Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2427-Ekonomija-SWOT-analiza-SRB-14str(2)

2427-Ekonomija-SWOT-analiza-SRB-14str(2)

Ratings: (0)|Views: 296|Likes:
Published by db12121982

More info:

Published by: db12121982 on Feb 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2014

pdf

text

original

 
2
SADRAJ:
UVOD.........................................................................................................................................3SWOT ANALIZA.....................................................................................................................4GLAVNE KORISTI SWOT ANALIZE................................................................................4GLAVNE SLABOSTI SWOT ANALIZE..............................................................................5SMJERNICE ZA USPJENU SWOT ANALIZU.................................................................5ANALIZA STRATEGIJE CJELOKUPNE ORGANIZACIJE............................................7ANALIZA STRATEGIJE POJEDINIH DJELOVA ORGANIZACIJE.............................8SWOT ANALIZA KONKURENATA....................................................................................8ÄVODI³ ZA IZRADU SWOT ANALIZE (SWOT MATRICA).......................................9SPROVOENJE SWOT ANALIZE.....................................................................................11SWOT ANALIZA NA PRIMJERU AD CG.....................................................................13ZAKLJUAK..........................................................................................................................14LITERATURA........................................................................................................................14
 
3
 
UVOD
Prema H.Mintzbergu strategija se obino povezuje sa budunou. Istovremeno postoji vezasa prolou, koja nije manje vana. ivot se ivi za sadraje koji slijede uz razumijevanje prolosti. Poslodavstvo moe strategiju usmjeravati u budunost, ali je treba razumjeti poznavanjem prolosti.
1
 Da bi se omogucilo oblikovanje kvalitetne i adekvatne strategije marketinga, bez obzira radilose o proizvodjau, politikoj stranci, humanitarnoj organizaciji ili ovjeku pojedincu, nuno jeuraditi analizu snaga, slabosti, prilika i prijetnji ili ti SWOT analizu.Pojavila se sedamdesetih godina, XX vijeka, a njenim autorom se smatra Ken Andrews. Zbog jednostavnosti, razumljivosti te primjenjivosti u svim preduzeima, veoma je popularna ikoristi se kao nezaobilazni dio situacijske analize kojom obino poinje proces formulacijestrategije.Osnovni smisao SWOT analize je prikupiti podatke o unutranjim snagama i slabostima kako bi se uporedili sa podacima o prilikama i prijetnjama sa kojima se organizacija ili pojedinacsuoavaju u okruenju u kojem djeluju. Ona se esto dijeli na unutranju, SW analizu( analizusnaga i slabosti unutar organizacije ili pojedinca) i spoljanju, OT analizu (analizu prilika i prijetnji u okruenju).SWOT analizom koriste se menaderi, preduzetnici, analitiari, konsultanti studenti i svi onikoji imaju potrebu oblikovati ili ocjeniti strategije. Ponekad se uz analizu preduzea i okolineupotrebljava i kao alat za samoprocjenu menadera vrednovanje timova, projekata, funkcija ili pojedinih proizvoda.SWOT analiza pomae u premoivanju takozvanog stratekog raskoraka, tj. razlike izmeu pozicije u kojoj preduzee ili pojedinac trenutno jesu i one u kojoj bi eljeli biti. Moze sesprovesti u relativno kratkom vremenu i uz relativno mala sredstva (zavisno od situacije ukojoj se preduzee nalazi).Ipak, preporuuje se upotrijebiti je kao osnovu za dalje strateke analize i planiranje, a ne kaorecept za ponaanje. Zato to se fokusira na usklaivanje faktora visoke vanosti (interno) ivisoke vjerovatnosti (eksterno) a novi konceptualni okvir ekonomije kao to je teorija haosanavodi primjere u kojima ak i neznatne promjene u marginalnim iniocima okoline mogudovesti do dinamikih promjena u uslovima funkcionisanja. Prema postavkama SWOTanalize takvi marginalni inioci najee ne ulaze u inioce visoke vjerovatnosti to moedovesti do ozbiljnih stratekih previda. Takoe, SWOT analiza se zasniva na ekspertnoj procjeni jedne osobe ili manjeg broja osoba, te je esto subjektivna. Ukljuivanje veeg brojaosoba obino rezultira nejasnim i neodreenim preporukama te je njena efektivnost timeumanjena.
1
F.R.David (2001.).op.cit.,str.
3
01
 
4
 
 SWOT 
 
analiza
 
Swot ili TOWS je akronim od engleske rijei Strenghts ( snaga ),Weaknesses(slabost),Opportunities (anse ) i Treats (prijetnja). U preduzeima SWOT analiza predstavljaalat za planiranje strategije kojim se sueljavaju interne snage i slabosti organizacijesaeksternim ansama i prijetanjama.SWOT analiza pomae menadzerima da indetifikujusadanje i budue anse i prijetnje iz okruzenja(eksterne faktore) s jedne strane, i snage islabosti preduzea(interne faktore) sa druge strane.Sueljavanje interne snage i slabostiorganizacija sa eksternim ansama i prijetnjama ,top menadment organizacije (re)definie,viziju,misiju i ciljeve i formulie strategijske opcije.SWOT analiza kombinuje procijenuinternih faktora sa onim koji dolaze iz eksternih izvora na tritu i u poslovnom okruenju inad kojima organizacije nema kontrolu.SWOT analiza predstavlja kljuni proces koji se koristi u situacionoj analizi.Preduzee bitrebalo da aktivira snage,prevazie slabosti,iskoristi anse i da odbrani od prijetnje.SWOT analiza je jedna od najznaajnijih segmenata itavog planskog procesa.SWOT analiza postavlja sagledavanje koja e omoguiti menaderima da zakljue da li e njihovo preduzeezaista biti u stanju da ostavari plan i koje e prepreke biti prisutne.Uobiajena tehnika indetifikovanje snaga i slabosti je brainstorming sa grupom od 10-12lanova.Bitno je rei da se SWOT analiza moze vriti na nivou orgnizacije kao cijeline, na nivouorganizacione jedinice, proizvoda, ali i na nivou geografskog podruja tj trinog segmentagdje je poseban inters da se procijene anse i prijetnje. Primjena SWOT analize je relevantnaza procijenu strategijske pozicije odreenog posla,pri emu je poeljno da razmotri ne samosadanje pozicicje ve i promijene koje e nastupiti.Preduzee bi trebalo da svoje snage i slabosti analizira u svijetlu predvienih ansi i opasnosti.Pozeljno je da SWOP analizu vre menaderi koji dobro poznaju organizaciju.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Denis Horvat liked this
Marijana Rebac liked this
Daniel Stipić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->