Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Winstmaximalisatie Leidt Tot Gedoe

Winstmaximalisatie Leidt Tot Gedoe

Ratings: (0)|Views: 16 |Likes:
Published by Martijn Aslander
Een interview met mij in het Noord-Nederlandse blad Kijk op het Noorden
Een interview met mij in het Noord-Nederlandse blad Kijk op het Noorden

More info:

Published by: Martijn Aslander on Feb 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2011

pdf

text

original

 
13
H
De laatste kersttoespraak van koningin Beatrix leek een waterscheidingte markeren tussen de voor- en tegenstanders van een grotere rol enbetekenis van de digitale informatie-uitwisseling. Het behaagde devorstin de verkilling en verharding in de maatschappij in causaalverband te brengen met de talrijke tweets, feeds en blogs die omvoorrang vechten op de pc-schermen. Gefundenes Fressen voor decolumnisten en commentatoren die de scherpte van hun pen in delaatste dagen van het afgelopen jaar niet wilden lenen voor debeoordeling van de kwaliteit van oliebollen.
Het rumoer rond de Koninklijke vermaningenverstomde snel in de dagen die volgden.Hyvers en twitteraars logden weer vrolijk inen ook zij die hun communicatiekanalenniet via een toetsenbord openhouden, staak-ten de discussie. De overtuiging dat eenslim gebruik van de netwerk- en informatie-samenleving spectaculaire mogelijkhedenbiedt, hield in ieder geval moeiteloos standbij lifehacker, connector en resourcererMartijn Aslander (37) uit de stad Groningen.Wie weinig houvast vindt in het rijtje profes-sies dat met de naam Martijn Aslander ver-bonden is, kan wellicht beter uit de voetenmet wat aanvullingen daarop: auteur, filo-soof en ideeënbedenker. En dat zonder éénstudie, nog nooit een baas gehad en ook nognooit een uitkering ontvangen.Zijn naam staat zeer hoog genoteerd op delijst met populaire sprekers in Nederland ende agenda van Aslander vormt een indruk-wekkende afspiegeling van projecten waar-bij hij is betrokken. Welke fascinaties kentdeze veelgevraagde man die zich naar eigenzeggen het liefst bezighoudt met spelen,puzzelen en klooien?Om maar eens met het auteurschap te be-ginnen: Martijn Aslander zit in de afron-dingsfase van een boek. Easycratie gaat hetheten en zowel de titel als de verschijnings-vorm zeggen iets over de richting van demissie waarop hij zich gestort heeft.Het boek is gratis te downloaden om de kansdat de boodschap wordt opgepakt zo grootmogelijk te maken. Aslander wil dingen inbeweging brengen en daarom experimen-teert hij met verschillende manieren vanverbinden, netwerken en informatie-uitwis-seling.Het scharnierpunt in zijn redeneertrant iseen onvoorwaardelijk vertrouwen in dekracht van ideeën. Het bij elkaar brengenvan informatie en ideeën ziet hij als zijndoel en een van de manifestaties daarvooris het podium van Toomler in Amsterdam.Met cabaretier Lebbis en medestander AnjaWassenaar werkt hij daar aan het projectStand-up Inspiration. Samen aan de slagmet ideeën, gedachten en visies, bijeenge-bracht door kritische en enthousiaste den-kers. Een rauwe podiumformule met alleeneen zaaltje en een microfoon. Een perfectdecor voor originele denkers on stage.
Winstmaximalisatie leidttot gedoe en tot kramp
Martijn Aslander overde netwerk- en informatiesamenleving
‘Mensenhelpen lieverdan dat zegeholpen worden’
 
Er is een tijd geweest datAslander werd benaderdvoor het houden van lezin-gen omdat ‘hij het zo leukkon zeggen’. De verzoekendie verraden dat hij vanwegedie kwaliteit werd uitgeno-digd, legt hij tegenwoordigterzijde. ‘Ik ben geen enter-tainer. Als ik gevraagd wordomdat de mensen een origi-nele visie willen horen opkwesties die in onze samen-leving onderhuids leven,kom ik graag. Veelal zijn hetbijeenkomsten van bedrijvenen van de overheid waar ikoptreed. Dat doe ik zonderenige vorm van voorberei-ding. In mijn beginfase pre-pareerde ik me eens op eenlezing en viel toen flauw alsgevolg van de spanning. Ikwil het graag goed doen enblijkbaar moet ik het daarbijniet hebben van een voorbe-reiding. Daar ben ik dus meegestopt.’Een notie waar hij tijdens zijnbijdragen op inspeelt, is hetdiffuse gevoel dat er op aller-lei gebieden iets wringt inonze samenleving. In hetonderwijs en de zorg loopthet niet zoals het zou moetenlopen en mensen gaan opzoek naar een begin van ver-andering. ‘Blijkbaar ben ik degene die datbeginnetje van verandering kan bieden. Iksta stil bij verschijnselen, ik experimenteerermee en kijk hoe bepaalde zaken uitpakken.Met die intentie ben ik ook bezig met hetonderzoeken van de vraag hoe de theater-vorm anders ingezet kan worden dan voorvermaak alleen. Theater als draaischijf vaninspiratie, dat zou cool zijn.’Deze onorthodoxe benadering van actuelevraagstukken valt op en werkt onmisken-baar aanstekelijk. Wie geraakt wordt doorzijn visie ontkomt niet aan het loslaten vaneen aantal aannames dat improductief blijktte zijn. Ruimte voor flexibiliteit, nieuwsgie-righeid, openheid en verrijking met kennismoet daarvoor in de plaats komen. Laat umeevoeren in een mondiale mentaliteitsver-andering met niet te overschatten implica-ties voor de samenleving, zo luidt hetdevies.Cruciaal in het discours staan digitalevaardigheden die de poort naar de adem-benemende opportunities van de netwerk-en informatiesamenleving ontsluiten.Nog lang niet iedereen heeft de ultiemeeffecten en implicaties daarvan scherp inhet vizier. Martijn Aslander spant zich in omhet lonkend perspectief in beeld te brengenmet de middelen die hem daarbij ten dien-ste staan.‘Veel mensen hebben een verkeerde perceptievan de contouren van de informatie- en net-werksamenleving. Een goed zicht op deveranderende spelregels die daarbinnen gel-den, ontbreekt veelal. Zet al die veranderin-gen maar eens op een rijtje en er ontstaateen fascinerend beeld van een nieuwe situ-atie die goed nieuws inhoudt voor desamenleving en voor het individu dat aanzelfverwezenlijking kan gaan denken.Voorwaarde is wel dat je bereid bent tot par-ticipatie. Lacherig doen over Hyves of Twitterafdoen als een eendagsvlieg is een ontken-ning van de kracht van deze samenleving.Het organiserend vermogenvan de samenleving wordt ergroter mee en politiek enoverheid hebben daar geenantwoord op. Grote concernsals oliemaatschappijen trou-wens ook niet.Kijk bijvoorbeeld eens naarde applicatie op I-phone diehet mogelijk maakt overalwaar je rijdt realtime de ben-zineprijs binnen te halen.Het besluit om ergens wel ofniet te tanken, wordt daar-mee een stuk simpeler.Of neem de gratis taxiappli-catie die je in staat stelt elketaxirit in Amsterdam snel teregelen en daar bovendieneen evaluatie aan koppelt.Binnen de kortste keren heeftiedere taxichauffeur daarmeeeen rating die voor de klantveelzeggend is. Slechtechauffeurs zullen hun ritjeseen stuk moeilijker binnen-halen als deze applicatieeenmaal gemeengoed isgeworden.’Aslander ziet zichzelf niet alstrendwatcher. De kwalificatie‘expert in de netwerk- eninformatiesamenleving’ ismeer passend en vanuit diepositie volgt hij belangstel-lend de ingrijpende ontwik-kelingen die hun staat vanrijpheid vroeger of later zul-len bereiken. Met opvallend gemak rubri-ceert hij in rap tempo fenomenen zoals detoenemende focus op sociaal kapitaal, deverschuiving van de aandacht voor winstnaar waarde én de erosie van het consu-mentisme.‘Om gelukkig te zijn, heb je niet veel nodig.Mensen helpen liever dan dat ze geholpen wor-den en het is juist die houding die ons stelsel-matig gelukkiger maakt. Twitter maakt duide-lijk hoeveel hulpvaardigheid er is, terwijl demogelijkheden om die hulp met technischemiddelen op de goede plaats te krijgen grootzijn. Op dat vlak is er enorm veel in bewegingen daarmee raakt ook het consumentisme vande jaren ‘90 op zijn retour.Mijn voorspelling is dat ondernemingenmoeite krijgen met het werven van gekwali-ficeerde medewerkers. Die tendens tekentzich nu al af. Mensen komen in een organi-satie binnen en zijn vaak spoedig weer weg.Bezuinigingen op verkeerde punten, veelmoeilijkdoenerij en de constatering dat zemoeten werken met verouderde spullen ter-wijl ze thuis al veel beter geëquipeerd zijn,liggen aan de basis van dit vroege afscheid.Een andere ontwikkeling met veel gevolgenis het instorten van de specifieke markten.Dat is nu al te signaleren bij het wegvallenvan tussenpersonen zoals makelaars en
15
‘Het is interessant te volgen hoe dingen gaan lopen als de geldfactor er eenmaal isuitgesloopt.’
Alles hangt af van met welke bril je naar dewerkelijkheid kijkt’

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->