Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PERISTIWA WAAD YANG MEMBAWA KEPADA KONSEP DAULAT DAN DERHAKA.

PERISTIWA WAAD YANG MEMBAWA KEPADA KONSEP DAULAT DAN DERHAKA.

Ratings:

4.67

(9)
|Views: 1,557 |Likes:
Published by Nur Ain Mohd Amin
PERISTIWA WAAD YANG MEMBAWA KEPADA KONSEP DAULAT DAN DERHAKA.
PERISTIWA WAAD YANG MEMBAWA KEPADA KONSEP DAULAT DAN DERHAKA.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Nur Ain Mohd Amin on Aug 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
TAJUK:JXEA 1104 FALSAFAH LOGIKA MELAYUPERISTIWA WAAD YANG MEMBAWA KEPADA KONSEPDAULAT DAN DERHAKA. NAMA :ZATIE NUR ZURAINI BINTI CHE SOH NO.MATRIK:JEA080160
Petikan karya klasik …Maka sembah Demang Lebar Daun,”Sungguh tuanku seperti khabar orang itu; jikalautuanku berkehendakkan patik itu,patik sembahkan, lamun mahu duli tuanku berjanjidahulu dengan patik.Maka titah baginda ,”Apa janji paman hendak diperjanjikan denganhamba itu?Katakan oleh paman hamba dengar.”Maka sembah Demang Lebar Daun,”barang maklum duli tuanku Yang Maha Mulia ,“jikalau anak telah terambil ke bawah duli,jikalau ia kena penyakit seperti patik patik yang lain,telah maklum ke bawahduli tuanku itu,jikalau ada ampun kurnia duli Yang Maha Mulia,janganlah tuankukeluarkan dari bawah istana tuanku.Biarlah ia menjadi gembala dapur Yang MahaMulia,dan menyapu sampah di bawah duli tuanku.Seperkara lagi,perjanjian patik mohonkan anugerah ke bawah duli Yang Maha Mulia,dan menyapu sampah di bawah peraduan duli tuanku .Seperkara lagi,perjanjian patik mohonkan anugerah ke bawah duliYang Maha Mulia,segala hamba Melayu jikalau ada dosanya ke bawah duli,patik  pohonkan jangan ia difadihatkan,dinista yang keji- keji,jikalau patut pada hukum syarat bunuh,tuanku ; jangan duli tuanku aibi”Maka titah Seri Teri Buana, “kabullah hamba akan janji paman itu;tetapi hamba punhendak minta janji juga pada paman.”Maka sembah Demang Lebar Daun,”Janji yangmana itu ,patik pohonkan titah duli Yang Maha Mulia .”Maka titah Seri Teri Buana“Hendaklah oleh segala anak cucu hamba, jikalau ada salahnya sekalipun,atau zalim jahat pekertinya jangan segalanya hamba Melayu itu derhaka dan menitikkan darahnya ke bumi, jikalau mereka itu akan cedera, berundur hingga takluk negerinya juga .”Maka sembah Demang Lebar Daun,”Baiklah tuanku, tetapi jikalau anak cucu dulituanku dahulu mengubahkan ,anak cucu patik pun berubahlah tuanku.”Maka titah SeriTeri Buana,”Baiklah paman,kabullah hamba akan waad itu .Maka baginda pun bersumpah-sumpahlah dengan Demang Lebar Daun . Titah baginda , “Barang siapahamba Melayu derhaka mengubahkan perjanjiannya ,dibalikkan Allah bumbunganrumahnya ke-bawah kaki ke atas.”Maka sembah Demang Lebar Daun,”Jikalau rajaMelayu itu mengubahkan perjanjian dengan hamba Melayu ,dibinasakan Allah negerinyadan takhta kerajaannya .”Itulah dianugerahkan Allah subhanahuwa taala pada segala raja-raja Melayu,tiada pernah memberi aib kepada segala hamba Melayu,jikalau sebagaimanasekalipun besar dosonya tiada diikat dan tiada digantung,difadihatkan dengan kata-katayang keji hingga sampai pada hukum mati , dibunuhnya .Jikalau ada seorang raja-rajaMelayu,alamat negerinya akan binasa...Sumber:Sulalatus SalatinM/S:25-261
 
TAJUK:JXEA 1104 FALSAFAH LOGIKA MELAYUPERISTIWA WAAD YANG MEMBAWA KEPADA KONSEPDAULAT DAN DERHAKA. NAMA :ZATIE NUR ZURAINI BINTI CHE SOH NO.MATRIK:JEA080160PENSYARAH:DR.AMRAN MUHAMAD
Pengenalan
 
Perspektif konsep waad dalam menghuraikan kajian daripada sudut falsafah yang berkaitan dengan kajian yang lebih mendalam tentang permahaman yang dapat sayahuraikan daripada petikan karya klasik iaitu perkaitan konsep daulat dan derhaka.Petikankarya ini telah saya perolehi daripada teks Sulalatus Salatin @ Sejarah Melayu hasiltulisan A.Samad Ahmad.Kajian ini amat bersesuaian dengan pengertian falsafah iaituditakifkan sebagai suatu bidang penyelidikan tentang ilmu yang berasaskan renungan(reflective) dan pentaakulan (reasoning) untuk merumuskan sifat,hakikat dan kandunganalam wujud atau alam semesta dilihat secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan iaitu berasaskan penelitian dan pengkajian terhadap data dan fakta yang diambil daripadasemua aspek alam wujud.Secara lebih mudah difahami bawa ilmu falsafah merupakan suatu bidang kajian yangmempunyai kaedah,matlamat,asas dan bahan kajian yang tersendiri.Oleh yang demikiansaya akan membuat kajian mengenai penghuraian konsep waad yang menjurus kepada perkaitan konsep daulat dan derhaka serta akibat yang berlaku kesan daripada perlanggaran waad itu serta pengajaran yang akan didapati hasil daripada perjanjian yangtelah dibuat sebagai renungan uuntuk generasi yang akan datang.Perkataan waad menurut kamus dewan edisi ketiga halaman 1540 telah menyatakanmaksud iaitu janji.Manakala perkataan janji menurut kamus dewan edisi ketiga halaman518 dapat ditakrifkan sebagai pernyataan kesediaan untuk berbuat atau memberisesuatu.Jadi dalam petikan ini jelas bahawa sesuatu perjanjian yang telah diatur danditetapkan dan dipersetujui dengan rela hati oleh kedua-dua pihak terlebih dahulu antarakedua-dua belah pihak. Dalam petikan ini dapat dilihat bahawa perjanjian telah dibuatantara Demang Lebar Daun dengan Seri Teri Buana.Permulaan kepada waad ini yangmerujuk kepada petikan iaitu merupakan perjanjian yang dilakukan oleh Seri Teri Buanayang mewakili golongan pemerintah atau raja dan Demang Lebar Daun yang mewakiligolongan diperintah atau rakyat.Punca berlakunya waad ini adalah disebabkan oleh permintaan Seri Teri Buana yang berkehendakkan anak perempuan Demang Lebar Daununtuk dijadikan isteri. 2
 
TAJUK:JXEA 1104 FALSAFAH LOGIKA MELAYUPERISTIWA WAAD YANG MEMBAWA KEPADA KONSEPDAULAT DAN DERHAKA. NAMA :ZATIE NUR ZURAINI BINTI CHE SOH NO.MATRIK:JEA080160PENSYARAH:DR.AMRAN MUHAMAD 
Oleh sebab itu Demang Lebar Daun terpaksa membuat perjanjian dengan Seri Teri Buanasebelum dia bersetuju bermenantukan Seri Teri Buana memandangkan kedua-dua pihak  berlainan darjat dan keturunan.Ini dapat dilihat Demang Lebar Daun berasal daripadagolongan rakyat manakala Seri Teri Buana daripada golongan raja.Daripada peneranganitu pemahaman tentang darah keturunan yang berbeza perlu dinilai dan diambil berat olehindividu bagi melihat bahawa terdapatnya perbezaan kehidupan di antara golongan rajadan golongan rakyat.Hal ini dapat dilihat apabila sebelum permintaan Seri Teri Buana untuk mengahwinianak perempuan Demang Lebar Daun,sebelum itu baginda telah berkahwin denganwanita kebanyakan tetapi terjadi peristiwa pelik apabila wanita-wanita itu mendapat penyakit misteri.Oleh yang demikian Seri Teri Buana bertindak menghalau wanita-wanitaitu keluar dari istana.Tindakan baginda telah memberi keaibban kepada wanita itu.Olehyang demikian Demang Lebar Daun terpaksa membuat perjanjian dengan Seri Teri Buana bagi mengelakkan anaknya diperlakukan seperti isteri-isteri baginda yang sebelumnya disamping dapat menjaga maruah diri anak perempuannya.Dengan demikian DemangLebar Daun telah meminta Seri Teri Buana supaya mengekalkan anak perempuanya didalam istana dengan tidak dihalau keluar.Menurut Demang Lebar Daun dia sanggupmembiarkan anaknya menjadi hamba suruhan samada di dapur atau di dalam kawasanistana yang lain daripada membiarkan anak perempuannya dihalau keluar daripada istana Keadaan ini disebabkan Demang Lebar Daun juga perlu menjaga maruah dirinya sebagaiayah serta maruah ahli keluarganya yang lain.Hal ini bertetapan dengan peranannyasebagai orang yang dihormati dalam kelompok kehidupan masyarakat iaitu di luar kawasan istana yang dapat difahami daripada petikan bahawa dia merupakan suara utamayang mewakili hamba rakyat.Selain itu hak untuk menjaga maruah diri juga turut dituntutdalam hukum syarak agama islam yang mengesa umatnya menjaga maruah diri keranamaruah merupakan senjata diri utama bagi perlambangan
 
hidup seseorang yang baik.Halini bermakna tidak mempunyai hak untuk sesiapapun samada mempunyai kuasa atausebaliknya bertindak melakukan sesuatu perbuatan kepada seseorang yang lain yang boleh menjatuhkan maruah diri orang itu walaupun orang itu lebih rendah statuskehidupan.3

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sweets Flowers liked this
Viena Aug liked this
Viena Aug liked this
Yuyu Sweet liked this
chu a liked this
chu a liked this
Amiey Mie liked this
Alif Adha liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->