Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LCA vs. LCC

LCA vs. LCC

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by Simi Pescari

More info:

Published by: Simi Pescari on Feb 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2011

pdf

text

original

 
LCA
ş
i LCC
LCA (Life Cycle Assessment) – Evaluarea ciclului de via
ţă
 
LCA este o tehnic
ă
pentru evaluarea aspectelor de mediu
ş
i apoten
ţ
ialului asociat unui produs prin:-
 
compilarea unui inventar al datelor de intrare
ş
i de ie
ş
ire a unuisistem;-
 
evaluarea impactului asupra mediului poten
ţ
ial asociat datelorde intrare
ş
i ie
ş
ire;-
 
interpretarea rezultatelor în rela
ţ
ie cu obiectivele studiului.LCA studiaz
ă
aspectele legate de mediu
ş
i impactul posibil pentru via
ţ
aprodusului (spre exemplu de la realizare la sfâr
ş
itul ciclului de via
ţă
craddle to grave) de la achizi
ţ
ionarea materialului brut, prin procesulde produc
ţ
ie, folosire
ş
i evacuare. Categoriile generale de impactasupra mediului care trebuie considerate includ folosirea resurselor,s
ă
n
ă
tatea uman
ă
 
ş
i consecin
ţ
ele ecologice (conform ISO 14040). Înacest context au fost definite un num
ă
r de categorii de impact pentrucare pot fi calculate contribu
ţ
iile datorate cl
ă
dirilor. Acesteareprezint
ă
 indicatori LCA.Prin efectuarea unei LCA se pot ob
ţ
ine informa
ţ
ii cantitativeprivitoare la contribu
ţ
ia cl
ă
dirii la (spre exemplu) schimbareaclimatului
ş
i reducerea resurselor. Ulterior acestea pot fi comparatecu alte rezultate similare de la cl
ă
diri (men
ţ
inând acelea
ş
i condi
ţ
ii demargine).Principiul unui calcul LCA este relativ simplu: pentru fiecare stadiu alciclului de via
ţă
sunt investigate cantit
ăţ
ile de materiale
ş
i energiefolosite
ş
i emisiile asociate acestor procese. Emisiile sunt apoi
 
multiplicate cu factori de caracterizare propor
ţ
ionali cu putereaacestora de a cauza diverse impacturi asupra mediului. De multe ori unadin emisii este aleas
ă
ca referin
ţă
iar rezultatul este prezentat înechivalen
ţ
i fa
ţă
de impactul substan
ţ
ei de referin
ţă
.Figura 1. Calculul impactului asupra mediului conform unei LCA.Ca exemplu, 1 Mj de petrol ars este asociat cu urm
ă
toarele emisii, iargram-echivalentele de CO2 (considerat ca factor de caracterizare)rezultate sunt date în tabelul de mai jos:Num
ă
rul de echivalen
ţ
i însuma
ţ
i pentru fiecare impact (categorie deimpact) pot fi ulterior normaliza
ţ
i
ş
i pondera
ţ
i pentru a ajunge la unrezultat agregat (final). Aria marcat
ă
din Figura 1 reprezint
ă
 nucleulfiec
ă
rei metode de evaluare. Diferite instrumente de calcul pot utilizafactori de caracterizare diferi
ţ
i
ş
i date de emisie diferite dac
ă
 procesul de produc
ţ
ie
ş
i cele de combustie difer
ă
. De asemenea,instrumente diferite de calcul pot avea metode de normalizare
ş
i deagregare diferite care vor conduce la rezultate diferite.Un instrument LCA de baz
ă
poate include o baz
ă
de date generic
ă
cuinforma
ţ
ii asupra emisiilor pentru un num
ă
r de materiale de construc
ţ
ii
 
ş
i de tipuri de energii. De preferat este ca informa
ţ
iile s
ă
fie extrasedin EPD (Environmental Product Declarations – Declara
ţ
iile de Mediuale Produselor) care sunt declara
ţ
ii de tip III conform ISO 14025.Instrumentele LCA sofisticate au nevoie de acces la baze de dateinterna
ţ
ionale. Informa
ţ
iile de intrare necesare diferitelor stadii aleciclului de via
ţă
sunt date în Figura 2.Figura 2. Ilustrarea stadiilor ciclului de via
ţă
a unei cl
ă
diri
ş
i datele deintrare pentru LCA.
Nucleul unei evalu
ă
ri LCA
Pentru efectuarea unei evalu
ă
ri LCA sunt necesare anumite elementecheie (în conformitate cu EN-ISO 14040). Cu toate c
ă
nu exist
ă
osingur
ă
metod
ă
pentru a conduce un studiu LCA, este a
ş
teptat ca LCAs
ă
includ
ă
urm
ă
toarele elemente:-
 
Defini
ţ
ia scopului
ş
i a domeniului de aplica
ţ
ie-
 
Analiza inventarului

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->