Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
P. 1
-Sri Aurobindo - Przygoda świadomości

-Sri Aurobindo - Przygoda świadomości

Ratings: (0)|Views: 639 |Likes:
Published by Instant000

More info:

Published by: Instant000 on Feb 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2011

pdf

text

original

 
 
SatpremSri Aurobindo
albo
PRZYGODA SWIADOMOSCI
PRZEDMOWA
 
2
Wiek przygód jest ju
za nami. Je
li nawet wyprawimy si
do siódmej galaktyki,polecimy tam w skafandrach i skomputeryzowani; I nic si
tak naprawd
nie zmieni, b
dziemydokładnie tym, czym jeste
my: bezbronnymi dzie
mi w obliczu
mierci,
yj
 
cymi istotami, którenie s
 
nawet pewne jak i dlaczego
yj
 
i dok
 
d zmierzaj
 
. Co do samej ziemi, dobrze wiemy,
eczasy Corteza i Pizarro ju
przemin
ły. Ta sama Maszyna nas otacza, pułapka zamyka si
zewszystkich stron. Ale, jak zwykle, nasze najciemniejsze przeszkody okazuj
 
si
by
naszyminajlepszymi sposobno
ciami; trudny moment przej
ciowy, w którym wła
nie si
znajdujemyokazuje si
jedynie by
przej
ciem do wi
kszego
wiatła. Tak wi
c stajemy murem przedostatni
 
eksploracj
 
, która nam pozostaje – nami samymi.
 
Oznaki si
mno
 
; s
 
one proste i oczywiste. Najwa
niejszym wydarzeniem latsze

dziesi
 
tych nie jest wyprawa na ksi

yc, ale narkotyczne “podró
e”, studenckie niepokojena całym
wiecie oraz migracje hippisów – ale gdzie
to w ko
cu mieliby oni pój

! Nie ma ju
 miejsca na roj
 
cych si
pla
ach, nie ma miejsca na zatłoczonych drogach, nie ma miejsca wrosn
 
cych mrowiskach naszych miast. Musimy wi
c znale

wyj
cie gdzie
indziej.Ale istnieje wiele rodzajów “gdzie
indziej”. Te na narkotykach s
 
niepewne iniebezpieczne; ponad wszystko
 , zale
  
one od
rodków zewnetrznych – za
do
wiadczeniepowinno byc mo
liwe na mocy woli, gdziekolwiek, w sklepie spo
ywczym równie dobrze, jak wzaciszu własnego pokoju - albo te
nie b
dzie ono do
wiadczeniem, ale anomali
 
lubzniewoleniem. Owe, nale
 
ce do psychoanalizy s
 
ograniczone w tym momencie do poziomuciemno o
wieconych jaski
; co najwa
niejsze, brak im owej przekładni
wiadomo
ci, któraumo
liwia człowiekowi poruszanie si
na mocy woli, z pełn
 
kontrol
 
, zamiast bycia bezsilnym
wiadkiem lub chorowitym pacjentem. Religijne natomiast bywaj
 
bardziej o
wiecone, alerównie
zale
 
one od boga, czy dogmatu; przede wszystkim za
, zamykaj
 
nas w do
wiadczeniu
 jednego
typu; A jest równie mo
liwe – a faktycznie nawet bardziej – by
wi

niem innych
wiatów, ni
tego tu obecnego. W ostatecznej analizie, warto

do
wiadczenia mierzona bywaprzez jego zdolno

do transformowania
ycia; inaczej jest ono po prostu pró
nym snem lubhalucynacj
 
.Ze Sri Aurobindo prowadzeni jeste
my w podwójnie witalne odkrycie, które nie tylkopozwala nam znale

zrozumiałe znaczenie dusznego chaosu, w którym
yjemy, ale równie
 przekształci
nasz
wiat. Id
 
c za nim krok po kroku w jego niezwykłych badaniach, prowadzeni jeste
my do najwa
niejszego odkrycia ze wszystkich, do przej
cia do Wielkiego Sekretu, któryzmieni oblicze tego
wiata, a dosłownie do faktu,
e
 
wiadomo
 
jest pot 
g
 
. Zahipnotyzowaniprzez “nieuniknione” warunki naukowe, w których przyszli
my na
wiat, wierzymy,
e nasz
 
  jedyn
 
nadziej
 
jest coraz to wi
ksze mno
enie maszyn, które b
d
 
widzie
lepiej od nas,słysze
lepiej od nas, kalkulowa
lepiej od nas, leczy
lepiej od nas – a mo
e i w ko
cu –
y
 lepiej od nas. Faktycznie, musimy sobie najpierw zda
spraw
z tego,
e mo
emy czyni
o wielewi
cej, ni
nasze instrumenty i
e ta potworna Maszyna, która nas dławi, zapadnie si
tak szybko, jak szybko powstała, pod warunkiem, i
uchwycimy przekładni
prawdziwej pot
gi i zejdziemyw nasze własne serca, jako metodyczni, rygorystyczni i jasno my
l
 
cy odkrywcy.Wówczas mo
e odkryjemy, i
nasz wspaniały wiek dwudziesty jest wci

Er
 
KamieniaŁupanego psychologii,
e wbrew wszelkim naszym naukom, nie weszli
my jeszcze w prawdziw
 
 nauk
 
ycia, rzeczywiste mistrzostwo nad
wiatem i nami samymi i
e otwieraj
 
si
przed nami
 
3
horyzonty doskonało
ci, harmonii i pi
kna, w porównaniu z którymi nasze najwi
ksze odkrycias
 
ci
 
gle podobne do próbnych szkiców czeladnika.Satprem,Pondicherry, 27 stycznia 1970
 „Staj
si
tym, co widz
w sobie; wszystko, co my
 
li me sugeruj
 mog
uczyni
 
i wszystkim, co my
 
li me objawiaj
— mog
si
sta
 
 . To

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->