je oformljeno kako bi se una-prijedili bilateralni odnosi Sarajeva i Zagreba. Sastajalo se u po~etkusvakih {est mjeseci, sumiralo bi rezultate izme|u dvaju susreta i, re-dovito, konstatiralo da pomaka nema. Nije ih, naravno, moglo ni bi-ti. Jer isto to vije}e bi se samodeklarativno izja{njavalo o nu`nostirje{avanja otvorenih pitanja i, istodobno, konstatiralo kako je na vla-dama obiju dr`ava da ta pitanja rije{e.Vremenom se uvidjelo da Vije}e bez izvr{nih ovlasti nije od bo-gzna kako velike pomo}i te se po~elo sastajati „s vremena na vrije-me“. Helem, nijedno od otvorenih pitanja nije rije{eno zahvaljuju}iradu i djelovanju Me|udr`avnoga vije}a za suradnju. To {to su mno-gi uvidjeli nakon godina postojanja Vije}a, poodavno je uvidio biv{i~elnik Vije}a ministara BiH Adnan Terzi}.On je, zapravo, jo{ prije sedam godina tvrdio da su „pro{la vreme-na kada se o odnosima BiH i Hrvatske razgovaralo u kontekstu ra-spada biv{e dr`ave: mi se sada kre}emo od Dejtona prema Briselu itaj proces treba prilagoditi odnosima dviju dr`ava“, a konstatirao jei to da je „Me|udr`avno vije}e zastarjeli oblik djelovanja i da odno-se dviju zemalja treba razvijati na razini vlada i ministarstava“.Iako je to Terzi} kazivao prije sedam godina, danas Josipovi} po-ku{ava reanimirati Vije}e i odnose dviju dr`ava vratiti u, iskustva ka-zuju, jo{ jedan ko zna koliko dug jalov period. Vije}em se samostvara iluzija da se ne{to radi na rje{avanju otvorenih pitanja, a re-zultate - koje treba ostvariti na razini vlada - niko nikada nije vidio.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
Rije~ima „Ko vas je zvao“ upo-slenica Saveza samostalnih sindi-kata (SSS) BiH do~ekala je malo-brojne novinare na ju~era{njojsjednici Glavnog odbora SSSBiH.Da su novinari nepo`eljni daoje do znanja i Ismet Bajramovi},predsjednik SSSBiH, koji je medi-je zamolio da snime po~etak i na-puste sjednicu.
Kratko saop}enje
Za{to Bajramovi}u smetaju me-diji osjetili su ju~er na svojoj ko`ipojedini sindikalisti, jer se isposta-vilo da je sjednica iskori{tena zaobra~un s neistomi{ljenicima.Tako je s njenim sadr`ajem ja-vnost upoznata u kratkom sa-op}enju, u kojem je re~eno da jena sjednici raspravljano, izme|uostalog, o de{avanjima koja se ti~urada i djelovanja Saveza.Ponukan najnovijim medijskimistupima odre|enog broja sindika-lnih aktivista, GO je, kako stoji usaop}enju, usvojio zaklju~ak kojimse osu|uje najnovija medijska ka-mpanja uperena, prije svega, protivjedinstva unutar SSSBiH i njegovih~lanica - granskih sindikata.- Medijski istupi vezani zaodluke organa i tijela SSSBiH re-gulisani su Statutom SSSBiH iubudu}e }e odluke organa javnostiprezentirati isklju~ivo predsjednikSSSBiH ili lice ovla{teno od pre-dsjednika - navodi se u saop}enju.Da ovo prakti~no zna~i da jeSavez pretvoren u privatni sindi-kat, u kojem odluke donosi i pre-do~ava javnosti isklju~ivo predsje-dnik s uskim krugom saradnika,potvrdile su nam pojedine vo|egranskih sindikata.
Me|usobne sva|e
No, iako je sjednica bila vi{enego burna, a pojedini sindikalistijavno su se usprotivili potpisiva-nju protokola SSSBiH i ~etiri str-anke potpisnice SDP-ove platfor-me, niko od njih nije `elio javnokomentirati de{avanja u Savezu.^elni ljudi Saveza ni ovaj putni rije~i nisu progovorili o po-lo`aju radnika, posebno onih u pr-ivredi, koji svojim mizernimpla}ama finansiraju sva|e svojih„za{titnika“.
 F. KARALI]
 Ju~era{nju burnu sjednica GOSSSBiH Bajramovi} je, kako sa-znajemo, planirao iskoristiti kakobi isklju~io nepodobne ~lanove.U tome ga je sprije~ela prije-tnja pojedinih sindikalista da }ezatra`iti razdru`ivanje od SSS-BiH, {to su pojedinci prokome-ntirali kao po~etak kraja Saveza,nakon 107 godina postojanja.
Granski sindikati prijete razdru`ivanjem
U Republici Srpskoj pu{i oko37 posto stanovni{tva, dok je pro-sje~na dob u kojoj se po~inje pu{iti15 godina. Iako ovaj entitet ima do-bru zakonsku regulativu o zabranireklamiranja i prodaje duhanskihproizvoda osobama mla|im od 18godina, kao i zabrani pu{enja najavnim mjestima, ona se ne po{tu-je u dovoljnoj mjeri, kazali su naju~era{njoj konferenciji za novina-re u Banjoj Luci predstavnici Mi-nistarstva zdravlja ovog entitetaIzneseni su i podaci Svjetskezdravstvene organizacije (WHO)da u svijetu danas pu{i oko 20 po-sto stanovni{tva, dok ih oko 4,5miliona godi{nje umre od dire-ktnih posljedica pu{enja. Povodom31. januara, Nacionalnog dana bo-rbe protiv pu{enja, koordinator zakontrolu duhana u RS Darko Ma-rkovi} kazao je da je najefikasnijaborba protiv pu{enja visoka cijenaduhanskih proizvoda.Istra`ivanje je pokazalo je daoko 7,7 posto djece uzrasta od 13do 15 godina u~estalo pu{i, 36,4posto ih je eksperimentiralo s ci-garetom, a tri od 10 u~enika na-mjeravaju po~eti pu{iti u nare-dnom periodu, dok je osam od 10u~enika izjavilo da je svakodne-vno izlo`eno pasivnom pu{enju najavnim mjestima.
 B. S.
U svijetu zbog pu{enja godi{nje umire 4,5 miliona ljudi 
Zabrinjavaju}i podaci za manji bh. entitet
Sa sjednice: Mediji bili nepo`eljni 
(Foto: M. @ivojevi})
Rezultati
posto djece uzrasta od 13do 15 godina u~estalo pu{i
 7,7
posto djece eksperimentiraloje s cigaretom
36,4
SSSBiH
Burna sjednica Glavnog odbora
Bajramovi} poku{ava
u{utkati sindikaliste
Dogovoreno da }e ubudu}e odluke Saveza javnosti prezentirati isklju~ivopredsjednik ili lice ovla{teno od predsjednika
Ni rije~i o radnicima
U RS pu{i oko 37 posto stanovni{tva

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Selma Gusinac Elmazbegovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->