Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Закон за авторското право и сродните права

Закон за авторското право и сродните права

Ratings: (0)|Views: 465|Likes:
Published by novica
Македонскиот закон за авторски права.
Македонскиот закон за авторски права.

More info:

Published by: novica on Aug 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2012

pdf

text

original

 
Врз основа на член 91 од Законот за изменување и дополнување наЗаконот за авторското право и сродните права („Службен весник наРепублика Македонија“ број 4/2005), Законодавно-правната комисија наСобранието на Република Македонија, на седницата одржана на 24 март2005 година, го утврди Пречистениот текст на Законот за авторскотоправо и сродните права.Пречистениот текст на Законот за авторското право и сродните права гиопфаќа: Законот за авторското право и сродните права („Службен весникна Република Македонија“ број 47/96), Законот за изменување идополнување на Законот за авторското право и сродните права („Службенвесник на Република Македонија“ број 3/98), Законот за изменување идополнување на Законот за авторското право и сродните права („Службенвесник на Република Македонија“ број 98/2002) и Законот за изменувањеи дополнување на Законот за авторското право и сродните права(„Службен весник на Република Македонија“ број 4/2005) во кои еозначено времето на нивното влегување во сила.Број 10-919/224 март 2005 годинаСкопјеПретседател наЗаконодавно-правната комисија наСобранието на РепубликаМакедонија,Цветанка Иванова с.р.
Закон за авторското право и сродните права(Пречистен текст)
ГЛАВА ПРВАОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој закон се уредува правото на авторите над нивните дела одобласта на книжевноста, науката и уметноста о натамошниот текст:авторското право) и правата на изведувачите, на фонограмските,филмските и сценските продуценти, на радио и телевизискитеорганизации, на издавачите и другите лица утврдени со овој закон, како ина изготвувачите на бази на податоци (во натамошниот текст: сроднитеправа), над нивните изведби и предмети на сродните права, како иостварувањето и заштитата на авторското право и сродните права.
Член 2
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:1.„Јавност“ е достапност на авторско дело, под еднакви услови, нанеодреден број лица надвор од вообичаениот круг на семејствотоили личните познаници;
 
2.„Објавување“ е достапност на јавноста до авторското дело, сосогласност на авторот независно од начинот и формата;3.„Издавање“ е репродукција на авторско дело во доволен бројпримероци и нивна дистрибуција;4.„Репродукција“ е изработка на примерок од авторско дело илидел од него, снимено на материјална подлога, директно илииндиректно, повремено или трајно, независно од видот наподлогата на примерокот, бројот на примероците и постапката;5.„Дистрибуција“ е пуштање во промет или понудување на јавностазаради продажба или друг вид пренос на сопственичко право,вклучувајќи ги и изнајмувањето и позајмувањето на оригиналотили примерокот на авторското дело, како и нивен увоз занатамошен промет, независно дали биле легално направени;6.„Изнајмување“ е користење на определено време на оригиналотили примерокот на авторското дело заради непосредна илипосредна економска корист;7.„Позајмување“ е користење на определено време на оригиналотили примерокот на авторското дело, без непосредна или посреднаекономска корист, кога тоа се врши преку организации до кои јавноста има пристап;8.„Јавно изложување“ е претставување на јавноста на оригиналили примерок на дело од ликовната уметност, на фотографскодело или на дело создадено во постапка слична нафотографската, на дело од областа на применетата уметност,дизајнот, архитектурата, урбанизмот, картографијата, како и надруго дело од научна и техничка природа;9.„Јавно соопштување“ е користења на оригинал или примерок наавторско дело во нематеријална форма, како што се:
„Јавно изведување“ е претставување во живо или со помошна технички средства, вклучувајќи претставување во живона сцена,
„Јавно пренесување“ е претставување надвор од просторотили местото на изведувањето преку звучник, екран ислично,
„Ставање на располагање на јавноста“ е поединечнокористење на оригинал или примерок на авторско дело докоја јавноста има пристап, безжично или жично, во место ивреме коешто корисникот самиот го избира,
„Јавно прикажување“ е претставување преку техничкисредства на кинематографско или друго аудиовизуелно делоили дело од областа на фотографијата, ликовната уметност,архитектурата, урбанизмот, применетата уметност,дизајнот, картографијата, како и дела од научна и техничкаприрода,
„Радиодифузно емитување“ е претставување авторско делопреку радио и телевизиски програмски сигнали безжично,
 
вклучувајќи сателит или жично, вклучувајќи кабелски илимикробранов систем. Радиодифузно емитување прекусателит се врши кога под контрола и одговорност нарадиодифузна организација се испраќаат сигнали заемитување програма, наменети за јавноста во непрекинаткомуникациски синџир што води до сателитот и назад доземјата. Кога програмските сигнали се кодирани,радиодифузното емитување преку сателит се случува подуслови средствата за декодирање да се достапни до јавностапреку радиодифузната организација или преку друго лицесо нејзина согласност. Под „сателит“ се подразбира кој билосателит што работи на фреквенција којашто, согласно сосоодветниот пропис за телекомуникации, е резервирана заемитување на сигнали за прием од страна на јавноста илиза затворена поединечна комуникација, но условите наприемот на сигнали е соодветен на условите на приемот одстрана на јавноста и
„Радиодифузно реемитување“ е истовремено, во целина инепроменето пренесување на радиодифузно емитувано делодоколку го врши друга радио и телевизиска организацијаили се врши преку кабелско реемитување - пренесувањепреку кабелски или микробранов систем со повеќе од стокабелски приклучоци, под услов делото почетно да сеемитува од друга држава и10.„Преработување“ е преведување, обработување, приспособување,аранжирање или на друг начин приспособување на изворнотоавторско дело.
ГЛАВА ВТОРААВТОРСКО ПРАВО
Оддел 1Авторско делоЧлен 3
Авторско дело, во смисла на овој закон, е индивидуална иинтелектуална творба од областа на книжевноста, науката, уметноста иод други области на творештвото, независно од видот, начинот и форматана изразување, доколку со овој закон не е поинаку определено.За авторско дело се смета особено:
пишано дело, како, книжевно дело, напис, статија, прирачник,брошура, научен труд, расправа и слично;
компјутерска програма, како книжевно дело;
говорно дело, како, говор, беседа, предавање и слично;

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Martina Dimovska liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->