Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CHUYEN DECAM UNG DIEN TU

CHUYEN DECAM UNG DIEN TU

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by Van Kim Thanh

More info:

Published by: Van Kim Thanh on Feb 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2013

pdf

text

original

 
 
Chuyeân ñeà:
HIEÄN TÖÔÏNG CAÛM ÖÙNG ÑIEÄN TÖØ.
Caâu 1:
Suaát ñieän ñoäng caûm öùng töùc thôøi ñöôïc ñònh nghóa theo coâng thöùc : A.
=I.R B.
=Ibl C
 
.
= -d
*
/dt D.
=
*
/t
Caâu 2:
Tr 
ong ñôn vò ño löôøng quoác teá SI ñôn vò ño töø thoâng laø : A.
T
B.Wb C.
T
.m D.
T
/m
Caâu 3:
Ñôn vò ño töø thoâng laø webe , ôû ñaây 1Wb baèng : A. 1
T
.m
2
B. 1
T
/ m
2
C. 1A.m D. 1A/m
Caâu 4:
 
Tr 
ong ñôn vò ño löôøng quoác teá SI ñôn vò ño ñoä töï caûm laø Hen
i (H) . ôû ñaây1H baèng :
A. 1J.A
2
B. 1J / A
2
C.1V.A D. 1V/A
 
Caâu 5:
Coù 3 thanh nam chaâm gioáng nhau ñöôïc thaû
ôi thaúng ñöùng töø cuøng moät ñoäcao.
T
hanh thöù nhaát
ôi töï do.
T
hanh thöù hai
ôi qua moät oáng daây ñeå hôû.
T
hanh thöùba
ôi qua moät oáng daây kín.
Tr 
ong khi
ôi thanh nam chaâm khoâng chaïm vaøo oángdaây.
T
hôøi gian
ôi cuûa 3 thanh laàn löôït laø t
1
,t
2
,t
3
.Khi ñoù: A. t
1
=t
2
=t
3
B. t
1
<t
2
<t
3
C. t
1
=t
2
<t
3
D. t
1
>t
2
=t
3
 
Caâu 6:
Moät voøng daây phaúng giôùi haïn dieän tích S=5cm
2
ñaët t
ong töø t
öôøngñeàucaûm öùng töø B=0,1
T
.Maët phaúng voøng daây laøm thaønh vôùi vectô B moät goùc30
0
.
T
öø thoâng qua dieän tích S coù giaù t
ò naøo sau ñaây: A.0,25.10
-4
Wb B.- 0,25.10
-4
Wb C.caû hai giaù t
ò t
eân D.
 A hoaëc B tuøy ñeàukieän
Caâu 7:
Moät khung daây daãn coù 200 voøng .Dieän tích giôùi haïn bôûi moãi voøng daây laøS =100cm
2
.Khung daây ñöôïc ñaët t
ong moät töø t
öôøng ñeàu coù caùc ñöôøng caûm öùngtöø vuoâng goùc maët phaúng cuûa khung coù caûm öùng töø B=0,2
T
.
T
öø thoâng qua khungdaây coù giaù t
ò: A. 0,2Wb B. 0,4Wb C. 4Wb D. 40Wb
Caâu 8:
t
ong hình veõ hình t
oøn taâm O bieåu dieãn mieàn t
ong ñoù coù töø t
öôøng ñeàucoù vectô caûm öùng töø B vuoâng goùc vôùi hình t
oøn.Moät khung daây hình vuoâng caïnha ngoaïi tieáp hình t
oøn.
T
öø thoâng qua khung daây coù ñoä lôùn naøo sau ñaây: A.B.a
2
B.
2
..
 Ba
 C.
2
.4
 Ba
D.
2
..4
 Ba
 
Caâu 9:
Moät khung daây daãn coù 50 voøng .Dieän tích giôùi haïn bôûi moãi voøng daây laøS =5cm
2
.Ñaët khung daây t
ong töø t
öôøng ñeàu coù caûm öùng töø B vaø quay khung daâytheo moïi höôùng.
T
öø thoâng qua khung daây coù giaù t
ò cöïc ñaïi laø 5.10
-3
Wb.Caûm öùngtöø B coù giaù t
ò naøo sau ñaây: A.0,2
T
B.0.02
T
C.2,5
T
D.Moät giaù t
òkhaùc
Caâu 10:
Moät khung daây daãn coù 50 voøng ñöôïc ñaët t
ong moät töø t
öôøng ñeàu coùcaùc ñöôøng caûm öùng töø vuoâng goùc maët phaúng cuûa khung.Dieän tích giôùi haïn bôûimoãi voøng daây laø S =2dm
2
.Caûm öùng töø giaûm ñeàu töø 0,5
T
ñeán 0,2
T
t
ong thôøi gian0,1s.Suaát ñieän ñoäng caûm öùng t
ong toaøn khung daây coù giaù t
ò: A.0,6V B.6V C.60V D.12V
Caâu 11:
Moät cuoän daây daãn phaúng coù 50 voøng baùn kính 0,1m.Cuoän daây ñöôïcñaët t
ong moät töø t
öôøng ñeàu vaø vuoâng goùc vôùi caùc ñöôøng caûm öùng töø. Caûmöùng töø taêng ñeàu töø giaù t
ò 0,2
T
leân gaáp ñoâi t
ong thôøi gian 0,1s. Suaát ñieän ñoängcaûm öùng t
ongcuoän daây coù giaù t
ò: A.0,628V B.6,28V C.1,256V D.12,56V
Caâu 12:
cho maïch ñieän nhö hình veõ.Bieát R=1
;
ñaët t
ong töø t
öôøng ñeàucoù B=0,5
T
,vuoâng goác vôùi maët phaúng cuûa maïch.
T
hanhbkim loaïi MN khoáilöôïng 3g daøi 20cm t
öôït khoâng ma saùt doïc theohai thanh
ay vaø luoân giöõphöông naèm ngang.Vaän toác cuûa thanh coù vaän toác lôùn nhaát laø bao nhieâu? A.1,8m/s B.1,2m/s
 
C.3m/s D.moät giaù t
ò khaùc
Caâu 13:
moät thanh daây daãn daøi 25cm chuyeån ñoäng t
ong töø t
öôøng ñeàu.Caûm öùngtöø B=8.10
-3
T
.Vecto vaän toác vuoâng goùc vôùi maët phaúng chöùa B vaø caùc thanh,coùvaän toác
v=3m/s.
Suaát ñieän ñoäng caûm öùng t
ong thanh laø: A.6.10
-3
V B. 6.10
-4
V C. 6.10
-5
V D.
 
6.10
-6
V
 
Caâu 14:
Moät thanh daãn ñieän daøi 50cm chuyeån ñoäng t
ong töø t
öôøng ñeàu.Caûmöùng töø B=0,4
T
.Vecto vaän toác
v
vuoâng goùc vôùi thanh vaø coù ñoä lôùn 2m/s vaø
v
 hôïp vôùi
 B
u
moät goùc
E
=30
0
.Hieäu ñieän theá hai ñaàu thanh coù giaù t
ò: A.0,2V B.0,4V C.0,6V D.0,8V
Caâu 15 :
Kbi moät khung daây daãn quay t
ong töø t
öôøng chieàu suaát ñieän ñoäng caûmöùng seõ thay ñoåi moät laàn t
ong moãi : A. 1/4voøng B. 1/2voøng C. 1voøng D. 2voøng
Caâu 16:
Tr 
ong quaù t
ình thay ñoåi cöôøng ñoä doøng ñieän töø 0 ñeán 5A t
ong thôøi gian 1giaây, t
ong cuoän daây xuaát hieän moät suaát ñieän ñoäng 1V. Heä soá töï caûm cuûacuoän daây coù giaù t
ò baèng : A. 1/ 5H B.5H C. 2,5H D.4H
Caâu 17:
Moät doøng ñieän coù cöôøng ñoä thay ñoåi ñeàu töø 0 ñeán 10A t
ong khoaûngthôøi gian 5 giaây chaïy qua cuoän daây coù ñoä töï caûm baèng 1H. Suaát ñieän ñoäng töïcaûm xuaát hieän t
ong cuoän daây baèng:
A. 2V B. 1V C.
1V2
D.
1V5
 
Caâu 18:
Moät khung daây hình vuoâng moãi caïnh 5cm ñöôïc ñaët vuoâng goùc vôùi töøt
öôøng coù caûm öùng töø 0,08
T
.Neáu töø t
öôøng giaûm ñeàu ñeán 0 t
ong thôøi gian 0,2giaây , thì ñoä lôùn suaát ñieän ñoäng caûm öùng xuaát hieän t
ong khung daây t
ong thôøigian t
eân coù giaù t
ò baèng : A. 0,04 mV B. 0,5 mV C. 1mV . D.8V
Caâu 19:
Doøng ñieän t
ong oáng daây giaûm töø 16A xuoáng 0 t
ongthôøi gian 0,01s. Suaátñieän ñoäng caûm öùng t
ung bình t
ong oáng daây t
ong khoaûng thôì gian ñoù 64V. Ñoä töøcaûm oáng daây laø : A. 0,032H B.0,040H. C.0,250H D. 4H
Caâu 20:
Moät doøng ñieän 10A chaïy qua moät oáng daây coù ñoä töï caûm 2.10
-3
H. Naênglöôïng töø t
öôøng cuûa oáng daây laø: A.0,05J B. 0,1J . C.1J D. 0,1KJ
Caâu 21:
Moät cuoän daây coù ñöôøng kính 10Cm vaø coù soá voøng baèng 200 voøng, taïothaønh maïch kín naèm t
ong töø t
öôøng . Caûm öùng töø taêng töø 2
T
ñeán 6
T
t
ong 0,1s .neáu dieän tích caùc voøng daây vuoâng goùc vôùi caùc ñöôøng caûm öùng töø, thì suaátñieän ñoäng caûm öùng t
ong cuoän daâylaø: A.56,8V B.60,2 V C. 62,8V . D. 65,7V
Caâu 22:
Moät ñoaïn daây daãn thaúng daøi cchieàu daøi 40Cm chuyeån ñoâïng t
ongtöø t
öôøng ñoàng nhaát vôùi toác ñoä 5m/s vuoâng goùc vôùi caùc ñöôøng caûm öùng töø .Suaát ñieän ñoäng giöõa hai ñaàu ñoaïn daây baèng 0,6V. Caûm öùng töø cuûa töø t
öôønglaø : A.0,1
T
B .0,2
T
C. 0,3
T
. D. 0,4
T
 Caâu 23:
Voøng daây coù S=400cm
2
noái vaøo 1 tuï ñieän C=200
Q
F
. Ñöôïc ñaët t
ong töøt
öôøngñeàu coù B vuoâng goùc mp voøng daây. Ñoä lôùn caûm öùng töø taêng daàn vôùi toác ñoä9.10
±2
T
/s.Khi ñoù ñieän tích tuï ñieän laø: A.0,27
Q
c B.0,48
Q
c C.0,36
Q
c D.0,72
Q
c.
Caâu 24:
Moät oáng daây coù ñoä töï caûm L=0,5
T;
R=2
;
Muoán tích luõy naêng löôïng töø100J ôû t
ong oáng daây thì phaûi cho cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua & coâng suaát toaûnhieät cuûa oáng daây laø: A. 2A
;
80W B. 20A
;
80W C. 20A
;
800W . D. 2A
;
800W
 
Caâu 25
: Sau thôøi gian
t0,01s
( !
, doøng ñieän t
ong maïch taêng ñeàu töø 5 ñeán 2,5A vaøsuaát ñieän ñoäng töï caûm laø 10V. Ñoä töï caûm cuûa cuoän daây laø: A. 0,2H B. 0,02H C. 0,4H D. 0,04H
Caâu 26:
Moät khung daây hình vuoâng ABCD, caïnh a = 20cm, ñieän t
ôû toång coäng
R0,8
! ;
, t
eân ñoù coù caùc nguoàn E
1
= 12V
;
 
1
r 0
,1
! ;
;
E
2
= 8V
;
 
2
r 0
,1
! ;
 maéc nhö hình veõ. Maïch ñöôïc ñaët t
ong töø t
öôøng ñeàu
  
u
vuoâng goùc vôùi maëtphaúng cuûa khung. Cho
B
u
taêng theo quy luaät
Bkt
!
vôùi
k40
T
/s
!
.Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua khung daây laø: A. 1,2A B. 0,75A C. 2,4A D. ñaùp soá khaùc
 Caâu 27
: Voøng daây coù dieän tích S = 100 cm
2
, ñieän t
ôû
R0,1
! ;
quay ñeàu t
ong töøt
öôøng ñeàu B = 0,05
T
, t
uïc quay laø moät ñöôøng kính cuûa voøng daây vaø vuoâng goùc
B
u
.
T
ìm cöôøng ñoä doøng ñieän caûm öùng t
ong voøng daây neáu t
ong thôøi gian
t0,2s
( !
,goùc
¡  
,
¢  
E !
r u
thay ñoåi töø 90
0
ñeán 0
0
. A. 12,5mA B. 22,5mA C. 25mA D. 50mA
Caâu 28:
Khi moät doøng ñieän chaïy qua moät oáng daây coù ñoä töï caûm 0,1H vôùi toácñoä thay ñoåi 200A/s thì suaát ñieän ñoäng caûm öùng xuaát hieän t
ong oáng daây coù giaùt
ò baèng: A. 10V B. 20V C. 0,1kV D. 2kV
Caâu 29:
Moät oáng daây coù ñoä töï caûm 400mH.Doøng ñieän qua oáng daây giaûm ñeàutöø 5A ñeán 3A t
ong thôøi gian 10
-2
 
s. Suaát ñieän ñoäng töï caûm sinh
a t
ong oáng daâylaø: A. 30V B. 40V C. 70V D. 80V
Caâu 30:
Cho moät maïch ñieän maéc nhö hình veõ vaø ñaët vuoâng goùc vôùi moät töøt
öôøng ñeàucoù caûm öùng töø B=0,4
T
.Ñoaïn daây daãn MN=l=50Cm,coù ñieän t
ôû
3
 MN 
 R
! ;
vaødaây daãn t
öôït ñöôïc t
eân hai thanh
ay vaø luoân song song vôùi vôùi noù.Cho thanht
öôït sang t
aùi vôùi vaän toác v=3m/s.Cho bieát E=1,2V,
=1
;
.Cöôøng ñoä doøng ñieän coù giaù t
ò naøo sau ñaây: A.0,15A B.0,2A C.0,45A D.0,6A
Câu 31.
Mt vòng dây dn phng có ng kính 2cm t t
ro
ng t t
ng 
u
B =
5
1
T. T thông q
ua
 mt phng vòng dây khi vect cm ng t hp vi mt phng vòng dây mt góc
E
= 30
0
bng :A.
5
4.103
 
Wb B. 10
-
5
 
Wb C. 10
-4
Wb D. 10
-6
Wb
Câu 32.
Ch
o
dòng in 10A chy q
ua
mt vòng dây , nó t
o
 
ra
mt t thông q
ua
chính vòng dây ó là
5
.10
-2
Wb.  t cm c
a
vòng dây làA.
5
mH
 
B.
5
0mH C. 200mH D. 0,
5
H
Câu 33.
Mt c
u
n dây có  t cm L = 2
5
mm. T
ro
ng kh
o
ng thi gi
a
n 0,01s ch
o
cng  dòng ingim x
u
ng t I
a
n 0 thì s
u
t in ng t
ro
ng c
u
n dây là 0,7
5
V. Cng  I
a
 
giá t
r
A. 0,03A B. 3A C. 0,3A
 
D. 0 003A
Câu .
Ch
o
mt kh
u
ng dây t
òn gm 20 vòng dây, din tích mt vòng dây S = 10cm
2
t t
ro
ng t t
ng
u
có B = 2.10
-4
T. Mt phng kh
u
ng dây hp vi vect B mt góc
E
= 30
o
. T
nh tin kh
u
ng dây t
ro
ngt t
ng 
u
thì t thông q
ua
kh
u
ng dây bin thiên nh th nà
o?
 A.
(J
= 0 B.
(J
=
s
10
-8
C.
(J
=
s
2.10
-8
D.
(J
=
s
3.10
-8
 
Câu 34.
Mt
ng dây có h s
t cm bng 0,01H. Khi có dòng in chy q
ua
,
ng dây nng lng0,08J. Cng  dòng in t
ro
ng
ng dây bngA. 3A B. 4A C. 2A D. 1A
Câu 35.
Mt kh
u
ng dây phng t t
ro
ng t t
ng 
u
, cm ng t B =
5
.10
-2
T. Mt phng kh
u
ng dâyhp vi vect B mt góc
E
= 30
o
kh
u
ng dây gii hn mt din tích S = 12 cm
2
.Hi t thông q
ua
S
?
 A.
J
= 3.10
-
5
Wb B.
J
=
s
3. 10
-
5
Wb C.
J
=
s
0,3. 10
-
5
Wb D.
J
= - 3. 10
-
5
Wb

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->