Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
programa analitica

programa analitica

Ratings: (0)|Views: 136|Likes:
Published by dana.trifan
programa Ecologie
programa Ecologie

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: dana.trifan on Feb 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2013

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAłI
 
FACULTATEA DE INGINERIE BRĂILACATEDRA / DEPARTAMENTUL AGRICULTURĂ ŞI ECOLOGIE
Adresa:str. C
ă
l
ă
ra
ş
ilor nr. 29, Br
ă
ilaNr. telefon / fax: 0239-612572E-mail: decanatbr@ugal.ro
PROGRAMA ANALITIC
Ă
 Disciplina: ECOLOGIE
Ş
I PROTEC
ł
IA MEDIULUIA.
 
Locul disciplinei în planul de înv
ăŃă
mânt:
AnulSem. I Sem. IITotal ore Forme de verificare Nr. crediteAnuldestudiuC S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. IICod disciplin
ă
 Nr.ore- - 2 1 28 14 - E - 4 UG1B07OIV,25
B.
 
Obiectivele disciplinei:
Obiectul de studiu al disciplinei Ecologie îl constituie studiul rela
Ń
iilor interac
Ń
iunilor dintrelumea vie ca sistem biologic major
ş
i mediul s
ă
u de via
Ń
a natural
ş
i / sau modificat.Ecologia reprezint
ă
o cerin
Ńă
de aprofundare a cuno
ş
tin
Ń
elor
ş
tiin
Ń
ifice a complexit
ăŃ
iinaturii, de cunoa
ş
tere a rela
Ń
iilor organismelor vii cu mediul natural
ş
i a rela
Ń
iilor dintre specii
ş
idintre popula
Ń
iile care convie
Ń
uiesc în acelea
ş
i teritorii ( ecosisteme), a cerin
Ń
elor de protejare
ş
i deasigurare a men
Ń
inerii biodiversit
ăŃ
ii, a echilibrului natural
ş
i al productivit
ăŃ
ii ecosistemelorprecum
ş
i pentru asigurarea protec
Ń
iei mediului biotic
ş
i abiotic de pe Terra.Cunoasterea fenomenului ecologic s-a dovedit deosebit de importanta si necesara pentrutoate profesiunile si toate domeniile si nivelele de activitate umana, - productiva, economica si demanagement.Factorul ecologic contribuie si permite realizarea ,,actului major de planificare si de exploatare aresurselor naturale, antropice sau antropizate” – facilitand elaborarea de programe adecvate peetape, inclusiv pentru protectia continuitatii resurselor .
C.
 
Metode de predare – înv
ăŃ
are:
prelegerea, explica
Ń
ia, aplica
Ń
ii practice privind realizarea si studierea unor preparate proaspeterealizate pe sec
Ń
iuni de
Ń
esuturi si organe vegetale.
D.
 
Forme
ş
i metode de evaluare:
evaluare continu
ă 
( pondere 40% ) prin metode orale, probe scrise, practice;
evaluare combinata
 (pondere 60%) prin probe scrise/orale.
E.
 
Con
Ń
inutul cursului / num
ă
r de ore pentru fiecare tem
ă
:1. Ecologia, problematica ecologiei
ş
i a protec
Ń
iei mediului – 2 ore
 Obiectul ecologiei; Defini
Ń
ie; Istoric; Etape de cunoa
ş
tere
ş
i dezvoltare.
2. Unitatea sistematic
ă
a lumii vii – 2 ore
Sistemul; Însu
ş
irile generale; Ierarhia sistemelor; Organizarea sistematic
ă
a lumii vii;Individul; Popula
Ń
ia;Biocenoza;Biomul
 3. Biotopul – Componentul abiotic al ecosistemului – 2 ore
 Con
Ń
inutul; Structura; Factorii geografici, mecanici, fizici, chimici.
4. Biocenoza – Componenta organic
ă
a ecosistemului – 2 ore
Diferen
Ń
ierea; Structura, Indici structurali; Subdiviziunile; Ni
ş
a ecologic
ă
. Rela
Ń
iile intra
ş
iinterspecifice; Rela
Ń
iile trofice; Nivelul
ş
i re
Ń
eaua trofic
ă
.
 
5. Ecosistemul, unitate structural
ă
 
ş
i func
Ń
ional
ă
a ecosferei – 2 ore
Func
Ń
iile; Produc
Ń
ia; Productivitatea; Modificarea ecosistemului..Succesiunea ecologic
ă
 
ş
iimportan
Ń
a sa practic
ă
 
6. Ecologia geochimic
ă
 
ş
i biogeochimic
ă
– 2 ore
Ecologia geochimic
ă
. Ecologia biochimic
ă
. Rela
Ń
iile alelopatice. Alelopatia la plantelesuperioare , inferioare si agricole
7. Principalele ecosisteme existente pe Terra – 2 ore
Ecosfera; Ecosistemele majore; Biomii acvatici; Biomii tere]tri.
8. Principalele ecosisteme din România – 2 ore
Ecosistemele acvatice. Ecosistemele terestre. Ecosistemele subterane.
9.Poluarea mediului – 2 ore
Poluarea
ş
i poluan
Ń
ii. Sursele de poluare: industriale, agricole
ş
i menajere; Alte surse.
 
10 Poluarea factorilor principali ai biotopului – 2 ore
Poluarea atmosferei; Poluarea solului; Poluarea apei Efectul polu
ă
rii biotopului asuprabiocenozei
 
11 Deterioarea ecosistemelor.
 
– 2 ore
 
Problematica
ş
i obiectivele de protec
Ń
ia mediului. Deteriorarea prin exploatare, prineroziune, prin introducere de specii noi, prin poluare. Consecin
Ń
ele polu
ă
rii ecosistemelor înRomânia
.
12. Ecosistemele modificate antropic- 2 ore
 
Apari
Ń
ia
ş
i evolu
Ń
ia ecosistemelor agricole, urbane, etc. Manifestarea modific
ă
rilorsistemelor
ş
i ecosistemelor agricole. Modificarea productivit
ăŃ
ii. Elementele agriculturii durabile
 
13.
Protec
Ń
ia resurselor naturale – 2 ore
Importan
Ń
a resurselor. Tipuri principale de resurse materiale, energetice
ş
i informa
Ń
ionale.Modalit
ăŃ
i de protejare. Protec
Ń
ia
ş
i conservarea naturii în România.
14. Organizarea protec
Ń
ia mediului în România – 2 ore
Necesitatea protec
Ń
iei mediului. Aspecte generale de protec
Ń
ia mediului la nivel interna
Ń
ional
ş
i în România. Probleme actuale
ş
i de legisla
Ń
ie actual
ă
privind protec
Ń
ia mediului în România.Obiectivele principale de protec
Ń
ia mediului
F.
 
Con
Ń
inutul seminariilor / num
ă
r de ore pentru fiecare tem
ă
:
1. Importan
Ń
a ecologiei pentru profesiunile de specialist
ş
i de manager – 2 ore2. Ecosistemele naturale, modificate
ş
i antropice (particularit
ăŃ
ile
ş
i însu
ş
irile principale) - 2 ore3. Determinarea practic
ă
a însu
ş
irilor biocenozei (indicatorii) – 2 ore4.Poluarea
ş
i poluan
Ń
ii mediului, în general
ş
i în zona de studiu (existent
ă
)- 2 ore5.Efectul poluan
Ń
ilor. Studiu de caz. – 2 ore6.Impactul de mediu / evaluarea
ş
i efectul economic 2 ore7.Cunoa
ş
terea organizarii protec
Ń
iei mediului
ş
i a legisla
Ń
iei , în România – 2 ore
G.
 
Bibliografie de elaborare a cursului
1.B
ă
rbuneanu I.P. M
ă
rile
ş
i oceanele p
ă
mântului, ed II.Ed.Militar
ă
,1967,2.Berca M. Ecologie general
ă
 
ş
i protec
Ń
ia mediului, Ed. Ceres,Bucure
ş
ti,2000,3.Bodnariuc N.- Concep
Ń
ia
ş
i metoda sistemic
ă
în biologia general
ă
- Ed. Acad. 19764.Bodnariuc N.
ş
i V
ă
dineanu A. – Ecologie – EDP , Bucure
ş
ti 19825.Brown Lester
ş
i col. Problemele globale ale omenirii, (traducere) Ed. tehn.,Oradea19886. Chiri
Ńă
,C.D. –Ecopedologie,cu baze de pedologie general
ă
. Ed. Ceres, Buc., 1974,7.Constantinescu C. G. Chimia mediului – Aerochimia,Ed.Uni-Press C–68,Buc., 2002,8.Constantinescu C. G., Chimia mediului –Hidrochimia,Ed.Uni-Press,C-68,Buc., 2002,9.Dinu V. – Mediul înconjur
ă
tor în via
Ń
a omenirii contemporane – Ed.Ceres,Buc. 197910 Fabian Ana, Onaca Rodica, Ecologie aplicat
ă
, Ed.Sarmis, Cluj-Napoca, 1999,11.Marin Gh. – Ecologie general
ă
 
ş
i protec
Ń
ia mediului – Curs universitar, 1998

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->